Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2 VERDIEPINGSBIJLAGE

Beleidsartikel 11 Integraal Waterbeleid
Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)

11 Integraal waterbeleid

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

45.362

45.351

44.935

43.266

41.769

41.769

Mutatie Nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie Amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

9.157

9.292

657

8

– 247

– 247

Nieuwe mutaties

– 844

– 1.163

2.211

– 572

– 2.398

– 2.603

Stand ontwerpbegroting 2020

53.675

53.480

47.803

42.702

39.124

38.919

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

11.01

Algemeen waterbeleid

           

1

Subsidie Vooroeverbestorting Scheldestormen

3.591

4.000

3.000

0

0

0

2

Bijdrage taakstellende onderuitputting

– 839

– 943

– 966

– 1.003

– 833

– 836

3

Budgetschuif bijdrage IenW-breed

2.522

1.702

0

0

– 2.011

– 2.213

4

Verdeling loonbijstelling 2019 HXII

424

563

560

586

600

600

5

Bijdrage IenW-breed

– 1.494

– 818

– 300

– 54

– 53

– 53

6

BOA Protocol Stimulering Klimaat Adaptatie

– 500

– 500

0

0

0

0

7

Ruimtelijke Adaptatie

– 4.041

– 5.041

       
 

Diverse

– 157

– 76

– 83

– 101

– 101

– 101

11.02

Waterveiligheid

           
 

Diversen

– 50

– 50

0

0

0

0

11.03

Grote oppervlaktewateren

0

0

0

0

0

0

11.04

Waterkwaliteit

           
 

Diversen

– 300

0

0

0

0

0

Totaal

– 844

– 1.163

2.211

– 572

– 2.398

– 2.603

Ad 1. Vanuit de investeringsruimte van het Deltafonds worden middelen naar Hoofdstuk XII artikel 11 geboekt ten behoeve van de subsidieverplichting Waterveiligheid voor het project Restopgave Vooroeverbestortingen aan het waterschap Scheldestromen.

Ad 2. Dit betreft het structureel verlagen van de budgetten om de taakstellende onderuitputting op artikel 99 in te vullen. De taakstellende onderuitputting staat op artikel 99 geboekt en wordt in deze begroting structureel verwerkt door verlaging van de budgetten op de diverse artikelen binnen de IenW begroting hoofdstuk XII.

Ad 3. Dit betreft een budgetschuif tussen artikel 11 en 13 ten behoeve van de bijdrage aan de IenW-brede bijdrage op Hoofdstuk XII.

Ad 4. Dit betreft de toedeling van de loonbijstelling tranche 2019 HXII.

Ad 5. Dit betreft de bijdrage binnen Hoofdstuk XII aan de ambities die voortvloeien uit het regeerakkoord Rutte III voor het programma luchtvaart, de dekking van de schikking met BARIN, de IenW-bijdrage aan BZK voor het Informatiepunt Omgevingswet en hogere bedrijfsvoeringskosten.

Ad 6. Dit betreft een overboeking van HXII naar het Deltafonds in het kader van het Beleidsondersteuning en Advies (BOA).

Ad 7. Dit betreft een overboeking naar het Gemeente-, Provincie-, en BTW-compensatiefonds ten behoeve van het stimuleringsprogramma Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

11 Integraal waterbeleid

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

           

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

12.465

         

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2020

12.465

         
Beleidsartikel 13 Bodem en Ondergrond
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

13 Bodem en Ondergrond

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

41.436

35.044

139.643

137.703

138.422

138.422

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 776

– 277

– 33

25

125

125

Nieuwe mutaties

– 5.734

– 3.983

– 6.439

– 5.192

– 2.479

– 2.285

Stand ontwerpbegroting 2020

34.926

30.784

133.171

132.536

136.068

136.262

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

13.01

Ruimtelijke instrumentarium

           

13.04

Ruimtegebruik bodem

           

1

Bijdrage taakstellende onderuitputting

– 1.048

– 1.039

– 4.364

– 4.246

– 3.543

– 3.551

2

Budgetschuif bijdrage IenW-breed

– 2.522

– 1.702

0

0

2.011

2.213

3

Bijdrage IenW-breed

– 1.619

– 597

– 1.396

– 267

– 268

– 268

 

Diversen

– 417

– 558

– 679

– 679

– 679

– 679

13.05

Eenvoudig Beter

           

4

Bijdrage taakstellende onderuitputting

– 128

– 87

0

0

0

0

Totaal

– 5.734

– 3.983

– 6.439

– 5.192

– 2.479

– 2.285

Ad 1. Dit betreft het structureel verlagen van de budgetten om de taakstellende onderuitputting op artikel 99 in te vullen. De taakstellende onderuitputting staat op artikel 99 geboekt en wordt in deze begroting structureel verwerkt door verlaging van de budgetten op de diverse artikelen binnen de IenW begroting hoofdstuk XII.

Ad 2. Dit betreft een budgetschuif tussen artikel 11 en 13 op HXII ten behoeve van de bijdrage aan de IenW-brede problematiek op Hoofdstuk XII.

Ad 3. Dit betreft de bijdrage binnen Hoofdstuk XII aan de ambities die voortvloeien uit het regeerakkoord Rutte III voor het programma luchtvaart, de dekking van de schikking met BARIN, de IenW-bijdrage aan BZK voor het Informatiepunt Omgevingswet en hogere bedrijfsvoeringskosten.

Ad 4. Dit betreft het structureel verlagen van de budgetten om de taakstellende onderuitputting op artikel 99 in te vullen. De taakstellende onderuitputting staat op artikel 99 geboekt en wordt in deze begroting structureel verwerkt door verlaging van de budgetten op de diverse artikelen binnen de IenW begroting hoofdstuk XII.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

13 Bodem en Ondergrond

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

4.450

 

2.000

     

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2020

4.450

 

2.000

     
Beleidsartikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

49.917

41.043

37.164

35.901

34.271

33.583

Mutatie Nota van wijziging 2019

43.400

3.450

       

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

19.293

5.258

2.658

488

488

488

Nieuwe mutaties

– 10.842

36.085

43.136

39.548

47.735

50.933

Stand ontwerpbegroting 2020

101.767

85.836

82.958

75.937

82.455

85.004

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

14.01 Netwerk

           

1. Bijdrage IenW-breed

– 1.139

– 1.059

– 1.253

– 554

– 554

– 554

2. Overheveling Smart Mobility uit IF

2.400

         

3. HXII uitnamen uit Investeringsruimte Aanvullende Post

3.070

         

4. Dekking vanuit Investeringsruimte wegen op het Infrastructuurfonds t.b.v. PAS voor wegverkeer

1.370

1.370

1.370

     

5. Bijdrage taakstellende onderuitputting

– 2.530

– 578

– 530

– 461

– 365

– 366

6. Financiering ITS

1.000

2.000

500

500

   

7. LPO Klimaatenvelop

2.063

         

8. Klimaatakkoord Mobiliteit

 

20.800

36.000

41.000

49.500

52.700

9. Kasschuif DKTI-regeling

– 21.700

13.700

8.000

     

10. Bijdrage taakstellende onderuitputting

0

– 674

– 616

– 632

– 500

– 501

Diversen

4.624

526

– 335

– 305

– 346

– 346

14.02 Veiligheid

           

Diversen

– 25

– 674

       

Totaal

– 10.842

36.085

43.136

39.548

47.735

50.933

Ad 1. Dit betreft de bijdrage binnen Hoofdstuk XII aan de ambities die voortvloeien uit het regeerakkoord Rutte III voor het programma luchtvaart, de dekking van de schikking met BARIN, de IenW-bijdrage aan BZK voor het Informatiepunt Omgevingswet en hogere bedrijfsvoering kosten.

Ad 2. Dit betreft een overheveling vanuit het Infrastructuurfonds (€ 2,4 miljoen) naar Hoofdstuk XII artikel 14 Opdrachten Smart Mobility. Met deze middelen worden ook de in het kader van het Beleidsondersteuning en Advies (BOA) protocol door RWS uit te voeren werkzaamheden gefinancierd.

Ad 3. Dit heeft betrekking op de Regeerakkoord middelen die vanuit Rutte III zijn toegevoegd en die nu worden overgeboekt van Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII (€ 3,1 miljoen). Deze middelen worden ingezet voor de extra BOA-capaciteit RWS benodigd voor de programma's vrachtwagenheffing, Smart Mobility en de begeleiding van de MIRT projecten als gevolg van extra projecten uit het regeerakkoord.

Ad 4. Dit betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds vanuit de investeringsruimte wegen ten behoeve van de dekking kosten Programma Aanpak Stikstof (PAS) tot aan het eind van het programma in 2021 (€ 1,4 miljoen).

Ad 5. Dit betreft het structureel verlagen van de budgetten om de taakstellende onderuitputting op artikel 99 in te vullen. De taakstellende onderuitputting staat op artikel 99 geboekt en wordt in deze begroting verwerkt door verlaging van de budgetten op de diverse artikelen binnen de IenW begroting hoofdstuk XII.

Ad 6. Dit betreft uitgaven (€ 1,0 miljoen) in het kader van Intelligente Transport Systemen ITS. De hiervoor op het Infrastructuurfonds gereserveerde middelen worden overgeheveld naar Hoofdstuk XII artikel 14.

Ad 7. Dit betreft de toevoeging van LPO middelen tranche 2018 en 2019 op basis van de middelen die vanuit de Klimaatenvelop bij Nota van Wijziging in 2019 zijn toegevoegd aan de IenW begroting.

Ad 8. In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-III is CO2-reductieopgave in 2030 afgesproken ter hoogte van 49% waarbij een enveloppe van structureel € 300,0 miljoen is gereserveerd. Deze middelen worden nu aan de begroting 2020 toegevoegd ten behoeve van de CO2-reductieopgave van de mobiliteitssector van 7.3 Mton en aangewend voor duurzame energiedragers, duurzame logistiek en verduurzaming personenmobiliteit.

Ad 9. Kasschuif DKTI-regeling

Dit betreft een kasschuif om een deel van de middelen beschikbaar in 2019 voor de DKTI-regeling te verschuiven naar 2020 en 2021. De toegekende projecten zijn vanwege innovatief karakter meerjarig. Vanuit doelmatigheidsoverwegingen vinden uitkeringen plaats op basis van kasbehoefte en gerealiseerde voortgang over een aantal jaren.

Ad 10. Dit betreft het structureel verlagen van de budgetten om de taakstellende onderuitputting op artikel 99 in te vullen. De taakstellende onderuitputting staat op artikel 99 geboekt en wordt in deze begroting structureel verwerkt door verlaging van de budgetten op de diverse artikelen binnen de IenW begroting Hoofdstuk XII.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

14 Wegen en verkeersveiligheid

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

222

         

Nieuwe mutaties

527

         

Stand ontwerpbegroting 2020

7.531

6.782

6.782

6.782

5.782

5.782

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Ontvangsten

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Totaal

527

0

0

0

0

0

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

Uitgaven beleidsartikel (Bedragen x € 1.000)

16

Spoor

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

13.157

13.918

14.236

14.242

11.968

10.968

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

20.628

15.551

14.746

13.550

12.400

0

Nieuwe mutaties

– 410

– 961

– 976

– 978

– 844

– 845

Stand ontwerpbegroting 2020

33.375

28.508

28.006

26.814

23.524

10.123

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

16.01 Spoor

           

Bijdrage taakstellende onderuitputting

– 357

– 424

– 439

– 433

– 307

– 308

 

Diversen

– 53

– 537

– 507

– 545

– 537

– 537

Totaal

– 410

– 961

– 976

– 978

– 844

– 845

Ad 1. Dit betreft het structureel verlagen van de budgetten om de taakstellende onderuitputting op artikel 99 in te vullen. De taakstellende onderuitputting staat op artikel 99 geboekt en wordt in deze begroting structureel verwerkt door verlaging van de budgetten op de diverse artikelen binnen de IenW begroting hoofdstuk XII.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

16 Spoor

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

750

         

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2020

750

         
Beleidsartikel 17 Luchtvaart
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

17 Luchtvaart

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

27.329

20.929

10.058

9.805

8.880

7.503

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

3.793

4.033

173

338

618

968

Nieuwe mutaties

– 836

– 519

– 1.667

– 639

– 626

– 462

Stand ontwerpbegroting 2020

30.286

24.443

8.564

9.504

8.872

8.009

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

17.01

Luchtvaart

           

1

Bijdrage taakstellende onderuitputting

– 564

– 535

– 264

– 258

– 187

– 188

 

Diversen

– 272

16

– 1.403

– 381

– 439

– 274

Totaal

– 836

– 519

– 1.667

– 639

– 626

– 462

Ad 1) Dit betreft het structureel verlagen van de budgetten om de taakstellende onderuitputting op artikel 99 in te vullen. De taakstellende onderuitputting staat op artikel 99 geboekt en wordt in deze begroting structureel verwerkt door verlaging van de budgetten op de diverse artikelen binnen de IenW begroting hoofdstuk XII

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

17 Luchtvaart

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.365

1.262

855

925

785

575

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 140

70

210

350

630

980

Nieuwe mutaties

300

– 158

       

Stand ontwerpbegroting 2020

1.525

1.174

1.065

1.275

1.415

1.555

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Beleidsartikel 18 Scheepvaart en Havens
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

18 Scheepvaart en Havens

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

38.555

34.664

4.535

4.529

5.115

5.040

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

222

160

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

19.928

5.057

4.546

4.398

4.383

6.017

Stand ontwerpbegroting 2020

58.705

39.881

9.081

8.927

9.498

11.057

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

18.01

Scheepvaart en havens

           

1

Bijdrage taakstellende onderuitputting

– 1.016

– 1.024

– 107

– 105

– 100

– 100

2

Kasschuif

3.613

0

– 904

– 903

– 903

– 903

3

Pier Bonaire

1.450

0

0

0

0

0

4

Verduurzaming Zeevaart

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5

Verduurzaming Binnenvaart

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6

Bijdrage SOS MARIN

50

2.000

200

200

200

200

7

Desaldering EU-subsidie

536

0

0

0

0

1.764

8

VNAC opdrachten

432

218

643

643

643

643

9

Overige overboekingen IF

1.998

1.872

1.819

1.669

1.649

1.519

10

Zeehaven Saba

12.500

         
 

Diversen

365

– 9

– 9

– 9

– 9

– 9

Totaal

19.928

5.057

4.546

4.398

4.383

6.017

Ad 1) Dit betreft het structureel verlagen van de budgetten om de taakstellende onderuitputting op artikel 99 in te vullen. De taakstellende onderuitputting staat op artikel 99 geboekt en wordt in deze begroting structureel verwerkt door verlaging van de budgetten op de diverse artikelen binnen de IenW begroting hoofdstuk XII.

Ad 2) Binnen de IenW-begroting wordt een kasschuif gefaciliteerd tussen artikel 17 en 18. Hiermee worden de GIS-budgetten op artikel 17 (Luchtvaart) in het juiste kasritme gezet om overeen te stemmen met de te verwachten programmering.

Ad 3) Voor de werkzaamheden aan de Pier Bonaire en de wederopbouw Statia wordt € 1,45 miljoen toegevoegd aan de opdrachten Caribisch Nederland op artikel 18 vanuit de investeringsruimte Vaarwegen op het IF.

Ad 4) In het kader van de Green Deal Zeevaart en Binnenvaart en ter uitvoering van de afspraken in IMO-kader wordt voor de zeevaartsector 1 miljoen per jaar voor 2020 t/m 2024 overgeboekt vanuit de investeringsruimte Vaarwegen op het IF naar artikel 18 op hoofdstuk 12.

Ad 5) In het kader van de Green Deal Zeevaart en Binnenvaart wordt voor de binnenvaartsector 1 miljoen per jaar voor 2020 t/m 2024 overgeboekt vanuit de investeringsruimte Vaarwegen op het IF naar artikel 18 op hoofdstuk 12.

Ad 6) Dit betreft een overboeking vanuit de investeringsruimte Vaarwegen op het IF naar artikel 18 voor een structurele bijdrage voor onderzoeken naar o.a. autonoom varen aan het Seven Oceans Simulator (SOS) centrum van MARIN te Wageningen. Tevens wordt ten behoeve van de vervanging van een verouderd simulatorcentrum door nieuwbouw op het terrein van het Marin incidenteel een bijdrage van € 2 miljoen gedaan in 2020.

Ad 7) Dit betreft de desaldering van de ontvangsten van de EU-subsidie FEDeRATED in verband met digitale transportstrategie.

Ad 8) Voor diverse opdrachten in het kader van de Verkenning Nationaal Actieprogramma Cybersecurity (VNAC) worden middelen toegevoegd aan de opdrachten zeehavens.

Ad 9) Voor de doorontwikkeling van het Single Window Maritiem en Lucht en diverse opdrachten en onderzoeken die gerelateerd zijn aan de aanvullende middelen uit het Regeerakkoord Rutte II wordt budget overgeheveld vanuit de investeringsruimte Vaarwegen op het IF naar artikel 18.

Ad 10) Vanuit de Regio Envelop is € 12,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de renovatie van de zeehaven op Saba. Een optimale zeehaven te Saba is een groeiende bron van inkomsten voor het eiland en verbetert de leefbaarheid (aanlanding levensmiddelen en (project)goederen) op het eiland.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

18 Scheepvaart en Havens

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

 

784

       

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties

862

       

1.764

Stand ontwerpbegroting 2020

862

784

     

1.764

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

2019

2020

2021

2022

2023

2024

18.01

Scheepvaart en havens

           

1

Desaldering EU-subsidie

536

0

0

0

0

1.764

 

Diversen

326

0

0

0

0

0

Totaal

862

0

0

0

0

1.764

Ad 1) Dit betreft de desaldering van de ontvangsten van de EU-subsidie FEDeRATED in verband met digitale transportstrategie.

Beleidsartikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

46.164

46.467

46.672

45.205

44.857

44.857

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

7.097

– 1.087

– 1.045

– 937

– 937

– 937

Nieuwe mutaties

690

– 1.006

– 1.280

– 691

– 428

– 431

Stand ontwerpbegroting 2020

53.951

44.374

44.347

43.577

43.492

43.489

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

19.01

Tegengaan klimaatverandering

           
 

Diversen

       

– 67

– 67

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

           

1

Bijdrage taakstellende onderuitputting

– 1.850

– 1.247

– 1.243

– 1.244

– 1.024

– 1.026

2

Tarieven 2019

– 1.182

– 487

– 516

– 497

– 451

– 451

3

Desaldering: afwikkeling IRMA

2.717

         

4

Aanvullende opdracht RVO inkopen

1.305

         
 

Diversen

– 300

728

479

1.050

1.114

1.113

Totaal

690

– 1.006

– 1.280

– 691

– 428

– 431

Ad 1. Dit betreft het structureel verlagen van de budgetten om de taakstellende onderuitputting op artikel 99 in te vullen. De taakstellende onderuitputting staat op artikel 99 geboekt en wordt in deze begroting structureel verwerkt door verlaging van de budgetten op de diverse artikelen binnen de IenW begroting hoofdstuk XII.

Ad 2. Dit betreft een overboeking vanuit de opdrachtgevers naar de ILT als gevolg van de gestegen tarieven ILT 2019, zoals vastgesteld door de eigenaar, als gevolg van gestegen kosten voor automatisering (DICTU, ICT/TPAW Rijnstraat 8 en facilitaire werkplekkosten).

Ad 3. De Europese Commissie is door het Gerecht van Eerste Aanleg in Luxemburg in het ongelijk gesteld in een door Nederland. Duitsland en Luxemburg aangespannen rechtszaak inzake een opgelegde boete voor het INTERREG programma IRMA (Interreg Rhine Meuse Activities). Als gevolg hiervan heeft de EC de betaalde boete teruggestort en het aandeel van IenW is inmiddels ontvangen. Dit betreft de desaldering van de ontvangsten van de teruggestorte boete in het kader van IRMA.

Ad 4. Dit betreft een overboeking vanuit artikel 21 naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RVO. De opdracht aan RVO wordt verantwoord op artikel 19. De opdracht wordt mede namens andere directies en ministeries verstrekt en de andere partijen hevelen daarvoor budget over. In dit geval gaat het om een de opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden voor deelprojecten op het terrein van transitiegericht inkopen.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

           

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

3.500

         

Nieuwe mutaties

2.784

         

Stand ontwerpbegroting 2020

6.284

         
Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Desaldering: afwikkeling IRMA

2.784

         

Totaal

2.784

         

Ad 1. Dit betreft de desaldering van de ontvangsten van de teruggestorte boete in het kader van IRMA, zie ook ad. 3 bij de uitgaven.

Beleidsartikel 20 Lucht en Geluid
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

20

Lucht en Geluid

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

27.603

27.632

28.507

28.596

30.450

31.099

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 919

         

Nieuwe mutaties

94

– 1.587

– 1.821

– 1.405

– 1.292

– 1.294

Stand ontwerpbegroting 2020

26.778

26.045

26.686

27.191

29.158

29.805

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

20.01

Gezonde lucht en tegengaan geluidhinder

           

1

Bijdrage Taakstellende onderuitputting

0

– 842

– 879

– 870

– 769

– 771

 

Diversen

94

– 745

– 942

– 535

– 523

– 523

Totaal

94

– 1.587

– 1.821

– 1.405

– 1.292

– 1.294

Ad 1. Dit betreft het structureel verlagen van de budgetten om de taakstellende onderuitputting op artikel 99 in te vullen. De taakstellende onderuitputting staat op artikel 99 geboekt en wordt in deze begroting structureel verwerkt door verlaging van de budgetten op de diverse artikelen binnen de IenW begroting hoofdstuk XII.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

20 Lucht en Geluid

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

           

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties

247

         

Stand ontwerpbegroting 2020

247

         

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en hoeven daarom niet te worden toegelicht.

Beleidsartikel 21 Duurzaamheid
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

21

Duurzaamheid

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

27.462

25.639

17.662

17.691

16.316

16.316

Mutatie Nota van wijziging 2019

22.500

         

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 15.011

81

0

0

   

Mutaties ISB

5.000

60.300

       

Nieuwe mutaties

– 3.200

3.624

8.871

9.131

14.375

14.374

Stand ontwerpbegroting 2020

36.751

89.644

26.533

26.822

30.691

30.690

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

           
 

Diversen

           

21.05

Duurzame productketens

           

1

Bijdrage taakstellende onderuitputting

– 1.355

– 782

– 545

– 538

– 412

– 413

2

Aanvullende opdracht RVO inkopen

– 1.305

         

3

Klimaatakkoord: Ketenaanpak

 

3.000

3.000

3.000

5.000

5.000

4

Klimaatakkoord: Circulair inkopen

 

1.000

2.000

2.000

3.000

3.000

5

Klimaatakkoord: Recycling plastic en textiel

   

3.000

3.000

4.000

4.000

 

Diversen

– 925

– 594

– 584

– 331

– 213

– 213

21.06

Natuurlijk kapitaal

           

6

Klimaatakkoord: Grond-  Weg- en Waterbouw

 

1.000

2.000

2.000

3.000

3.000

 

Diversen

385

         

Totaal

– 3.200

3.624

8.871

9.131

14.375

14.374

Ad 1. Dit betreft het structureel verlagen van de budgetten om de taakstellende onderuitputting op artikel 99 in te vullen. De taakstellende onderuitputting staat op artikel 99 geboekt en wordt in deze begroting structureel verwerkt door verlaging van de budgetten op de diverse artikelen binnen de IenW begroting hoofdstuk XII.

Ad 2. Dit betreft een overboeking vanuit artikel 21 naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RVO. De opdracht aan RVO wordt verantwoord op artikel 19. De opdracht wordt mede namens andere directies en ministeries verstrekt en de andere partijen hevelen daarvoor budget over. In dit geval gaat het om een de opdracht voor het uitvoeren van werkzaamheden voor deelprojecten op het terrein van transitiegericht inkopen.

Ad 3. In het kader van het Klimaatakkoord en de gestelde doelen ter reductie van de CO2-uitstoot in 2030 worden op basis van het vastgesteld bestedingsplan middelen toegevoegd uit de klimaatenveloppe voor de «Ketenaanpak», en het stimuleren van innovaties en ketensamenwerking.

Ad 4. In het kader van het Klimaatakkoord en de gestelde doelen ter reductie van de CO2-uitstoot in 2030 worden op basis van het vastgesteld bestedingsplan middelen uit de klimaatenveloppe toegevoegd ter stimulering van klimaatneutraal en circulair inkopen en aanbesteden.

Ad 5. In het kader van het Klimaatakkoord en de gestelde doelen ter reductie van de CO2-uitstoot in 2030 worden op basis van het vastgesteld bestedingsplan middelen toegevoegd ter stimulering van recycling en hergebruik van (bio) plastic en textiel.

Ad 6. In het kader van het Klimaatakkoord en de gestelde doelen ter reductie van de CO2-uitstoot in 2030 worden op basis van het vastgesteld bestedingsplan middelen toegevoegd uit de klimaatenveloppe voor de uitvoering van maatregelen en innovaties in de Grond- Weg- Waterbouw (GWW).

Beleidsartikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

33.802

45.565

43.370

49.831

62.362

62.362

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 1.652

– 1.993

– 419

– 368

– 255

– 237

Nieuwe mutaties

3.472

– 9.368

– 2.768

– 2.451

– 2.646

– 2.651

Stand ontwerpbegroting 2020

35.622

34.204

40.183

47.012

59.461

59.474

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

22.01

Veiligheid chemische stoffen

           
 

Diversen

192

         

22.02

Veiligheid biotechnologie

           
 

Diversen

           

22.03

Veiligheid bedrijven en transport

           

1

Bijdrage taakstellende onderuitputting

– 917

– 1.389

– 1.337

– 1.517

– 1.576

– 1.580

2

Van asbest- naar duurzaam

5.000

         

3

LNV. Vernieuwing brandstofopslag Bonaire

 

5.000

       

4

Naar BZK: Impuls omgevingsveiligheid

 

– 11.363

       
 

Diversen

– 803

– 1.616

– 1.431

– 934

– 1.070

– 1.071

Totaal

3.472

– 9.368

– 2.768

– 2.451

– 2.646

– 2.651

Ad 1. Dit betreft het structureel verlagen van de budgetten om de taakstellende onderuitputting op artikel 99 in te vullen. De taakstellende onderuitputting staat op artikel 99 geboekt en wordt in deze begroting structureel verwerkt door verlaging van de budgetten op de diverse artikelen binnen de IenW begroting hoofdstuk XII.

Ad 2. Bij de 1e suppletoire begroting 2019 is een bedrag van € 5 miljoen toegevoegd aan artikel 99 voor «een maatregel van asbest- naar duurzaam» in afwachting van nadere uitwerking. Met deze mutatie wordt het bedrag naar artikel 22 geboekt ten behoeve van asbestbeleid.

Ad 3. Deze overboeking van LNV naar IenW betreft de bijdrage uit de Regio Envelop met betrekking tot de vernieuwing van de brandstofopslag op Bonaire.

Ad 4. Dit betreft een bijdrage van IenW aan BZK. In het kader van de uitvoering van het programma Impuls Omgevingsveiligheid worden de budgetten voor 2020 gedecentraliseerd naar het Provinciefonds. De provincies ontvangen hiervoor in totaal een bedrag van € 11,363 miljoen via de decentralisatie-uitkering Programma Impuls Omgevingsveiligheid. Dit bedrag is exclusief de BTW-component van € 0,387 miljoen welke apart wordt overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.

Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

250

250

250

250

250

250

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

           

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2020

250

250

250

250

250

250

Beleidsartikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

52.786

49.093

42.716

45.890

43.219

43.219

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

2.276

8.550

8.676

9.630

5.821

8.840

Stand ontwerpbegroting 2020

55.062

57.643

51.392

55.520

49.040

52.059

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

23.01 Meteorologie en seismologie

           

1

Early Warning Centre (EWC)

 

2.195

5.487

6.471

7.019

6.038

2

Aanvullende taken KNMI

1.075

1.490

2.325

2.325

2.325

2.325

 

Diversen

1.201

865

864

834

477

477

23.02 Aardobservatie

           

3

Kasschuif Aardobservatie

 

4.000

   

– 4.000

 

Totaal

2.276

8.550

8.676

9.630

5.821

8.840

Ad.1 De laatste stap in het traject Basis op Orde is de realisatie van een Early Warning Centre. De primaire taak van het EWC is om de risico’s als gevolg van klimaatverandering (en daarmee de veranderende weersomstandigheden en de toename van o.a. extreem weer) te reduceren. Daarnaast is het van belang dat het KNMI in staat blijft om de dienstverlening aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen van de samenleving en professionele afnemers. Om de realisatie van EWC in gang te zetten wordt er vanaf 2020 aanvullend budget aan het KNMI beschikbaar gesteld.

Ad.2 Met ingang van 2019 krijgt het KNMI een vergoeding voor een aantal aanvullende taken en programma’s. Dit betreffen het continueren van broeikasgasmetingen (€ 0,24 miljoen structureel) het verlenen van diensten aan Veiligheidsregio’s (€ 0,12 miljoen structureel) en het uitvoeren van het ICT-programma I-strategie (€ 9,4 miljoen tot en met 2024). Middels deze mutaties worden de benodigde middelen hiervoor beschikbaar gesteld aan het KNMI.

Ad. 3 De wettelijk verplichte contributie aan EUMETSAT is begroot op artikel 23. De meerjarige begroting voor deze contributie wordt jaarlijks geactualiseerd. Om de middelen aan te laten op de meest recente vastgestelde contributies is een kasschuif gefaciliteerd van 2023 naar 2020.

Beleidsartikel 24 Handhaving en Toezicht
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

24 Handhaving en toezicht

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

108.072

107.253

107.235

107.241

107.241

107.241

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

10.000

12.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Nieuwe mutaties

13.626

3.981

3.943

4.033

4.706

4.729

Stand ontwerpbegroting 2020

131.698

123.234

126.178

126.274

126.947

126.970

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

24.01 Handhaving en toezicht

           

1

Tarieven 2019

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

2

Inspectieview beheer

1.100

         

3

Boordcomputer taxi

7.500

         

4

Bijdrage taakstellende onderuitputting

– 3.269

– 3.650

– 3.691

– 3.644

– 3.025

– 3.000

 

Diversen

3.595

3.131

3.134

3.177

3.231

3.229

Totaal

13.426

– 519

– 557

– 467

4.706

229

Ad 1. Dit betreft een mutatie ter dekking van de gestegen tarieven ILT 2019 als gevolg van gestegen kosten voor automatisering (DICTU, ICT/TPAW Rijnstraat 8 en facilitaire werkplekkosten).

Ad 2. Dit betreft een mutatie ter dekking van de beheerkosten van de applicatie Inspectieview.

Ad 3. Dit betreft een mutatie ter dekking van vervangingsinvestering van de kaarten die gebruikt wordt in de boordcomputers van taxi’s.

Ad 4. Dit betreft het structureel verlagen van de budgetten om de taakstellende onderuitputting op artikel 99 in te vullen. De taakstellende onderuitputting staat op artikel 99 geboekt en wordt in deze begroting structureel verwerkt door verlaging van de budgetten op de diverse artikelen binnen de IenW begroting hoofdstuk XII.

Beleidsartikel 25 Brede Doeluitkering
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

25 Brede doeluitkering

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

899.965

898.466

887.442

887.441

887.442

887.442

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

32.756

         

Nieuwe mutaties

22.888

22.049

21.778

21.778

21.778

21.778

Stand ontwerpbegroting 2020

955.609

920.515

909.220

909.219

909.220

909.220

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

25.01

Brede doeluitkering

           

1

Loon-/prijsbijstelling tranche 2018

22.888

22.049

21.778

21.778

21.778

21.778

Totaal

22.888

22.049

21.778

21.778

21.778

21.778

Ad 1. Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2019 voor Hoofdstuk XII.

Beleidsartikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

Bijdrage investeringsfondsen

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

7.795.954

7.564.932

7.582.089

7.417.229

7.622.385

6.989.269

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 329.127

– 331.803

– 267.787

– 296.320

170.539

173.426

Nieuwe mutaties

– 1.420.252

– 253.896

115.193

428.993

264.739

807.177

Stand ontwerpbegroting 2020

6.046.576

6.979.233

7.429.495

7.549.902

8.057.663

7.969.872

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1.000)

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

26.01 Infrastructuurfonds

           

1

Aanvullende post IF

– 6.318

– 3.122

– 3.119

– 3.069

– 3.049

– 6.019

2

Bijdragen derden

           
 

– Hoofdwegennet

 

2.750

3.618

4.295

6.434

3.818

 

– Spoorwegen

13.163

2.861

1.588

1.840

1.838

1.884

 

– Hoofdvaarwegennet

 

1.042

30

60

240

500

 

– Megaprojecten

4.006

         

3

Ontvangstenschuiven

– 38.280

– 12.504

– 14.949

– 7.555

17.692

38.974

4

Luchtverkenningscapaciteit Kustwacht

     

– 13.491

– 13.491

– 13.491

               

5

Loon- en prijsbijstelling

135.642

133.664

131.153

131.580

127.515

120.945

6

Generale Kasschuif

– 761.365

– 70.179

118.995

295.206

97.142

378.751

   

– 60.952

– 11.678

15.425

14.245

– 41.927

– 146.543

   

– 430.604

– 215.930

161.797

237.569

180.157

206.079

   

– 291.387

– 85.562

– 311.887

– 245.866

– 100.705

252.589

               
 

Diversen

4.090

– 4.668

1.706

– 5.061

– 32.305

– 51.177

26.02 Deltafonds

           

12

Loon-/prijsbijstelling tranche 2019

20.410

21.067

23.432

19.240

25.198

20.867

13

Subsidie Vooroeverbestorting Scheldestormen

– 3.591

– 4.000

– 3.000

     

14

Overboekingen Zoetwatermaatregelen

– 9.160

– 13.436

– 13.247

     

15

Duurzaam voor elkaar

3.669

3.669

3.669

     
 

Diversen

425

2.130

– 18

     

Totaal

– 1.420.252

– 253.896

115.193

428.993

264.739

807.177

Voor een specificatie van de nieuwe mutaties wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage van de begroting van het Infrastructuurfonds (artikel 19) en het Deltafonds (artikel 6).

Niet-beleidsartikel 97 Algemeen Departement
Uitgaven niet-beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

97

Algemeen departement

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

62.073

63.673

57.149

57.156

57.134

57.428

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

29.153

54

4

0

0

0

Nieuwe mutaties

2.551

– 3.276

– 3.401

– 3.101

– 2.916

– 2.920

Stand ontwerpbegroting 2020

93.777

60.451

53.752

54.055

54.218

54.508

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

97.01 Personele uitgaven

           

1

loonbijstelling 2019 HXII

494

534

537

547

560

559

2

Bijdrage taakstellende onderuitputting

– 596

– 712

– 761

– 727

– 539

– 542

3

Maatwerk KNMI-RWS

2.370

         

4

Generale compensatie exploitatie regeringsvliegtuig

 

2.402

2.402

2.402

2.402

2.402

5

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)

 

– 5.287

– 5.334

– 5.339

– 5.339

– 5.339

               
 

Diversen

283

– 213

– 245

16

0

0

               
 

Totaal

– 3.276

– 3.401

– 3.101

– 2.916

– 2.920

– 3.276

Ad 1. Dit betreft de toedeling van de loonbijstelling tranche 2019 HXII

Ad 2. Dit betreft het structureel verlagen van de budgetten om de taakstellende onderuitputting op artikel 99 in te vullen. De taakstellende onderuitputting staat op artikel 99 geboekt en wordt in deze begroting structureel verwerkt door verlaging van de budgetten op de diverse artikelen binnen de IenW begroting hoofdstuk XII.

Ad 3. Naar aanleiding van de vastgestelde offerte wordt er vanuit Rijkswaterstaat budget beschikbaar gesteld voor de verstrekte maatwerkopdracht die het KNMI voor Rijkswaterstaat verricht.

Ad 4. Voor de extra exploitatiekosten van het nieuwe regeringsvliegtuig krijgt IenW compensatie uit de generale middelen.

Ad 5. Met ingang van 2020 gaat de subsidiëring en ministeriële verantwoordelijkheid StAB over van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van J&V. In deze begroting vindt de budgettaire verwerking hiervan plaats.

Ontvangsten niet-beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

97 Algemeen departement

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.101

1.101

1.101

1.101

1.101

1.101

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

800

         

Nieuwe mutaties

           

Stand ontwerpbegroting 2020

1.901

1.101

1.101

1.101

1.101

1.101

Niet-beleidsartikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
Uitgaven niet-beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

299.115

289.372

283.069

282.951

282.863

282.245

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

13.348

2.123

2.771

2.615

2.525

2.558

Nieuwe mutaties

22.917

20.950

12.515

10.786

11.558

15.159

Stand ontwerpbegroting 2020

335.380

312.445

298.355

296.352

296.946

299.962

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

98.01 Personele uitgaven

12.620

10.879

7.392

7.475

8.487

11.417

1

loonbijstelling 2019 HXII

6.231

6.213

5.967

6.084

6.166

6.122

2

Bijdrage taakstellende onderuitputting

– 1.768

– 2.358

– 2.064

– 2.088

– 1.206

– 1.189

3

Herschikking apparaatbudgetten

– 1.365

     

43

 

4

Interne dienstverlening

903

         

5

Uitbreiding verzorgingsgebied Bestuurskern

983

1.011

1.006

996

1.001

1.001

6

Personele uitgaven Vrachtwagenheffing

6.056

3.530

       

7

AP Infrastructuurfonds t.b.v. projectenpool afd. programma Wegen

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

4.500

8

Uitbreiding juridische dienstverlening conform productieprogramma

983

983

983

983

983

983

               

98.02 Materiele uitgaven

8.248

10.053

3.509

3.516

3.110

3.132

9

Bijdrage taakstellende onderuitputting

– 1.337

– 869

– 1.166

– 1.142

– 1.554

– 1.575

10

Herschikking apparaatbudgetten

1.365

     

– 43

 

11

Interne dienstverlening

5.097

         

12

Uitbreiding verzorgingsgebied Bestuurskern

1.057

1.123

1.074

1.057

1.106

1.106

13

Dekking kosten bedrijfsvoering

3.166

3.601

3.601

3.601

3.601

3.601

14

Generale Compensatie Individueel Keuze Budget

 

6.198

       

15

Inspectieview beheer

– 1.100

         
               
 

Diversen

2.049

18

1.614

– 205

– 39

610

               
 

Totaal

22.917

20.950

12.515

10.786

11.558

15.159

Ad 1. Dit betreft de toedeling van de loonbijstelling tranche 2019 HXII

Ad 2. Dit betreft het structureel verlagen van de budgetten om de taakstellende onderuitputting op artikel 99 in te vullen. De taakstellende onderuitputting staat op artikel 99 geboekt en wordt in deze begroting structureel verwerkt door verlaging van de budgetten op de diverse artikelen binnen de IenW begroting hoofdstuk XII.

Ad 3. Dit betreft een herschikking van de apparaatsbudgetten voornamelijk van ANVS. Ten behoeve van het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst en uitbesteding van ICT-taken vindt een overboeking plaats van personeel naar materieel.

Ad 4. Dit betreft overwegend bijdragen van agentschappen voor uitgaven bedrijfsvoering als gevolg van interne leveranties binnen apparaat (zie ook ontvangsten).

Ad 5. Door uitbreiding van de omvang van het verzorgingsgebied is meer capaciteit benodigd op het gebied van bedrijfsvoering en de ondersteuning ervan.

Ad 6 Ten behoeve van de financiering van de uitgaven voor eigen personeel (intern) en detacheringen bij IenW en EZK voor de Vrachtwagenheffing, worden vanuit het Infrastructuurfonds bedragen naar de begroting Hoofdstuk 12 geboekt, conform de gemaakte afspraken.

Ad 7. Voor de periode 2019–2026 wordt jaarlijks € 1,5 miljoen overgeboekt vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk 12, naar de projectenpool en afdeling programmering wegen, om een goede start te kunnen maken met de verschillende aanlegprojecten conform regeerakkoord Rutte III.

Ad 8. Om het juridische productieprogramma uit te kunnen voeren en vanwege de groeiende vraag naar juridische bijstand is uitbreiding noodzakelijk.

Ad 9. Dit betreft het structureel verlagen van de budgetten om de taakstellende onderuitputting op artikel 99 in te vullen. De taakstellende onderuitputting staat op artikel 99 geboekt en wordt in deze begroting structureel verwerkt door verlaging van de budgetten op de diverse artikelen binnen de IenW begroting hoofdstuk XII.

Ad 10. Zie toelichting bij ad 3.

Ad 11. Zie toelichting bij ad 4.

Ad 12 Zie toelichting bij ad 5.

Ad 13. Dit betreft de IenW brede verhoging van kosten in de bedrijfsvoering. Dit als gevolg van de tarievenstijging van SSC ICT kosten met 11%, de kosten die samenhangen met het creëren van 200 extra werkplekken en kosten voor Doc-Direkt die rijksbreed worden doorbelast vanaf 2020.

Ad 14. Dit zijn de generale middelen die conform BVM door MinFin aan IenW worden toegekend ter compensatie voor de invoering van het Individueel Keuze Budget in 2020.

Ad 15. Dit betreft een mutatie ter dekking van de beheerkosten van de applicatie Inspectieview.

Ontvangsten niet-beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

5.430

5.430

5.430

5.430

5.430

5.430

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

6.651

         

Nieuwe mutaties

6.711

         

Stand ontwerpbegroting 2020

18.792

5.430

5.430

5.430

5.430

5.430

Specificaties nieuwe mutaties (x € 1.000)

Ontvangsten

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Interne dienstverlening

6.000

         
               
 

Diversen

711

         
               
 

Totaal

6.711

0

0

0

0

0

Ad 1. Dit betreft overwegend bijdragen van agentschappen voor uitgaven bedrijfsvoering als gevolg van interne leveranties binnen apparaat (zie ook ad 4).

Niet-beleidsartikel 99 Nog onverdeeld
Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)

99

Nog onverdeeld

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

– 15.992

– 13.840

– 15.769

– 15.766

– 15.759

– 14.448

Mutatie Nota van wijziging 2019

           

Mutatie Amendement 2019

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

211.726

201.844

201.176

194.984

200.942

189.126

Nieuwe mutaties

– 195.410

– 187.143

– 184.485

– 178.295

– 184.034

– 172.327

Stand ontwerpbegroting 2020

324

861

922

923

1.149

2.351

Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)

Uitgaven

2019

2020

2021

2022

2023

2024

99.01 Nog Onverdeeld

           

1

Loon- en prijsbijstelling 2019 HXII

– 213.818

– 210.626

– 210.533

– 204.341

– 207.089

– 195.273

 

Waarvan HXII

54.097

48.476

52.279

53.521

54.376

53.461

 

Waarvan Infrastructuurfonds

135.642

133.664

131.153

131.580

127.515

120.945

 

Waarvan Deltafonds

24.079

28.486

27.101

19.240

25.198

20.867

2

Bijdrage structurele onderuitputting

23.524

23.000

26.000

26.000

23.000

23.000

 

Waarvan diverse artikelen HXII

– 17.574

– 17.153

– 18.973

– 18.908

– 15.940

– 15.946

 

Waarvan inzet Prijsbijstelling

– 5.950

– 5.847

– 7.027

– 7.092

– 7.060

– 7.054

3

Van asbest- naar duurzaam

– 5.000

         
 

Diversen

– 116

483

48

46

55

– 54

               
 

Totaal

– 195.410

– 187.143

– 184.485

– 178.295

– 184.034

– 172.327

Ad 1. Dit betreft de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2019 die op artikel 99 Nog onverdeeld is toegevoegd bij Eerste suppletoire begroting 2019 en die bij deze Begroting 2019 nader wordt toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en de fondsen.

Ad 2. Dit betreft de invulling van de structurele onderuitputting vanuit verschillende artikelen op de HXII begroting. Een deel hiervan betreft de inzet vanuit de ontvangen prijsbijstelling.

Ad 3. Bij 1e suppletoire begroting is naar aanleiding van het Besluitvormingsmemorandum een bedrag van 5 mln. toegevoegd op artikel 99 voor «een maatregel van asbest- naar duurzaam» erop in afwachting van nadere interne toedeling. Met deze mutatie wordt het bedrag naar artikel 22 geboekt ten behoeve van asbestbeleid.

Licence