Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3 MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Moties bewindspersonen Infrastructuur en Waterstaat

Vindplaats

Omschrijving

Bewindspersoon

Stand van zaken

20-12-2012

Vervoersconcessie Hoofdrailnet (aanvrager Hoogland/PvdA)

29 984-350 verzoekt de regering, na vijf jaar de ervaringen van de op dat moment reeds gedecentraliseerde lijnen in kaart te brengen en hierbij de wenselijkheid van het decentraliseren van aanvullende verbindingen te verkennen, en tevens te evalueren of een eventuele openbare aanbesteding van het hoofdrailnet vanaf 2025 in het belang van de reiziger is

Staatssecretaris

Met het onderzoek «Kiezen voor een goed spoor» zijn de effecten van decentralisatie en aanbesteding in kaart gebracht. Besluitvorming over de scope van het netwerk in 2025 en of dit netwerk aanbesteed of onderhands gegund moet worden, vindt in 2020 plaats. Daarbij staat het belang van de reiziger centraal.

08-04-2013

VAO MIRT Infra

33 400-A-95 verzoekt de regering om eerst sluitende afspraken te maken met de regio over de dekking van de exploitatieverliezen voor de 1e fase, het zogenaamde voorloopbedrijf waarbij zonder infrastructurele investeringen een diesel-IC moet gaan rijden vanaf 2014 dan wel de huidige Euregiobaan wordt voortgezet;

overwegende dat aansluitend voor de tweede fase maximaal 18 miljoen euro extra benodigd is voor de infrastructuur tussen Heerlen en Herzogenrath;

verzoekt de regering tevens, als voorwaarde hierbij afspraken te maken over de tweede fase met betrokken partijen (provincie Limburg, de Duitse overheid en vervoerders) over de noodzakelijke stappen om een geëlektrificeerde IC-verbinding te realiseren en als de plannen nader uitgewerkt zijn afspraken te maken over de daarvoor benodigde kosteneffectieve infrastructurele investeringen en de verdeling van de exploitatieverliezen om de IC tussen Eindhoven-Heerlen-Aken op een verantwoorde manier te kunnen laten rijden

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

09-09-2015

Wetsvoorstel tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViaA15

34 189-18 verzoekt de regering, te zoeken naar een prikkel waarmee de uitvoeringskosten van de tolheffing op de Blankenburgverbinding en de ViA15 onder de 20% van de totale tolopbrengsten worden gehouden en de Kamer te informeren over de verwachte kosten van de uitvoering van de tolheffing;

Minister

In de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 is opgenomen dat het tolsysteem wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan dat aan de Staten-Generaal wordt overgelegd, uiterlijk vier weken voordat de tolheffing van start gaat. In dit plan wordt naast de verwachte inningskosten, een algemene beschrijving van het tolsysteem, de registratiemiddelen, de betalingsmogelijkheden en de klantenservice gegeven. De planning is het uitvoeringsplan begin 2020 aan de Kamer aan te bieden.

09-09-2015

Wetsvoorstel tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViaA15

34 189-19 verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat privacygevoelige gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard en de Kamer over de precieze invulling hiervan te informeren bij de aanbieding van de nadere uitwerking van het systeem,

Minister

In de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 is opgenomen dat het tolsysteem wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan dat aan de Staten- Generaal wordt overgelegd, uiterlijk vier weken voordat de tol heffing van start gaat. In dit plan wordt naast de verwachte inningskosten, een algemene beschrijving van het tolsysteem, de registratiemiddelen, de betalingsmogelijkheden en de klantenservice gegeven. Ook zal dan worden ingegaan op hoe gewaarborgd wordt dat privacy gevoelige gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard. De planning is het uitvoeringsplan begin 2020 aan de Kamer aan te bieden.

23-11-2015

VAO MIRT

34 300-A-23 verzoekt de regering om, in het programma Beter Benutten een oplossing te vinden voor de aansluiting van de A7 en de Westfrisiaweg, via de spitsstrook A7 tussen Avenhorn en Hoorn en middelen ook vrij te maken conform de kaders van het programma Beter Benutten

Minister

In het BO-MIRT van 22 november 2018 is door rijk en regio het principebesluit over een multimodaal mobiliteitspakket Corridorstudie Amsterdam-Hoorn genomen. Onderdeel van dit multimodaal mobiliteitspakket is een HWN-pakket aan maatregelen met onder andere een spitstrook bij Hoorn. Q3 2019 zal de ontwerpstructuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn aan de Kamer worden toegezonden. In het najaar zal de Minister van IenW het voorkeursbesluit nemen voor de HWN-maatregelen en zal de structuurvisie worden vastgesteld. Rijk en de betrokken regionale partijen zullen parallel hieraan een bestuursovereenkomst tekenen ten behoeve van het realiseren van het multimodale mobiliteitspakket.

17-12-2015

VAO Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

25 422-127 verzoekt de regering, er bij de Belgische regering op aan te dringen om eerst een milieueffectrapportage te laten uitvoeren, alvorens deze kernreactor opnieuw wordt opgestart

Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

17-12-2015

VAO Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

25 422-132 verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat beide toezichthouders, de Nederlandse ANVS en de Belgische FANC, gezamenlijke inspecties gaan doen bij de kerncentrales aan beide kanten van de grens

Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

17-12-2015

VAO Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

25 422-134 constaterende dat burgers in Zeeland en West-Brabant een slechte informatiepositie hebben omtrent de toestand van en incidenten betreffende de kerncentrale in Doel;

verzoekt de regering, deze informatiepositie structureel te verbeteren,

Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

10-02-2016

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen (34 098)

34 098-14 verzoekt de regering, tot een zodanige invulling van de vierde baanregel dat de luchtvaartsector een prikkel tot innovatie blijft behouden en ook in de toekomst verdere volumegroei binnen de gelijkwaardigheidscriteria kan blijven realiseren

Minister

Deze motie wordt meegenomen in de wijzing van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het in procedure brengen hiervan is voorzien voor het najaar 2019.

02-03-2016

VAO Milieuraad

21 501-08-622 (was 615) verzoek de regering om de Europese Commissie tijdens de Milieuraad op te roepen om op termijn injectie van afvalwater van mijnbouwactiviteiten onder de richtlijn industriële emissies te brengen;

Staatssecretaris

In 2019 is Europese Commissie gestart met evaluatie van Richtlijn industriële emissies. Bezien wordt of wens van Kamer (mijnbouw vergunningplichtig maken onder Richtlijn industriële emissies) in dit traject ingebracht kan worden. Ondanks dat mijnbouw niet onder richtlijn valt, is op Europees niveau recent BREF Hydrocarbons vastgesteld, dat referentiedocument voor vergunningverlening beoogt te zijn. (http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/hydrocarbons_extraction_en.htm)Vanuit NL wordt (beperkte) inzet geleverd vanuit EZK, omdat EZK bevoegd gezag is voor mijnbouw.

07-04-2016

VAO Wadden

29 684-128 spreekt uit, afhankelijk van de uitkomsten van het open planproces, eventueel mee te willen werken aan een wijziging van de dienstregeling en ruimte te willen bieden in de Structuurvisie Waddenzee voor een aanpassing van de vaargeul en optimalisatie van het vaargeulonderhoud,

Minister

RWS onderzoekt de mogelijkheden om baggerwerk te optimaliseren, de resultaten van het onderzoek komen in de zomer van 2019. Andere oplossingsrichtingen gaan over aanpassingen in de dienstregeling, dat is verantwoordelijkheid van vervoerder, deze zijn inmiddels doorgevoerd.

16-06-2016

VAO Milieuraad

21 501-08-633 Overwegende dat de EU haar ambitie voor de uitstoot van luchtvervuilende stoffen heeft afgezwakt;

Overwegende dat de omgevingswet voor milieukwaliteit bouwt op EU richtlijnen;

Verzoekt de regering in kaart te brengen wat het gevolg is van lagere EU doelen, die in de omgevingswet komen, op lucht in Nederland;

Staatssecretaris

De motie is afgedaan met Kamerstuk 30 175, nr. 339

05-07-2016

VAO Havens

29 862-31 verzoekt de regering om, in overleg met de regio een plan te ontwikkelen dat voorziet in de gegarandeerde ontsluiting van Voorne-Putten

Minister

Voor de middellange termijn onderzoeken provincie Zuid-Holland, MRDH en gemeenten op Voorne-Putten nut en noodzaak voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Voorne-Putten, mede in relatie tot verstedelijkingsafspraken, ontwikkeling van de haven van Rotterdam en het goederenvervoer alsmede overige ruimtelijke en economische ontwikkelingen in dit gebied. Rijkswaterstaat is bij dit onderzoek betrokken. Besluitvorming over deze regionale gebiedsuitwerking Voorne-Putten in het kader van het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe) binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is eind dit jaar voorzien.

03-11-2016

Begrotingsbehandeling

34 550-XII-46 verzoekt de regering, samen met provincies en gemeenten in 2017 overleg te voeren met als doel in 2018 te komen met een nationaal luchtplan (NLP), dit NLP te richten op de streefwaarden voor gezonde lucht, de meest vervuilde punten als eerste aan te pakken en daarvoor samen met de partners te bezien welke maatregelen daarvoor effectief zijn uit oogpunt van zowel gezondheidswinst als kosten,

Staatssecretaris

De motie is afgedaan met Kamerstuk 30 175, nr. 339

Parlementair agenda

-11–2016

Begrotingsbehandeling

34 550-XII-31 verzoekt de regering te voorkomen dat Europese luchtvaartmaatschappijen op achterstand worden gezet door boven op de mondiale afspraken op Europees niveau uitstoot apart te beprijzen

Minister

Wordt meegenomen bij toekomstige voorstellen. De motie richt zich op een systeem dat pas in 2021 van start zal gaan.

28-11-2016

VAO MIRT

34 550-A-49 verzoek de regering om in 2017 te bezien of het mogelijk is om meer te investeren in betere sluisbediening, meer ligplaatsen en afloopvoorzieningen voor de binnenvaart

Minister

In de goederencorridors wordt gewerkt aan beter inzicht in de ligplaatsen van rijk en regio en de mogelijkheden om deze te verbeteren. Ook in het kader van Integraal Riviermanagement wordt het komende half jaar (e.v.) naar (meekoppel)kansen gezocht. Met de kamerbrief van 26 maart 2019 Kamerstuk 31 409, nr. 219 is een eenmalige impuls in bediening aangekondigd.

28-11-2016

VAO MIRT

34 550-A-24 verzoekt de regering, in dat programma de aanpak van knooppunt Zaandam te prioriteren

Minister

In het BO-MIRT van 22 november 2018 is door rijk en regio het principebesluit over een multimodaal mobiliteitspakket Corridorstudie Amsterdam-Hoorn genomen. Onderdeel van dit multimodaal mobiliteitspakket is een HWN-pakket aan maatregelen met onder andere aanpak van het knooppunt Zaandam. Q3 2019 zal de ontwerpstructuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn aan de Kamer worden toegezonden. In het najaar zal de Minister van IenW het voorkeursbesluit nemen voor de HWN-maatregelen en zal de structuurvisie worden vastgesteld. Rijk en de betrokken regionale partijen zullen parallel hieraan een bestuursovereenkomst tekenen ten behoeve van het realiseren van het multimodale mobiliteitspakket.

28-11-2016

VAO MIRT

34 550-A-38 verzoekt de regering, eventuele aanbestedingsmeevallers bij de aanleg van deze projecten in mindering te brengen op de tolopgave

Minister

Bij de Blankenburgverbinding is geen sprake van een meevaller die kan worden ingezet voor vermindering van de tolopgave. Voor de ViA15 loopt momenteel de aanbesteding van het project. Na de gunning (Contract Close/Financial Close) van het project is meer bekend over een eventuele aanbestedingsmeevaller. Dit zal naar verwachting in 2021 bekend zijn. De tolheffing gaat van start bij de openstelling van beide projecten. Een eventuele verlaging/verhoging in de tolopgave heeft alleen gevolgen voor de duur van de tijdelijke tolheffing.

28-11-2016

VAO MIRT

34 550-A-50 verzoekt de regering te inventariseren waar de aanleg van kademuren vervoer van goederen via de binnenvaart mogelijk zou kunnen maken, en hiervoor middelen uit Beter Benutten beschikbaar te stellen

Minister

De Kamer zal via het jaarlijkse verslag van het BO-MIRT Goederencorridors worden geïnformeerd over de verdere procesgang.

22-02-2017

VAO Scheepvaart

31 409-136 verzoekt de regering, in overleg met de provincie en de regiogemeenten te komen tot een gedragen plan en in de Voorjaarsnota aan te geven hoe, met meerdere departementen, de financiële haalbaarheid is,

Staatssecretaris

Beleidsbrief naar Kamer met Goederenvervoeragenda is gepland voor najaar 2019.

22-02-2017

VAO Scheepvaart

31 409-142 verzoekt de regering, concrete nadere stappen te zetten om te komen tot meer samenhangend beleid (weg, spoor en water) voor de grote vervoersstromen en de Kamer hierover in het voorjaar van 2017 te informeren,

Minister

Beleidsbrief naar Kamer met Goederenvervoeragenda is gepland voor najaar 2019.

22-02-2017

VSO Subsidieregeling Fietsersbond

34 550-XII-72 verzoekt de regering, de doelstellingen van de subsidie aan de Fietsersbond duidelijker te koppelen aan de doelen uit de Agenda Fiets, deze hierop tussentijds te evalueren en de subsidieregeling eventueel de komende jaren hier inhoudelijk op te herijken en de Kamer hierover te informeren

Staatssecretaris

De subsidieregeling is naar aanleiding van deze motie zodanig aangepast dat de activiteiten in lijn zijn met de doelen van de agenda Fiets. Voor een evaluatie van de regeling is het nog te vroeg. Er is pas 1 jaar subsidie verstrekt op basis van deze regeling van de 5 jaar die totaal mogelijk is. In het najaar van 2020 wordt de evaluatie aan de Kamer gezonden.

04-10-2017

VAO Luchtvaart

31 936-412 verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om door middel van heldere (juridische) instrumenten te voorkomen dat de capaciteit op Lelystad beschikbaar komt voor bestemmingen en/of luchtvaartmaat-schappijen die niet zijn verplaatst van Schiphol naar Lelystad, en gaat

Minister

Dit (juridisch) instrumentarium vormt een onderdeel van de vormgeving van de verkeersverdelingsregel (VVR) tussen Schiphol en Lelystad Airport. De VVR is genotificeerd bij de Europese Commissie. De Europese Commissie gaat over goedkeuring. Afronding is voorzien na het doorlopen van het Europese- en nationale regelgevingstraject eind 2019.

04-10-2017

VAO Luchtvaart

31 936-413 verzoekt de regering, de slotallocatie nu en in de toekomst te optimali-seren en daarom zo spoedig mogelijk in overleg te gaan over het hergebruik van toebedeelde, maar niet gebruikte slots met het Operationeel Schiphol Overleg (OSO) en de slotcoördinator en de Kamer hierover te informeren; verzoekt de regering voorts, om in beeld te brengen op welke wijze en condities niet-mainportgebonden vrachtvluchten aanvullende ruimte kunnen krijgen op andere vliegvelden, zoals Maastricht Aachen Airport,

Minister

Deze zomer komen er twee vrachtonderzoeken uit, daar wordt dit in meegenomen en waarna de Kamer geïnformeerd wordt. Het streven is om dit voor het zomerreces te kunnen doen.

11-12-2017

VAO MIRT

34 775-A-19 verzoekt de regering om in de afweging voor het voorkeursbesluit mee te nemen of de spitsstroken tussen Zaandam en Purmerend op de A8 en A7 opgewaardeerd kunnen worden tot volwaardige rijstroken,

Minister

In het BO-MIRT van 22 november 2018 is door rijk en regio het principebesluit over een multimodaal mobiliteitspakket Corridorstudie Amsterdam-Hoorn genomen. Onderdeel van dit multimodaal mobiliteitspakket is een HWN-pakket aan maatregelen met onder andere het omzetten van de spitstrook naar een volwaardige rijstrook tussen Zaandam en Purmerend op de A7. Q3 2019 zal de ontwerpstructuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn aan de Kamer worden toegezonden. In het najaar zal de Minister van IenW het voorkeursbesluit nemen voor de HWN-maatregelen en zal de structuurvisie worden vastgesteld. Rijk en de betrokken regionale partijen zullen parallel hieraan een bestuursovereenkomst tekenen ten behoeve van het realiseren van het multimodale mobiliteitspakket.

11-12-2017

VAO MIRT

34 775-A-48 verzoekt de regering, te onderzoeken of succesvolle maatregelen uit die projecten geïntegreerd kunnen worden in het programma Smartwayz, en dan in het bijzonder op het traject Weert – Eindhoven,

Minister

De Kamer wordt hierover na de zomer 2019 geïnformeerd.

11-12-2017

VAO MIRT

34 775-A-35 verzoekt de regering, in overleg met de provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee de extra investeringen in verkeersveiligheid op de N59 zo snel mogelijk te realiseren,

Minister

In vervolg op de gemaakte afspraken tijdens het BO MIRT ZWN najaar 2017, is in 2018 een Bestuurlijke Overeenkomst gesloten met de regio. Hierin is verwoord hoe de in 2017 geselecteerde maatregelen voor verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming zullen worden uitgewerkt en dat hierover in 2018 een besluit zal worden genomen. Helaas kost de nadere uitwerking van de maatregelen en de besluitvorming daarover met de regio meer tijd. Besluitvorming is in 2019 voorzien.

11-12-2017

VAO MIRT

34 775-A-37 verzoekt de regering, de A28 tussen Zwolle en knooppunt Hoogeveen toe te voegen aan het MIRT-onderzoek A28,

Minister

In april 2019 is de eerste fase van dit MIRT-onderzoek afgerond. Deze fase heeft een probleemanalyse opgeleverd waarbij er een totaaloverzicht van het functioneren van de gehele A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen is opgesteld. Daarnaast beantwoordt het onderzoek de vraag waarom dit traject in de verschillende scenario’s in de NMCA zo sterk wisselt van positie. De betrokken partijen hebben de vervolgafspraak gemaakt dat er tot komend najaar gewerkt gaat worden aan een tweede fase van het onderzoek, wat zich zal richten op het in beeld brengen van mogelijke oplossingsrichtingen. Na het afronden van deze tweede fase ligt er een compleet beeld van de problematiek van de A28, de opgaven en mogelijke oplossingsrichtingen om die opgaven aan te pakken. Op basis van dit beeld kan in het BO-MIRT dit najaar het MIRT-onderzoek worden afgerond en besluitvorming over een eventueel vervolg plaatsvinden.

18-01-2018

VAO Leefomgeving

30 175-286 verzoekt de regering om te onderzoeken of en hoe in het nieuwe luchtkwaliteitsbeleid kwantitatieve doelstellingen voor het terugdringen van de gezondheidsschade door luchtvervuiling kunnen worden geformuleerd,

Staatssecretaris

De motie is afgedaan met Kamerstuk 30 175, nr. 339

14-02-2018

VAO Luchtvaart

31 936-445 verzoekt de regering, hinder als criterium breder te definiëren dan alleen geluidshinder en hiervoor voorstellen te doen ten behoeve van de Luchtvaartnota (2020–2040)

Minister

Ontwerp Luchtvaartnota wordt na de zomer 2019 verstuurd.

14-02-2018

VAO Luchtvaart

31 936-454 verzoekt de regering, in gesprek te gaan met alle Nederlandse vliegvelden om te inventariseren welke investeringen er nodig zijn om hybride en elektrisch vliegen ruim baan te geven zodat Nederland vanaf 2025, of zoveel eerder als de techniek dat toestaat, een koplopersrol kan innemen, en de Kamer daar voor de zomer over te informeren,

Minister

Onderdeel van het in ontwikkeling zijnde programma Elektrisch Vliegen. Volgend informatiemoment voorzien tijdens AO Luchtvaart 11 september 2019

21-02-2018

Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol

29 665-264 verzoekt de regering, om bij het opnieuw inrichten van overlegstructuren de inspraak van omwonenden en milieuorganisaties een prominente rol te geven

Minister

We doen een voorstel in de Ontwerp Luchtvaartnota die na de zomer 2019 naar de Kamer wordt verstuurd.

21-02-2018

Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol

29 665-275 spreekt uit dat integrale veiligheid rondom het vliegverkeer van luchthaven Schiphol altijd het eerste uitgangspunt van al het beleid en beslissingen moet zijn voor alle betrokken partijen

Minister

Veiligheid in de luchtvaart staat voor het ministerie op één. In de actualisatie van het nationaal luchtvaartveiligheidsprogramma zal de motie worden betrokken. Ook krijgt veiligheid een centrale plaats in de Luchtvaartnota. In de brief aan de Kamer over de evaluatie van de veiligheid op Schiphol en het besluitvormingsproces over de ontwikkeling van Schiphol van 27 maart 2019 is bovendien een proces geschetst over hoe met veiligheid rekening wordt gehouden bij de besluitvorming over Schiphol.

06-02-2018

VAO Spoorordening

29 984-751 verzoekt de regering om, met alle betrokken partijen de verschillende opties voor betrokkenheid en inspraak van klanten en stakeholders van een zbo ProRail in kaart te brengen en voor te leggen aan de Tweede Kamer,

Staatssecretaris

Partijen hebben geen behoefte aan een gebruikersraad. Wel is in de instellingswet voor ProRail de verplichting opgenomen om bezien of de betrokkenheid van stakeholders geoptimaliseerd kan worden door verschillende partijen met mogelijk tegengestelde belangen periodiek aan één tafel samen te brengen.

06-03-2018

VAO Spoorordening

29 984-757 spreekt uit dat de omvorming van ProRail tot zbo niet moet leiden tot prijsverhoging voor gebruik van het spoor door vervoerders en reizigers,

Staatssecretaris

Mijn inzet samen met ProRail is dat de omvorming van ProRail niet zal leiden tot hogere kosten voor derden. Conform verschillende moties draag ik daar zorg voor. Verder zal ik de komende periode samen met de betrokken derden (met name decentrale overheden) kijken bij welke projecten eventuele btw-effecten kostenverhogend kunnen werken en hoe deze effecten kunnen worden voorkomen of gecompenseerd. Het Ministerie van IenW en het Ministerie van Financiën hebben de gezamenlijke inzet om de budgettaire verwerking van de omvorming zo neutraal mogelijk vorm te geven.

22-03-2018

VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid

29 398-589 verzoekt de regering om, het conceptwetsvoorstel over de kilometer-heffing voor vrachtverkeer voor de zomer van 2019 voor te leggen voor internetconsultatie; verzoekt de regering tevens, er in de planning naar te streven dat in 2020 bij de parlementaire behandeling onomkeerbare stappen kunnen worden gezet; verzoekt de regering voorts, om de Kamer bij het beleidskader te informeren over de planning waarin de onomkeerbare stappen zijn opgenomen,

Minister

Het is de planning om het conceptwetsvoorstel in juni 2019 voor te leggen voor internetconsultatie. Het beleidskader vrachtwagenheffing is op 9 november 2018 toegezonden aan de Tweede Kamer (Kamerstuk 31 409, nr. 219). Daarbij is planning opgenomen waarin is aangegeven wanneer onomkeerbare stappen worden genomen; de indiening en behandeling van het wetvoorstel is voorzien in 2020.

22-03-2018

VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid

29 398-598 verzoekt de regering te onderzoeken of ook de resterende delen van de N36 veiliger gemaakt kunnen worden door het profiel te verbreden,

Minister

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

19-04-2018

klimaatakkoord voor de luchtvaart

31 936-476 verzoekt de regering om, bij de EU-implementatie van CORSIA vast te blijven houden aan de Europese duurzaamheidseisen voor biobrand-stoffen (RED) en zich ervoor in te zetten dat dit wereldwijd de minimum-standaard wordt,

Minister

Implementatie richt zich in 2019 en 2020 op meten en rapporteren van CO2-emissies. Pas na 2021 wordt inzet en biobrandstoffen relevant. In 2019 en 2020 zal gerapporteerd kunnen worden uit vorderingen fuel task force ICAO en na ICAO Assembly najaar 2019. Stand van zaken eind 2019 aan Kamer.

19-04-2018

klimaatakkoord voor de luchtvaart

31 936-469 verzoekt de regering om, bij Europese gesprekken over belastingen op luchtvaart internationaal én nationaal de inzet van biokerosine voor de luchtvaart te stimuleren, met nadrukkelijke aandacht voor de kansen voor het opschalen van het gebruik van biokerosine, en de mogelijkheden daartoe in kaart te brengen met betrokkenheid van de Nederlandse luchtvaartsector, en hierover de Kamer dit jaar te rapporteren,

Minister

Met het oog op Europees overleg eind juni en andere ontwikkelingen wordt volgend informatiemoment voorzien tijdens AO Luchtvaart 11 september 2019

19-04-2018

klimaatakkoord voor de luchtvaart

31 936-471 verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat ook de overige minis-teries gaan participeren in het Corporate Biofuel Programme, om zo het gebruik van en onderzoek naar duurzame biobrandstof als transitie-brandstof voor de luchtvaart verder te stimuleren,

Minister

Volgend informatiemoment voorzien tijdens AO Luchtvaart 11 september 2019.

19-04-2018

klimaatakkoord voor de luchtvaart

31 936-472 verzoekt de regering om zich na inwerkingtreding van CORSIA in het geval dat een andere ICAO-lidstaat aantoonbaar (delen van) de afspraken niet nakomt zich niet terughoudend op te stellen in het aankaarten daarvan in de council de raad van ICAO opdat de raad adequaat kan optreden

Minister

Deze motie is pas relevant wanneer CORSIA in werking treedt. Dit is in 2021.

15-05-2018

Schiphol en Lelystad Airport

29 665-324 verzoekt de regering, in te zetten op het voorkomen van veiligheidsrisico’s en de Kamer hierover te informeren;

Minister

We informeren de kamer over de inzet op het voorkomen en verminderen van veiligheidsrisico’s in de halfjaarlijkse voortgangsrapportages over de opvolging van de OVV-aanbevelingen. De volgende gaat voor de zomer 2019.

15-05-2018

Schiphol en Lelystad Airport

29 665-328 verzoekt de regering om, Schiphol als multimodale hub (trein- en luchtstation) te benoemen in de Luchtvaartnota; verzoekt de regering voorts, in de Luchtvaartnota de ambitie op te nemen om in Europees verband en in samenhang met de internationale spooragenda de overstap van vliegtuig naar trein aantrekkelijker te maken; verzoekt de regering om, kansen voor snelle spoorverbindingen vanaf Amsterdam/Schiphol naar bestemmingen die een aantrekkelijk alternatief zijn voor vliegverkeer te onderzoeken, zoals de binnensteden en de grootste luchthavens van Brussel, Parijs, Frankfurt en Londen,

Minister + Staatssecretaris

Wordt deels behandeld in Luchtvaartnota (2e helft 2019).Wordt deels behandeld in Plan van Aanpak trein als substitutie voor vliegtuig (eind 2019).

14-06-2018

VAO Spoor

29 984-781 verzoekt de regering op, basis van deze onderzoeken samen met ProRail een afwegingskader op te stellen om te beoordelen of een locatie geschikt is voor gedifferentieerd rijden, en om het komende jaar een praktijkproef te doen op in ieder geval één locatie om de effecten in beeld te brengen; verzoekt de regering tevens, bij uitwerking van stimuleren goederen-vervoer ook parallel te werken aan een robuust basisnet en onderzoek naar maatregelen om extra hinder te verminderen,

Staatssecretaris

Voor AO spoorveiligheid 20 juni zal het Jaarverslag Basisnet 2018 aan de Kamer aangeboden worden met update aanpak tegengaan overschrijdingen. Voortgang zal in daartoe strekkende Kamerbrieven gemeld worden.

14-06-2018

nieuwe acties en stakingen binnen Air France/KLM

31 936-485 Dijkstra c.s. verzoeken de regering, zich kabinetsbreed maximaal in te zetten voor de Nederlandse publieke belangen die met KLM zijn gemoeid; verzoekt de regering tevens hierover in gesprek te blijven met het bestuur van Air France-KLM;

Minister

Aangenomen. De Kamer wordt voortdurend geïnformeerd over relevante ontwikkelingen.

14-06-2018

nieuwe acties en stakingen binnen Air France/KLM

31 936-486 verzoekt de regering, de verkeers- en vervoersontwikkeling op de luchtvaartmarkt tussen Amsterdam en Dubai scherp te monitoren en zo nodig in te grijpen als blijkt dat de afspraken uit het luchtvaartverdrag tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten worden geschonden,

Minister

Vooroverleg met KLM heeft plaatsgevonden. eindfase formulering van onderzoeksvraag. Selectie van uitvoerder. Verwacht eindresultaat: zomer 2019.

20-06-2018

VAO Milieuraad

25 01-08-735 verzoekt de regering, in Europa speciale aandacht te vragen voor polymeren binnen de evaluatie van REACH,

Staatssecretaris

Op 21 en 22 mei 2019 discussie RIVM met ECHA om te bekijken hoe hier vorm aan gegeven kan worden. Daarna bekijken of en hoe dit aan Kamer wens tegemoet komt en hoe hierover gerapporteerd kan worden.

20-06-2018

groeiende filedruk

31 305-253 verzoekt de regering om, middels overleg tussen het Ministerie van lenW, Rijkswaterstaat, Kennisinstituut Mobiliteit en de ANWB te komen tot eenset van uniforme, eenduidige filecijfers, en om de Kamer uiterlijk voor de behandeling van de lenW-begroting voor 2019 hierover te informeren,

Minister

Overleg met de ANWB vindt nog steeds plaats. Overeenstemming over een eenduidige set van filecijfers wordt op korte termijn niet verwacht.

20-06-2018

rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling

28 684-534 verzoekt de regering het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over een verbod op de productie van zwaar professioneel knalvuurwerk in EU-verband aan de orde te stellen,

Staatssecretaris

Het onderzoek naar de illegale handel is inmiddels afgerond. Indien de aanbevelingen voor JenV aanleiding geven de EC te verzoeken de Pyro-richtlijn aan te passen, zal IenW in vervolg daarop bij de EC aandringen op een verbod op de productie van zwaar professioneel knalvuurwerk. Hoogstwaarschijnlijk komt JenV na het zomerreces met een reactie op de aanbevelingen van EC.

22-05-2018

VAO Duurzaam vervoer

31 305-261 verzoekt de regering om versneld pictogrammen op verkeersborden te plaatsen voor alternatieve brandstoffen door werk met werk te maken als er onderhoudswerkzaamheden aan de weg plaatsvinden,verzoekt de regering tevens, met de leveranciers van navigatiesystemen in gesprek te gaan over hoe tankstations voor alternatieve brandstoffen en (snel)laadpunten op dezelfde wijze als reguliere tankstations kunnen worden aangegeven in hun producten.

Staatssecretaris

De Minister heeft tijdens de begrotingsbehandeling in 2018 de Kamer toegezegd dat voor de zomer het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) met een advies zal komen over het symbool voor alternatieve brandstoffen. RWS zal na ontvangst van het advies, starten om met de implementatie van dit advies in de vervanging van borden. Het project loopt t/m eind 2021.

04-07-2018

VAO Luchtvaart

31 936-496 verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze omwonenden/belangengroepen ondersteund kunnen worden in hun behoefte aan kennis en daarover aan de Kamer te rapporteren.

Minister

Ontwerp Luchtvaartnota wordt na de zomer 2019 verstuurd.

04-07-2018

VAO Luchtvaart

31 936-498 verzoekt de regering, in overleg met alle betrokken partijen erop in te zetten dat biokerosine beschikbaar komt op Schiphol vanaf uiterlijk 2022 en de Kamer voor 1 januari 2019 te informeren over de voortgang en de vervolgstappen;verzoekt de regering, ten slotte in de Luchtvaartnota 2020–2050 de ambitie op te nemen synthetische kerosine concurrerend te maken en hiertoe ingesprek te gaan met potentiële private partners en ngo’s,verzoekt de regering, in overleg met alle betrokken partijen erop in te zetten dat biokerosine beschikbaar komt op Schiphol vanaf uiterlijk 2022 en de Kamer voor 1 januari 2019 te informeren over de voortgang en devervolgstappen; verzoekt de regering, ten slotte in de Luchtvaartnota 2020–2050 de ambitieop te nemen synthetische kerosine concurrerend te maken en hiertoe in gesprek te gaan met potentiële private partners en ngo’s,

Minister

Deels behandeld in Kamerstuk 31 409, nr. 219 van 1 april 2019 en Duurzame Luchtvaarttafel. Wordt deels behandeld in Luchtvaartnota (2e helft 2019).

04-07-2018

VAO Vliegveiligheid

29 665-336 verzoekt de regering om, op korte termijn, in het licht van de aanstaande EU-regelgeving, de maximale vlieghoogte voor ROC-light houders te verhogen naar 120 meter, door aanpassing van de Nederlandse regelgeving; verzoekt de regering tevens, bij de implementatie van de nieuwe EU-regelgeving de Kamer te informeren hoe er uitvoering wordt gegeven aan de verplichte kenniseisen door alle dronepiloten en hierbij toetsing van de kenniseisen te betrekken,

Minister

In uitvoering, zodra bekend is welke wijzigingen doorgevoerd gaan worden wordt de Kamer nader geïnformeerd.

04-07-2018

VAO Vliegveiligheid

29 665-340 verzoekt de regering om, samen met de politie, ten behoeve van verbetering van de handhavingsmogelijkheden voor opsporingsambtenaren de huidige statische kaart door te ontwikkelen naar een digitale kaart met real-time- en dynamische informatie,

Minister

Het NLR heeft een Plan van Aanpak opgesteld om deze dynamische dronekaart te realiseren. In de tweede helft van afgelopen jaar zijn er verkennende gesprekken geweest met de beoogde leverancier van de kaart. De opdracht wordt zo snel mogelijk verstrekt.

05-07-2018

VAO Luchtkwaliteit

30 175-300 verzoekt de regering om een internationale schone luchtsamenwerking op te zetten met omringende landen,

Staatssecretaris

In samenwerking en in overleg met secretariaat van Benelux zijn Beneluxlanden (plus Noordrijn-Westfalen (DE) en Pas de Calais (FR) benaderd en wordt ingezet op conferentie begin 2020.

06-07-2018

VAO Luchtkwaliteit

30 175-305 verzoekt de regering om, meer aandacht te besteden aan de negatieve gezondheidseffecten van PM2,5 en dit mee te nemen in het Schone Lucht Akkoord,

Staatssecretaris

De motie is afgedaan met Kamerstuk 30 175, nr. 339

06-07-2018

VAO Luchtkwaliteit

30 175-307 verzoekt de regering om, bij het inventariseren van mogelijke luchtkwaliteitsmaatregelen over de departementale grenzen heen te kijken, deze extra baten en effecten te onderzoeken en zo mogelijk gezamenlijk uit te voeren,

Staatssecretaris

De motie is afgedaan met Kamerstuk 30 175, nr. 339

05-07-2018

VAO Water

27 625-437 verzoekt de regering, de Waterwet aan te passen om subsidiëring van maatregelen en voorzieningen ter bestrijding van wateroverlast en daarmee samenhangende onderzoeken uit het Deltafonds mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van noodzakelijke investeringen in de waterveiligheid;

verzoekt de regering, tevens de Kamer bij de begrotingsbehandeling 2019 over het tijdspad te informeren met als doel zo snel mogelijk gestalte te geven aan de aanpassing Waterwet,

Minister

Naar verwachting oktober 2019 naar de Kamer en medio 2020 inwerkingtreding.

04-09-2018

Aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij

28 973-202 verzoekt de regering de belemmeringen in kaart te brengen die deze bedrijven ervaren; spreekt uit dat alle ondernemers van binnen en buiten de sector een gelijke kans moeten hebben om inzichten en concepten te toetsen zodat ook innovatieve en creatieve ideeën een plaats kunnen krijgen,

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

03-10-2018

Wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van de EU-richtlijn betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie

34 914-12 verzoekt de regering om er zorg voor te dragen dat de ILT ruim van tevoren voldoende is toegerust op haar nieuwe taak

Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

03-10-2018

Wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van de EU-richtlijn betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie

34 914-14 verzoekt de regering om, in beeld te brengen hoe de implementatie van de door het Europees parlement en de Raad vastgestelde verordeningen met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor, in België, Duitsland, het VK en Frankrijk plaatsvindt;

verzoekt de regering voorts om, dat beeld naast de voorgestane implementatie in Nederland te leggen en dat aan de Kamer te melden,

Staatssecretaris

De Kamer wordt voor het AO Spoor 19 september 2019 geïnformeerd.

03-10-2018

Wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van de EU-richtlijn betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie

34 914-16 verzoekt de regering om te garanderen dat de invloed van externe factoren op de kwaliteitsverbetering nooit de reden kan zijn voor het niet onderhands gunnen van een concessie

Staatssecretaris

Dit wordt meegenomen in de nieuwe concessie waarbij hier rekening gehouden mee moet worden gehouden.

03-10-2018

Wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van de EU-richtlijn betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie

34 914-15 verzoekt de regering om, in samenspraak met de medeoverheden en kennisinstellingen verschillende opties te onderzoeken waarmee gedurende de looptijd van een concessie gestuurd kan worden op het continu verbeteren van de kwaliteit van de prestaties en dat te borgen in de vast te stellen concessies,

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het voorjaar 2020 geïnformeerd.

25-09-2018

VAO MIRT

35 000-A-9 verzoekt de regering binnen de NMCA- en MIRT-systematiek en bij de vorming van het Mobiliteitsfonds de niet-stedelijke regio’s een promi-nente plek te geven,

Minister

De nieuwe NMCA wordt in 2021 gepubliceerd. Voordat de Wet Mobiliteitsfonds aan de Kamer wordt voorgelegd, wordt zij geïnformeerd over de inhoudelijke contouren van het fonds. In deze brief zal ook worden ingegaan op de vormgeving van de volgende NCMA. Deze brief zal waarschijnlijk in Q4 2019 of Q1 2020 worden verzonden.

25-09-2018

VAO MIRT

35 000-A-10 verzoekt de regering om met ProRail en de betrokken regionale overheden in kaart te brengen welke investeringen mogelijk zijn om de dienstregeling op de trajecten Helmond-Eindhoven en de IJssellijn (Zwolle-Arnhem) te verbeteren; verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover dit najaar te informeren zodat bij het notaoverleg MIRT vervolgstappen kunnen worden bepaald,

Staatssecretaris

In het kader van Toekomstbeeld OV wordt gekeken op welke manier ook op kortere termijn extra maatregelen mogelijk zijn om in te spelen op vervoersvraag vanuit NMCA (waaronder op de trajecten Helmond-Eindhoven en de IJssellijn). ProRail voert deze analyse uit en eerste inzichten worden na de zomer 2019 verwacht.

25-09-2018

VAO MIRT

35 000-A-11 verzoekt de regering, met de betrokken regionale overheden voorbereidingen te treffen, zodat in de MIRT-najaarsronde 2018 op basis van cofinanciering tot besluitvorming kan worden gekomen over de trajecten Sneek-Leeuwarden en Zwolle-Enschede,

Staatssecretaris

In BO MIRT najaar 2018 en het BO Spoor Noord van 24 mei 2019 is over de kwartierdienst op Sneek-Leeuwarden afgesproken: Rijk en regio (provincie Fryslân) stellen ter uitvoering van de alternatieve kwartierdienst ieder een bijdrage beschikbaar van 50% en geven ProRail de opdracht om de maatregelen voor de alternatieve kwartierdienst te realiseren, vooruitlopend op de uitvoering van de definitieve situatie (met o.a. het projectonderdeel «emplacement Leeuwarden»). Het afgesproken onderzoek naar de brede problematiek op Zwolle-Enschede is nog gaande.

25-09-2018

VAO MIRT

35 000-A-15 verzoekt de regering om, de effecten van de Beter Benutten-maatregelen op de Noordelijke Maaslijn (Venray-Nijmegen), die per september 2018 ingaan, te monitoren en de Kamer hierover in de MIRT-voorjaarsronde 2019 te informeren,

Staatssecretaris

In de aanstaande MIRT-brief wordt de stand van zaken gemeld. De definitieve rapportage met de effecten van de BB-maatregelen wordt rond de zomer van 2019 verwacht. Daarna zal ik de Kamer informeren over de geconstateerde effecten.

27-09-2018

VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi

23 645-679 verzoekt de regering om, de werking van het informatiesysteem, waarover binnen het NOVB afspraken zijn gemaakt te evalueren zodra er voldoende ervaring is opgedaan met de informatiehuishouding, en de Kamer voor het eind van het jaar te informeren over wanneer verwacht wordt dat er voldoende ervaring is opgedaan voor een zinvolle evaluatie,

Staatssecretaris

In de Kamerbrief over Enkelvoudig in- en uitchecken (Kamerstuk 23 645, nr 684) is tevens ingegaan op de informatiehuishouding OV Data, de stand van zaken en de planning van de evaluatie. Toegezegd is de Informatiehuishouding 2e helft 2019 te evalueren zodat begin 2020 een besluit kan worden genomen.

10-10-2018

Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten

34 675-32 verzoekt de regering, om samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten tot een uitvoerbaar plan te komen om handhaving na ingang van het verbod te waarborgen,

Staatssecretaris

De Kamer zal voor het einde van het jaar geïnformeerd worden.

10-10-2018

Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten

34 675-18 verzoekt de regering, het verbod op asbestdaken in te laten gaan op 31 december 2024,

Staatssecretaris

De Kamer zal voor het einde van het jaar geïnformeerd worden.

10-10-2018

Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten

34 675-33 verzoekt de regering, er bij bevoegde gezagen er op aan te dringen om het aantal incidenten van illegale stort van asbest goed te monitoren en de Kamer regelmatig over het landelijk beeld daarvan te informeren; verzoekt de regering, bij de Programmatische Aanpak Asbestdakensanering in te zetten op de effectieve bestrijding door de bevoegde gezagen van het illegaal storten van asbest, daarbij de relevante partijen zoals natuurbeheerders te laten betrekken en het Landelijk Asbestvolgsysteem te benutten.

Staatssecretaris

De Kamer zal voor het einde van het jaar geïnformeerd worden.

10-10-2018

Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten

34 675-28 verzoekt de regering, te onderzoeken hoe ervoor gezorgd kan worden dat zo veel mogelijk asbest verwerkt kan worden tot een nuttige grondstof en hierover de Kamer te informeren

Staatssecretaris

De Kamer zal voor het eind van het jaar geïnformeerd worden.

08-11-2018

Tweede termijn begrotingsbehandeling IenW

35 000-XII-60 verzoekt de regering, bij infrastructurele aanbestedingen CO2-neutraliteit als belangrijke factor op te nemen,

Minister

De Kamer wordt geïnformeerd in de najaarsbrief MIRT.

08-11-2018

Tweede termijn begrotingsbehandeling IenW

35 000-XII-58 verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen dat binnen CORSIA fossiel gewonnen olie niet als green alternative fuel kan bestaan,

Minister

Eerstvolgend moment dit aan te kaarten is de ICAO Assembly in sept/okt 2019. Nadien informeren we de Kamer.

08-11-2018

Tweede termijn begrotingsbehandeling IenW

35 000-XII-49 verzoekt de regering, om als Nederland in Europees verband voorop te lopen met de sector door Nederlandse pilots te starten met het beschikbaar stellen van een brandstofprijsvergelijker zichtbaar bij de tankstations en middels een app,

Staatssecretaris

De Europese Commissie heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor een consortium van 9 lidstaten om pilots te starten voor het testen van de brandstofprijsvergelijker bij tankstations. Griekenland is trekker van het consortium. Nederland neemt deel. Vanaf 2020 wordt het verplicht deze info te geven bij tankstations.

08-11-2018

Tweede termijn begrotingsbehandeling IenW

35 000-XII-48 verzoekt de regering, in overleg met Schiphol een plan uit te werken tenbehoeve van de luchtvaartnota om de eerste elektrische vliegtuigen tot 2040 – vergelijkbaar met de plannen van Heathrow – vrij te stellen van start- en landingsgelden,

Minister

De Kamer zal na de zomer hierover worden geïnformeerd. Er ligt ook een relatie met de Luchtvaartnota, hoofdstuk over de innovatie en duurzaamheid in luchtvaart moet congruent zijn aan elkaar.

08-11-2018

Tweede termijn begrotingsbehandeling IenW

35 000-XII-47 verzoekt de regering, om afspraken te maken met alle betrokken partijen, bij voorkeur in de vorm van een green deal, over een tijdpad naar zero-emissie taxivervoer,

Staatssecretaris

Een eerste verkenning heeft plaatsgevonden. Bezien wordt hoe samen met betrokken partijen uitvoering aan de motie kan worden gegeven.

08-11-2018

Tweede termijn begrotingsbehandeling IenW

35 000-XII-46 verzoekt de regering, zich in te spannen voor het organiseren van een buitengewone zitting in Nederland van de Internationale Burgerluchtvaart organisatie over accijns op kerosine en daartoe steun te vergaren onder niet minder dan een vijfde van het totale aantal bij het Verdrag van Chicago aangesloten staten,

Minister

De motie is behandeld in Kamerstuk 31 936, nr. 585 waarin conferentie op 20 en 21 juni een eerste stap in de uitvoering van de motie wordt genoemd.

08-11-2018

Tweede termijn begrotingsbehandeling IenW

35 000-XII-45 verzoekt de Minister, om kansrijke projecten voor publiek-private samenwerking aan te wijzen, zodat er private investeringen vloeien naar infrastructuurprojecten die Nederland bereikbaar houden,

Minister

In Kamerstuk 35 000-A, nr. 94 over Voortgang vorming Mobiliteitsfonds gemeld dat op korte termijn zal worden gestart met de proeftuinen en dat deze na verwachting voor het najaar 2019 worden afgerond.

08-11-2018

Tweede termijn begrotingsbehandeling IenW

35 000-XII-37 verzoekt de regering, onderzoek te doen naar kansen en mogelijkheden van private bekostiging van infrastructuurprojecten, dat te doen in overleg met de provincies en de Kamer daarover medio 2019 te informeren,

Minister

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

08-11-2018

Tweede termijn begrotingsbehandeling IenW

35 000-XII-36 verzoekt de regering, de kansen van innovatief hoogwaardig openbaar vervoer in beeld te brengen en daarbij in ieder geval de verbinding Utrecht-Breda te betrekken en de Kamer daarover te informeren,

Staatssecretaris

Mede in het kader van het Toekomstbeeld OV en naar aanleiding van de afspraak hierover tijdens het BO MIRT 2018 werken Rijk en regio op dit moment aan een Plan van Aanpak gericht op de verbetering van de OV-verbinding Breda-Gorinchem-Utrecht. Daarbij is nadrukkelijk oog voor mogelijke innovatieve oplossingen en de potentie van deze oplossingen voor andere OV-verbindingen. Op basis van het afgeronde Plan van Aanpak kan worden besloten tot een innovatieve pilot. Het Plan van Aanpak zal in de tweede helft van 2019 worden afgerond.

08-11-2018

Tweede termijn begrotingsbehandeling IenW

35 000-XII-32 verzoekt de regering de positieve effecten van truck platooning nadrukkelijk te betrekken bij het voorkomen van files;

verzoekt de regering voorts een pilot daarmee te starten op de A67

Minister

De Kamer wordt hierover na de zomer over geïnformeerd.

07-11-2018

Stint

29 398-629 verzoekt de regering, om in Europees verband te pleiten voor een Europese typegoedkeuring voor deze categorie bijzondere voertuigen,

Minister

De eerste verkennende gesprekken met de Europese Commissie hebben plaatsgevonden.

21-11-2018

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (34 182)

34 182-19 verzoekt de regering om, samen met de sector te komen tot een nieuwe invulling van de praktijkbegeleiding waarin de behoeften van de rijinstructeurs centraal staan, de dagelijkse praktijk goed wordt gewaarborgd en er geen sprake is van voorspelbare examens,

Minister

Hierover zijn er gesprekken met IBKI, de opleidingsinstituten en de rijschoolbranche. IBKI is in overleg met de branche bezig om de praktijkbegeleiding meer realistisch en praktischer te maken.

21-11-2018

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (34 182)

34 182-20 verzoekt de regering, om samen met de sector de mogelijkheden te onderzoeken om de vijfjaarseis in te voeren in de rijschoolbranche,

Minister

De motie is in uitvoering.

21-11-2018

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (34 182)

34 182-21 verzoekt de regering om, samen met de sector tot stappen te komen om spookrijscholen onmogelijk te maken en rijscholen die hier gebruik van maken aan te pakken

Minister

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd (Q3).

21-11-2018

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (34 182)

34 182-22 verzoekt de regering, op basis van het genoemde overleg te komen tot een voorstel voor een gemakkelijke manier voor leerlingen om het certificaat te controleren, zoals het verplichtstellen van een pasfoto van de houder van het certificaat, en de Kamer hierover te informeren,

Minister

Het onderzoek loopt. In het najaar 2019 wordt de Kamer hierover geïnformeerd.

21-11-2018

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (34 182)

34 182-24 verzoekt de regering om, samen met de sector tot verplichte onderdelen van de theoretische bijscholing te komen, en deze theoretische bijscholing te laten geven door instellingen die door het IBKI zijn aangemerkt als gecertificeerd,

Minister

Dit gesprek met IBKI heeft plaatsgevonden. Dit voorstel wordt nog verder uitgewerkt.

21-11-2018

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (34 182)

34 182-26 verzoekt de regering om, samen met de sector de mogelijkheden voor een rijscholenregister te onderzoeken en de Kamer hierover te informeren bij de Voorjaarsnota

Minister

In overleg met de branche wordt gekeken hoe en op welke wijze een rijschoolregister vorm kan worden gegeven, en waar dit een aanvulling vormt op de bestaande mogelijkheden.

26-11-2018

WGO Water

35 000-J-8 verzoekt de regering, oog te hebben voor concrete waterprojecten in en rondom Meerssen om zo de schade voor bewoners en ondernemers te verlichten,

Minister

De motie is in uitvoering.

26-11-2018

WGO Water

35 000-J-9 verzoekt de regering, ervoor te waken dat het HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) de versterking van de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn binnen budget en planning houdt en dat daarbij waar mogelijk wordt aangesloten bij het participatie- en verbeteringsproces met omwonenden dat de provinciale staten van Noord-Holland hebben uitgezet,

Minister

De motie is in uitvoering.

26-11-2018

WGO Water

35 000-J-10 verzoekt de regering, één coördinerende Minister met betrekking tot de veenbodemdaling problematiek aan te wijzen; verzoekt de regering voorts, vervolgonderzoek te doen naar de ecologische, sociale en economische gevolgen van veenbodemdaling en daarbij gemeenten, waterschappen en provincies te betrekken,

Minister

De motie is in uitvoering.

26-11-2018

WGO Water

35 000-J-12 verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe in het Hoogwaterbeschermingsplan de lessen uit de evaluatie van Ruimte voor de Rivier kunnen worden meegenomen,

Minister

De Kamer wordt voor het WGO Water in november 2019 geïnformeerd over het resultaat.

26-11-2018

WGO Water

35 000-J-17 verzoekt de regering, vergroening te stimuleren door het als een van de criteria op te nemen voor de klimaatadaptiemaatregelen die uitgevoerd zullen worden onder het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie,

Minister

De Kamer wordt voor het WGO Water in november 2019 geïnformeerd over het resultaat

26-11-2018

WGO Water

35 000-J-24 verzoekt de regering om, in gesprek te gaan met de VNG om in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn vanuit de klimaatadaptatieagenda om groene daken te stimuleren,

Minister

De motie is in uitvoering.

29-11-2018

VAO MIRT

35 000-A-31 verzoekt de regering om, het opwaarderen van de N35 tot een 2x2-baans 100 km/u-weg als prioriteit aan te merken,

Minister

De Kamer wordt verwachting na de zomer (Q3) geïnformeerd.

29-11-2018

VAO MIRT

35 000-A-40 verzoekt de regering voorts, om in overleg met betrokkenen te zoeken naar mogelijkheden tot realisatie van de beoogde spoorse maatregelen in en om het emplacement van Venlo,

Staatssecretaris

De Kamer wordt geïnformeerd in de najaarsbrief MIRT.

29-11-2018

VAO MIRT

35 000-A-75 verzoekt de regering, om met de Food Valley regio een (tijdelijke) intercity stop bij Barneveld Noord te onderzoeken alsmede eventuele aanvullende maatregelen;

Staatssecretaris

Een eerste gesprek met NS en ProRail heeft plaatsgevonden, evenals een gesprek met de gemeente Barneveld. Een themasessie met bredere regionale vertegenwoordiging is gepland op 6 juni. Het doel van dit vervolgoverleg is om de haalbaarheid van een (tijdelijke) intercitystop bij Barneveld-Noord verder in kaart te brengen. Naar verwachting kan de kamer over de uitkomsten van dit overleg nog voor het reces worden geïnformeerd via de dienstregelingsbrief.

29-11-2018

VAO MIRT

35 000-A-44 verzoekt de Minister, om samen met de provincie de financiële consequenties in beeld te brengen en deze voor te leggen aan de Kamer; verzoekt de regering, bovendien voor de Voorjaarsnota 2019 in beeld te brengen binnen welke termijn een MIRT-verkenning kan worden gestart,

Minister

Planning beantwoording na de zomer (Q3).

29-11-2018

VAO MIRT

35 000-A-57 verzoekt de regering, om in de verkenningsfase van de ontwikkeling van stationprojecten altijd een ontwerp mee te nemen waarbij een zo hoog mogelijke opbrengst van zonne-energie gerealiseerd wordt,

Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

29-11-2018

VAO MIRT

35 000-A-59 verzoekt de regering, om bij aanbestedingen van nieuwe infrastructuurprojecten slimme combinaties met duurzame energiesystemen te stimuleren,

Minister

De Kamer wordt geïnformeerd in de najaarsbrief MIRT.

29-11-2018

VAO MIRT

35 000-A-60 verzoekt de regering, om onafhankelijk onderzoek te laten verrichten om in kaart te brengen hoe het WHO-rapport zich verhoudt tot de huidige (inter)nationale wet- en regelgeving en naar de mogelijkheden om het WHO-rapport te gebruiken ter versterking van het (inter)nationaal beleid en de mogelijke gevolgen daarvan voor de Nederlandse situatie, en de Kamer over de resultaten te informeren,

Staatssecretaris

De Kamer wordt uiterlijk eind 2019 over de uitkomsten geïnformeerd.

29-11-2018

VAO MIRT

35 000-A-76 verzoekt de regering, om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om station Zwolle robuuster te maken zodat verstoringen minder grote gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van Noord-Nederland,

Staatssecretaris

In BO MIRT najaar 2018 en het BO

Spoor Noordvan 24 mei 2019 is over de kwartierdienst op Sneek-Leeuwarden afgesproken:

Rijk en regio (provincie Fryslân) stellen ter uitvoering van de alternatieve kwartierdienst ieder een bijdrage beschikbaar van 50% en geven ProRail de opdracht om de maatregelen voor de alternatieve kwartierdienst te realiseren, vooruitlopend op de uitvoering van de definitieve situatie (met o.a. het projectonderdeel «emplacement Leeuwarden»).

Het afgesproken onderzoek naar de brede problematiek op Zwolle-Enschede is nog gaande.

29-11-2018

VAO MIRT

35 000-A-71 verzoekt de regering, de komende jaren in de proeftuinen te zoeken naar mogelijkheden om slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen en een multimodale aanpak toe te passen,

Staatssecretaris

In de proeftuinen worden de eerste contouren en de werkwijze van het Mobiliteitsfonds getoetst. De brede afweging van opgaven en oplossingen is onderdeel van die werkwijze. In de proeftuinen onderzoeken we tevens hoe binnen die werkwijze slimme en duurzame mobiliteitsmaatregelen als oplossing voor de mobiliteitsopgaven meegenomen kunnen worden. Het streven is de proeftuinen, afgesproken in BO’s MIRT 2018, af te ronden voor oktober 2019. Eventueel kan daarna nog een verdiepingsslag plaatsvinden. Met de Kamerbrieven over het Mobiliteitsfonds, wordt de kamer ook op de hoogte gehouden over de Proeftuinen.

13-12-2018

VAO Milieuraad

21 501-08-749 verzoekt de regering, in kaart te brengen hoe verschillende Europese landen beleid hebben ingezet om het gebruik van plastic tasjes voor eenmalig gebruik terug te dringen, en te vergelijken hoe effectief deze maatregelen zijn ten opzichte van het Nederlandse beleid en hier de Kamer over te informeren voor 1 april,

Staatssecretaris

Staatssecretaris heeft aangekondigd uitvoering uitgebreide evaluatie van verbod gratis plastic tassen (onderdeel vergelijking met buitenlandse maatregelen), eind van dit jaar afgerond.

13-12-2018

Wet Bodemomgevingswet

34 864-18 verzoekt de regering, om ervoor zorg te dragen dat het beschermings- niveau van de bodemkwaliteit in lagere regelgeving minimaal gelijkwaardig blijft en bij voorkeur wordt verbeterd, en gaat over tot de orde van de dag.

Staatssecretaris

De motie is afgedaan met Kamerstuk 35 000-J, nr. 33

13-12-2018

Wet Bodemomgevingswet

34 864-13 overwegende dat de VNG zich er zorgen over maakt of dit in het nieuwe stelsel nog wel het geval is; spreekt uit dat dit principe van «de vervuiler betaalt» ook in de nieuwe Omgevingswet uitgangspunt blijft,

Staatssecretaris

De motie is afgedaan met Kamerstuk 35 000-J, nr. 33

13-12-2018

Wet Bodemomgevingswet

34 864-14 verzoekt de regering, om tijdens het opstellen van het aanvullingsbesluit bodem in overleg te treden met de drinkwaterbedrijven en andere betrokken partijen om te bezien hoe de zorgen over de bescherming van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater kunnen worden gewaarborgd, en de Kamer tijdig over de uitkomsten van dit overleg te informeren,

Staatssecretaris

De motie is afgedaan met Kamerstuk 35 000-J, nr. 33

13-12-2018

VAO Nucleaire Veiligheid

25 422-248 Verzoekt de regering te zorgen dat de regionale crisisplannen behorend bij een nucleaire ramp in alle provincies voor 1 april 2019 op orde zijn en gepubliceerd staan op de website van de ANVS

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

13-12-2018

VAO Spoorordening

29 984-801 verzoekt de regering tevens, als onderdeel van de financiële paragraaf in kaart te brengen wat de gevolgen zijn voor lopende of toegekende spoorprojecten en de kostenstijging voor decentrale overheden, indien zij na 2021 opdrachtgever zijn voor ProRail,

Staatssecretaris

Uitwerking financiële effecten loopt. Op dit moment worden samen met de decentrale overheden de projecten geïnventariseerd en de effecten in kaart gebracht.

13-12-2018

VAO Spoorordening

29 984-804 verzoekt de regering, parallel aan de voorbereiding van de besluitvorming over het hoofdrailnet in 2020, samen met de provincies de voorbereidingen te treffen die nodig zijn voor de besluitvorming over de decentralisatie van deze lijnen, zodat deze vervolgens zo snel mogelijk kan worden geeffectueerd, rekening houdend met de looptijd van de HRN-concessie en de relevante regionale ov-concessies,

Staatssecretaris

Uitvoering van deze motie vindt plaats in het kader van de besluitvorming over de mogelijke decentralisatie van de 4 sprinterdiensten. Integrale besluitvorming over de ordening staat gepland voor het voorjaar van 2020.

13-12-2018

VAO Spoorordening

29 984-806 verzoekt de regering, om integraal naar de kosten en baten van het decentraal aanbesteden van deze spoorlijnen te kijken en de reiziger centraal te stellen en de meerwaarde voor het spoorgoederenvervoer mee te nemen in toekomstige besluitvorming over het al dan niet aanbesteden van deze spoorlijnen;

Staatssecretaris

Uitvoering van deze motie vindt plaats in het kader van de besluitvorming over de mogelijke decentralisatie van de 4 sprinterdiensten. Integrale besluitvorming over de ordening staat gepland voor het voorjaar van 2020.

20-12-2018

VAO Maritiem

31 409-215 verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen het verbod op varend ontgassen door andere landen zo snel mogelijk te laten ratificeren en de Kamer hierover te informeren

Minister

De andere verdragstaten worden bij elke gelegenheid herinnerd aan de noodzaak van een snelle ratificatie. In de laatste werkgroepsvergadering 2-3 april 2019 is de stand van zaken ratificatie besproken en vastgelegd als werkdocument. Dit zal in juni 2019 op de Conferentie van Verdragsluitende Partijen worden aangeboden. Daarmee wordt dit werkdocument openbaar. Stand van zaken is dat alle verdragspartners nog dit jaar zouden kunnen ratificeren, behalve Duitsland die nog tot medio 2020 nodig heeft.

20-12-2018

VAO Maritiem

31 409-207 verzoekt de regering, voor de situatie op het water te kijken naar plekken waar goede triage plaatsvindt en mogelijke oplossingen terug te koppelen naar de Kamer voor het eerstvolgende algemeen overleg Maritiem,

Minister

RWS heeft de vergelijking gemaakt met weg, spoor en luchtvaart. Voorstel is om die vergelijking op te nemen als bijlage bij de verzamelbrief. Alternatieve keuze is om de vergelijking nu niet te versturen maar te wachten tot er een uitkomst van het overleg met bergers, KNRM en Kustwacht is.

20-12-2018

VAO Maritiem

31 409-211 verzoekt de regering, een visie te ontwikkelen op de rol van de havens in zowel de klimaat- als de circulaire transitie,

Minister

De uitvoering van de moties vindt plaats in de Havennota die eind 2019 naar de Kamer zal worden gestuurd.

20-12-2018

VAO Maritiem

31 409-213 verzoekt de regering, voorstellen te doen om te komen tot een helder protocol binnen het kader «de reddingsmaatschappij redt, de bergers slepen en bergen en daarbij in ieder geval in te gaan op een duidelijke triage

Minister

Overleg met KNMR, Kustwacht en Noordgat loop nog. Beantwoording vindt plaats na afronding van de overleggen. Planning: zomer 2019

18-12-2018

VAO Luchtvaart

31 936-536 verzoekt de regering, te onderzoeken hoe in het nieuwe EASA-systeem op basis van risico’s controles kunnen worden uitgevoerd bij niet-Nederlandse luchtvaartmaatschappijen die een AOC hebben van een lidstaat die is aangesloten bij EASA, zodat deze vaker gecontroleerd kunnen worden als daar aanleiding voor is,

Minister

De motie is in uitvoering.

18-12-2018

VAO Luchtvaart

31 936-538 verzoekt de regering, in overleg te treden met de regering van de Belgische federale overheid teneinde de overlast van het vliegveld Luik te beperken en daarbij aan te sturen op een monitoringprogramma om overlast op Nederlands grondgebied de komende jaren in beeld te brengen;

Minister

De motie is afgedaan met brief van 3 juli 2019 inzake Aanpak geluidshinder Eijsden.

18-12-2018

VAO Luchtvaart

31 936-540 verzoekt de regering zich in Europa ervoor in te spannen dat de slotverordening zo wordt gemoderniseerd dat landen bij de verdeling van slots kunnen sturen op duurzaamheid en netwerkkwaliteit,en verzoekt de regering, om de Kamer te informeren hoe binnen de EU-slotverordening op duurzaamheid en netwerkkwaliteit kan worden gestuurd.

Minister

We hebben bij de commissie navraag gedaan over het proces van de herziening van de slotverordening. Zodra de commissie hier meer helderheid over geeft zullen we de Kamer hierover informeren.

18-12-2018

VAO Luchtvaart

31 936-543 verzoekt de regering, om voor de Luchtvaartnota ook een planMER in opdracht te geven die de gevolgen voor milieu, natuur en klimaat goed in kaart brengt,

Minister

Ontwerp Luchtvaartnota wordt na de zomer verstuurd.

18-12-2018

VAO Luchtvaart

31 936-544 verzoekt de regering, om het International lnstitute of Air and Space Law van de Universiteit Leiden of een soortgelijk instituut hierover een onafhankelijk advies uit te laten brengen,

Minister

Momenteel bezig met het aanvragen van de offerte voor het onderzoek. Het is nog niet bekend wanneer de Kamer word geïnformeerd, in elk geval nog in 2019.

18-12-2018

VAO Luchtvaart

31 936-548 verzoekt de regering, om een verdubbeling van het budget voor de governance rondom het omgevingsoverleg als uitgangspunt te nemen in het kader van de Luchtvaartnota 2020–2050,

Minister

Ontwerp Luchtvaartnota wordt na de zomer verstuurd.

18-12-2018

VAO Luchtvaart

31 936-550 verzoekt de regering, in de Luchtvaartnota 2020–2050 een aanpak uit te werken waardoor gedoogvergunningen en het bijbehorende anticiperend handhaven tot een absoluut minimum worden beperkt,

Minister

In uitvoering, wordt meegenomen in de luchtvaartnota. Ontwerp Luchtvaartnota wordt na de zomer verstuurd.

18-12-2018

VAO herziening van het Nederlandse luchtruim

31 936-565 spreekt uit geen autonome groei en geen vracht op Lelystad Airport toe te staan

Minister

Dit (juridisch) instrumentarium vormt een onderdeel van de vormgeving van de verkeersverdelingsregel (VVR) tussen Schiphol en Lelystad Airport. De VVR is genotificeerd bij de Europese Commissie. De Europese Commissie gaat over goedkeuring. Afronding is voorzien na het doorlopen van het Europese- en nationale regelgevingstraject eind 2019.

31-05-2018

VAO Maritiem

31 409-189 verzoekt de regering om, in samenwerking met een kennisinstituut als MARIN onderzoek te doen naar rendabele, onderscheidende en duurzame concepten voor bestaande en nieuwe schepen in de binnenvaart,

Minister

Er is nauwe samenwerking tussen het Ministerie van IenW en het Marin. Mijn ministerie neemt deel aan rijksbrede beleidsontwikkeling voor topsectoren en technologische kennisinstituten en aan strategisch overleg onder leiding van het Ministerie van EZK. Daarnaast worden door IenW rechtsreeks innovatie- en kennisvragen gesteld aan het Marin op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Belangrijke thema’s zijn bereikbaarheid, veiligheid en energietransitie/ duurzaamheid. In 2019 wordt gewerkt aan versterking van de vraagsturing en de vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst. In het najaar 2019 zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

debat

Najaarsnota 19 december 2018

35 095-14 verzoekt de regering, in januari 2019 overleg te voeren met de sector over bioLNG én LNG met de intentie om te komen tot een oplossing, nu de LNG-teruggaafregeling per 1 januari 2019 wordt afgeschaft, en de Tweede Kamer hierover voor eind januari 2019 te informeren,

Staatssecretaris

In overleg met de sector zijn de uitgangspunten voor een stimuleringsregeling overeengekomen. De regeling moet gaan gelden tot en met 31 december 2021 waarbij de regeling met terugwerkende kracht in dient te gaan op 1 januari 2019. De uitgangspunten worden nu snel uitgewerkt zodat de regeling spoedig in werking kan treden.

16-01-2019

gevaren van de uitstoot van houtkachels

28 089-102 verzoekt de regering, om deze maatregelen structureel onderdeel van het luchtkwaliteitsbeleid te laten zijn en de effectiviteit ervan jaarlijks te evalueren, en de Kamer hierover te informeren,

Staatssecretaris

De motie is afgedaan met Kamerstuk 30 175, nr. 339

16-01-2019

gevaren van de uitstoot van houtkachels

28 089-106 verzoekt de regering, om te onderzoeken en te experimenteren met hoe en in hoeverre overlast van houtkachels, open haarden en allesbranders terug kan worden gedrongen door middel van bronbeleid en daarbij voorbeelden uit het buitenland te betrekken,

Staatssecretaris

Op 30 januari 2019 heeft in Benelux-verband overleg plaatsgevonden waarin onderzoek naar en voorbeelden van houtstookbeleid zijn uitgewisseld.

22-01-2019

TNO rapport Stint

29 398-654 verzoekt de regering, om zo snel mogelijk nadat nieuwe wettelijke toelatingskaders zijn opgesteld, te komen met een voorstel voor de wettelijke verankering van toezicht en handhaving op de categorie bijzondere bromfietsen,

Minister

Het instellen van markttoezicht uitgevoerd door de ILT wordt geregeld in het definitief toelatingskader.

07-02-2019

VAO Externe Veiligheid

28 089-109 verzoekt de regering, om de mogelijkheid te onderzoeken of het wenselijk is het fiscale verschil tussen een opgelegde boete en een opgelegde dwangsom weg te nemen, zodat publieke dwangsommen, mochten die gebaseerd zijn op de Wet milieubeheer, niet meer aftrekbaar van de belastingen zijn,

Staatssecretaris

Financiën heeft het toegezegde onderzoek opgepakt. Indien mogelijk wordt fiscale aftrekbaarheid dwangsommen per Belastingplan 2020 verboden. Deze zomer wordt duidelijk of het kan of niet.

07-02-2019

VAO Externe Veiligheid

28 089-110 verzoekt de regering, om samen met IPO en VNG in beeld te brengen hoe de situatie, aanpak en kosten voor asbestleiendaken verschillen van andere asbestdaken, te bekijken welke gemeentelijke of provinciale subsidieregelingen voor deze doelgroep toegepast kunnen worden, en in overleg met deze partijen uit te werken hoe in aanvulling op het landelijk asbestfonds voor eigenaren van asbestleiendaken via maatwerk een passende oplossing gerealiseerd kan worden,

Staatssecretaris

In het kader van de programmatische aanpak wordt bezien welke aanvullende mogelijkheden er zijn om eigenaren van asbestleien te ondersteunen.

21-02-2019

VAO Internationaal spoor

29 984-817 verzoekt de regering om, voor het einde van 2019 een eerlijke vergelijking mogelijk te maken voor de reiziger op reistijd, prijs en milieu-impact tussen auto, trein en vliegtuig samen met de reisbranche (bijvoorbeeld door het sluiten van een green deal) op trajecten richting de grote Europese steden zoals Brussel, Parijs, Frankfurt en London.

Staatssecretaris

De Kamer wordt voor het einde van het jaar hierover geïnformeerd.

21-02-2019

VAO Internationaal spoor

29 984-818 verzoekt de regering, ten minste jaarlijks voortgang, coördinatie en samenhang van het internationaal spoor met de betrokken provincies te bespreken, en de Kamer over de resultaten verslag te doen,

Staatssecretaris

Planning is om dit mee te nemen in de najaarsronde MIRT.

21-02-2019

VAO Internationaal spoor

29 984-819 verzoekt de regering, bij het onderzoek naar het traject Amsterdam-Berlijn de verschillende routevarianten op een volwaardige manier te onder-zoeken voor de korte, middellange en lange termijn en uitgaande van een optimale combinatie van snelheid en de hoeveelheid stops op dit traject, en de Kamer daarover te informeren,

Staatssecretaris

Onderzoek is in uitvoering. Resultaten voor korte en middellange termijn volgt voor einde 2019. Lange termijn gaat mee in Toekomstbeeld OV, wat nu voorzien is eind 2020.

21-02-2019

VAO Internationaal spoor

29 984-824 Verzoekt de regering om met alle hiervoor relevante partijen in overleg te treden met als inzet met hen afspraken te maken over het uitfaseren van de lijnvluchten tussen Amsterdam en Brussel;

Staatssecretaris

Eind 2019 wordt het Plan van Aanpak waarin dit wordt behandeld naar de Kamer gestuurd

21-02-2019

VAO Internationaal spoor

29 984-821 verzoekt de regering om, te onderzoeken welke nieuwe internationale routes potentieel hebben en wat er nodig is om deze te realiseren, en hierover de Kamer voor de zomer te informeren

Staatssecretaris

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

Parlementair agenda punt

12-03-2019

VAO Vrachtwagenheffing

31 305-285 (ipv 278) verzoekt de regering te onderzoeken hoe zowel een verlaging van de autobelasting, zoals de motorrijtuigenbelasting, én de middelen voor innovatie en verduurzaming in het komende wetsvoorstel beiden een gelijkwaardige plek krijgen.

Minister

Wordt meegenomen in de voorbereiding van het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing; de Kamer wordt uiterlijk begin 2020, bij indiening wetsvoorstel, geïnformeerd over de wijze waarop met deze motie is omgegaan.

12-03-2019

VAO Vrachtwagenheffing

31 305-282: verzoekt de regering, om bij de voorbereiding van het wetsvoorstel te onderzoeken op welke wijze de gelden beheerd kunnen worden, zodat deze gelden beschikbaar blijven voor besteding aan doelen die in overleg met de transportsector worden bepaald,

Minister

Wordt meegenomen in de voorbereiding van het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing; de Kamer wordt uiterlijk begin 2020, bij indiening wetsvoorstel, geïnformeerd over de wijze waarop met deze motie is omgegaan.

12-03-2019

VAO Vrachtwagenheffing

31305-305-283: verzoekt de regering, in aanloop naar het wetsvoorstel ten aanzien van de invoering van de vrachtwagenheffing verschillende varianten voor tariefdifferentiatie uit te werken om emissieloos vrachtvervoer te stimuleren,

Minister

Wordt meegenomen in de voorbereiding van het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing; de Kamer wordt uiterlijk begin 2020, bij indiening wetsvoorstel, geïnformeerd over de wijze waarop met deze motie is omgegaan.

14-03-2019

VAO Milieuraad

21 501-08-761 verzoekt de regering, een concreet actieplan met de chemische industrie op te stellen voor het op orde brengen van de REACH-dossiers, en over de voortgang hiervan jaarlijks aan de Kamer te rapporteren,

Staatssecretaris

De Kamer wordt voor het zomerreces geïnformeerd over het actieplan. De planning is om in het najaar een eerste voortgangsrapportage aan de TK te sturen.

08-11-2018

Tweede termijn begrotingsbehandeling IenW

35 000-XII-51 verzoekt de regering, ProRail en NS aan te spreken op de afspraken uit de green deal, met als inzet te bevorderen dat het aantal stations waar afvalscheiding plaatsvindt de komende jaren wordt verhoogd naar ten minste alle IC-stations, en te zorgen dat op deze stations meerdere soorten afval worden gescheiden, waaronder in elk geval plastics,

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

17-04-2019

VAO CBR

29 398-681 verzoekt de regering, om het externe onderzoek naar de problemen bij het CBR uit te breiden met de rol van het ministerie bij het ontstaan en oplossen van deze problemen over de afgelopen tien jaar,

Minister

De motie is in uitvoering.

17-04-2019

VAO CBR

29 398-682 verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe deze mensen in aanmerking kunnen komen voor maatregelen op maat en compensatie voor de extra gemaakte kosten,

Minister

De motie is in uitvoering.

18-04-2019

VAO Spoor

2984-834 verzoekt de regering, dit te verduidelijken en te borgen in het Toekomstbeeld OV 2040, en de Kamer in de aangekondigde verdiepingsslag over de resultaten te informeren

Staatssecretaris

In het toekomstbeeld OV wordt ingezet op de kracht van het OV. Tussen de steden Amsterdam, Zwolle, Arnhem-Nijmegen, Eindhoven, Breda, Den Haag-Rotterdam, en Utrecht wordt verder ingezet op intensief aanbod van het openbaar vervoer. Op de verbindende assen tussen de Randstad en het Noorden, Oosten en Zuiden van het land wordt verdere kwaliteitsverbetering beoogd. Dit vraagt om maatwerk per as in termen van frequentie, stops en snelheid en hiermee samenhangende strategieën op het gebied van auto, fiets en HOV. In de vervolgfase van het Toekomstbeeld wordt dit meegenomen. De Kamer zal op verschillende momenten geïnformeerd worden over de verdiepingsslag. Afronding van de verdiepingsfase is voorzien eind 2020

18-04-2019

VAO Spoor

29 984-835: verzoekt de regering om als uitwerking van de contouren Toekomstbeeld OV, parallel aan het onderzoek naar het verbeteren van de spoorverbinding met Berlijn, in samenwerking met de regio en relevante partners in Duitsland de alternatieven te onderzoeken voor deze rechtstreekse intercity inclusief de daarbij noodzakelijke infrastructurele maatregelen,

Staatssecretaris

Met ProRail en vervoerders wordt samen gewerkt om de internationale treinreis te verbeteren, waaronder specifiek ook de reis naar Berlijn. In het verdiepingsslag van het Toekomstbeeld OV zullen daarbij ook de mogelijkheden voor de langere termijn worden meegenomen. Dit doen we samen met de regionale partners. De Kamer zal op verschillende momenten geïnformeerd worden over de verdiepingsslag. Afronding van de verdiepingsfase is voorzien eind 2020.

18-04-2019

VAO Spoor

29 984-836 verzoekt de regering, in de onderhandelingen met de NVR het overleg zo spoedig mogelijk te gaan voeren om zo de randvoorwaarden en financiële gevolgen in kaart te brengen van een intercityverbinding via Heerlen naar Aken, en de Kamer hier uiterlijk in het derde kwartaal van 2019 over te informeren,

Staatssecretaris

De Kamer wordt hier uiterlijk in het derde kwartaal van 2019 over geïnformeerd.

18-04-2019

VAO Spoor

29 984-839 verzoekt de regering, om in de modellen voor de markt- en capaciteits-analyse de klimaatopgave mee te nemen als uitgangspunt zodat er een beter beeld ontstaat over de toekomstige vraag naar ov,

Staatssecretaris

In de brief aan de Kamer (Kamerstuk 31 305, nr. 267) is eerder aangegeven dat de uitgangspunten van de modellen aangepast worden zodra het Klimaatakkoord gepresenteerd is.

18-04-2019

VAO Spoor

29 984-841 verzoekt de regering, in overleg met de decentrale overheden, in de najaarsbrief met betrekking tot het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) te schetsen welke stappen de komende jaren al gezet kunnen worden en daarbij aan te geven hoe deze stappen zich verhouden tot de doelen van het Toekomstbeeld OV,

Staatssecretaris

De Kamer wordt met de najaarsbrief MIRT geïnformeerd.

18-04-2019

VAO Spoor

29 984-842 verzoekt de regering, samen met de decentrale overheden, verder in beeld te brengen welke locaties in Nederland op basis van de vervoersvraagkansrijk zijn voor een kwaliteitssprong in het ov-aanbod, bijvoorbeeld als het gaat om frequentie en reistijd, om zo meer mensen een aantrekkelijk alternatief te bieden voor de auto,

Staatssecretaris

Wordt meegenomen in het traject van de NMCA 2021 en Toekomstbeeld OV. In het NMCA traject onderzoeken we intern de mogelijke opties om deze kansen in beeld te brengen. In het kader van toekomstbeeld OV bespreken we kansrijke opties met regionale overheden en nemen we dit mee in het vervolg van het Toekomstbeeld OV.

18-04-2019

VAO Openbaar vervoer en taxi

23 645-691 verzoekt de regering, het voor boa’s in het ov-domein mogelijk te maken te allen tijde op het gehele station, inclusief winkels en andere voorzieningen zoals openbare toiletten, op te kunnen treden ten behoeve van de sociale veiligheid van personeel en reizigers

Staatssecretaris

Alle partijen zijn verzocht een standpunt in te nemen. De conclusie zal opgenomen worden in de Kamerbrief Sociale Veiligheid die rond de zomer wordt verstuurd.

18-04-2019

VAO Openbaar vervoer en taxi

23 645-693 verzoekt de regering, ook andere vervoerders dan NS te betrekken bij de pilot met de App Alert,

Staatssecretaris

NS werkt een sms/appdienst uit waarmee het mogelijk is om overlast te melden. Deze pilot zal rond de zomer «live» gaan en een half jaar duren. Regionale vervoerders zijn betrokken bij de uitwerking en zullen ook van de resultaten op de hoogte worden gebracht.

18-04-2019

VAO Openbaar vervoer en taxi

23 645-697 verzoekt de regering om te streven naar een gelijk speelveld op de taximarkt,

Staatssecretaris

Dit is het uitgangspunt van het rijksbeleid voor taxi. Momenteel zijn we met gemeenten in gesprek over hoe het taxibeleid verder te optimaliseren. Ook een vermeend ongelijk speelveld door aanvullende gemeentelijke regels is daarbij onderwerp van gesprek. Kamer wordt hierover na de zomer en voor het AO OV en Taxi 26 september 2019 geïnformeerd.

18-04-2019

VAO Openbaar vervoer en taxi

23 645-698 verzoekt de regering, om het onderwerp vervoersarmoede en de ontwikkelde indicator hiervoor onder de aandacht te brengen bij de vervoersregio’s;

Staatssecretaris

In het najaar 2019 vinden de landelijke OV en Spoortafels plaats. Dit wordt daar onder de aandacht gebracht.

18-04-2019

VAO Openbaar vervoer en taxi

23 645-700 verzoekt de regering, voor het nieuwe systeem OV-betalen een oplossing voor enkelvoudig in- en uitchecken uit te werken die breder is dan alleen een landelijke uitrol van een app met locatiebepaling, en de Kamer voor september 2019 een update over de uitvoering te sturen,

Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

25-04-2019

VAO Stint

29 398-694 verzoekt de regering, vooruitlopend op de uitkomsten van het OVV-rapport zo snel mogelijk een onderzoek te starten naar de veiligheid van en het toezicht op personenvervoer in elektrische bakfietsen of soortgelijke voertuigen en in kaart te brengen welke veiligheidseisen en toezicht eventueel noodzakelijk en mogelijk zijn; verzoekt de regering tevens, de Kamer hier uiterlijk voor 1 oktober 2019 over te informeren,

Minister

De motie is in uitvoering en de Kamer wordt uiterlijk voor 1 oktober geïnformeerd.

25-04-2019

VAO Circulaire Economie

32 852-86 verzoekt de regering, in overleg met de bouwsector en de recyclebranche te onderzoeken op welke wijze bij bouwen en renoveren van gebouwen maximaal kan worden ingezet op recyclebaar bouwen, en de resultaten daarvan aan de Kamer te melden,

Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

Parlementair agenda punt

25-04-2019

VAO Circulaire Economie

32 852-90 verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe een labelsysteem voor kleding over de milieu-impact tijdens de verkoop laagdrempelig een bijdrage kan leveren aan de circulaire economie,

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

Parlementair agenda punt

25-04-2019

VAO Circulaire Economie

32 852-91 verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe ook kleine innovatieve startende bouwbedrijven die actief zijn op het terrein van circulair bouwen, in staat kunnen worden gesteld om deel te nemen aan garantieregelingen zoals Woningborg en Bouwgarant,

Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

14-05-2019

VAO Vliegveiligheid

29 665-368 verzoekt de regering, onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de voortgang van de implementatie van alle aanbevelingen van de OVV, en dit onderzoek met de Kamer te delen voordat een besluit over de ontwikkeling van Schiphol na 2020 voorligt,

Minister

De motie is in uitvoering.

14-05-2019

Duurzame Luchtvaart

31 936-614 verzoekt de regering, om heldere complete milieugrenzen, zoals de emissies van geluid, broeikasgassen en andere schadelijke stoffen voor de luchtvaart in Nederland op te stellen,

Minister

De motie is in uitvoering.

14-05-2019

VAO Duurzame Luchtvaart

31 936-600 verzoekt de regering, grenswaarden voor de luchtvaart op het gebied van klimaat, leefomgeving en veiligheid te ontwikkelen

Minister

De motie is in uitvoering.

14-05-2019

VAO Duurzame Luchtvaart

31 936-603 verzoekt de regering, bij de verdere uitwerking van het ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart concrete afspraken te maken over een ambitieuze uitrol van elektrisch taxiën op in ieder geval de luchthavens van nationale betekenis, en de Kamer hierover te informeren in de ontwerp Luchtvaartnota,

Minister

De motie is in uitvoering.

14-05-2019

VAO Duurzame Luchtvaart

31 936-615 verzoekt de regering, de Kamer voor de begrotingsbehandeling in het najaar een duidelijk overzicht te verschaffen van de eerder genoemde kostenposten voor de afgelopen en komende vijf jaar,

Minister

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

14-05-2019

VAO Duurzame Luchtvaart

31 936-609 verzoekt de regering, zwavelarme kerosine de norm te maken op Nederlandse luchthavens en hiertoe in gesprek te treden met de luchtvaartsector; verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover in het derde kwartaal te rapporteren,

Minister

De motie is in uitvoering.

16-05-2019

Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours

28 089-132 verzoekt de regering, bij vergunning van directe lozing van 5 kilo GenX, de vergunde indirecte lozing met 5 kilo te verlagen,

Minister + Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

22-05-2019

VAO Luchtvaart

31 936-617 verzoekt de regering om te verkennen hoe minimale vlieghoogtes ook handhaafbaar kunnen worden vastgelegd voor de verschillende Nederlandse vliegvelden en de Kamer hierover te informeren

Minister

De motie is in uitvoering.

22-05-2019

VAO Luchtvaart

31 936-627 verzoekt de regering, om samen met de kosten en heffingen voor de Nederlandse luchtvaart ook de kostenposten van het Nederlandse spoor in kaart te brengen met een benchmark van deze kostenposten voor beide sectoren in Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk,

Minister

De motie is in uitvoering.

22-05-2019

VAO Luchtvaart

31 936-628: verzoekt de regering, voor de zomer de brief over de toekomst van Schiphol naar de Kamer te sturen en daarin uiteen te zetten op welke wijze er een substantiële vermindering van het aantal nachtvluchten kan plaatsvinden, inclusief de lessen uit nachtregimes in het buitenland

Minister

De motie is afgedaan met brief van 5 juli 2019 inzake Ontwikkeling Schiphol en hoofdlijnen Luchtvaartnota.

29-05-2019

Rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken

30 821-75: verzoekt de regering, om de effecten op andere vitale sectoren van een cyberaanval op waterwerken in 2019 in beeld te brengen en daarbij voorstellen te doen om geëigende maatregelen te nemen om die gevolgen te voorkomen dan wel te mitigeren,

Minister

De motie is in uitvoering.

29-05-2019

Rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken

30 821-76: verzoekt de regering, de uitvoering van de onderschreven aanbevelingen voor de zomer van 2020 te evalueren en de resultaten aan de Kamer te melden,

Minister

De Kamer wordt in het najaar van 2020 geïnformeerd.

29-05-2019

Rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken

verzoekt de regering concreet aan te geven welke acties zij onderneemt om de doelen die eind 2017 al behaald hadden moeten zijn, alsnog te behalen, indien dit nodig blijkt de benodigde middelen hiervoor vrij te maken en de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren,

Minister

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

29-05-2019

Rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken

30 821-79: verzoekt de regering, het doen van een volwaardige pentest op de industriële automatiseringssystemen van de vitale waterwerken een integraal onderdeel te laten uitmaken van de cybersecuritymaatregelen bij alle vitale waterwerken,

Minister

De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

13-06-2019

VAO Toezicht en handhaving

32 861-50: verzoekt de regering, om er zorg voor te dragen dat naast de prioriteiten met grote risico’s er altijd ook voldoende aandacht is voor de wettelijk verplichte handhavingstaken van de ILT,

Minister

De motie is in uitvoering.

13-06-2019

VAO Onderhoud Wegen en bruggen

35 000-A-100: verzoekt de regering, om de mogelijkheid tot omgekeerd aanbesteden waar mogelijk mee te nemen bij openbare aanbestedingen,

Minister

De motie is in uitvoering.

13-06-2019

VAO Onderhoud Wegen en bruggen

35 000-101: Verzoekt de regering de resultaten van dat onderzoek met de Tweede Kamer voor 1 januari 2020 te delen,

Minister

De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

13-06-2019

VAO Onderhoud Wegen en bruggen

35 000-102: verzoekt de regering om met een plan te komen dat ervoor zorg draagt dat Rijkswaterstaat zowel op de korte als de lange termijn over voldoende goed opgeleid personeel kan beschikken om alle noodzakelijke taken te kunnen uitvoeren;

Minister

De motie is in uitvoering.

19-06-2019

VAO Externe Veiligheid

28 089-141: Verzoekt de regering er bij de provincie op aan te dringen dat bij het onderzoek naar de verschillende vergunningen van het Tata Steel complex ook de gezondheidsgevolgen van emissies van ZZS-stoffen in kaart gebracht worden,

Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

19-06-2019

VAO Externe Veiligheid

28 089-142: verzoekt de regering, om de Kamer te informeren op welke manier het Rijk de provincie verder kan ondersteunen in het verhogen van het toezicht op Tata, en tevens in kaart te brengen welke middelen het Rijk heeft om effectieve maatregelen af te dwingen,

Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

19-06-2019

VAO MIRT

35 000-A-107: verzoekt de regering zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de oplossing van deze knelpunten ende Kamer uiterlijk voor het notaoverleg MIRT te informeren over de wijze waarop de realisatie vanknooppunt Hoevelaken opnieuw wordt aanbesteeden wat de planning van de uitvoering gaat worden;verzoekt de regering zich tot het uiterste in tespannen dat het Tracébesluit voor A1/A30Barneveld in 2023 genomen zal worden en indienkansen zich voordoen aansluiting te zoeken metknooppunt Hoevelaken, indien dit niet leidt totvertraging, zodat bepaalde verbeteringen mogelijkgelijktijdig kunnen worden aangebracht,

Minister + Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

19-06-2019

VAO MIRT

35 000-A-108: verzoekt de regering, zich in te zetten dat alle betrokken partijen eenredelijke bijdrage leveren aan de financiering en om na overleg met deFormule 1-organisatie, de provincie en de gemeente zo snel mogelijk deKamer te informeren over concrete voorstellen die binnen de bestaandebudgetten van het Rijk blijven,

Minister + Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

19-06-2019

VAO MIRT

3500-A-115: Verzoekt de regering Zo snel mogelijk uitvoering te geven aan de motie die de N35 tot prioriteit stelde en met de provincie Overijssel tot een sluitende financiering te komen

Minister + Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

19-06-2019

VAO CBR

29 398-712: verzoekt de regering, het SWOV te vragen het onderzoek uit 2011 te actualiseren en met alternatieve voorstellen te komen om tot een werkbare oplossing te komen; verzoekt de regering tevens, in de toezegde brief vóór het zomerreces met een planning hiervoor te komen,

Minister

De motie is in uitvoering.

19-06-2019

VAO CBR

29 398-714: verzoekt de regeling, bij de stelselwijziging de huidige lijst van medische aandoeningen kritisch tegen het licht te houden,

Minister + Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

27-06-2019

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

35 200-11: verzoekt de regering, met ingang van het jaarverslag 2019 een integrale bijlage instandhouding op te nemen, waarin de gerealiseerde bedragen instandhouding, zowel regulier onderhoud als vervanging en renovatie, worden gepresenteerd inclusief de daarmee verband houdende omvang van het uitgesteld en achterstallig onderhoud,

Minister + Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

27-06-2019

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

35 200-12: verzoekt de regering, om de kwaliteit van beleidsdoorlichtingen te verbeteren en daarbij de eerder geuite kritiek hierin mee te nemen,

Minister + Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

27-06-2019

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

35 200-15: verzoekt de regering zich in te spannen dat het «EU-actieplan circulaire economie 2.0» afspraken en maatregelen bevat om de preventie en het hergebruik plastic in de breedte te stimuleren,

Minister + Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

01-07-2019

Initiatiefnota’s Droge voeten en Veen red je niet alleen van de Leden Bromet en De Groot

35 140-9 verzoekt de regering, om in 2020 al te starten met de ontwikkeling van Integraal Rivier Management en op basis van cofinanciering, urgentie en haalbaarheid waar mogelijk de benodigde middelen vanuit de beleidsreserveringvoor IRM uit het Deltafonds naar voren te halen,

Minister

De motie is in uitvoering.

01-07-2019

Initiatiefnota’s Droge voeten en Veen red je niet alleen van de Leden Bromet en De Groot

35 140-11 verzoekt de regering, de afstemming tussen beide trajecten te verzekeren en in de nieuwe Beleidsnota Drinkwater de samenhang te verankeren,

Minister

De motie is in uitvoering.

01-07-2019

Initiatiefnota’s Droge voeten en Veen red je niet alleen van de Leden Bromet en De Groot

35 140-12 verzoekt de regering een heffing uit te sluiten als instrument om de drinkwatervraag te beïnvloeden,

Minister

De motie is in uitvoering.

01-07-2019

Initiatiefnota’s Droge voeten en Veen red je niet alleen van de Leden Bromet en De Groot

35 140-13 verzoekt de regering, het advies van de Adviescommissie Water niet bij voorbaat over te nemen, maar breed te kijken naar de mogelijkheden van aanpassing van dit stelsel,

Minister

De motie is in uitvoering.

03-07-2019

VSO Milieuraad

21 501-08-781 verzoekt de regering, om in Europa zich ervoor in te zetten om gefluorideerde koolwaterstoffen als groep op te nemen in REACH en specifieke varianten weer af te voeren als deze onschadelijk blijken te zijn,

Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

03-07-2019

VSO Ontwerpbesluit maatregelen kleine kunststof drankflessen

30 872-237 verzoekt de regering, op basis van gegevens uit het lopende onderzoek (de telling) de hoeveelheid plastic in het milieu als gevolg van blik in het zwerfafval in kaart te brengen en de Kamer daarover te informeren,

Staatssecretaris

De motie is in uitvoering.

03-07-2019

VAO Biotechnologie en kwekersrecht

27 428-359 verzoekt de regering, zich met andere Europese lidstaten in te spannen om de harmonisatie van ggo-regelgeving te agenderen in het kader van het werkprogramma van de nieuwe Europese Commissie, en de Kamer over de uitkomsten hiervan te informeren,

Minister

De motie is in uitvoering.

03-07-2019

VAO Biotechnologie en kwekersrecht

27 428-361 verzoekt de regering, zo veel mogelijk haast te maken met alle mogelijke verbeteringen van het beleid en hiervoor waar nodig met spoed extra capaciteit vrij te maken binnen het RIVM,

Minister

De motie is in uitvoering.

03-07-2019

VAO Maritiem

31 409-243 verzoekt de regering, voor 1 oktober 2019 een toereikende oplossing te vinden en duidelijkheid te verschaffen aan de gehele (internationale) sector om zo Nederland als maritieme natie weer positief op de kaart te zetten,

Minister

De Kamer wordt voor 1 oktober geïnformeerd.

03-07-2019

VAO Maritiem

31 409-244 verzoekt de regering, om samen met andere vaarwegbeheerders spoedig en doortastend geschikte kegelligplaatsen feitelijk te realiseren en de Kamer daarover te informeren,

Minister

De motie is in uitvoering.

03-07-2019

VAO Verkeersveiligheid

29 398-724 verzoekt het kabinet, de gemeente Amsterdam te vragen haar beleidswijziging met betrekking tot snorfietsen eind 2019 te evalueren op in ieder geval:

• de totale incidentele en structurele kosten voor de gemeente en alle (in)directe kosten voor de snorfietsers;

• de verkeersveiligheid voor de snorfietsers;

• de ervaringen van het verbod onder getroffen snorfietsers;

• de effecten op snorfietsgebruik;

• het aantal ongelukken en de ernst daarvan,

Minister

De motie is in uitvoering.

03-07-2019

VAO Verkeersveiligheid

29 398-725 verzoekt de regering, in kaart te brengen hoe groot het probleem is en wat de oorzaken zijn van illegaal opgevoerde elektrische fietsen in Nederland, en uiterlijk voor het AO verkeersveiligheid in december 2019 aan de Kamer aan te geven welke extra maatregelen eventueel nodig zijn om dit probleem tegen te gaan,

Minister

De Kamer wordt voor het AO Verkeersveiligheid 11 december geïnformeerd.

03-07-2019

VAO Verkeersveiligheid

29 398-728 verzoekt de regering, om de brancheorganisaties te verzoeken om gedupeerde leerlingen die een examenreservering hebben bij het CBR te helpen om een lesauto beschikbaar te hebben voor hun examen,

Minister

De motie is in uitvoering.

Toezeggingen bewindspersonen Infrastructuur en Waterstaat

Vindplaats

Omschrijving

Bewindspersoon

Stand van zaken

AO Waterkwantiteit

20-06-2011

De Kamer ontvangt in 2018 de evaluatie van de 50/50% financiering tussen Rijk en waterschappen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Minister

De Kamer ontvangt in 2018 de evaluatie van de 50/50% financiering tussen Rijk en waterschappen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma:

In het NWP (p. 70, 2e kolom vanaf regel 20) is al aan de Tweede Kamer gemeld dat de evaluatie van de afspraken over de financiering is uitgesteld tot 2023.

AO Transportraad

25-05-2016

De Kamer zal worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen ten aanzien van de ITS-richtlijn

Staatssecretaris

Er loopt momenteel een evaluatie. Aan de hand daarvan stelt de EU DG Move eind 2019 een rapportage op, waarna de Kamer zal worden geïnformeerd.

AO Actieagenda Schiphol

07-07-2016

De Staatssecretaris zal verifiëren of de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol op dit moment al meer geluidsbeperking (reductie van 20% in plaats van 5%) realiseren dan overeengekomen in het «Convenant hinderbeperking en ontwikkeling Schiphol middellange termijn» en zal de Kamer hierover schriftelijk informeren zodra de MER van Schiphol er is.

Minister

Het MER NNHS is in de afrondende fase. Het MER wordt meegestuurd met de wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol. Het in procedure brengen hiervan is voor najaar 2019 voorzien.

AO Duurzaam en Milieu

18-01-2017

De Staatssecretaris zal vóór de zomer van 2017 een brief aan de Kamer sturen over de evaluatie van TPAC waarin zij ook ingaat op de inrichting van een brede expertcommissie over duurzame biomassa gericht op meerdere stromen.

Staatssecretaris

Het beleid voor duurzaam inkopen van hout hangt samen met ontwikkeling van integrale duurzaamheidskader voor alle biomassa. Dit kader wordt opgeleverd in eerste kwartaal van 2020, waarna besluitvorming plaatsvindt door kabinet.

AO Luchtvaart

23-02-2017

Indien er een bespreking plaats zal vinden tussen de Staatssecretaris en lokale bestuurders rond Schiphol over concrete voorstellen inzake de zorgen van omwonenden over de verkoopbaarheid van hun woningen, zal zij de Kamer hierover na afloop informeren.

Minister

Indien een dergelijke bespreking plaatsvindt zal dit worden meegenomen in de luchtvaartnota.

AO Water

27-11-2017

De Kamer zal in 2018 worden geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar overstromingsrisico's in het grensgebied met Noordrijn-Westfalen.

Minister

De toezegging is afgedaan met Kamerstuk 27 625, nr. 471

AO Scheepvaart

07-12-2017

Eind 2018 ontvangt de Kamer het wetsvoorstel Markttoezicht loodswezen

Minister

De verwachte datum van indiening van het wetsvoorstel bij de Kamer is uiterlijk Q1 2020. De ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2021.

AO Leefomgeving

14-12-2017

In 2019 zal de Staatssecretaris het herijkte beleidskader infrastructuur voor alternatieve brandstoffen aan de Kamer sturen. Indien mogelijk zal zij dit eerder doen.

Staatssecretaris

In november 2019 moet Nederland rapporteren over de uitvoering van EU richtlijn Infrastructuur Alternatieve Brandstoffen. Na de zomer van 2019 zal de Kamer geïnformeerd worden over de herijking van het nationale beleidskader infrastructuur alternatieve brandstoffen. Dit is in lijn met de rapportageverplichting over de uitvoering van de EU Richtlijn Infrastructuur Alternatieve Brandstoffen aan de Europese Commissie.

AO

Externe Veiligheid

18-01-2018

Als meer bekend is over innovatieve verwerkingsmethodes van asbest, zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

Staatssecretaris

De Kamer zal aan het eind van 2019 geïnformeerd worden.

AO

Luchtvaart

25-01-2018

De Luchtvaartnota 2020–2040 komt in 2019 naar de Kamer.

Minister

De Luchtvaartnota wordt na de zomer naar de Kamer verstuurd.

AO

Luchtvaart

25-01-2018

Naar verwachting komt de MER Schiphol voor de zomer naar de Kamer.

Minister

De MER Schiphol wordt meegestuurd met het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol voor het najaar 2019.

AO

Circulaire Economie

15-03-2018

De Kamer zal in de loop van het jaar worden geïnformeerd over de recyclingdoelstellingen voor verpakkingen.

Staatssecretaris

De Kamer zal na het zomerreces per brief geïnformeerd worden.

AO

Externe veiligheid

16-05-2018

De Kamer zal jaarlijks worden geïnformeerd over de voortgang van de sanering van het Thermphosterrein.

Staatssecretaris

De Kamer zal na het zomerreces per brief geïnformeerd worden.

AO

Transportraad

d.d. 7 juni 2018

30-05-2018

De vergunningsgrens van 0 kg. voor pakketdiensten.

Minister

De vergunninggrens is in het overleg met sociale partners o.a. in aanloop tot de Transportraad van december 2018 in het kader van het Mobiliteitspakket aan de orde geweest. Dit overleg zal in het najaar, wanneer de trilogen over het Mobiliteitspakket naar verwachting zullen plaatsvinden, worden voortgezet.

AO

Transportraad d.d. 7 juni 2018

30-05-2018

De Kamer wordt geïnformeerd middels een analyse over de knelpunten inzake militaire mobiliteit.

Minister

De Kamer zal na de zomer per brief geïnformeerd worden.

AO Spoor

06-06-2018

In het voorjaar van 2019 komt de Staatssecretaris terug op de vraag van het lid Ziengs (VVD) ten aanzien van kruissubsidies (op stations) op basis van de quick scan van de ACM.

Staatssecretaris

De Kamer zal na de zomer per brief geïnformeerd worden.

AO Spoor

06-06-2018

De Staatssecretaris zal schriftelijk reageren op het actieplan «Denderende banen op het spoor» van D66, aangeboden door het lid Sienot (D66). De Staatssecretaris zal het stuk interdepartementaal bespreken.

Staatssecretaris

De Kamer zal na de zomer per brief geïnformeerd worden.

AO Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

20-06-2018

Ten aanzien van de wens van de heer Wassenberg (PvdD) om didecyldimethylammoniumchloride in groene-aanslagreinigers voor particulier gebruik te verbieden evalueert de Staatssecretaris het advies van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen om via etikettering als professionele maatregel te werken. De uitkomst van die evaluatie ontvangt de Kamer.

Staatssecretaris

De uitkomst van de evaluatie ontvangt de Kamer in het najaar van 2020.

AO Water

28-06-2018

De Minister zal in de tweede helft van 2018 de Kamer informeren over het voorstel van de Unie van Waterschappen over het nieuwe belastingstelsel en zal daarbij, naast de vervuiler betaald, ook de begrippen eenvoudig en transparant laten meewegen.

Minister

De studies moeten uiterlijk juni 2019 gereed zijn, definitieve besluitvorming verwacht december 2019. Advies kan dan op zijn vroegst in het voorjaar 2020 met de Kamer worden besproken.

AO Luchtvaart

26-06-2018

Zodra er meer bekend is n.a.v. de gesprekken in Brussel over de aanpassing van de slotverordening, zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

Minister

Dit onderwerp moet eerst op de agenda komen van de Europese Commissie. (Termijn is 3 a 4 jaar).

AO Luchtvaart

26-06-2018

Als een en ander inzake de secundaire slothandel is uitgekristalliseerd, zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

Minister

In de context van verdere vormgeving van het selectiviteitsbeleid en de herziening van de slotverordening kom ik hier in het vierde kwartaal van dit jaar op terug

AO Vliegveiligheid

03-07-2018

De Kamer ontvangt een evaluatie van de implementatie van de aanbevelingen van de OVV, het NLR en To70, voordat tot groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol kan worden overgegaan.

Minister

De Kamer ontvangt de evaluatie einde van het jaar 2020.

AO MIRT

27-06-2018

De Kamer wordt voor het notaoverleg MIRT in het najaar van 2018 geïnformeerd over een verbetering van de verbinding van de A4 via de N11 met de A12

Minister

De Kamer zal in het najaar van 2019 geïnformeerd worden.

AO Circulaire Economie

06-09-2018

De Staatssecretaris zegt toe om in gesprek te gaan met de taskforce herijking afvalstoffen en indien mogelijk de tussentijdse resultaten en het laaghangend fruit met de Kamer te delen

Staatssecretaris

De Kamer zal na de zomer per brief geïnformeerd worden.

AO Circulaire Economie

06-09-2018

De Staatssecretaris zegt toe om in gesprek te gaan met de NS over watertappunten op de stations en komt hierop in een brief terug

Staatssecretaris

De Kamer zal na de zomer per brief geïnformeerd worden.

AO Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi

20-09-2018

In het stelselonderzoek worden ook de arbeidsvoorwaarden in het openbaar vervoer meegenomen. Het resultaat van dit onderzoek wordt verwacht in 2020.

Staatssecretaris

Dit wordt meegenomen in het onderzoek naar de effecten van openbaar aanbesteden van het openbaar vervoer. De onderzoeksopzet is op 6 december 2018 met de Kamer besproken. Het onderzoek wordt in 2019 uitgevoerd en wordt begin 2020 verwacht.

AO Spoor

11-10-2018

In 2020 worden de resultaten van het vervolgonderzoek naar 3kv door NS en ProRail met de Kamer gedeeld.

Staatssecretaris

De Kamer wordt in 2020 geïnformeerd.

AO Leefomgeving

18-10-2018

Begin 2019 zal de Kamer worden geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek naar trillingen op het spoor en de technische maatregelen die kunnen worden getroffen.

Staatssecretaris

De Kamer zal na de zomer per brief geïnformeerd worden.

AO Leefomgeving

18-10-2018

De Staatssecretaris vraagt advies bij de landsadvocaat over de juridische mogelijkheden om schade te verhalen bij fabrikanten en zal na dit antwoord de Kamer informeren hierover.

Staatssecretaris

Over een aantal zaken vindt nog nader overleg plaats met de Landsadvocaat. Vooral over het kunnen leggen van een verband tussen een hogere uitstoot van NOx ten gevolge van dieselfraude en de daaruit ontstane schade. Zodra het definitieve advies van de Landsadvocaat is uitgebracht zal ik uw Kamer hierover informeren.

Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat

31-10-2018

De Minister zal de Kamer volgend jaar informeren over de normen die zij hanteert voor het uitstel van onderhoud.

Minister

De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Tweede termijn begrotingsbehandeling IenW

08-11-2018

Mevrouw Kröger vroeg of het internationale spoor ook onderdeel kan worden van de beleidsprioriteiten voor komend jaar en of het wordt verankerd in een programma binnen de concessie. Voor een apart programma zie ik geen aanleiding, omdat de ambities rond internationaal vervoer al in de concessieverplichtingen zijn vastgelegd. Maar ik vind de suggestie om internationaal spoorvervoer op te nemen in de jaarlijkse prioriteitenbrief een heel goede suggestie. Daar ben ik dus graag toe bereid. Ik zal de Kamer jaarlijks informeren over internationaal spoorvervoer. Het is ook wel mooi, nu we er een apart debat over hebben, dat we misschien jaarlijks met elkaar de stand opmaken van waar we nu staan en dat ik u jaarlijks een brief stuur over de voortgang op dat terrein.

Staatssecretaris

De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Tweede termijn begrotingsbehandeling IenW

08-11-2018

Over de Educatieve Maatregel Alcohol (EMA) had ik een motie voorbereid, maar het schriftelijk antwoord was zo duidelijk dat een motie indienen niet meer hoeft. Maar ik heb nog wel een vraag. Zal het onderzoek plaatsvinden in januari 2019 of eind 2019? Het is dus een vraag over de planning wat dat betreft.Verder heeft de heer Von Martels nog gevraagd: wanneer komt het WODC-onderzoek naar de EMA? Dat rapport zal eind 2019 komen. Ik zal dat dan uiteraard aan u doen toekomen.

Minister

Het WODC-rapport zal eind 2019 met de verzamelbrief voorafgaand aan het AO Verkeersveiligheid worden meegezonden.

Tweede termijn begrotings

behandeling IenW

08-11-2018

Dan heeft de heer Van Dijk nog gevraagd naar de appreciatie over de Waddenautoriteit. Die komt begin 2019 naar u toe.

Minister

Deze toezegging is afgedaan met Kamerstuk 29 684, nr. 185

AO Water

26-11-2018

In het voorjaar van 2019 wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Kennisprogramma Klimaatverandering

Minister

Deze toezegging is afgedaan met Kamerstuk 27 625, nr. 471

AO Water

26-11-2018

De Minister zal in gesprek gaan met de verzekeraars over de risico's van klimaatschade en de invulling van verzekeringen bij waterschade. De Minister zal de Kamer hierover voor het algemeen overleg Water in 2019 informeren.

Minister

Deze toezegging is afgedaan met Kamerstuk 27 625, nr. 471

AO Water

26-11-2018

De Minister zal de Kamer informeren over de uitkomsten van haar pogingen om meer landen te betrekken bij de klimaatadaptatietop.

Minister

Deze toezegging is afgedaan met Kamerstuk 27 625, nr. 471

AO Water

26-11-2018

De Minister streeft ernaar om de Kamer begin 2019 te informeren over de voortgang van de vorming van één beheerautoriteit Waddenzee en zal daarnaast de contouren van de beheerautoriteit schetsen in de brief.

Minister

Deze toezegging is afgedaan met Kamerstuk 27 625, nr. 471

AO Water

26-11-2018

Voor het algemeen overleg Water in 2019 zal de Minister de Kamer informeren over de voortgang van de aanpak van de knelpunten in de samenwerking tussen overheden in de afvalwaterketen.

Minister

Deze toezegging is afgedaan met Kamerstuk 27 625, nr. 471

AO Water

26-11-2018

Begin 2019 zal de Minister, na overleg met haar collega van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Kamer in een brief informeren over de inzet bij de voorlichting rondom het weggooien van medicijnen. Hierbij zal ook het idee van de «breng mij terug»-sticker worden meegenomen.

Minister

Deze toezegging is afgedaan met Kamerstuk 27 625, nr. 471

AO Nucleaire Veiligheid

28-11-2018

De resultaten van de rampenoefening voor het einde van het jaar aan de Kamer doen toekomen.

Staatssecretaris

De Kamer zal conform de toezegging worden geïnformeerd.

AO MIRT

29-11-2018

De Staatssecretaris bespreekt met NS en ProRail de mogelijkheid van een noodperron bij Barneveld en komt daar schriftelijk op terug.

Staatssecretaris

De Kamer wordt geïnformeerd middels de dienstregelingbrief.

AO MIRT

29-11-2018

De Minister informeert de Kamer over het gesprek dat zij zal voeren over de N35, daarin neemt zij ook de financiën mee. Zij stuurt dit voor de voorjaarsnota van 2019.

Minister

De Kamer wordt na de zomer per brief geïnformeerd.

AO Spoorveiligheid/

ERTMS

04-12-2018

De Staatssecretaris informeert de Kamer per nu jaarlijks per brief over spoorveiligheid en met name de Niet Actief Bewaakte Overgangen (NABO's)

Staatssecretaris

De Kamer wordt voor het einde van het jaar 2019 geïnformeerd.

AO Spoorveiligheid/

ERTMS

04-12-2018

De Kamer ontvangt in het tweede kwartaal van 2019 de resultaten van het overleg over de calamiteitenwegen bij emplacement Kijfhoek.

Staatssecretaris

De toezegging is afgedaan met Kamerstuk 29 893, nr. 240

AO Spoorveiligheid/

ERTMS

04-12-2018

De Kamer ontvangt in het voorjaar van 2019 een schriftelijke reactie op het actieplan van D66 «Denderende banen op het spoor».

Staatssecretaris

De Kamer wordt voor het AO Spoor 25 september geïnformeerd.

AO Maritiem

06-12-2018

De Minister zal nog eens schriftelijk terugkomen op het geschil tussen Noordgat en KNRM.

Minister

Overleg met KNMR, Kustwacht en Noordgat loop nog. Beantwoording vindt plaats na afronding van de overleggen. Planning: zomer 2019

AO Luchtvaart

05-12-2018

Zodra de Minister met de Europese Commissie heeft gesproken over de verkeersverdelingsregel en hierover meer duidelijkheid is, zal de Kamer hierover z.s.m. worden geïnformeerd.

Minister

De verkeersverdelingsregel (VVR) tussen Schiphol en Lelystad Airport is genotificeerd bij de Europese Commissie. De Europese Commissie gaat over goedkeuring. Afronding is voorzien na het doorlopen van het Europese- en nationale regelgevingstraject eind 2019.

AO Luchtvaart

05-12-2018

Medio 2019 krijgt de Kamer de haalbaarheidsstudie toegezonden over de businesscase voor biokerosine.

Minister

De Kamer is over de voortgang van de studie geïnformeerd en daarbij is aangegeven dat deze oktober 2019 gereed is.

AO Luchtvaart

05-12-2018

Zomer 2019 wordt de Kamer geïnformeerd over het nationale actieprogramma voor elektrisch en hybride vliegen.

Minister

De werkzaamheden aan het actieprogramma zijn gaande. Wordt afgerond einde zomer onder voorbehoud dat dan het hoofdstuk over innovatie en duurzaamheid ook klaar is in Luchtvaartnota en er financiering wordt gevonden voor dit actieprogramma.

AO Luchtvaart

05-12-2018

In het kader van de Luchtvaartnota wordt meegenomen hoe emissies boven 3.000 voet (900m) kunnen worden meegenomen in milieueffectrapportages.

Minister

In uitvoering. Ontwerp Luchtvaartnota wordt na de zomer verstuurd.

AO Luchtvaart

05-12-2018

De Kamer zal worden geïnformeerd over de gesprekken van de ILT met de betrokkenen bij Maastricht Aachen Airport.

Minister

De Kamer zal voor het eind van het jaar geïnformeerd worden.

AO Luchtvaart

05-12-2018

Over een aantal maanden komt de detailanalyse over de afhandeling van luchtverkeer uit Luik naar de Kamer.

Minister

De Kamer wordt na de zomer per brief geïnformeerd.

AO Luchtvaart

05-12-2018

De tussenrapportage van het RIVM-onderzoek naar ultrafijnstof komt kort voor het zomerreces naar de Kamer; het eindrapport in 2021.

Minister

De Kamer wordt na de zomer per brief geïnformeerd.

AO Spoorordening

06-12-2018

De Staatssecretaris zegt toe een brief te sturen waarin zij schematisch inzichtelijk maakt wat de financiële implicaties zijn op het moment dat ProRail als zbo een contract zou sluiten. Zij neemt hierin mee welke bevoegdheden ProRail precies heeft.

Staatssecretaris

De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd bij de ontwerpbegroting 2021.

AO Spoorordening

06-12-2018

Gelijktijdig met het wetsvoorstel om ProRail om te vormen tot zbo ontvangt de Kamer de complete financiële paragraaf.

Staatssecretaris

De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd bij de ontwerpbegroting 2021.

AO Spoorordening

06-12-2018

De Staatssecretaris stuurt een brief over de positie van stations en de bevoegdheden van NS en ProRail ten aanzien van de exploitatie van winkels in/rond stations.

Staatssecretaris

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2020 geïnformeerd.

AO Spoorordening

06-12-2018

Alle vandaag door de Kamer geleverde suggesties ten aanzien van het onderzoek naar de effecten van aanbesteding in het OV worden door de Staatssecretaris meegenomen. Onder andere zijn genoemd: een vergelijking tussen in- en aanbesteed openbaar vervoer, een financiële vergelijking, een internationale vergelijking (met in elk geval het Verenigd Koninkrijk) en een kwalitatief onderzoek onder medewerkers (niet limitatief).

Staatssecretaris

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2020 geïnformeerd.

AO Verkeersveiligheid

13-12-2018

De Minister van IenW zegt toe om t.a.v. het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 meer informatie te geven aan de Kamer over de speciale regelingen voor specifieke groepen, zoals ouderen en gehandicapten. Het gaat om seniorvriendelijke wegen en over het feit dat de WMO slechts scootmobiels met drie wielen vergoed (in plaats van de stabielere variant met vier wielen).

Minister

De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd. Met de VNG heeft een gesprek plaatsgevonden in relatie tot de WMO. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd.

AO Verkeersveiligheid

13-12-2018

De Minister van IenW zegt toe met de fabrikanten van scootmobiels te gaan praten over het aanbrengen van een noodknop op scootmobiels en zal de Kamer daarover informeren.

Minister

De gesprekken met de belangrijkste fabrikanten zijn bijna afgerond. Voor het eventueel aanpassen van de technische eisen aan scootmobielen wordt het OVV onderzoek afgewacht, dat najaar 2019 wordt verwacht.

AO Externe Veiligheid

23-01-2019

De Staatssecretaris zal kijken naar de mogelijkheden rondom het omdraaien van bewijslast wanneer er sprake is van milieuovertredingen en de Kamer hierover schriftelijk informeren.

Staatssecretaris

De planning is er op gericht de Kamer tijdig (eind 2019) te informeren.

AO Externe Veiligheid

23-01-2019

De Staatssecretaris zal in gesprek gaan met de Staatssecretaris van financiën over het verschil in de fiscale aftrekbaarheid bij dwangsommen en boetes.

Staatssecretaris

De Staatssecretaris van Financiën zal de Tweede Kamer uiterlijk op Prinsjesdag 2019 over de uitkomsten van dit onderzoek informeren.

AO Externe Veiligheid

23-01-2019

De Staatssecretaris zal een onafhankelijke partij de casus Tata Steel/Harsco laten doorlichten en de Kamer informeren over de lessen die hier uit geleerd kunnen ten aanzien van het VTH-stelsel.

Staatssecretaris

De afdoening van het tweede deel van de toezegging loopt mee met het tweejaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken op grond van de Wabo. De (interne) planning is er op gericht de Kamer tijdig (eind 2019) te informeren.

AO Strategisch Plan Verkeersveiligheid

30-01-2019

De verkenning door het CROW naar de grootste risico's op kruispunten en rotondes komt eind 2019 naar de Kamer. Hierin worden ook innovatieve oplossingen meegenomen.

Minister

De Kamer wordt aan het eind van het jaar over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd.

AO Internationaal Spoor

06-02-2019

De Staatssecretaris zal in haar volgende brief over het traject Amsterdam – Berlijn verschillende routes onderzoeken voor de korte, middellange en lange termijn. Ook vraagt zij NS nog eens te kijken naar de rijsnelheid en hoeveelheid stops op dit traject.

Staatssecretaris

De beantwoording is meegenomen in de brief BO MIRT in het najaar Kamerstuk 35 000-A- nr. 122

AO Internationaal Spoor

06-02-2019

De Staatssecretaris zegt toe om de mogelijkheid van een Green Deal te bespreken met reizigersorganisaties en de Kamer hierover te informeren.

Staatssecretaris

De Kamer wordt na de zomer per brief geïnformeerd.

AO Internationaal Spoor

06-02-2019

In de volgende brief over internationale OV-verbindingen worden voor zover mogelijk ook de plannen van de regio's betrokken. Ook de mogelijkheid van structureel internationaal overleg wordt hierin meegenomen.

Staatssecretaris

De inzet was om het overleg met de regio’s onder te brengen in de MIRT najaar ronde.

AO Internationaal Spoor

06-02-2019

Voor de zomer van 2019 ontvangt de Kamer de Voortgangsbrief Spoorgoederenvervoer.

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar 2019 per brief geïnformeerd.

AO Internationaal Spoor

06-02-2019

De Staatssecretaris zal de Kamer rondom de zomer van 2019 informeren over de voortgang van gesprekken over de Luchtvaartnota op het punt van vervanging van korte vluchten zoals Amsterdam – Brussel.

Staatssecretaris

Hangt samen met het actieplan interactie trein-vliegtuig. Eind 2019 wordt de afweging gemaakt over het schrappen van de vluchten tussen Brussel. De Kamer zal daarna per brief geïnformeerd worden.

AO Internationaal Spoor

06-02-2019

De Staatssecretaris zal de Kamer rondom de zomer van 2019 informeren over de voortgang in de gesprekken met aanbieders van nachttreinen.

Staatssecretaris

De Kamer wordt na de zomer per brief geïnformeerd.

AO Milieuraad

20-02-2019

De Kamer krijgt een reactie op de brandbrief van de boswetenschappers

Staatssecretaris

De toezegging is afgedaan met brief inzake Verslag Milieuraad van 26 juni 2019, die op 4 juli 2019 naar de Kamer is verstuurd.

AO Milieuraad

20-02-2019

De Kamer wordt geïnformeerd over de timing van de evaluatie van de regelgeving t.a.v. plastic tasjes.

Staatssecretaris

De Kamer wordt voor het einde van het jaar per brief geïnformeerd.

AO Vrachtwagenheffing

06-03-2019

De Minister zal voor de terugsluis van de vrachtwagenheffing de mogelijkheden van een fonds nagaan. Zij doet dit voordat het wetsontwerp in consultatie wordt gegeven, dus voor de zomer van 2019.

Minister

De Kamer is hierover geïnformeerd op 26 juni 2019 per brief.

AO Vrachtwagenheffing

06-03-2019

De Minister geeft bij de toezending van het wetsvoorstel (Q1 2020) meer duidelijkheid over de verlaging van de Motorrijtuigenbelasting.

Minister

Wordt verwerkt in het wetsvoorstel voor internetconsultatie. De Kamer wordt per brief geïnformeerd. De Kamer wordt in het voorjaar 2020 per brief geïnformeerd.

AO Vrachtwagenheffing

06-03-2019

De Minister zegt toe na te gaan of er gegevens zijn over de effecten van de vrachtwagenheffing op de verkeersveiligheid vanuit de praktijk in Duitsland en België. Zo ja, dan informeert zij daarover de Kamer voordat het wetsontwerp in consultatie wordt gegeven.

Minister

De Kamer is hierover geïnformeerd op 26 juni 2019 per brief.

AO Leefomgeving

07-03-2019

De Staatssecretaris zal de Kamer voor de zomer 2019 informeren over de voortgang van het onderzoek naar trillingen op het spoor en de technische maatregelen die genomen kunnen worden. Hierbij zal ook de handreiking voor gemeenten en projectontwikkelaars worden betrokken en zal worden ingegaan op situaties waar relatief veel klachten van omwonenden zijn.

Staatssecretaris

Onderzoek van RIVM loopt en in lijn met toezegging wordt rapport in december 2019 verwacht. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.

AO Leefomgeving

07-03-2019

De Kamer zal, nadat het onderzoek van het RIVM over de effecten van geluid(bronnen) op de gezondheid is afgerond, hierover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Naar verwachting komt het rapport in december 2019.

Staatssecretaris

De Kamer wordt in december per brief geïnformeerd.

AO Leefomgeving

07-03-2019

De Kamer zal voor de zomer worden geïnformeerd hoe het referentiepunt zal worden bepaald op basis van de nieuwe gezondheidsindicatoren in relatie tot het SLA. Dit zal worden meegenomen in de verzamelbrief over dit onderwerp.

Staatssecretaris

Deze toezegging is afgedaan met Kamerstuk 30 175, nr. 339

AO Leefomgeving

07-03-2019

De Staatssecretaris zal een updatebrief sturen over REACH. In deze brief worden de uitkomsten van het gesprek met de ILT, over de aanknopingspunten die zij zien om de dossiers van bedrijven sneller op orde te brengen, meegenomen. In de brief zullen ook de bevingen van de gesprekken over dit onderwerp met de andere bevoegde gezagen meegenomen worden en zal worden gekeken naar het verzoek van het lid Wassenberg (PvdD) over het omkeren van de gevraagde bewijslast.

Staatssecretaris

De updatebrief zal rond 20 juni 2019 worden verstuurd. Naast informatie over dierproeven onder REACH en handhaving registratiedossiers in NL zullen ook andere actuele zaken worden meegenomen.

AO Leefomgeving

07-03-2019

Voor het algemeen overleg Water zal de Kamer een kabinetsreactie ontvangen over het rapport van Natuur en Milieu over de vervuiling van het oppervlaktewater door met name de landbouw.

Staatssecretaris

Deze toezegging is afgedaan met Kamerstuk 27 625, nr. 471

AO CBR

12-03-2019

De Minister stuurt de Kamer een rapportage toe van het aantal tegemoetkomingen van het CBR in de (extra gemaakte) kosten van aanvragers.

Minister

De Kamer wordt voor het einde van 2020 per brief geïnformeerd.

AO CBR

12-03-2019

De Minister stuurt in mei de Kamer een brief toe met daarin de laatste stand van zaken bij het CBR en de resultaten van de validatie door een extern bureau (Galan Groep) van de door het CBR genomen maatregelen. Ook de rol van het ministerie wordt daarin betrokken.

Minister

De Kamer is per brief op 3 juli 2019 geïnformeerd over de toezegging. Hiermee is de toezegging afgedaan.

AO Openbaar vervoer en taxi

21-03-2019

De Kamer ontvangt voor het zomerreces een voortgangsbrief t.a.v. de knelpunten in de taxibranche en mogelijke oplossingen.

Staatssecretaris

De beantwoording wordt meegenomen in een verzamelbrief na het zomerreces en voor het AO Openbaar Vervoer en Taxi van eind september.

AO Openbaar vervoer en taxi

21-03-2019

De Staatssecretaris komt in het kader van het Klimaatakkoord en de behandeling van de doorrekening ervan eind april (door het kabinet) terug op de laadinfrastructuur voor elektrische bussen. (Kroger, GroenLinks)

Staatssecretaris

De toezegging is afgedaan met Kamerstuk 32 813, nr. 342

AO Openbaar vervoer en taxi

21-03-2019

De Kamer ontvangt een afschrift van de intentieverklaring die Translink en het CBS hebben ondertekend. (Schonis, D66)

Staatssecretaris

De toezegging is afgedaan met Kamerstuk 23 645, nr. 707

AO Openbaar vervoer en taxi

21-03-2019

De Staatssecretaris informeert de Kamer over de resultaten van de gesprekken met de Minister van JenV, Openbaar Ministerie, politie en NS over de veiligheid en bevoegdheden op stations en in winkels op stations.

Staatssecretaris

De beantwoording wordt meegenomen in een verzamelbrief na het zomerreces en voor het AO Openbaar Vervoer en Taxi van eind september. In deze brief geven we een algeheel overzicht van sociale veiligheid.

AO Spoor

04-04-2019

In de voortgangsbrief Maatregelenpakket Goederenvervoer die in juni 2019 naar de Kamer komt, zal de Staatssecretaris aandacht besteden aan de tariefsverhoging van ProRail voor het gebruik van rangeerterrein Kijfhoek.

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar 2019 per brief geïnformeerd.

AO Spoor

04-04-2019

Voor de zomer neemt de Staatssecretaris een besluit ten aanzien van de IC-dienst Heerlen – Aken en informeert zij daarover de Kamer.

Staatssecretaris

De Kamer wordt hierover geïnformeerd eind 2020.

AO Spoor

04-04-2019

Voor de zomer stuurt de Staatssecretaris een voortgangsbrief over de omvorming van ProRail tot zbo.

Staatssecretaris

De Tweede Kamer wordt daarover geïnformeerd bij de OWB 2021.

AO Spoor

04-04-2019

In de HSL-voortgangsrapportage die in oktober 2019 komt een analyse van de verschillen in problematiek tussen de Intercity Direct, de Thalys en de Eurostar. In de rapportage (of in de begeleidende brief) wordt ook ingegaan op de technische onmogelijkheid van de inzet van dubbeldekstreinen en het doorrijden naar Brussel. Voorts wordt een quick scan «spanningssluizen» opgenomen.

Minister

De Kamer wordt in het najaar per brief geïnformeerd.

AO Vliegveiligheid

3-04-2019

Informatie over de voortgang van de monitor integrale veiligheid komt na de zomer naar de Kamer (n.a.v. het lid Bruins).

Minister

De Kamer wordt na de zomer per brief geïnformeerd.

AO Vliegveiligheid

3-04-2019

Bij de halfjaarlijkse voortgangsrapportage wordt de Kamer geïnformeerd over het onderzoek naar het groepsrisico (n.a.v. het lid Kröger).

Minister

De Kamer zal in de voortgangsrapportage voor het zomerreces worden geïnformeerd over de aanpak van het onderzoek naar de ontwikkeling van het groepsrisico rondom Schiphol.

AO Circulaire Economie

11-04-2019

De Staatssecretaris zal samen met de Minister van BZK een brief sturen over de maatregelen die moeten worden getroffen om circulair bouwen verder te bevorderen en knelpunten weg te nemen. De brief komt na de zomer.

Staatssecretaris

De Kamer wordt na de zomer per brief geïnformeerd.

AO Circulaire Economie

11-04-2019

De Kamer zal voor de zomer worden geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek dat de WUR uitvoert.

Staatssecretaris

De Kamer wordt na de zomer per brief geïnformeerd.

AO Circulaire Economie

11-04-2019

Voor de zomer zal de Kamer worden geïnformeerd over de voortgang van het recyclen van de plastic trays bij Flora Holland.

Staatssecretaris

De Kamer wordt na de zomer per brief geïnformeerd.

AO Circulaire Economie

11-04-2019

In de brief over de textielbranche zal specifiek ingegaan worden op de «weeffout» en de motie Dik-Faber en Van Eijs met betrekking tot recyclingfondsen en concrete afspraken in de textielbranche.

Staatssecretaris

De Kamer wordt voor het einde van het jaar per brief geïnformeerd. We gaan in gesprek met de NVRD en VGN en sector uitgedaagd om hierop in te gaan in het sectorplan. We hebben toegezegd deze brief voor het einde van het jaar (ws. december) naar de kamer sturen.

AO Circulaire Economie

11-04-2019

Voor de zomer zal de Staatssecretaris de Kamer informeren over de Green Deal afvalscheiding op stations.

Staatssecretaris

De Kamer wordt na de zomer per brief geïnformeerd.

AO Circulaire Economie

11-04-2019

Eind 2019 ontvangt de Kamer de beleidsreactie over microplastics in het milieu, hierin zal ook het voorbeeld van wasmachines worden meegenomen.

Staatssecretaris

De Kamer zal eind 2019 per brief worden geïnformeerd.

AO Circulaire Economie

11-04-2019

De Kamer zal voor het volgend algemeen overleg Circulaire economie in een verzamelbrief worden geïnformeerd over de vragen van de Kamerleden met betrekking tot VANG, hierbij zal onder andere worden teruggekomen op de KWD-sector en het garanderen van kwaliteit bij afvalrecycling

Staatssecretaris

De Kamer wordt voor het volgende algemeen overleg Circulaire Economie (najaar) per brief worden geïnformeerd.

AO Circulaire Economie

11-04-2019

De eerder toegezegde brief over prikkels bij storten en verbranden van afval zal voor de zomer aan de Kamer worden gestuurd.

Staatssecretaris

De Kamer wordt na de zomer per brief geïnformeerd.

AO Circulaire Economie

11-04-2019

De Staatssecretaris zegt toe om terug te komen op de specifieke problematiek bij kleine bedrijven in relatie tot Weeelabex.

Staatssecretaris

De Kamer wordt na de zomer per brief geïnformeerd.

AO Circulaire Economie

11-04-2019

De Staatssecretaris zegt toe te kijken naar het voorbeeld van Frankrijk met betrekking tot het eerder verbieden van bepaalde plastic producten, zoals wegwerpbestek en rietjes, en zal bekijken hoe hier in Nederland mee omgegaan kan worden.

Staatssecretaris

De Kamer wordt na de zomer per brief geïnformeerd.

AO Verzekeringen taxichauffeurs

17-04-2019

De Staatssecretaris heeft de SWOV verzocht onderzoek te doen naar de ongevallen waarbij taxi's betrokken zijn. Zij verzoekt nog om een onderscheid aan te brengen tussen de bel- en de opstapmarkt. Daar de SWOV dit niet kan doen, zoekt de Staatssecretaris naar andere kennisbronnen. De resultaten van het onderzoek worden rond de zomer verwacht.

Staatssecretaris

De Kamer wordt na de zomer per brief geïnformeerd.

AO Duurzame Luchtvaart (tweede termijn)

18-04-2019

In het kader van de plan-MER voor de luchtvaart zal de Kamer worden geïnformeerd over de mogelijkheid van een CO2-plafond voor de luchtvaart (n.a.v. Kröger, Paternotte).

Minister

Wordt gepresenteerd in de Luchtvaartnota 2e helft 2019

AO Duurzame Luchtvaart (tweede termijn)

18-04-2019

Eind dit jaar ontvangt de Kamer een plan van aanpak voor alternatieven voor de luchtvaart. Hierin zal ook worden ingegaan op de uitvoering van de motie-Kröger (Kamerstuk 29 984, nr. 824) over uitfasering van vluchten naar Brussel.

Minister

De Kamer ontvangt voor het einde van het jaar het plan van aanpak.

AO Duurzame Luchtvaart (tweede termijn)

18-04-2019

De Kamer wordt geïnformeerd over de stapeling van heffingen voor de luchtvaart. Hierbij zal ook een vergelijking worden gemaakt met de trein en worden ingegaan op de kosten per kilometer per mobiliteitstype (n.a.v. Amhaouch, Remco Dijkstra).

Minister

De Kamer wordt voor de Begrotingsbehandeling in het najaar 2019 geïnformeerd.

AO Duurzame Luchtvaart (tweede termijn)

18-04-2019

De Kamer ontvangt voor de zomer een reactie in hoofdlijnen op het Rli-advies «Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute». Een uitgebreidere reactie komt in het kader van de Luchtvaartnota.

Minister

De Kamer is per brief geïnformeerd op 5 juli 2019.

AO Duurzame Luchtvaart (tweede termijn)

18-04-2019

De Kamer zal worden geïnformeerd n.a.v. de gesprekken met de sector (in de duurzame luchtvaarttafel) over de vraag of uitfasering van zwavelvrije kerosine mogelijk is.

Minister

De eerste bespreking in werkgroep duurzame luchtvaarttafel heeft plaatsgevonden- vergt nader uitwerking en onderzoek.

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar geïnformeerd.

AO Duurzame Luchtvaart (tweede termijn)

18-04-2019

De Kamer zal worden geïnformeerd over de vraag of vluchten naar Bonaire kunnen gelden als binnenlandse vluchten, nadat zij dit met de experts aan de duurzameluchtvaarttafel heeft besproken (n.a.v. Paternotte).

Minister

Dit wordt nog geagendeerd aan de duurzame luchtvaarttafel

AO Duurzame Luchtvaart (tweede termijn)

18-04-2019

In het kader van de Luchtvaartnota zal worden ingegaan op de werkgelegenheidseffecten van verduurzaming van de luchtvaart (n.a.v. Gijs van Dijk).

Minister

Voor het einde van het jaar zal de Kamer geïnformeerd worden.

AO Certificering Zeeschepen

23-04-2019

De Minister informeert de Kamer voor het algemeen overleg Maritiem op 29 mei 2019 over de stand van zaken van de aanpassing van de wetgeving over het intrekken van zeebrieven.

Minister

De stand van zaken en het vervolg van de wijziging van de RNZ is in de verzamelbrief van het AO opgenomen. De planning is nu om genoemde stukken in het najaar van 2019 naar de Kamer te sturen.

AO Luchtvaart

25-04-2019

De Kamer zal ten behoeve van het nog te plannen AO in mei over de VVR en Lelystad Airport meer specifiek worden geïnformeerd over de implicaties van het loslaten van de non-interferentie-eis en het flexibel gebruik van het luchtruim van Defensie.

Minister

De Kamer wordt conform toezegging geïnformeerd.

AO Luchtvaart

25-04-2019

De Kamer zal in het kader van de besluitvorming over de toekomst van Schiphol worden geïnformeerd over werkgelegenheidseffecten van de verschillende beleidsopties (n.a.v. Gijs van Dijk).

Minister

De Kamer zal voor het einde van het jaar worden geïnformeerd.

AO Luchtvaart

25-04-2019

In de toegezegde brief voor het zomerreces over de toekomst van Schiphol zal de Minister ook ingaan op de nachtvluchten en wat men kan leren van het buitenland (n.a.v. Paternotte). Ook zal ze hierin ingaan op het interim-voorzitterschap van de ORS en het moment van de besluitvorming over eventuele groei (n.a.v. Kröger).

Minister

Dit ligt nog op schema om voor het reces de Kamer over te informeren, mede bepalend voor de planning is de afronding van een vergelijkend onderzoek van SEO over de situatie op andere Europese hubs.

AO Transportraad

22-05-2019

Nadat het onderzoek van de Europese Commissie naar het verbeteren van informatie voor ov-reizigers (passagiersrechten bij multimodale reizen) gereed is, zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

Minister

De Kamer zal voor het einde van het jaar worden geïnformeerd.

AO Toezicht en Handhaving

28-05-2019

De Minister zal in de verzamelbrief één beleidsterrein uitwerken waarbij het proces en de invulling aan doelmatigheid en doeltreffendheid zal worden uitgewerkt. Ook zal uiteen worden gezet hoe kwantitatieve en kwalitatieve gegevens worden betrokken.

Minister

De Kamer zal voor het einde van het jaar worden geïnformeerd.

AO Toezicht en Handhaving

28-05-2019

Voor de zomer ontvangt de Kamer een brief waarin op hoofdlijnen wordt ingegaan hoe de extra middelen voor de ILT worden ingezet. Gedetailleerde informatie hierover komt vervolgens in het najaar, met Prinsjesdag, in het meerjarenprogramma. Er zal ook inzichtelijk worden gemaakt welke uitdagingen er zijn en hoe de capaciteit en inzet bij de verschillende programma's uit de IBRA is. Als laatste zal worden aangegeven hoe de ILT invulling geeft aan haar wettelijke verplichtingen.

Minister

De toezegging wordt meegenomen in het MJP dat pas na het zomerreces, met Prinsjesdag, aan de Kamer wordt aangeboden.

29-05-2019

Maritiem

Voor de zomer ontvangt de Kamer de aanzet goederenvervoeragenda. Er wordt ook ingegaan op de manier waarop de modal shift wordt aangepakt

Minister

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

29-05-2019

Maritiem

De vraag over capaciteit bij de inspectie zal worden meegenomen in de brief die bij het AO Toezicht en handhaving van 28 mei 2019 is toegezegd.

Minister

Deze toezegging zal worden meegenomen in de verzamelbrief over de ILT die de Minister na de zomer naar de Kamer stuurt.

04-06-2019

AO Onderhoud wegen en bruggen

De Minister zal de Kamer bij de ontwerpbegroting 2020 informeren over financiele en personele maatregelen op de korte termijn. Zij zal hierin een duidelijke prioritering aanbrengen. Zij zal daarbij voorrang geven aan achterstallig onderhoud en een relatie leggen met de risico-analyse.

Minister

Bij de ontwerpbegroting 2020 informeren over financiële en personele maatregelen op de korte termijn.

04-06-2019

AO Onderhoud wegen en bruggen

Medio 2020 stuurt de Minister haar onderhoudsvisie voor de lange termijn naar de Kamer, waarin ook de zogenoemde boeggolf wordt meegenomen.

Minister

De Kamer wordt medio 2020 geïnformeerd.

04-06-2019

AO Onderhoud wegen en bruggen

De Minister zal werken aan een heldere definiëring waardoor de Kamer beter inzicht zal krijgen in de werkelijke stand van zaken inzake het onderhoud over modaliteiten heen.

Minister

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

05-06-2019

Externe Veiligheid

De vragen die door het lid Van Eijs (D66) zijn gesteld over E-waste zullen worden beantwoord in de Kamerbrief die over handhaving op E-waste aan de Kamer wordt gestuurd.

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

05-06-2019

Externe Veiligheid

In de brief over de financiële zekerheidsstelling, die al eerder is toegezegd aan de Kamer, zal ook worden beschreven voor welk deel van de kolencentrales dit geldt.

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

05-06-2019

Externe Veiligheid

De Kamer zal worden geïnformeerd welke maatregelen de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland gaat nemen om de grafietregens bij TataSteel te stoppen. In de brief zal ook worden opgenomen hoe het stelsel van interbestuurlijk toezicht werkt. Als laatste zal uiteen worden gezet wanneer en in welke gevallen de ILT wel en niet juridisch kan ingrijpen.

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

12-06-2019

MIRT

De Minister zal na de gesprekken met de regio's een reactie naar de Kamer sturen op het Deltaplan van de Mobiliteitsalliantie. Ook de Staatssecretaris reageert daarop, voor wat betreft het OV. De reactie komt in principe voor het notaoverleg MIRT in het najaar.

Minister + Staatssecretaris

De Kamer wordt in voor notaoverleg MIRT in het najaar 2019 geïnformeerd.

12-06-2019

MIRT

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer voor het algemeen overleg Spoor van 19 september 2019 te informeren over een beleidskader ten aanzien van trillingshinder door de toename van spoorgoederenvervoer.

Staatssecretaris

De Kamer wordt voor het AO Spoor van 19 september 2019 geïnformeerd.

13-06-2019

AO Verkeersveiligheid

De Minister zegt toe aan de heer Stoffer dat zij voor het volgende AO Verkeersveiligheid een brief stuurt waarin aandacht wordt besteed aan de onveiligheid van de N34.

Minister

De Kamer wordt voor het AO Verkeersveiligheid 11 december 2019 geïnformeerd.

13-06-2019

AO Verkeersveiligheid

Voor kerst 2019 stuurt de Minister het ontwerpbesluit «helmplicht snorfiets» naar de Kamer.

Minister

De Kamer wordt voor het kerstreces 2019 geïnformeerd.

13-06-2019

AO Verkeersveiligheid

Voor eind 2019 stuurt de Minister de resultaten van de verkenning van gevaarlijke kruispunten en rotondes naar de Kamer.

Minister

De Kamer wordt voor het kerstreces 2019 geïnformeerd.

13-06-2019

AO Verkeersveiligheid

Nog voor het zomerreces informeert de Minister de Kamer per brief over de stand van zaken ten aanzien van het convenant met de kinderopvangbranche over het gebruik van de Stint of een ander passend vervoermiddel.

Minister

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

13-06-2019

AO Verkeersveiligheid

In het najaar van 2019 stuurt de Minister een brief over de stand van zaken van de lagere regelgeving die is gerelateerd aan de Wet Onderricht Motorrijtuigen (WRM) -inclusief een reactie op de moties.

Minister

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

13-06-2019

AO Verkeersveiligheid

De Minister zegt toe aan de heer Stoffer om voor de begrotingsbehandeling (15-16-17 oktober 2019) terug te komen op de 10 miljoen euro die voortkomt uit het amendement Remco Dijkstra die ten goede komt aan de uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

Minister

De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling

(15-16-17 oktober 2019) geïnformeerd.

13-06-2019

AO Verkeersveiligheid

Voor het volgend AO (najaar 2019) informeert de Minister IenW de TK over de fietsverlichtingscampagne

Minister

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

13-06-2019

AO Verkeersveiligheid

Voor eind 2019 -mits dan het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar het ongeluk met de Stint beschikbaar is- ontvangt de Kamer de resultaten van de verkenning naar breder gemotoriseerd verkeer zoals Light Electric Vehicles (LEV's). Daarbij zit ook de evaluatie van het experiment in Amsterdam van de snorfiets op de rijbaan.

Minister

De Kamer wordt voor het kerstreces 2019 geïnformeerd.

13-06-2019

AO Verkeersveiligheid

De Minister IenW informeert de TK over de uitkomsten van het overleg met Iederin (mensen met een beperking) over oversteken op zebrapaden in relatie tot Smart Moblity.

Minister

De Kamer wordt voor het AO Verkeersveiligheid 11 december 2019 geïnformeerd.

20-06-2019

AO Water

Na de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de gesprekken aan de versnellingstafels.

Minister

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

20-06-2019

AO Water

In de tweede helft van 2019 wordt de Kamer door de Minister van LNV geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar de visserijvrije zone in het Haringvliet.

Minister

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

20-06-2019

AO Water

Na de zomer zal de Minister de Kamer verder informeren over de Blue Deal.

Minister

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

20-06-2019

AO Water

De evaluatie van de beleidsnota Drinkwater zal samen met een concept Beleidsnota in april 2020 aan de Kamer worden gestuurd.

Minister

De Kamer wordt in 2020 geïnformeerd.

20-06-2019

AO Water

De Minister gaat bekijken hoe de informatie over nitraat uit de meetpunten beter benut kan worden om de waterkwaliteit te verbeteren en deze te verbinden aan de KRW.

Minister

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

20-06-2019

AO Water

In het najaar komt de Minister terug op de uitvoering van de motie De Groot over de medicijnverpakkingen en het gesprek met de apothekers.

Minister

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

20-06-2019

AO Water

Voor de zomer ontvangt de Kamer het tijdelijk handelingskader grond en baggerspecie. In de begeleidende brief zal ook worden ingegaan op de beperkingen en verspreidingen van de stoffen in de bodem, waarbij ook de verplichting van het meten van de stoffen zal worden meegenomen.

Minister

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

20-06-2019

AO Water

In de brief, die voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Water in november komt, zal de Minister ingaan op de uitwerking van «de dubbele doelstelling» en resultaten in het hoogwaterbeschermingsprogramma.

Minister

De Kamer wordt voor het wetgevingsoverleg Water geïnformeerd.

20-06-2019

AO Water

Voor het wetgevingsoverleg Water ontvangt de Kamer een brief met daarin uitleg over de debietafhankelijkheid van vergunningen.

Minister

De Kamer wordt voor het wetgevingsoverleg Water geïnformeerd.

20-06-2019

AO Water

In de brief over het tijdelijk handelingskader zal ook ingegaan worden op de ontbrekende stoffen uit de 15e voortgangsrapportage van het hoogwaterbeschermingsprogramma bij de Eemdijk.

Minister

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

20-06-2019

AO Spoorveiligheid/

ERTMS

Er zal een externe toetsing plaatsvinden om te bepalen of de aanbevelingen van het BIT voldoende zijn opgevolgd in het programma ERTMS. De Staatssecretaris informeert de Kamer daarover in de volgende voortgangsrapportage ERTMS (in beginsel 1 oktober 2019). Ook de positionering van de CIO wordt hierin meegenomen.

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

20-06-2019

AO Spoorveiligheid/

ERTMS

Voor het algemeen overleg Spoor van 25 september 2019 stuurt de Staatssecretaris haar reactie op het plan van D66: «Denderende banen op het spoor». (Toezegging aan het lid Schonis, D66)

Staatssecretaris

De Kamer wordt voor het AO Spoor 25 september geïnformeerd.

20-06-2019

AO Spoorveiligheid/

ERTMS

In de voorgangsbrief over het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer die in het najaar komt, zal de Staatssecretaris ingaan op de hoogte van de eigen bijdrage van de vervoerders ten opzichte van bijvoorbeeld de korting op de gebruiksvergoeding.

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

20-06-2019

AO Spoorveiligheid/

ERTMS

De Staatssecretaris gaat na of ProRail een capaciteitsprobleem heeft bij het opruimen van ongevallen op het spoor en informeert de Kamer daarover in een brief. (Toezegging aan het lid Van Aalst, PVV)

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

20-06-2019

AO Spoorveiligheid/

ERTMS

Voor het notaoverleg MIRT van 25 november 2019 stuurt de Staatssecretaris een brief waarin zij duidelijk laat zien hoe het stelsel van spoorwegovergangen er nu uitziet ten opzichte van de ambities zoals verwoord in het toekomstbeeld OV. Inzichtelijk wordt onder meer gemaakt waar economische danwel veiligheidswinst valt te behalen.

Staatssecretaris

De Kamer wordt in voor notaoverleg MIRT in het najaar 2019 geïnformeerd.

26-06-2019 AO Wadden

De Minister van IenW streeft er naar om de Gebiedsagenda Wadden begin 2020 aan de Kamer te sturen.

Minister

De Kamer wordt begin 2020 geïnformeerd.

26-06-2019 AO Wadden

In het najaar zal de Kamer worden geïnformeerd over de visvrije zone bij de sluis Kornwerderzand

Minister

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

27-06-2019 Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Na het zomerreces van 2019 ontvangt de Kamer een brief over het proces ter introductie van het Mobiliteitsfonds.

Minister + Staatssecretaris

De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd.

27-06-2019 Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

In het licht van het gesprek over het hanteren van meetbare beleidsdoelen en -indicatoren wordt de Kamer in het najaar geïnformeerd over de eventuele opvolging van aanbevelingen van het Rijksbrede onderzoek naar verantwoord begroten. De Minister zal de commissie informeren over wat deze aanbevelingen voor Infrastructuur en Waterstaat betekenen en met welke testcases voor meetbare beleidsdoelen en -indicatoren zij zou willen starten.

Minister + Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

27-06-2019 Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

De Minister zal de Kamer informeren over de afhandeling van het besproken begrotingsincident van onterechte betaling van een of meerdere facturen, waarbij zij ook de maatregelen ter voorkoming daarvan in de toekomst toelicht.

Minister

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

27-06-2019 Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

In het najaar ontvangt de Kamer een brief over sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

27-06-2019 Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Naar aanleiding van de vragen van het lid Kröger zal de Staatssecretaris in het najaar de cijfers ten aanzien van de export van plastic aan de Kamer sturen

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

27-06-2019 Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

In het najaar zal de Staatssecretaris de Kamer een brief sturen over de aanpak van asbest, waarin zij de koppeling met verduurzaming betrekt evenals het subsidiefonds dat voor het einde van 2018 al was uitgeput.

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

27-06-2019 Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Na de zomer ontvangt de Kamer het beleidsvoornemen voor hergebruik, recycling en preventie van plastic en de andere doelstellingen van het Besluit beheer verpakkingen.

Staatssecretaris

De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd.

27-06-2019 Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

De Staatssecretaris zal met de VNG in gesprek gaan om te zien wat de mogelijkheden zijn voor de aanpak van wegwerpplastic als onderdeel van de APV-evenementenvergunning. Daarbij zullen de suggesties van de leden Ziengs, Kröger en Van Eijs, zoals over water en alternatieven, worden meegenomen.

Staatssecretaris

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

01-07-2019

Initiatiefnota’s Droge voeten en Veen red je niet alleen van de Leden Bromet en De Groot

De Minister van IenW zal de Kamer informeren over de opzet van de commissie die onderzoek gaat doen naar de geborgde zetel van de waterschappen.

Minister

De Kamer wordt in het najaar 2019 geïnformeerd.

Licence