Base description which applies to whole site

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Begroting van baten-lastenagentschap voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)
 

2018 Stand Slotwet

2019 Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Baten

             

Omzet

285.062

284.200

295.743

301.658

307.691

313.845

320.122

– Omzet moederdepartement

240.425

202.700

188.787

192.563

196.414

200.342

204.349

– Omzet overige departementen

44.349

81.200

106.732

108.867

111.044

113.265

115.530

– Omzet derden

288

300

224

228

233

238

243

Vrijval voorzieningen

832

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

285.894

284.200

295.743

301.658

307.691

313.845

320.122

               

Lasten

             

Apparaatskosten

256.227

253.450

263.905

269.183

274.566

280.057

285.657

– Personele kosten

158.572

148.550

170.747

174.162

177.645

181.197

184.819

– Waarvan eigen personeel

61.018

71.000

79.299

80.885

82.503

84.153

85.836

– Waarvan inhuur externen

97.254

77.550

87.048

88.789

90.564

92.374

94.220

– Waarvan overige personele kosten

300

0

4.400

4.488

4.578

4.670

4.763

– Materiële kosten

97.655

104.900

93.158

95.021

96.921

98.859

100.837

– Waarvan apparaat ICT

36.484

23.200

22.369

22.816

23.272

23.737

24.212

– Waarvan bijdrage aan SSO's

13.561

17.500

20.433

20.842

21.259

21.684

22.118

– Waarvan overige materiële kosten

47.610

64.200

50.356

51.363

52.390

53.438

54.507

Afschrijvingskosten

25.737

29.200

31.313

31.939

32.578

33.230

33.895

– Materieel

11.302

11.700

15.813

16.129

16.452

16.781

17.117

– Waarvan apparaat ICT

11.302

11.700

15.813

16.129

16.452

16.781

17.117

– Immaterieel

14.435

17.500

15.500

15.810

16.126

16.449

16.778

Dotaties voorzieningen

1.746

1.500

500

510

520

530

541

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

8

50

25

26

27

28

29

Totaal lasten

283.718

284.200

295.743

301.658

307.691

313.845

320.122

               

Saldo van baten en lasten

2.176

0

0

0

0

0

0

DICTU heeft in 2019 het Cloudwerkplek programma afgerond, wat in 2020 leidt tot omzetdaling bij het moederdepartement. Daarnaast wordt de dienst voor het zaakgericht werken systeem «Rijkszaak» verder geïmplementeerd, wat met name bij de overige departementen tot een omzetstijging in 2020 leidt.

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement per soort dienst (bedragen x € 1.000)
 

2018 Stand Slotwet

2019 Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Applicatiebeheer (applicatieservices)

36.325

35.800

78.926

80.505

82.115

83.756

85.431

Ontwikkelopdrachten

47.630

40.500

55.894

57.012

58.152

59.315

60.501

Infrabeheer

46.919

41.000

0

0

0

0

0

Werkplekservices

38.480

35.100

44.927

45.826

46.743

47.678

48.632

Overige omzet

22.225

8.300

2.668

2.721

2.775

2.831

2.888

Generieke eBS

6.788

6.500

6.372

6.499

6.629

6.762

6.897

Indirect

42.058

35.500

0

0

0

0

0

Totaal

240.425

202.700

188.787

192.563

196.414

200.342

204.349

DICTU levert voor het Ministerie van EZK en het Ministerie van LNV ICT-diensten die zowel de primaire processen als de bedrijfsvoeringsprocessen (zoals werkplekdiensten) ondersteunen. De omzet van het moederdepartement is ten opzichte van 2018 afgenomen, omdat het Ministerie van LNV met ingang van 2019 onder overige departementen wordt verantwoord.

DICTU hanteert met ingang van 2020 een nieuw kostprijsmodel. In dit model zijn alle kosten opnieuw toegerekend aan de diensten die DICTU levert. Dit zorgt ervoor dat DICTU beter kan sturen op de kosten en transparanter is naar zijn opdrachtgevers. Daarnaast hanteert DICTU andere, integrale, tarieven die op het nieuwe kostprijsmodel zijn gebaseerd. Als gevolg hiervan is de omzet over de verschillende diensten vanaf 2020 verschoven en niet goed vergelijkbaar met eerdere jaren. Zo worden de diensten Infrabeheer en Indirect niet meer als individuele diensten gezien. De (voormalige) dienst Infrabeheer komt met name terug in de dienst Applicatiebeheer en de (voormalige) dienst Indirect is over alle andere diensten verdeeld.

Omzet overige departementen per soort dienst (bedragen x € 1.000)
 

2018 Stand Slotwet

2019 Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Applicatiebeheer (applicatieservices)

10.355

6.400

26.034

26.555

27.086

27.628

28.181

Ontwikkelopdrachten

5.261

8.800

33.463

34.132

34.814

35.511

36.221

Infrabeheer

4.245

24.200

0

0

0

0

0

Werkplekservices

154

14.600

18.041

18.402

18.770

19.145

19.528

Overige omzet

16.576

11.200

27.157

27.700

28.254

28.819

29.395

Generieke eBS

0

1.800

2.037

2.078

2.120

2.162

2.205

Indirect

7.758

14.200

0

0

0

0

0

Totaal

44.349

81.200

106.732

108.867

111.044

113.265

115.530

De omzet van de overige departementen neemt vanaf 2019 toe omdat de ICT-diensten voor het Ministerie van LNV vanaf 2019 onder overige departementen wordt verantwoord. De overige omzet neemt toe ten opzichte van 2018 als gevolg van nieuwe implementatietrajecten voor «Rijkszaak» bij verschillende onderdelen van het Ministerie van VWS. Deze trajecten waren niet opgenomen in de begroting van 2019.

Als gevolg van de nieuwe tarieven die DICTU m.i.v. 2020 hanteert is er sprake van herverdeeleffecten waardoor de omzet overige departementen in 2020 en verder niet goed vergelijkbaar is met voorgaande jaren.

Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

2018 Stand Slotwet

2019 Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Ministerie van BZ

2

0

0

0

0

0

0

Ministerie van BZK

14.135

16.072

17.669

18.022

18.382

18.750

19.125

Ministerie van Fin

344

272

516

526

537

548

559

Ministerie van IenW

10.539

9.786

12.125

12.368

12.615

12.867

13.124

Ministerie van JenV

1.774

3.071

80

82

84

86

88

Ministerie van LNV

0

39.703

49.153

50.137

51.140

52.163

53.206

Ministerie van OCW

187

150

109

111

113

115

117

Ministerie van SZW

7.254

6.542

7.223

7.367

7.514

7.664

7.817

Ministerie van VWS

9.725

4.363

19.360

19.747

20.142

20.545

20.956

Ministerie van Defensie

0

1.041

0

0

0

0

0

Overig

389

200

497

507

517

527

538

Totaal

44.349

81.200

106.732

108.867

111.044

113.265

115.530

De omzet voor het Ministerie van LNV is in 2020 begroot op € 49,2 mln. Dat lijkt een forse stijging ten opzichte van 2019, maar omdat de omzet voor het Ministerie van LNV voor 2019 te laag is begroot geeft dat een vertekend beeld.

De omzet voor het Ministerie van VWS stijgt als gevolg van nieuwe implementatietrajecten voor «Rijkszaak».

In 2019 is DICTU gestopt met de ICT-ondersteuning op hoog gerubriceerde omgevingen voor het Ministerie van JenV. Tevens heeft DICTU voor JenV geen implementatietraject voor «Rijkszaak» meer lopen in 2020. Als gevolg van deze twee bewegingen daalt de omzet voor het Ministerie van JenV.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

Om aan de stijgende vraag naar ICT-dienstverlening te kunnen voldoen stijgen de kosten voor personeel (zowel intern als extern).

ICT is een zeer specialistisch vakgebied. Zelf alle kennis in huis hebben is dikwijls niet mogelijk en ook niet altijd zinvol, gezien de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied en daardoor snel wisselende expertises. Hiermee rekening houdend streeft DICTU naar een verhouding tussen ambtelijk personeel en externe inhuur van 75/25 (uitgedrukt in fte).

Het realiseren van deze doelstelling is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor ICT-personeel. Vanwege toenemende krapte is DICTU zeer actief op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en recruitment en worden oplossingen gehanteerd zoals zgn. detavast-constructies (een detacheringsovereenkomst met potentiële overname) en de inzet van tijdelijke arbeidsmarkttoelagen. Daarnaast investeert DICTU in de contacten met het onderwijsveld om de instroom van young professionals en zij-instromers te bevorderen en deze intern op te leiden. Daarnaast werkt DICTU met interne klasjes waarin medewerkers worden opgeleid ten behoeve van het invullen van specialistische, moeilijk te werven, vacatures. Bij al deze activiteiten haakt DICTU waar mogelijk aan op Rijksbrede initiatieven en campagnes.

Overige personeelskosten

Vanaf 2020 worden de kosten voor reiskosten woon/werk en opleidingen niet meer onder de post «waarvan apparaat ICT», maar onder de post «waarvan overige personeelskosten» verantwoord.

Materiële kosten

Binnen de materiële kosten daalt de post «Overige materiële kosten» ten opzichte van 2019, omdat de begrote kosten voor de onderliggende post licentie en onderhoud zijn verlaagd.

Afschrijvingen

De afschrijvingen nemen toe vanwege de benodigde hardware en licenties voor de Cloudwerkplek.

Overige lasten

De post Dotatie voorzieningen daalt met ingang van 2020 als gevolg van het aangescherpte debiteurenbeheer. Hierdoor hoeft naar verwachting minder aan de debiteurenvoorziening gedoteerd te worden.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2020 (bedragen x € 1.000)
   

2018 Stand Slotwet

2019 Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

19.194

20.158

20.158

20.158

20.158

20.158

20.158

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

274.803

284.200

295.743

301.658

307.691

313.845

320.122

 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 245.005

– 255.000

– 264.430

– 269.719

– 275.113

– 280.615

– 286.227

2.

Totaal operationele kasstroom

29.798

29.200

31.313

31.939

32.578

33.230

33.895

 

–/– totaal investeringen

– 30.583

– 23.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

3.307

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investerings- kasstroom

– 27.276

– 23.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

–/– aflossingen op leningen

– 24.440

– 29.200

– 31.313

– 31.939

– 32.578

– 33.230

– 33.895

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

22.150

23.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

4.

Totaal financierings-kasstroom

– 2.290

– 6.200

– 1.313

– 1.939

– 2.578

– 3.230

– 3.895

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

19.426

20.158

20.158

20.158

20.158

20.158

20.158

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom geeft de kasstroom weer uit de reguliere bedrijfsuitoefening.

Investeringskasstroom

DICTU verwacht in 2020 en latere jaren op een investeringsniveau uit te komen van € 30 mln. Dit zullen grotendeels vervangingsinvesteringen zijn en voor een kleiner deel nieuwe investeringen, onder andere in het zaakgericht werken systeem «Rijkszaak».

Financieringskasstroom

DICTU begroot een financieringskasstroom die aansluit bij het begrote investeringsniveau. Het beroep op de leenfaciliteit volgt hierbij de verwachte investeringsbehoefte.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2018 Stand Slotwet

2019 Vastgestelde begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Kostprijzen per product (groep)

             

a. Basistarief werkplek CW

3.637

3.746

3.746

3.821

3.897

3.975

4.055

Tarieven/uur1

             

a. Senior medewerker (ontwikkeling)

100

101

137

140

143

146

149

b. Medior medewerker (bouw)

78

80

114

116

118

120

122

c. Junior medewerker (test en beheer)

67

68

102

104

106

108

110

Indicatoren

             

Aantal werkplekken VKA2

6.599

           

Aantal werkplekken CW2

6.868

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

FTE-totaal (excl. externe inhuur)3

710

768

822

822

822

822

822

Aantal interne FTE’s in percentage van het totale aantal FTE’s2

52,3%

55,0%

58,6%

58,6%

58,6%

58,6%

58,6%

Saldo van baten en lasten (%)

0,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Klanttevredenheid2

7,1

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Beschikbaarheid applicaties2

98,1%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

98,0%

Oplospercentage 1ste lijn helpdesk2

nb

70%

80%

80%

80%

80%

80%

1

DICTU hanteert met ingang van 2020 een nieuw kostprijsmodel. In dit model wordt overgegaan van directe kostprijzen naar integrale kostprijzen, met als gevolg een (financieel-technische) stijging van de tarieven.

2

Dit betreft nieuwe indicatoren. De waarden voor 2019 zijn daarom pas achteraf vastgesteld.

3

Gemiddeld aantal FTE over het jaar.

Licence