Base description which applies to whole site

2.5 Overzicht van Risicoregelingen

Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties 2018

Geraamd te verlenen 2019

Geraamd te vervallen 2019

Uitstaande garanties 2019

Geraamd te verlenen 2020

Geraamd te vervallen 2020

Uitstaande garanties 2020

Garantieplafond1

Totaal plafond

Artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

Borgstelling MKB- Landbouwkredieten, artikel 2.5.6.

334.318

79.3002

33.125

380.493

120.0003

50.000

450.493

120.000

 

Borgstelling MKB- Landbouwkredieten, artikel 2.5.6., tweede lid, onderdeel b, onder 4° (wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies wordt van kracht op 1 januari 2020)

                 

Artikel 12 Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken

Garantie voor natuurgebieden en landschappen

346.540

0

19.100

327.440

0

19.400

308.040

 

346.540

 

Totaal

680.858

79.300

52.225

707.933

120.000

69.400

758.533

120.000

346.540

1

Dit betreft het jaarlijks garantieplafond.

2

Voor de BL is in 2019 een garantieplafond van € 79,3 mln. gepubliceerd. De resterende ruimte van het totale garantiebudget in 2019 van € 120 mln. wordt in 2019 mogelijk deels ingezet om de in het Voorstel tot een Klimaatakkoord aangekondigde garantie aan het Groenfonds te kunnen verlenen.

3

De wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies waarmee de Borgstelling MKB-landbouwkredieten wordt uitgebreid met een onderdeel «aanvullende subsidies», wordt gepubliceerd op 1 september 2019 en wordt van kracht op 1 januari 2020. In de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 zal het geraamd te verlenen bedrag worden gesplitst in een deel dat beschikbaar is voor borgstellingen voor investeringen als bedoeld in het huidige artikel 2.5.6., en een deel voor het nog toe te voegen onderdeel «aanvullende investeringen». Daarnaast zal het bedrag voor de BL in 2020 waarschijnlijk worden bijgesteld om de in het klimaatakkoord aangekondigde garantie aan het Groenfonds te kunnen verlenen.

Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitgaven 2018

Ontvangsten 2018

Stand risicovoorziening 2018

Saldo 2018

Uitgaven 2019

Ontvangsten 2019

Stand risicovoorziening 2019

Saldo 2019

Uitgaven 2020

Ontvangsten 2020

Stand risicovoorziening 2020

Saldo

2020

Artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

Borgstelling MKB- Landbouwkredieten. artikel 2.5.6.

1.311

1.885

14.741

574

3.125

2.925

14.541

– 200

2.000

1.800

14.341

– 200

Borgstelling MKB- Landbouwkredieten, artikel 2.5.6., tweede lid, onderdeel b, onder 4o (wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies wordt van kracht op 1 januari 2020)1

                       

Artikel 12 Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken

Garantie voor natuurgebieden en landschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal

1.311

1.885

14.741

574

3.125

2.925

14.541

– 200

2.000

1.800

14.341

– 200

1

De wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies waarmee de Borgstelling MKB-landbouwkredieten wordt uitgebreid met een onderdeel «aanvullende subsidies», wordt gepubliceerd op 1 september 2019 en wordt van kracht op 1 januari 2020. De raming van uitgaven en ontvangsten uit provisies zal in de voorjaarsnota 2020 worden opgenomen. Daarnaast zal voor de bijdrage vanuit de begroting voor een de risicoreservering getroffen worden waarvoor een aparte begrotingsreserve zal worden ingesteld.

Artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)

Met deze garantieregeling kunnen banken een borgstelling aan land- en tuinbouwondernemers verstrekken indien deze bedrijven voor leningen onvoldoende zekerheden bieden aan de bank. Het knelpunt dat met deze borgstelling wordt bestreden is het verschijnsel dat in de kern gezonde bedrijven – met voldoende zicht op rentabiliteit en continuïteit – niet of onvoldoende in hun kredietbehoefte kunnen voorzien door een tekort aan zekerheden (onderpand).

De totale borgstelling voor een onderneming kan maximaal 70% van € 2,5 mln. bedragen. De borgstellingslening is maximaal 2/3 van de benodigde investering, waardoor de borgstelling maximaal 46,6% van de benodigde financiering bedraagt. De borgstelling wordt alleen verleend voor «fresh money»: nieuwe leningen ten behoeve van de (door-)ontwikkeling van een bedrijf.

De BL kent drie varianten:

  • BL basis: Maximale garantstelling 70% van € 1,2 mln.;

  • BL starters/overnemers: Maximale garantstelling 70% (als bij basis of plus), maar tegen verlaagde provisie van 1%;

  • BL plus: Maximale garantstelling 70% van € 2,5 mln. De investeringen die in aanmerking komen zijn Groen Label Kassen (GLK), duurzame stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) en landbouwinnovaties. Ook landbouwinnovaties vallen onder de plus-borgstelling.

De provisie voor de BL bedraagt eenmalig 3% van het te lenen bedrag of 1% indien het een starter of een overnemer betreft. De provisie wordt gebruikt om verliesdeclaraties te betalen. Jaarlijks worden de premieontvangsten en een bijdrage van LNV in de begrotingsreserve gestort. Het geld uit de begrotingsreserve wordt gebruikt om verliesdeclaraties te betalen.

De horizonbepaling voor de BL is 1 januari 2022.

De Borgstelling MKB-landbouwkredieten in de Regeling nationale EZ-subsidies wordt uitgebreid met een onderdeel «aanvullende subsidies». Deze wijziging wordt van kracht op 1 januari 2020. De wijziging houdt verband met het toevoegen van de mogelijkheid van borgstelling voor specifieke kredieten die aan starters en bedrijfsovernemers worden verstrekt om, naast de financiering van de start of overname, ook extra investeringen te kunnen financieren. Het stimuleren van het verstrekken van deze zogenoemde vermogensversterkende kredieten is, als onderdeel van de uitwerking van het Bedrijfsovernamefonds Jonge Boeren, als voornemen opgenomen in het Regeerakkoord 2017–2021 «Vertrouwen in de toekomst». De maximale garantstelling is 90%.

Voor alle varianten van de BL tezamen is het jaarlijkse garantieplafond van de overheid € 120 mln.

Artikel 12 Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken

Garantie voor natuurgebieden en landschappen

Het betreft het garant staan voor de leningen die aangetrokken zijn via het Groenfonds voor het realiseren van de EHS-gronden. Deze gronden zijn opgegaan in het Natuur Netwerk Nederland.

Overzicht uitstaande leningen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande lening

Looptijd

Lening

Rente (%)

Wijze van

aflossing

Artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

Wageningen Research

27.953

t/m 2029

4,5%

jaarlijks

Wageningen Research

9.242

t/m 2022

4,5%

jaarlijks

Wageningen Research

11.241

t/m 2030

5,2%

jaarlijks

Wageningen Research

2.391

t/m 2031

5,0%

jaarlijks

Het betreft vier leningen met een looptijd van 30 jaar, die zijn verstrekt in de periode van 1999 tot en met 2001. De leningen zijn verstrekt ten behoeve van gebouwen en terreinen die bij de verzelfstandiging van Wageningen Research (destijds Dienst Landbouwkundig Onderzoek, DLO) zijn overgedragen. In 2017 is op de lening uit de tweede rij vervroegd afgelost waarbij de looptijd werd verkort naar 2022.

Licence