Base description which applies to whole site

2. Verdiepingshoofdstuk

Het verdiepingshoofdstuk bestaat uit een cijfermatig overzicht per artikel. Bij ieder artikel wordt eerst de opbouw van de stand vanaf de ontwerpbegroting 2019 tot aan de stand ontwerpbegroting 2020 vermeld. Daarna worden de belangrijkste nieuwe mutaties toegelicht.

De nieuwe begrotingsmutaties zijn toegelicht voor zover de kasbedragen in 2019 groter zijn dan € 5 miljoen.

Artikel 1 Volksgezondheid

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

730.754

683.879

676.433

694.988

691.537

0

Mutatie nota van wijziging 2019

38.090

36.925

11.725

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

9.520

7.514

9.172

9.041

9.041

9.041

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

7.000

6.000

6.000

5.000

5.000

5.000

Nieuwe mutaties

– 4.379

8.050

16.017

16.175

17.439

716.240

Stand ontwerpbegroting 2020

780.985

742.368

719.347

725.204

723.017

730.281

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Dit betreft een overboeking vanaf de aanvullende post. In het regeerakkoord is afgesproken om het dierenwelzijn en de voedselveiligheid te borgen en de reputatie van de Nederlandse agro-foodsector te beschermen. Deze middelen zijn bedoeld om het toezicht van de NVWA aan te scherpen en de organisatie te versterken.

0

5.800

6.200

5.000

5.000

5.000

In het regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen.

6.525

6.525

225

0

0

0

In het regeerakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor het sluiten van een preventieakkoord.

21.200

21.200

9.000

0

0

0

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

11.903

11.903

11.903

11.903

11.903

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

2.000

2.000

2.000

2.000

13.903

Stand ontwerpbegroting 2020

11.903

13.903

13.903

13.903

13.903

13.903

Artikel 2 Curatieve Zorg

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

3.177.587

3.257.687

3.295.545

3.387.002

3.458.028

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 11.079

– 16.522

– 5.883

– 22.812

– 6.002

82.608

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

– 26.637

– 116.809

– 62.742

– 54.243

– 30.737

3.443.618

Stand ontwerpbegroting 2020

3.139.871

3.124.356

3.226.920

3.309.947

3.421.289

3.526.226

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Partijen van het bestuurlijk akkoord MSZ hebben een plan van aanpak patiëntveiligheid opgesteld om potentieel vermijdbare schade en sterfte de komende vier jaar betekenisvol te laten dalen. De daarmee gemoeide kosten bedragen € 5 miljoen per jaar voor de periode 2020–2023.

0

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Voor het gezamenlijk programma OPEN (Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland) is in de jaren 2019–2022 in totaal € 75 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden deels via de VWS-begroting en deels via de premie (afspraken tussen verzekeraars en aanbieders) uitgegeven. Met het oog daarop vindt een schuif van begroting naar premie plaats.

– 5.000

– 16.238

– 23.019

– 19.199

– 4.000

0

Op grond van het bestuurlijk akkoord MSZ 2019–2022 worden het programma Topzorg voortgezet. De uitvoering berust bij ZonMw. Daarom worden de beschikbare middelen overgeheveld naar artikel 4.

– 4.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 6.000

– 4.000

Op basis van actuele informatie van het CAK maken meer zorgverleners gebruik van de subsidieregeling onverzekerde personen. Het gaat om een tegenvaller van incidenteel € 14 miljoen en structureel € 7 miljoen.

14.000

7.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

0

– 72.000

– 34.100

– 29.200

– 10.700

5.700

Voor de nabetalingen bij de vaststelling van subsidies in het kader van de subsidieregeling integrale tarieven MSZ 2016 in 2020 is een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar, terwijl voor de verwachte feitelijke nabetalingen niet meer dan € 0,28 miljoen nodig is. Aangezien de middelen voor de subsidieregeling indertijd zijn onttrokken aan het kader MSZ vloeit het niet benodigde bedrag terug.

0

– 9.720

0

0

0

0

Kasschuif voor HLA middelen ggz: De VIPP regeling voor de ontsluiting van de informatie tussen zorgverleners en patiënten komt later tot besteding omdat het programma later van start is gegaan dan voorzien.

– 28.990

8.231

10.658

10.101

0

0

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.053

1.053

1.053

1.053

1.053

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

6.000

4.000

2.000

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

– 3.700

0

2.000

4.000

4.000

5.053

Stand ontwerpbegroting 2020

3.353

5.053

5.053

5.053

5.053

5.053

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

5.165.018

7.463.027

9.631.741

10.563.258

11.532.920

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

7.036

55.196

34.774

34.954

– 51.361

101.874

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

45.300

44.300

44.300

23.300

23.300

23.300

Nieuwe mutaties

925.741

– 302.718

– 1.742.740

305.345

12.778

11.438.051

Stand ontwerpbegroting 2020

6.143.095

7.259.805

7.986.075

10.926.857

11.517.637

11.563.225

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Om de continuïteit van gehandicaptenzorg in Zeeland te waarborgen wordt op basis van een onderliggend, breed gedragen continuïteitsplan een subsidie verstrekt aan Arduin. In de periode 2019–2024 wordt via deze route maximaal € 20 miljoen beschikbaar gesteld.

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

Aan de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) wordt in 2019 minder besteed dan verwacht. Het aantal aanvragen in 2019 blijft achter bij de verwachtingen doordat: (1) de regeling later is opengesteld,(2) de regeling nog bekendheid moest genereren binnen het veld en (3) het aanvraag- en beoordelingsproces tijd vraagt. De toename in de aanvraagstroom wijst erop dat de regeling nu aansluiting heeft binnen het veld en de middelen in latere jaren wel tot besteding komen.

– 21.300

– 10.000

– 2.500

19.800

12.000

2.000

Voor de uitvoeringskosten van het trekkingsrecht voor het sociaal domein wordt 26,188 miljoen overgeheveld vanuit het gemeentefonds.

0

26.188

0

0

0

0

Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming Rijksbijdrage WLZ naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB

50.000

150.000

– 1.700.000

– 100.000

150.000

– 50.000

Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming van de regeling BIKK Wlz naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB

22.000

– 17.000

– 17.600

– 17.800

– 18.000

– 18.200

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

3.441

3.441

3.441

3.441

3.441

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

2.250

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

2.250

2.250

2.250

2.250

5.691

Stand ontwerpbegroting 2020

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

1.211.761

1.140.761

1.105.795

1.016.683

1.005.180

0

Mutatie nota van wijziging 2019

18.325

4.000

3.500

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

21.488

45.908

23.248

24.611

21.250

50.771

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

12.700

12.700

9.400

3.000

3.000

3.000

Nieuwe mutaties

– 84.673

166.780

178.210

145.174

89.530

1.044.871

Stand ontwerpbegroting 2020

1.179.601

1.370.149

1.320.153

1.189.468

1.118.960

1.098.642

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Voor tijdvak 4 (2020–2021) van het Sectorplan Plus resteren uitsluitend nog arbeidsmarkmiddelen voor de verpleeghuissector. Om ook dit tijdvak breed open te kunnen stellen zijn ook middelen voor de overige sectoren nodig. Dit is niet alleen wenselijk om het enthousiasme ook voor die sectoren vast te houden en daarmee ook de samenwerking in de regio's te stutten, maar vooral nodig om ook in de overige sectoren mensen de zorg in te laten stromen en worden opgeleid. Deze kunnen uiteindelijk ook in de verpleeghuissector aan de slag gaan, maar zijn los daarvan, gezien de arbeidsmarktopgave waar we met zijn allen voor staan, sowieso allemaal hard nodig.

0

13.650

63.650

0

0

0

Dit betreft het borgen voor innovatie en zorgvernieuwing op VWS-terrein, diverse actieprogramma's en het voornemen uit het regeerakkoord om extra in te zetten op de inzet vandigitale toepassingen in zorg en ondersteuning.

0

8.895

0

0

0

0

Voor het gezamenlijk programma OPEN (Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland) is in de jaren 2019–2022 in totaal € 75 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden deels via de VWS-begroting en deels via de premie (afspraken tussen verzekeraars en aanbieders) uitgegeven. Met het oog daarop vindt een schuif van begroting naar premie plaats.

5.000

5.000

4.000

2.000

4.000

0

Herschikking tussen de jaren 2019 t/m 2024 om de beschikbare budgetten voor de programma's Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020–2024, Programma Kwaliteitsgelden en Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap aan te laten sluiten bij de liquiditeitsbehoefte van ZonMw. De opdrachten aan ZonMw voor de uitvoering van deze programma's zijn al verstrekt.

– 4.091

– 7.885

– 1.341

1.398

5.538

6.381

In 2018 zijn concrete afspraken gemaakt over acties en activiteiten in het Hoofdlijnenakkoord Medisch-specialistische Zorg (HLZ MSZ) over samen beslissen en het werken met uitkomsten. In de eerste maanden van 2019 zijn met de HLA-partners afspraken gemaakt over de uitwerking van deze afspraken. In 2019 is voor het programma Uitkomstgerichte Zorg nog € 9,7 miljoen beschikbaar, waarvan naar verwachting € 2,5 miljoen in het lopende jaar wordt besteed. De overige € 7,2 miljoen wordt naar verwachting voor het grootste deel in 2020 besteedt, doordat de uitvoering van de werkplannen (gereed september 2019) versneld wordt ingezet om de beleidsdoelstellingen van het programma Uitkomstgerichte Zorg in 2022 te kunnen realiseren.

– 7.200

7.200

0

0

0

0

Belangrijkste oorzaak van de schuif is dat de bevoorschotting van de projecten die per 1-1-2020 zullen starten, in januari 2020 zal plaats vinden.

– 33.741

13.050

13.050

2.900

0

0

In 2019 wordt gewerkt aan de vormgeving van de gebruikersregeling voor MedMij. Het betreft een regeling die burgers in staat stelt om kosteloos een persoonlijke gezondheidsomgeving te kiezen en gebruiken die voldoet aan de eisen van MedMij. Dit om te voldoen aan de eHealth-doelstelling uit het Regeerakkoord. De verwachte ingangsdatum van de regeling is 1 oktober 2019. De looptijd is tot 31 december 2020. De gereserveerde RA-middelen komen door de late inwerkingtreding van de regeling in 2019 niet geheel tot besteding, maar zijn in 2020 wel nodig.

– 9.000

9.000

0

0

0

0

Op grond van het bestuurlijk akkoord MSZ 2019–2022 worden het programma Topzorg voortgezet. De uitvoering berust bij ZonMw. Daarom worden de beschikbare middelen overgeheveld naar artikel 4.

4.000

6.000

6.000

6.000

6.000

4.000

Dit betreft een overboeking vanaf de aanvullende post ten behoeve van Maatschappelijke Diensttijd.

0

39.600

27.400

6.900

1.100

0

In het HLA GGZ zijn voor het jaar 2019 middelen gereserveerd voor extra plaatsen GGZ-opleidingen. De benodigde middelen dienen via een kasschuif te worden verdeeld over de jaren 2019 t/m 2023. Deze kasschuif is op dit begrotingsartikel geboekt, maar dat moest op de beschikbaarheidsbijdrage zijn. Deze omissie wordt nu hersteld.

8.508

– 6.799

– 842

– 578

– 289

0

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

58.660

58.360

58.360

58.360

58.360

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

4.590

2.295

2.295

2.295

2.295

2.295

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

10.000

10.000

8.000

6.000

6.000

64.360

Stand ontwerpbegroting 2020

73.250

70.655

68.655

66.655

66.655

66.655

Artikel 5 Jeugd

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

101.104

102.960

85.144

74.047

71.156

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

55.186

– 5.495

– 4.734

– 617

– 350

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

– 1.105

– 1.692

– 2.156

– 2.442

– 2.519

68.065

Stand ontwerpbegroting 2020

155.185

95.773

78.254

70.988

68.287

68.065

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

4.508

85

85

85

85

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

24.000

7.097

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.085

Stand ontwerpbegroting 2020

4.508

26.085

9.182

2.085

2.085

2.085

Artikel 6 Sport en bewegen

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

409.498

407.213

409.725

411.255

412.981

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 60.755

– 4.820

– 5.820

– 2.770

– 1.770

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

12.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Nieuwe mutaties

13.417

23.773

25.830

21.981

21.301

432.523

Stand ontwerpbegroting 2020

374.160

436.166

439.735

440.466

442.512

442.523

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

De btw-sportvrijstelling is door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie aangepast per 1 januari 2019. Voor gemeenten leidt dit tot een financieel nadeel en daarom worden zij gecompenseerd via de Specifieke Uitkering Sport. De aanvragen van gemeenten waren hoger dan vooraf ingeschat. Het plafond van de regeling wordt daarom opgehoogd met structureel € 22 miljoen per jaar.

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

740

740

740

740

740

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

740

Stand ontwerpbegroting 2020

740

740

740

740

740

740

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinneringen WOII

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

260.760

245.210

230.298

215.673

201.625

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

6.086

13.682

– 3.515

– 4.841

– 5.151

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

1.705

– 4.293

5.729

5.235

4.787

187.074

Stand ontwerpbegroting 2020

268.551

254.599

232.512

216.067

201.261

187.074

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Het budget is verhoogd als gevolg van de toedeling van de loonbijstelling.

7.325

6.826

6.352

5.897

5.447

4.861

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

901

901

901

901

901

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

2.000

2.000

2.000

2.000

2.901

Stand ontwerpbegroting 2020

901

2.901

2.901

2.901

2.901

2.901

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

5.051.849

5.385.249

5.703.849

6.126.849

6.541.049

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

– 120.600

– 49.500

– 55.300

– 198.400

– 192.800

– 271.400

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

5.400

– 97.300

58.300

66.200

92.400

7.148.749

Stand ontwerpbegroting 2020

4.936.649

5.238.449

5.706.849

5.994.649

6.440.649

6.877.349

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

– 50.000

– 279.400

– 152.100

– 148.400

– 127.900

– 106.800

In het kader van de jaarlijkse koopkrachtbesluitvorming is besloten om de zorgtoeslag extra te verhogen. Dit gebeurt door het normpercentage voor zowel een- als meerpersoonshuishoudens te verlagen met 0,19%-punt. Door deze maatregel stijgt de zorgtoeslag voor zowel een- als meerpersoonshuishoudens met € 41 meer dan zonder deze maatregel was gebeurd.

15.400

185.000

185.000

185.000

185.000

185.000

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Artikel 9 Algemeen

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

25.589

25.538

30.873

25.541

25.540

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

17.875

100

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

– 8.837

934

407

304

304

25.845

Stand ontwerpbegroting 2020

34.627

26.572

31.280

25.845

25.844

25.845

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

311.042

298.017

287.992

281.102

277.969

0

Mutatie nota van wijziging 2019

1.150

300

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

52.935

35.267

26.104

17.309

14.859

17.260

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

1.000

1.000

700

700

700

700

Nieuwe mutaties

38.712

5.855

5.168

7.170

8.179

284.695

Stand ontwerpbegroting 2020

404.839

340.439

319.964

306.281

301.707

302.655

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

6.357

6.403

6.394

6.394

6.394

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

33.870

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

3.421

2.200

2.200

2.200

2.200

8.594

Stand ontwerpbegroting 2020

43.648

8.603

8.594

8.594

8.594

8.594

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

– 31.169

– 31.620

– 32.745

– 32.411

– 32.661

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

101.431

99.398

98.442

92.035

89.872

89.385

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

– 59.495

– 48.409

– 54.129

– 48.617

– 46.395

– 78.471

Stand ontwerpbegroting 2020

10.767

19.369

11.568

11.007

10.816

10.914

Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Dit betreft de middelen voor de invoering van het Individueel Keuzebudget CAO Rijk.

0

8.386

0

0

0

0

Uitdeling taakstelling over de diverse artikelen.

38.000

56.000

56.000

56.000

56.000

56.000

Opbouw ontvangsten x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie nota van wijziging 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2019

0

0

0

0

0

0

Mutatie Incidentele 1e suppletoire begroting 2018

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Licence