Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1. Versterken rechtsstaat

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)1

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

13.956

40.100

54.056

‒ 20.433

33.623

1.000

1.800

3.500

0

          

Uitgaven

13.956

40.100

54.056

‒ 20.433

33.623

1.000

1.800

3.500

0

          

Bijdrage aan medeoverheden

         

Overige bijstand aan de landen

0

8.100

8.100

‒ 6.300

1.800

1.000

1.800

3.500

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Detentie Vastgoed

0

10.000

10.000

0

10.000

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Grensbewaking (Defensie)

6.339

16.500

22.839

‒ 12.000

10.839

0

0

0

0

Rechterlijke macht (JenV)

7.617

900

8.517

‒ 2.133

6.384

0

0

0

0

Douane (Financiën)

0

4.600

4.600

0

4.600

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Incl. NvW (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21) en ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 94,6% juridisch verplicht.

Bijdrage aan medeoverheden

Overige bijstand aan de landen

Het budget dat gereserveerd is voor de Kustwacht in de periode 2022 tot en met 2024 is onvoldoende om de extra taken vanuit de investeringspakketten uit te kunnen voeren. Daarom wordt er € 6,3 mln. ingezet die gereserveerd staat in 2021 om het budget in latere jaren aan te vullen.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

Omdat de Caribische landen van het Koninkrijk kampen met grote economische gevolgen van de Covid-19 crisis hebben zij Nederland verzocht om liquiditeitssteun. Het Nederlandse kabinet heeft besloten om aan de derde tranche van de liquiditeitssteun voorwaarden te verbinden, waarmee Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben ingestemd. Een onderdeel van deze voorwaarden heeft betrekking op de rechtsstaat. Om een functionerende rechtsstaat te realiseren wordt bij eerste suppletoire begroting € 12,0 mln. overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van Defensie (X). Defensie verhoogt met deze gelden de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee voor de grensbewaking.

Rechterlijke macht (JenV)

Dit betreft een overheveling van de beschikbaar gestelde middelen voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze mutatie betreft het TBO budget 2021 voor het Parket Procureur Generaal en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met uitzondering van de vergoedingen voor de uitzendregeling Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK) en Voorzieningenstelstel Buitenlandtoeslagen Rechterlijke Ambtenaren (VBRA).

Licence