Base description which applies to whole site

5.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 11 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 20211

 

51.122

   

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Eilandelijk beleid

1

2.500

2) Vrije uitkering Saba

1

877

3) Loon- en prijsbijstelling

1

418

4) Overige mutaties

1

21

   

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

54.938

1

Incl. NvW (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21), ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1) en ISB 2 (Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1)

Toelichting

  • 1. Eilandelijk beleid

    Aansluitend op het besluit om in Europees Nederland extra middelen toe te kennen aan Europees Nederlandse gemeenten in het kader van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), worden voor Caribisch Nederland extra middelen vrijgemaakt voor aanvullend eilandelijk beleid. Naast de € 2,0 mln. die samenhangt met de TONK, waren er eerder ook middelen beschikbaar gesteld voor eilandelijk beleid. Het bedrag van € 0,5 mln. voor het tweede kwartaal wordt hiermee ook overgeboekt.

  • 2. Vrije Uitkering Saba

    Vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) wordt circa € 0,9 mln. gerealloceerd naar het BES-fonds voor de verhoging van de vrije uitkering aan Saba.

  • 3. Loon- en prijsbijstelling

    De negatieve prijsindexatie in het BES-fonds wordt vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de loon- en prijsbijstelling gecompen­seerd en de loonbijstelling (circa € 0,4 mln.) is toegevoegd aan het BES-fonds.

Tabel 12 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 20211

 

51.122

   

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

1

3.816

   

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

54.938

1

Incl. NvW (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21), ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1) en ISB 2 (Kamerstukken II, 2020/21, 35793, nr. 1)

Toelichting

Licence