Base description which applies to whole site

6.1 Artikel 1. BES-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 BES-fonds (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)1

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

47.401

3.721

51.122

3.816

54.938

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

          

Uitgaven

47.401

3.721

51.122

3.816

54.938

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

          

Bijdrage aan medeoverheden

         

Vrije uitkering

47.401

3.721

51.122

3.816

54.938

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

          

Ontvangsten

47.401

3.721

51.122

3.816

54.938

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

1

Incl. NvW (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 21) en ISB 1 (Kamerstukken II, 2020/21, 35712, nr. 1).

Toelichting

Artikel 1. BES-fonds

Bijdrage aan medeoverheden

Vrije uitkering

Aansluitend op het besluit om in Europees Nederland extra middelen toe te kennen aan Europees Nederlandse gemeenten in het kader van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), worden voor Caribisch Nederland extra middelen vrijgemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor aanvullend eilandelijk beleid. Naast de € 2,0 mln. die samenhangt met de TONK, was er eerder al €0,5 mln. beschikbaar gesteld voor eilandelijk beleid. De Kamer is hier eerder al over geïnformeerd (Kamerstukken II, 2020/21, 35420, nr. 237).

Vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) wordt circa € 0,9 mln. gerealloceerd naar dit instrument voor de verhoging van de vrije uitkering aan Saba voor eilandelijke taken. De negatieve prijsindexatie in het BES-fonds wordt vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de loon- en prijsbijstelling gecompenseerd en de loonbijstelling (€ 0,4 mln.) is toegevoegd aan het BES-fonds. Daarnaast zijn er middelen vrijgemaakt voor de versterking van anti-discriminatievoorzieningen.

Ontvangsten

Artikel 88, derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) regelt dat bij (begrotings-)wet voor ieder uitkeringsjaar middelen van het Rijk worden afgezonderd ten behoeve van het BES-fonds. De uitgaven en de afgezonderde inkomsten over ieder uitkeringsjaar zijn aan elkaar gelijk. Gelet hierop is ten behoeve van de dekking van de uitgaven ten laste van het BES-fonds een post ontvangsten geraamd.

Licence