Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 7. Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen

Tabel 10 Budgettaire gevolgen artikel 7 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

2.375

0

2.375

11.331

13.706

339

639

979

979

          

Uitgaven

2.375

0

2.375

11.331

13.706

339

639

979

979

          

Onvoorzien

2.374

0

2.374

‒ 33

2.341

339

639

979

979

Wisselkoersreserve

1

0

1

11.364

11.365

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Onvoorzien

Er wordt structureel € 0,6 mln. overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties (VII) voor extra managementondersteuning en voor externe inhuur samenhangend met de uitbreiding van de organisatie van het directoraat generaal Koninkrijksrelaties.

Voor de tijdelijke extra inzet in verband met de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius) wordt in 2021 en in 2022 € 0,3 mln. overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII). Hierdoor worden de middelen op het juiste instrument verantwoord.

De negatieve prijsindexatie in het BES-fonds wordt vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de loon- en prijsbijstelling voor de helft generaal gedekt en voor de helft specifiek gedekt vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties. Hiervoor wordt circa € 0,3 mln. overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar het BES-fonds.

De loon- en prijsbijstelling van in totaal circa € 1,2 mln. zijn op het instrument onvoorzien gezet.

Wisselkoersreserve

In 2020 is € 11,4 mln. aan wisselkoersreserve niet gebruikt. Deze middelen vloeien bij eerste suppletoire begroting 2021 door naar de begroting van 2021.

Licence