Base description which applies to whole site
+

2.3 Ontvangsten- uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Begroting 2021 (incl. amendementen en NvW'n)

 

4.610.299

       
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
       

1

Herschikking ontvangsten DMO naar DMF

1, 6

10.160

2

Incidentele nood- en steunmaatregelen covid-19

1

6.700

3

Digitale veiligheid

1

45.000

4

Valuta

1, 2, 3, 4, 6

‒ 30.928

5

Kasschuiven verwerking Tijdelijke Toelage Loongebouw

1

‒ 36.100

6

Bijstellen verkoopopbrengsten

1

12.558

7

Prijsbijstelling DMF

1, 2, 3, 4, 5, 6

104.860

8

Eindejaarsmarge DMF

1, 2, 3, 4, 5, 6

166.470

9

Herschikking budget brandstof naar munitie

1

19.204

10

Dubbele btw-heffing op reserveonderdelen F-35

4

2.219

11

Interdepartementale Budgetoverhevelingen

1, 2, 3, 5, 6

12.409

       
 

Overige mutaties

 

28.365

 

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

4.951.216

Toelichting overzicht belangrijkste suppletoire mutaties

1. Herschikking ontvangsten van DMO naar DMF

De ontvangstenbudgetten van Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie zijn toegerekend aan de verschillende logistieke bedrijven. Een deel van het ontvangstenbudget (€ 10,2 miljoen) wordt vervolgens overgeheveld naar het DMF, omdat onder andere het Kleding - en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf (KPU), het Defensie Munitiebedrijf en het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) onderdeel uitmaken van het DMF.

2. Incidentele nood- en steunmaatregelen COVID-19

De doorlopende verplichtingen ten aanzien van COVID-19-gerelateerde uitgaven in 2020 worden geaccommodeerd binnen het incidentele nood- en steunpakket. Het gaat hier o.a. verwerving van beschermingsmiddelen. Daarnaast is met de motie-Kerstens (kst. 35 570 X, nr. 51) het kabinet gevraagd te onderzoeken of Defensie voor deze samenwerkingsinitiatieven in aanmerking kan komen voor een werkgarantieregeling. Samenwerking tussen bedrijven en Defensie in crisistijd leidt tot kennis- en werkgelegenheidsbehoud. De financiering van een werkgarantieregeling wordt geaccommodeerd binnen het incidentele nood- en steunpakket.

3. Digitale Veiligheid

Aan de Defensiebegroting wordt € 45,0 miljoen euro toegevoegd via een overboeking van de Aanvullende Post om de betrouwbaarheid en continuïteit van de digitale veiligheid te waarborgen.

4. Valuta

Jaarlijks worden op basis van het CEP de effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op de begroting van Defensie. De meevaller die op basis van het CEP optreedt, komt ten gunste van het rijksbrede saldo.

5. Kasschuiven verwerking Tijdelijke Toelage Loongebouw

Het ministerie van Defensie heeft in maart 2021 besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem en zou in 2021 aflopen. De beschikbare middelen voor de financiering van de verlenging van de TTL heeft een ander kasritme dan de uitgaven, waardoor een kasschuif over de investeringen benodigd is. De middelen worden vanuit de investeringen naar de reguliere Defensiebegroting overgemaakt, omdat de uitgaven plaatsvinden bij het kerndepartement. In latere jaren worden de middelen weer toegevoegd aan de investeringen.

6. Bijstellen verkoopopbrengsten

De verkoopopbrengsten worden met € 12,6 miljoen naar boven bijgesteld. Dit betreft de ontvangsten die met de 2e suppletoire begroting 2020 naar beneden zijn bijgesteld, met name door het niet nakomen van betalingsverplichtingen vanuit Jordanië. Dit betreft onder andere de contracten voor geleverde goederen als rupsvoertuigen, terreinvoertuigen en de daarbij behorende reservedelen.

7. Prijsbijstelling DMF

De prijsbijstelling tranche 2021 voor het DMF van € 104,9 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. Waarna de toewijzing naar de diverse artikelen van het DMF heeft plaatsgevonden.

8. Eindejaarsmarge DMF

Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2020 van € 166,5 miljoen aan het DMF.

9. Herschikking brandstof naar munitie

Als gevolg van een lagere prijs en lagere dollarkoers zijn de brandstofkosten lager geraamd. Dit budget is herverdeeld naar het munitiebedrijf om de voorliggende behoefte af te dekken.

10. Dubbele btw-heffing op reserveonderdelen F-35

Bij het ontbreken van een fiscale oplossing wordt Defensie gecompenseerd voor de dubbele btw-heffing op reserveonderdelen van F-35 jachtvliegtuigen.

11. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Een aantal ministeries heeft budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Een deel daarvan is toegevoegd aan DMF. Het betreft onder meer € 2,7 miljoen van Justitie & Veiligheid voor de implementatie van het programma Grenzen & Veiligheid, € 5,2 miljoen van Buitenlandse Zaken ten behoeve van bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB en € 3,0 miljoen van Binnenlandse zaken voor liquiditeitssteun voor de uitvoering van maatregelen opgenomen in het landspakket gericht op de versterking van de rechtsstaat van Curacao, Aruba en Sint Maarten.

Per saldo stijgt de begroting van het DMF als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 12,4 miljoen.

Licence