Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 1 Defensiebreed Materieel

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

                   

Verplichtingen

747.089

0

747.089

323.917

1.068.780

176.867

149.907

61.339

73.622

                   

Uitgaven

669.194

0

669.194

80.314

749.508

88.048

44.789

37.515

40.395

                   

Verwerving

                 

Opdrachten

876.786

0

876.786

‒ 18.916

857.870

217.978

142.240

39.808

37.060

Verwerving: voorbereidingsfase

81.408

0

81.408

‒ 39.972

41.436

98.261

12.831

17.437

3.518

Verwerving: onderzoeksfase

830

0

830

2.282

3.112

‒ 1.269

‒ 20.619

‒ 27.466

‒ 30.007

Verwerving: realisatie

794.548

0

794.548

18.774

813.322

120.986

150.028

49.837

63.549

                   

Instandhouding

                 

Opdrachten

324.942

0

324.942

29.887

354.829

49.858

3.709

15.917

15.469

Instandhouding Materieel

324.942

0

324.942

29.887

354.829

49.858

3.709

15.917

15.469

                   

Kennis en Innovatie

                 

Bekostiging

32.066

0

32.066

‒ 2.178

29.888

489

555

655

655

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

3.019

0

3.019

‒ 120

2.899

‒ 1.036

‒ 1.036

‒ 1.036

‒ 1.036

Technologieontwikkeling

22.546

0

22.546

‒ 7.068

15.478

932

932

932

932

Kennisgebruik

3.113

0

3.113

1.974

5.087

‒ 41

‒ 41

59

59

Kort Cyclische Innovatie

3.388

0

3.388

3.036

6.424

634

700

700

700

                   

Onzekerheidsreservering

16.192

0

16.192

‒ 12.856

3.336

‒ 8.650

0

‒ 450

0

                   

Over-/ onderprogrammering

‒ 580.792

0

‒ 580.792

84.377

‒ 496.415

‒ 171.627

‒ 101.715

‒ 18.415

‒ 12.789

                   
                   

Ontvangsten

56.058

0

56.058

14.048

70.106

0

0

0

0

Overige ontvangsten materieel

56.058

0

56.058

14.048

70.106

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Defensiebreed materieel zijn met € 323,9 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfaseVanuit 2020 is € 71,8 miljoen aan projecten in voorbereiding doorgeschoven naar 2021. Het gaat hier bijvoorbeeld om diverse optronica projecten en het 'Beleidskader Inzetvoorraden (BKI) reparatie overige assortimenten'.

Daarnaast hebben herschikkingen plaatsgevonden in het Defensie Lifecycle Plan tussen de verschillende fondsartikelen en over de jaren heen. Voor de voorbereidingsfase van dit artikel (€ -40,0 miljoen) gaat het daarbij met name om het verlagen van een dollarreservering en de herfasering van het programma 'BKI reparatie overige assortimenten', waarbij budget uit 2021 is doorgeschoven naar 2022.

Verwerving: realisatie

De realisatiefase van Defensiebreed materieel is met € 18,8 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is enerzijds een gevolg van het administratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2020. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van herfaseringen uit het Defensie Lifecycle Plan waarmee alle projecten weer in het juiste kasritme zijn gezet. Het betreft hier onder andere de projecten «Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)» (- € 106,4 miljoen), «Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)» (- € 25,2 miljoen), "Identificatiesystemen (- € 12,7 miljoen), «Verwerving HV-brillen» (+ € 18,7 miljoen), "Defensie Beveiliging- en Bewakingssysteem (+€ 31,4 miljoen) en «Munitie BKI» (+ € 14,2 miljoen) en een aantal projecten waarvan de afwijking kleiner is dan € 10,0 miljoen.

Instandhouding Materieel

Het budget voor de instandhouding van Defensiebreed materieel is met € 23,2 miljoen verhoogd. De grootste wijziging binnen de instandhouding is een verhoging van het budget voor het "Interim NFP (Netherlands Fractal Pattern) kledingpakket" (+ € 21,7 miljoen). Daarnaast is dit een gevolg van het administratief verwerken van over- en onderrealisatie uit 2020 in de budgetten voor 2021.

Kennis en innovatie

De verlaging van het budget voor technologieontwikkeling is het gevolg van een overrealisatie in 2020, die in mindering is gebracht op het budget in 2021.

Onzekerheidsreservering

De onzekerheidsreservering is bedoeld om meerkosten te dekken voor onzekerheden die buiten de invloedsfeer van defensie liggen. Voor materieel is de onzekerheidsresevering bedoeld voor het dekken van risico’s bij internationale samenwerking, wanneer een reële kans bestaat dat de situatie leidt tot extra kosten. Periodiek wordt gekeken of daadwerkelijk gebruik gemaakt moet worden van deze reservering. Bij de laatste actualisatie is gebleken dat een aantal onzekerheden zich niet heeft voorgedaan, waardoor de onzekerheidsreservering met € 12,9 miljoen is verlaagd.

Over- en onderprogrammering

Als gevolg van diverse aanpassingen in de budgetten van de Defensiebrede projecten die binnen dit artikel hebben plaatsgevonden, is de overprogrammering op Defensiebreed materieel met € 84,4 miljoen verlaagd. Door deze aanpassing zijn de projecten op basis van de meest actuele planning in het juiste kasritme gezet.

Toelichting op de ontvangsten

De ontvangsten stijgen met € 14,0 miljoen. Dit betreft voornamelijk de ontvangsten (€ 12,6 miljoen) die met de 2e suppletoire begroting 2020 zijn verlaagd, met name door het niet nakomen van betalingsverplichtingen vanuit Jordanië. Dit betreft onder andere de contracten voor geleverde goederen als rupsvoertuigen, terreinvoertuigen en de daarbij behorende reservedelen.

Licence