Base description which applies to whole site

5.1 Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tabel 5 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2021 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2021

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

2.461.719

163.226

2.624.945

waarvan omzet moederdepartement

2.398.701

163.226

2.561.927

waarvan omzet overige departementen

0

 

0

waarvanomzet derden

63.018

 

63.018

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

2.461.719

163.226

2.624.945

    

Lasten

   

Apparaatskosten

1.333.465

40.268

1.373.733

- Personele kosten

1.209.169

40.268

1.249.437

waarvan eigen personeel

1.047.264

38.462

1.085.726

waarvan inhuur externen

136.000

1.806

137.806

waarvan overige personele kosten

25.905

 

25.905

- Materiële kosten

124.296

 

124.296

waarvan apparaat ICT

50.296

 

50.296

waarvan bijdrage aan SSO's

29.000

 

29.000

waarvan overige materiële kosten

45.000

 

45.000

Materiele programmakosten

1.070.443

122.958

1.193.401

Afschrijvingskosten

19.993

 

19.993

- Materieel

16.043

 

16.043

waarvanapparaat ICT

10.000

 

10.000

- Immaterieel

3.950

 

3.950

Rentelasten

0

 

0

Overige lasten

37.818

 

37.818

waarvan dotaties voorzieningen

37.818

 

37.818

waarvan bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

2.461.719

163.226

2.624.945

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Tabel 6 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2021 +  depositorekeningen

291.927

 

291.927

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.461.719

163.226

2.624.945

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 2.466.719

‒ 163.226

‒ 2.629.945

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 5.000

0

‒ 5.000

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 30.535

0

‒ 30.535

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.000

0

3.000

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 27.535

0

‒ 27.535

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 25.000

0

‒ 25.000

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

28.725

28.725

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 25.000

28.725

3.725

5.

Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)

234.392

28.725

263.117

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) bij de eerste suppletoire begroting. In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen te compenseren tot 0.

Licence