Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 1 Inzet

Artikel 1 Inzet (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

179.626

 

179.626

24.336

203.962

‒ 16.950

217

2.385

3.348

                   

Uitgaven

207.375

 

207.375

27.336

234.711

‒ 16.950

217

2.385

3.348

waarvan juridisch verplicht

14%

 

14%

           
                   

Opdrachten

207.375

 

207.375

27.336

234.711

‒ 16.950

217

2.385

3.348

- Internationale Inzet (BIV)

199.882

 

199.882

13.300

213.182

‒ 17.097

70

2.238

3.201

- Financiering nationale inzet krijgsmacht

3.308

 

3.308

6.176

9.484

65

65

65

65

- Overige inzet

4.185

 

4.185

7.860

12.045

82

82

82

82

                   

Programma ontvangsten

2.907

 

2.907

‒ 750

2.157

       

- Internationale Inzet (BIV)

1.407

 

1.407

 

1.407

       

- Overige inzet

1.500

 

1.500

‒ 750

750

       

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Internationale Inzet (BIV)

Per saldo is het BIV-budget verhoogd met € 13,3 miljoen. Dit saldo bestaat onder meer uit een verlaging van € 19,5 miljoen voor de overheveling van dit bedrag naar artikel 9 Algemeen voor de uitvoering van de civielrechtelijke schadevergoedingsregeling voor de nabestaanden van Srebrenica naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad en een verhoging met circa € 35 miljoen vanuit de eindejaarsmarge BIV. Dit bedrag is een deel van de totale eindejaarsmarge HGIS 2020. Vanuit eindejaarsmarge BIV is onder andere een bedrag van € 1,5 miljoen overgeheveld naar beleidsartikel 11 (Geheime Uitgaven) ten behoeve van inzet gerelateerde uitgaven door de MIVD.

Vanuit de totale eindejaarsmarge BIV 2020, als onderdeel van HGIS, is ook dit jaar bijgedragen aan de gasproblematiek met € 7,9 miljoen. Met de Voorjaarsbesluitvorming in 2018 is namelijk besloten dat vanuit de HGIS middelen structureel een bijdrage tot € 30 miljoen wordt geleverd aan de gasproblematiek.

Financiering nationale inzet Krijgsmacht (FNIK)

Het FNIK-budget is met een bedrag van € 6,2 miljoen verhoogd waarvan een bedrag van € 5,0 miljoen een herschikking betreft van nog niet uitgegeven COVID-gelden uit 2020. Dit bedrag is gereserveerd voor additionele uitgaven van overlopende en nieuwe COVID-19 bijstandsverzoeken in het kader van Nationale Operaties.

Overige inzet

In totaal is het budget voor overige inzet verhoogd met € 7,9 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door de in de voorjaarsnota 2019 beschikbaar gestelde middelen voor crisisbeheersing binnen het Koninkrijk (aanschaf van het Rijkspakket Basisaccommodatie voor Aruba en Curaçao). Een deel van de middelen (€ 4,8 miljoen) is niet in 2020 besteed en is daarom toegevoegd aan het budget voor 2021.

Licence