Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Beleidsartikel 2 Koninklijke Marine

Artikel 2 Koninklijke Marine (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2021

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

Stand 1e suppletoire begroting 2021

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

794.314

3.000

797.314

37.511

834.825

‒ 993

‒ 4.672

‒ 4.651

‒ 4.694

                   

Uitgaven

794.314

3.000

797.314

37.511

834.825

9.827

9.954

9.975

9.932

waarvan juridisch verplicht

92%

 

92%

           
                   

Opdrachten

35.473

 

35.473

10.559

46.032

883

1.009

1.032

1.041

- gereedstelling

35.473

 

35.473

10.559

46.032

883

1.009

1.032

1.041

Personele uitgaven

754.762

3.000

757.762

28.969

786.731

6.187

5.765

5.762

5.822

- waarvan eigen personeel

717.948

3.000

720.948

11.349

732.297

5.380

4.156

3.883

3.942

- waarvan externe inhuur

1.853

 

1.853

9.000

10.853

 

794

794

794

- waarvan overige personele exploitatie

34.961

 

34.961

8.620

43.581

807

815

1.085

1.086

Materiële uitgaven

4.079

 

4.079

‒ 2.017

2.062

2.757

3.180

3.181

3.069

- waarvan instandhouding infrastructuur

                 

- waarvan instandhouding IT

                 

- waarvan overige materiële exploitatie

4.079

 

4.079

‒ 2.017

2.062

2.757

3.180

3.181

3.069

                   

Apparaatsontvangsten

10.796

 

10.796

523

11.319

85

85

85

85

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Opdrachten

De Kustwacht Nederland (KWNL) regelt namens haar opdrachtgever Rijkswaterstaat noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen (w.o. een Emergency towing vessel (ETV) Noord) huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. Op basis van het jaarplan en de nieuwe tarieven van de Rijksrederij is het verschil tussen de structurele bijdrage van IenW en het daadwerkelijk benodigde bedrag door IenW overgeheveld naar het budget van de Kustwacht Nederland. Het betreft een bedrag van € 3,2 miljoen.

Daarnaast is er vanaf 2021 sprake van uitbreiding van de noodsleephulp in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de veiligheid op zee ten behoeve van windenergie op zee te waarborgen. Hiervoor is een bedrag van € 6,5 miljoen door IenW overgeheveld naar de KWNL.

Personele uitgaven

Het budget voor eigen personeel stijgt met € 11,3 miljoen. Het budget is onder andere verhoogd met € 7,0 miljoen euro, omdat het Ministerie van Defensie heeft besloten om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. De TTL is een tijdelijke maatregel als eerste stap naar een nieuw bezoldigingssysteem. Het resterende deel betreft met name de uitdeling van de budgetten voor de gestegen sociale lasten en pensioenen. Binnen de Marine wordt jaarlijks inhuurbudget beschikbaar gesteld om de benodigde flexibiliteit binnen de organisatie te kunnen realiseren. Dit wordt vanuit het budget voor eigen personeel beschikbaar gesteld. De inhuur betreft naast uitzendkrachten ook de inhuur van bedrijfsvoerings- en IT-adviseurs.

De stijging bij overige personele exploitatie betreft met name het verwerken van de eindejaarsmarge, waarbij de niet in 2020 gerealiseerde uitgaven voor onder meer opleidingen zijn toegevoegd aan de begroting 2021.

Licence