Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 41 Nog onverdeeld

Tabel 24 Nog onderdeeld (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

0

0

0

37.678

37.678

34.453

33.782

32.918

31.121

          

Uitgaven

0

0

0

37.678

37.678

34.453

33.782

32.918

31.121

          

Loonbijstelling

0

0

0

22.127

22.127

18.931

18.861

18.566

18.359

programma

   

22.127

22.127

18.931

18.861

18.566

18.359

apparaat

         
          

Prijsbijstelling

0

0

0

23.923

23.923

23.422

22.821

22.252

20.662

programma

   

23.923

23.923

23.422

22.821

22.252

20.662

apparaat

         
          

Onvoorzien

0

0

0

‒ 8.372

‒ 8.372

‒ 7.900

‒ 7.900

‒ 7.900

‒ 7.900

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Loon- en prijsbijstelling

Bij Voorjaarsnota 2021 is de loon- en prijsbijstellingstranche 2021 uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. De loon- en prijsbijstellingstranche 2021 zal bij de eerst volgende begrotingsronde uitgedeeld worden aan de relevante loon- en prijsgevoelige onderdelen.

Onvoorzien

Bij Voorjaarsnota 2021 vindt er dekking plaats vanuit het budget Onvoorzien. De dekking is bestemd voor de investering in het warmtetransportnetwerk (WarmtelinQ) tussen Rotterdam en Den Haag. Bij de eerst volgende begrotingsronde wordt het budget gecompenseerd uit de loon- en prijsbijstellingstranche.

Licence