Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.1 Agentschap NVWA

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NVWA Suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

    

Baten

   

- Omzet

404.273

17.769

422.042

waarvan omzet moederdepartement

185.119

13.506

198.625

waarvan omzet overige departementen

108.524

4.269

112.793

waarvan omzet derden

110.630

‒ 6

110.624

Rentebaten

0

0

 

Vrijval voorzieningen

0

0

 

Bijzondere baten

17.070

23.915

40.985

Totaal baten

421.343

41.684

463.027

    

Lasten

   

Apparaatskosten

412.566

34.829

447.395

- Personele kosten

224.212

37.188

261.400

waarvan eigen personeel

189.745

38.550

228.295

waarvan inhuur externen

22.244

‒ 1.917

20.327

waarvan overige personele kosten

12.223

555

12.778

- Materiële kosten

188.354

‒ 2.359

185.995

waarvan apparaat ICT

2.140

10

2.150

waarvan bijdrage aan SSO's

51.533

6.466

57.999

waarvan overige materiële kosten

134.681

‒ 8.835

125.846

Rentelasten

98

2

100

Afschrijvingskosten

11.979

3.053

15.032

- Materieel

2.025

212

2.237

waarvan apparaat ICT

98

152

250

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.927

60

1.987

- Immaterieel

9.954

2.841

12.795

Overige lasten

500

0

500

waarvan dotaties voorzieningen

500

0

500

waarvan bijzondere lasten

0

0

Totaal lasten

425.143

37.884

463.027

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 3.800

3.800

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 3.800

3.800

0

Toelichting op de baten

Ten opzichte van de begroting is de omzet gestegen als gevolg van aanvullende opdrachten van het moederdepartement met name op het gebied van verbetering toezicht vleesketen, € 10,3 mln,. Daarnaast heeft VWS onder meer aanvullende middelen ter beschikking gesteld voor toezicht op het wietexperiment, € 0,7 mln, en controle op exotische muggen, € 0,7 mln. en is ook de opdracht voor de provincies € 1,0 mln groter geworden.

De bijzondere baten zijn toegenomen om de kostenstijging als gevolg van verhoging van tarieven voor het bedrijfsleven gedeeltelijk te dempen en heeft daarnaast tot gevolg dat het saldo van baten en lasten, in de begroting ‒ € 3,8 mln, niet meer negatief is.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De personele kosten nemen toe met € 37,2 mln, deels als gevolg van het extra werk voor de departementen, € 17,7 mln, maar deels ook vanwege meerwerk voor het bedrijfsleven, € 20 mln. Dit meerwerk wordt niet doorbelast aan het bedrijfsleven en de vergoeding daarvoor is verantwoord onder de post bijzondere baten.

Materiële kosten

De bijdrage SSO’s stijgt met € 6,5 mln, deels als gevolg van hoger kosten applicatiebeheer DICTU, € 2,1 mln, en huisvestingskosten, € 2,1 mln, en deels als verschuiving van servicekosten, € 2,3 mln, van overige materiële kosten naar bijdrage SSO’s.

De overige materiële kosten zijn € 8,8 mln. lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat een voorziening voor onverwachte kosten Brexit bij de NVWA (€ 4,0 mln.) vervalt en nu ten laste komt van het moederdepartement. Daarnaast, zoals hierboven reeds gemeld, heeft er een verschuiving plaatsgevonden van overige materiële kosten naar bijdrage aan SSO’s.

Immaterieel

Deze kosten zijn € 2,8 mln. hoger dan begroot. Dit betreft € 1,8 mln. reguliere afschrijving op software en 1,0 mln. afschrijving m.b.t. het IV ICT Actieplan.

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + depositorekeningen

2.876

23.784

26.660

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

421.343

41.684

463.027

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 412.664

‒ 34.831

‒ 447.495

2.

Totaal operationele kasstroom

8.679

6.853

15.532

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 7.150

‒ 2.200

‒ 9.350

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 7.150

‒ 2.200

‒ 9.350

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 7.055

‒ 7.055

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

5.000

5.000

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 13.370

1.312

‒ 12.058

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

7.150

2.200

9.350

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 6.220

1.457

‒ 4.763

5.

Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3)

‒ 1.815

29.894

28.079

Toelichting

De totale kasstroom is € 29,9 mln hoger dan in de vastgestelde begroting. Het verschil kan als volgt worden gespecificeerd:

Rekening-courant RHB 1 januari + depositorekeningen

Ten opzichte van de begroting is de rekening courant € 23,8 mln. hoger.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom wordt € 6,9 mln hoger. Dit bestaat uit de som van het saldo van baten en lasten, de afschrijvingskosten en dotaties aan voorzieningen. De operationele kasstroom is met name verbeterd door de verhoging van de bijzondere baten met € 3,8 mln.

Investeringskasstroom

De totale investeringen in ICT zijn € 1,5 mln. hoger dan begroot. Daarnaast extra investeringen in laboratorium-apparatuur (€ 0,7 mln.)

Financieringskasstroom

De totale financieringskasstroom is € 1,5 mln hoger dan in de vastgestelde begroting. De eenmalige vermogensstorting van € 5,0 mln. betreft een compensatie voor het verlies als gevolg van Corona in 2020. De uitkering aan het moederdepartement betreft het bedrag dat conform saldibevestiging 2020 aan het moederdepartement wordt teruggestort. Daarnaast wordt er ten opzichte van de begroting €1,3 mln. minder afgelost en wordt voor € 2,2 mln beroep gedaan op de leenfaciliteit, conform de toename in de investeringen.

Rekening courant

De verwachte stand rekening-courant neemt ten opzichte van de vastgestelde begroting toe met € 29,9 mln. tot € 28,1 mln.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2021

2021

 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Gemiddelde kostprijs (€/uur)

121,54

121,54

Tarieven

  

Index 2012 = € 94,07 = 100

129,2

129,2

Omzet per productgroep ( in € mln.)

  

Handhaven

282,1

263,6

Keuren certificering op afstand

10,1

10,1

Keuren import

20,5

19,4

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

91,6

101,5

FTE

  

Aantal FTE (excl. Externe inhuur)

2.406

2.718

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

‒ 0,90%

0,00%

Kwaliteit

  

Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen

90%

90%

Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)

95%

95%

Licence