Base description which applies to whole site

6 De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)

Budgettaire gevolgen Diergezondheidsfonds (bedragen x € 1.000)

art. 1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

       
 

Verplichtingen

34.329

 

34.329

8.540

42.869

 

Uitgaven

34.329

 

34.329

8.540

42.869

 

waarvan juridisch verplicht

81%

   

81%

       
 

Programma-uitgaven

34.329

 

34.329

8.540

42.869

       
 

Opdrachten

34.329

 

34.329

8.540

42.869

 

1. Bewaking van dierziekten

21.915

 

21.915

‒ 3.230

18.685

 

2. Bestrijding van dierziekten

9.685

 

9.685

11.485

21.170

 

3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

     
 

4. Overig

2.729

 

2.729

285

3.014

       
 

Ontvangsten

33.964

 

33.964

49.213

83.177

 

Ontvangsten van LNV

5.387

 

5.387

 

5.387

 

Ontvangsten van sector

20.177

 

20.177

 

20.177

 

Ontvangsten van EU

3.500

 

3.500

 

3.500

 

Bijdrage sector crisisreserve

4.900

 

4.900

 

4.900

 

Saldo van de afgesloten rekeningen

0

 

0

49.213

49.213

Toelichting op de uitgaven

Bewaking van dierziekten

Het budget op deze post wordt met € 3,2 mln. verlaagd. Dit komt voor het grootste gedeelte doordat de prognose voor salmonella vaccinatie van € 5,8 mln. naar € 2,25 mln. is bijgesteld omdat het EU te financieren deel voortaan buiten begrotingsverband verantwoord wordt. Daarnaast is er € 0,32 mln. aan deze post toegevoegd vanwege overloop van uitgaven uit 2020.

Bestrijding van dierziekten

Het budget op deze post wordt met € 11,5 mln. verhoogd. De raming voor de DGF-uitgaven bestrijding is verhoogd (€ 10,2 mln.) doordat uitgaven voor de afwikkeling ruiming nertsen, uitbraken vogelgriep en calamiteitenreserve destructie 2020 vanuit 2020 naar 2021 zijn doorgeschoven. Ook is de raming voor de uitgaven salmonella bestrijding verhoogd (€ 1,4 mln.) door aangepast beleid omtrent de bestrijding van zoönotische salmonella bij pluimvee.

Overige

De overige uitgaven in 2021 zijn met € 0,285 mln. verhoogd. Dit betreft het LNV-aandeel in de financiering Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDa), welke is overgekomen van de LNV begroting.

Toelichting op de ontvangsten

Het DGF-saldo is de resultante van het beginsaldo van een jaar en het saldo van specifieke uitgaven en ontvangsten in dat jaar. Het saldo van het Diergezondheidsfonds bestaat deels uit de wettelijk vastgelegde crisisreserves die voor de sectoren varken, schaap, geit en pluimvee zijn vastgelegd. Verder bestaat het saldo uit werkkapitaal waaruit de lopende kosten voor bewaking, voorzieningen, verdenkingen en bestrijding worden betaald. Ook betreft het EU-gelden die nog met de sectoren worden verrekend. Via het saldo kunnen genoemde gelden jaar op jaar worden meegenomen. Met deze 1e suppletoire begroting wordt derhalve het eindsaldo DGF 2020 ad € 49,2 mln. toegevoegd aan het budget voor 2021. Het genoemde eindsaldo betreft het DGF-saldo ad € 36,6 mln. en de crisisreserve ad € 12,6 mln.

Licence