Base description which applies to whole site
+

5.1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RIVM, Suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

453.800

168.000

621.800

waarvan omzet moederdepartement

331.900

168.000

499.900

waarvan omzet overige departementen

87.200

87.200

waarvan omzet derden

34.700

34.700

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

453.800

168.000

621.800

    

Lasten

   

Apparaatskosten

448.200

167.700

615.900

- Personele kosten

193.400

75.900

269.300

waarvan eigen personeel

167.600

36.700

204.300

waarvan inhuur externen

18.700

39.200

57.900

waarvan overige personele kosten

7.100

7.100

- Materiële kosten

254.800

91.800

346.600

waarvan apparaat ICT

26.400

26.400

waarvan bijdrage aan SSO's

5.400

5.400

waarvan overige materiële kosten

223.000

91.800

314.800

Rentelasten

Afschrijvingskosten

5.600

300

5.900

- Materieel

5.600

300

5.900

waarvan apparaat ICT

4.100

300

4.400

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.500

1.500

- Immaterieel

Overige lasten

waarvan dotaties voorzieningen

waarvan bijzondere lasten

Totaal lasten

453.800

168.000

621.800

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

Agentschapsdeel Vpb-lasten

Saldo van baten en lasten

Toelichting

De wijziging heeft volledig betrekking op de uitvoering van opdrachten in het kader van de coronacrisis.

Tabel 16 Kasstroomoverzicht RIVM (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

29.205

180.498

209.703

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

453.800

378.000

831.800

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 441.900

‒ 528.000

‒ 969.900

2.

Totaal operationele kasstroom

11.900

‒ 150.000

‒ 138.100

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 5.600

‒ 2.000

‒ 7.600

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 5.600

‒ 2.000

‒ 7.600

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (-/-)

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.

Totaal financieringskasstroom

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

35.505

28.498

64.003

Toelichting

  • Door de wijziging van de beginstand van de Rijkshoofdboekhouding sluit het beginsaldo aan met de jaarverantwoording van het RIVM 2020.

  • De mutaties in de operationele kasstroom hebben betrekking op het uitvoeren van de kassiersfunctie voor VWS om betalingen te verrichten aan pandemielabs en GGD'en met betrekking tot het analyseren en verrichten van COVID-19 testen en door de aanvullende opdrachten die zijn verstrekt door VWS in het kader van corona.

  • De groei in investeringen heeft betrekking op de aanschaf van extra ICT middelen als gevolg van de groei van de organisatie.

Licence