Base description which applies to whole site
+

6.1 Inleiding

In deze 1e suppletoire begroting 2021 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2021-2025 vanaf de ontwerpbegroting 2021 toegelicht binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.

Het Financieel Beeld Zorg (FBZ) geeft een actueel beeld van de zorguitgaven en de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg. Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2020, geeft deze paragraaf de bijstellingen weer voor 2021 en de doorwerking daarvan in volgende jaren.

Het FBZ bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Paragraaf 1: Inleiding

  • Paragraaf 2: Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg.

    In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.

  • Paragraaf 3: Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven

    In deze paragraaf wordt de verticale ontwikkeling van de Zvw, Wlz en begrotingsgefinancierde zorguitgaven toegelicht.

Verdieping van de zorguitgaven in deelsectoren

Het verdiepingshoofdstuk wordt vanaf het jaarverslag 2019 integraal als open data beschikbaar gesteld op https://opendata.rijksbegroting.nl/ #dataset_4c en https://data.overheid.nl/data/ dataset?tags=vws). Hierin worden de financiële bijstellingen per deelsector tussen de ontwerpbegroting 2021 en de 1e suppletoire begroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2025 gepresenteerd en toegelicht.

Licence