Base description which applies to whole site
+

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

2.526.575

3.454.783

37.370

‒ 686.698

2.805.455

Uitgaven

2.879.349

3.032.003

114.158

‒ 68.767

3.077.394

Waarvan juridisch verplicht

 

86%

  

96%

12.01 Verkeersmanagement

3.871

3.871

558

160

4.589

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.871

3.871

558

160

4.589

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

823.681

836.651

51.278

‒ 9.424

878.505

12.02.01 Beheer en onderhoud

629.657

661.197

31.123

1.447

693.767

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

629.657

661.197

31.123

1.447

693.767

12.02.04 Vervanging

194.024

175.454

20.155

‒ 10.871

184.738

12.03 Aanleg

883.367

839.231

‒ 101.910

‒ 62.260

675.061

12.03.01 Realisatie

729.471

478.287

101.579

‒ 30.120

549.746

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

31.569

32.769

27.300

‒ 1.228

58.841

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

153.896

360.944

‒ 203.489

‒ 32.140

125.315

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

23.854

24.926

812

0

25.738

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

476.835

654.994

136.095

‒ 6.738

784.351

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

691.595

697.256

28.137

9.495

734.888

12.06.01 Apparaatkosten RWS

539.755

539.206

21.102

275

560.583

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

539.755

539.206

21.102

275

560.583

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

151.840

158.050

7.035

9.220

174.305

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

143.240

149.450

7.035

9.220

165.705

Ontvangsten

137.433

246.839

877

‒ 94.216

153.500

12.09 Ontvangsten

137.433

246.839

877

‒ 94.216

153.500

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 649,3 miljoen verlaagd. Hiervan is € 37,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 686,7 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De lagere verplichtingen bij tweede suppletoire begroting in 2021 van € 686,7 miljoen worden met name veroorzaakt door:

 • Saldo 2021 Aanleg (- € 525,9 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 471,2 miljoen en op het hoofdproduct Verkenningen en Planuitwerkingen € 54,8 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen bij het project A12/A15 Ressen-Oudenbroeken vanwege de stikstofproblematiek. Hierdoor zijn er minder verplichtingen aangegaan (- € 210,7 miljoen). Dezelfde verklaring geldt voor het project A12/A27 Ring Utrecht, waardoor er een overschot ontstaat (-€ 57, 9 miljoen). Daarnaast zijn er voor het project A1 Apeldoorn-Azelo minder verplichtingen (- € 160 miljoen) aangegaan omdat het contract voor fase 2 van het project volgend jaar getekend wordt in plaats van dit jaar zoals eerder verwacht.

 • Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen (- € 138,5 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 138,5 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertraging op het project A12/A15 Ressen-Oudenbroeken, veroorzaakt door stikstofproblematiek. (- € 164,1 miljoen). Daartegenover staat de extra verplichtingenruimte die nodig was voor de A24 Blankenburgverbinding (€ 29 miljoen). De indexering van het contract was hoger dan eerder was voorzien.

 • Overboeking ministeries 2021 Realisatie (- € 42 miljoen): Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds ten behoeve van het project A4-A44 Rijnlandroute.

 • Overboeking ministeries Verkenningen en Planuitwerkingen (- € 21,7 miljoen): Dit betreft een overboeking naar HXII ten behoeve van de incidentele beschikking voor Randweg Eindhoven (€ 27,3 miljoen) en enkele terugboekingen naar het Infrastructuurfonds.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 45,4 miljoen verhoogd. Hiervan is € 114,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 68,8 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 9,4 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2021 voor Vervanging en Renovatie. Deze zal hieronder worden toegelicht.

Saldo 2021

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het budget van € 10,9 miljoen. Dit zal via het saldo naar 2022 schuiven. Dit komt met name door de vertraagde realisatie van het project A10 Rozenoordbrug (€ 4,4 miljoen) door lange levertijden staal en productietijd ondersteuningsconstructie en de uitstel van het Uitvoeringsbesluit voor de Balgzandbrug waardoor deze middelen (€ 6,7 miljoen) niet meer nodig zijn in 2021.

12.03 Aanleg

De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 62,3 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door de verwerking van het saldo 2021, een overboeking naar het BTW-compensatiefonds ten behoeve van het project A4-A44 Rijnlandroute (- € 42 miljoen) en een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de specifieke uitkering Randweg Eindhoven (- € 27,3 miljoen).

Saldo 2021

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 117 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 116,9 miljoen in 2021, waarvan € 6 miljoen overprogrammering blijft staan na tweede suppletoire begroting. Daarmee resteert een voordelig saldo van € 6,1 miljoen. De lagere realisatie van € 117 miljoen op het programma wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de realisatiefase:

 • A76 aansluiting Nuth: er is nog geen overeenstemming met de provincie Limburg met betrekking tot de btw-afdracht, daardoor schuift er een deel van het kasbudget door naar 2022 (- € 14,6 miljoen);

 • A27 Houten-Hooipolder: Er worden lagere uitgaven verwacht in 2021 in relatie tot vastgoed, ingenieursdiensten en kabels en leidingen (- € 9 miljoen);

 • A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere: De betaling van de vaststellingsovereenkomst met de aannemer van het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht vindt naar verwachting in 2022 plaats, waar dit eerder in 2021 was voorzien (- € 8 miljoen).

 • Het resterende verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties op overige projecten (- € 85,4 miljoen).

Voor het onderdeel verkenningen en planuitwerkingen gaat het om de volgende projecten:

 • Programma's Duurzame Mobiliteit: de reeds beschikbare middelen en de in de Ontwerpbegroting 2022 toegevoegde middelen kunnen dit jaar niet meer in uitvoering worden gegeven en zijn dit jaar niet benodigd (- € 18,9 miljoen);

 • Impulsregeling Verkeersveiligheid: van de eerste tranche die dit jaar is afgerond resteert in 2021 € 15,2 miljoen. Dit blijft beschikbaar voor de regeling en schuift door naar 2022;

 • Voorbereiding vrachtwagenheffing: Vanwege de onzekerheid over de voortgang van het programma in het voorjaar is een aantal opdrachten getemporiseerd (- € 6,9 miljoen);

 • Beter Benutten: De eindafrekeningen met de regionale overheden vinden niet meer dit jaar plaats (- € 5,9 miljoen);

 • Overige projecten en budgetten (saldo < € 5 miljoen): kleinere mutaties op overige projecten verklaren het resterend saldo.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging bij de tweede suppletoire begroting met € 13,7 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2021 voor Geïntegreerde contractvormen/PPS en de toevoeging van € 7 miljoen voor COVID-gerelateerde kosten voor het project A16 Rotterdam. Deze zal hieronder worden toegelicht:

Saldo 2021

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het budget waarbij € 17,5 miljoen aan saldo naar 2022 wordt geschoven voor Geïntegreerde contractvormen. Dit komt met name door het overschot (- € 16 miljoen) van het project A15 Maasvlakte-Vaanplein. Dit wordt veroorzaakt doordat enkele werkzaamheden pas in het vierde kwartaal van 2021 worden afgerond, waarna facturatie in 2022 plaatsvindt. Er werd verwacht dat afronding en betaling eerder zouden plaatsvinden. Dit betreft onder andere de afronding van een bereikbaarheids- en calamiteitenweg.

Meerkosten COVID

Als gevolg van de COVID-pandemie heeft RWS op een aantal projecten meerkosten gemaakt. Voor wegen gaat het om het project A16 Rotterdam (€ 7 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoging bij de tweede suppletoire begroting met € 9,5 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het uitkeren van extra budget door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor diensten energiebesparing (€ 4,8 miljoen) en de overboeking vanuit artikel 11.05 voor cyber security (€ 5,3 miljoen).

Diensten energiebesparing

In het kader van de Urgenda-uitspraak heeft het kabinet opnieuw middelen beschikbaar gesteld om het MKB, kantoren en maatschappelijk vastgoed te ondersteunen bij het naleven van de informatieplicht en energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer. Rijkswaterstaat heeft al een ondersteuningsfaciliteit opgezet om ook aan deze opgave uitvoering te geven. Kortweg komt het er op neer dat RWS een nieuwe aanvraagronde start voor het bevoegd gezag. Bevoegde gezagen kunnen, op basis van een vooraf vastgestelde financiële reservering en een 'menukaart', extra diensten afnemen. Deze diensten omvatten onder meer inventarisaties, gevelcontroles en energiecontroles bij bedrijven. RWS gaat hiervoor met diverse externe partijen overeenkomsten aan, waarbinnen de uitvoeringsbehoefte van de afnemers vorm krijgt (€ 4,8 miljoen).

Cyber security

Dit betreft middelen voor de versterking van de cyber security van RWS, waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport (€ 5,3 miljoen).

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 93,3 miljoen verlaagd. Hiervan is € 0,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 94,2 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

De lagere ontvangst van € 94,2 miljoen komt met name door hogere bijdragen van derden (€ 11,5 miljoen) en de technische verwerking van het saldo in 2021 (- € 106,4 miljoen).

Saldo 2021

De ontvangsten worden in 2021 verlaagd met € 106,4 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 € 106,4 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door:

 • de ontvangsten op het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen worden niet meer in 2021 ontvangen omdat er nog geen overeenstemming is met de provincie over de btw-afdracht (- € 77,5 miljoen).

 • de geplande ontvangsten op het project A24 Blankenburgverbinding (- € 13,8 miljoen) worden niet meer in 2021 ontvangen, omdat de oplevering van bij de ontvangst behorende werkzaamheden naar 2022 is geschoven.

Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

De verhoging van bijdragen van derden bij de tweede suppletoire begroting met € 11,5 miljoen komt voornamelijk door A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 9,7 miljoen) en de FES pilot A10 Amsterdam (€ 1,8 miljoen).

Licence