Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

5.950.327

‒ 1.064.025

4.886.302

Uitgaven

3.203.874

141.947

3.345.821

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

12.01 Exploitatie

4.135

1.628

5.763

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

4.135

1.628

5.763

12.02 Onderhoud en vernieuwing

1.013.466

41.646

1.055.112

12.02.01 Onderhoud

774.855

 

774.855

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

774.855

 

774.855

12.02.04 Vernieuwing

238.611

41.646

280.257

12.03 Ontwikkeling

588.745

103.782

692.527

12.03.01 Aanleg

410.353

49.643

459.996

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

22.591

 

22.591

12.03.02 Planning en studies

157.275

27.355

184.630

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

19.130

 

19.130

12.03.03 Optimalisering gebruik

21.117

26.784

47.901

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

790.364

‒ 8.251

782.113

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

807.164

3.142

810.306

12.06.01 Apparaatkosten RWS

629.234

2.265

631.499

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

629.234

2.265

631.499

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

177.930

877

178.807

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

169.430

877

170.307

Ontvangsten

144.672

‒ 12.288

132.384

12.09 Ontvangsten

144.672

‒ 12.288

132.384

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 1.064 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door de volgende mutaties:

 • Saldo 2023 Onderhoud en vernieuwing (- € 536,5 miljoen): dit betreft hoofdzakelijk verschuivingen vanwege aangepaste planningen in de uitvoering van projecten.

 • Saldo 2023 Ontwikkeling (- € 332,5 miljoen): op het hoofdproduct aanleg (- € 260,9 miljoen) en op het hoofdproduct planning en studies (- € 60,7 miljoen) worden verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door vertragingen als gevolg van stikstofproblematiek op de reservering A2 Vonderen Kerensheide (- € 100 miljoen). In 2023 wordt geen gebruik gemaakt van het budget voor reservering prijsstijgingen bij het project A2 Vonderen – Kerensheide. Daarnaast is er een verplichtingenverschuiving voor het project Omlegging Badhoevedorp (- € 17,7 miljoen) en dit budget vloeit terug naar de investeringsruimte van het Mobiliteitsfonds.

 • Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS (- € 225,2 miljoen): dit komt voornamelijk omdat bij het project ViA15 de verplichtingen worden doorgeschoven naar 2024 vanwege een vertraagde uitspraak van de Raad van State omtrent stikstof (- € 210,1 miljoen). Er was bij de indiening van de ontwerpbegroting 2024 rekening gehouden met onheroepelijk tracébesluit eind Q3 2023. Daarnaast een verplichtingenverlaging bij het project A24 Blankenburgverbinding (- € 97 miljoen). Het betreft hier een ophoging op het DBFM-deel om de verplichtingen op prijspeil 2023 vast te leggen en een verlaging middels een verplichtingenschuif op niet DBFM-deel. Verder een tekort van op het project A27 Houten-Hooipolder (€ 80,4 miljoen) als gevolg van een aanbestedingsresultaat van contract Zuid dat is gegund en contract Noord dat zal worden gegund.

Het saldo wordt in 2024 aan de betreffende artikelonderdelen toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 141,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

12.01 Exploitatie

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel exploitatie wordt veroorzaakt door een kleine mutatie (€ 1,6 miljoen).

12.02 Onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt per saldo verhoogd met € 41,6 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.

Saldo 2023

Op dit artikelonderdeel is sprake van hogere uitgaven, circa € 41,6 miljoen, op dit artikelonderdeel. In de ontwerpbegroting 2024 en de prinsjesdag suppletoire begroting 2023 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Dit heeft tot een schuif naar achteren geleid. De meest actuele inzichten tonen aan dat er € 45 miljoen teveel naar achter geschoven. Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2023 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering.

Het saldo wordt in 2024 van dit artikelonderdeel afgehaald, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Ontwikkeling

Dit artikelonderdeel wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 103,8 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023, meevallers A4/9 Badhoevedorp en A2 Deil/Den Bosch Vught, mutaties in de planning- en studiefase en een overboeking vanuit MF 11.03 voor de SPUK Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur.

Saldo 2023

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 111,6 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 199,3 miljoen in 2023. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven van € 87,7 miljoen in 2023. De lagere realisatie van € 111,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten in de aanlegfase:

 • Programma Geluid-Weg (- € 42,9 miljoen): doordat enkele maatregelen worden meegenomen in de onderhoudscontracten met een ander uitvoeringsritme en meer contractvoorbereidingstijd bij maatregelen;

 • A12/A27 Ring Utrecht (- € 17,4 miljoen): dit betreft een vertraging van werkzaamheden Galecopperbrug, onder andere door stikstof.

 • Kleine projecten (- € 15,5 miljoen): dit wordt veroorzaakt bij kleine infra projecten in Noord Nederland (- € 8,4 miljoen). De realisatie van deze projecten is naar 2024-2025 geschoven, omdat met de regio goed afgestemd moet worden voor de uitvoering van een aantal kleine projecten. Daarnaast is meer voorbereidingstijd nodig voor Klimaat Circulaire infrastructuur maatregelen (- € 3 miljoen), Heavy Duty Laadpalen (- € 0,8 miljoen), Renovatie Calandbrug (- € 0,5 miljoen) en korte termijn maatregelen Deil (- € 0,4 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.

 • A2 Vonderen-Kerensheide (- € 11,7 miljoen): door lagere afrekeningen kabels en leidingen en gewijzigde schadeloosstelling aan derden.

 • A4/A44 RijnlandRoute (€ 35,2 miljoen): door een snellere uitvoering van de projecten knooppunt A10 Nieuwe Meer (€ 14,2 miljoen) en A1 Apeldoorn-Azelo (€ 13,1 miljoen).

Het saldo wordt in 2024 van dit artikelonderdeel afgehaald, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Meevallers Aanlegprojecten

 • 1. A1 Apeldoorn-Azelo meevaller: Bij het project A1 Apeldoorn-Azelo is de betaling lager uitgevallen (- € 5,4 miljoen). Dit bedrag is in 2023 niet nodig om prijsstijgingen te compenseren en wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte;

 • 2. A4/9 Badhoevedorp meevaller: Het project omlegging Badhoevedorp is afgerond en de verrekening met partijen die financieel hebben bijgedragen is gedaan. Het bedrag van € 15,1 miljoen wordt teruggeboekt naar de generieke investeringsruimte en een bedrag van € 2,7 miljoen wordt toegevoegd aan de scope van project A9 Badhoevedorp omdat de aansluiting tussen de projecten omlegging Badhoevedorp en Schiphol-Amsterdam-Almere A9 Badhoevedorp-Holendrecht over een lengte van 800 meter moet worden aangepast, zodat beide tracés goed op elkaar aansluiten. Afgesproken is deze aanpassing uit te voeren in het project A9 BaHo;

 • 3. A2 Deil/Den Bosch Vught meevaller: Doordat een carpoolplaats bij Boxtel en toeritdosering A2 Waardenburg niet wordt uitgevoerd, vloeit er een bedrag van € 2,6 miljoen terug naar de generieke investeringsruimte.

Planning- en studiefase

In de planning- en studiefase gaat het voornamelijk om vertraging bij de volgende programma's waardoor het budget :

 • Saldo 2023 Voertuigen en Digitale Infra (- € 13 miljoen): de vertraging wordt met name veroorzaakt door Business Case MITC, waarbij vertraging is opgelopen in de uitvoering vertraging door het besluitvormingsproces.

 • Saldo 2023 Beveiliging Truckparkings (- € 2,8 miljoen): bij beveiliging Truckparking wordt de vertraging met name veroorzaakt doordat enkele noodzakelijke randvoorwaarden (zoals juridische en ruimtelijke voorwaarden) nader moesten worden onderzocht en uitgewerkt. Bij positief besluit over een eerste pilot ‘Dynamische Informatie Verzorgingsplaatsen’ start de uitvoering naar verwachting in Q2 2024.

SPUK Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur

Dit betreft een overboeking van artikel 11 naar artikel 12 voor de stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur van € 40 miljoen. Hiermee kunnen specifieke uitkeringen worden verstrekt aan decentrale overheden om maatregelen uit te voeren die kunnen bijdragen aan slimmer, veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van mobiliteitsinfrastructuur. Deze regeling zal ingaan in het najaar van 2023.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 8,3 miljoen. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.

Saldo 2023

Op dit artikelonderdeel is sprake van een verlaging van het budget waarbij € 8,3 miljoen aan saldo naar 2024 wordt geschoven. Dit komt met name door de volgende mutaties:

 • A15 Maasvlakte - Vaanplein (- € 10,8 miljoen): dit wordt veroorzaakt door het stilleggen van werkzaamheden als gevolg van een geschil met opdrachtnemer over werkzaamheden en kosten stiller asfalt. Hierdoor staan werkzaamheden Veiligheid Regio Rotterdam (VRR)-weg on-hold en het aanbrengen van aanvaarbescherming gaat mogelijk helemaal niet door;

 • A24 Blankenburgverbinding (- € 8,6 miljoen): dit wordt veroorzaakt door de betaling van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden na het afzinken van het laatste tunneldeel;

 • A16 Rotterdam (34,5 miljoen): dit komt omdat binnen dit project met de opdrachtnemer over een drie wijzigingen overeenstemming is bereikt. Er zijn afspraken gemaakt over de wijze waarmee de opgelopen vertraging als gevolg van de coronamaatregelenen de daarmee samenhangende prijsstijgingen op te vangen.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoogde uitgaven op het artikelonderdeel netwerkgebonden kosten HWN worden veroorzaakt door diverse kleine mutaties (€ 3,1 miljoen).

12.09 Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 12,3 miljoen verlaagd. Dit bedrag wordt met name verklaard door het saldo over 2023.

Saldo 2023

De ontvangsten worden in 2023 verlaagd met € 12,3 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo van 2023 naar 2024. Dit betekent dat in 2023 € 12,3 miljoen minder wordt ontvangen dan begroot. Dit komt met name door een btw-dispuut met de gemeente Vlaardingen bij het project A24 Blankenburgverbinding over de werkzaamheden aan het persriool Vlaardingen. Hierdoor wordt de gemeentebijdrage niet meer in 2023 verwacht (€ 13,1 miljoen).

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Licence