Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

12

Hoofdwegennet

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

 

2.526.575

 

2.526.575

928.208

3.454.783

‒ 79.363

‒ 698.997

1.556

‒ 479.067

Uitgaven

 

2.879.349

 

2.879.349

152.654

3.032.003

193.398

‒ 91.125

‒ 459.744

‒ 203.527

waarvan juridisch verplicht

  

96%

 

86%

    

12.01

Verkeersmanagement

3.871

 

3.871

 

3.871

    
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.871

 

3.871

 

3.871

    

12.02

Beheer onderhoud en vervanging

823.681

 

823.681

12.970

836.651

297.722

148.554

‒ 39.489

166.760

12.02.01

Beheer en onderhoud

629.657

 

629.657

31.540

661.197

325.545

188.055

  
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

629.657

 

629.657

31.540

661.197

325.545

188.055

  

12.02.04

Vervanging

194.024

 

194.024

‒ 18.570

175.454

‒ 27.823

‒ 39.501

‒ 39.489

166.760

12.03

Aanleg

883.367

 

883.367

‒ 44.136

839.231

‒ 128.915

‒ 145.794

‒ 550.194

‒ 346.081

12.03.01

Realisatie

729.471

 

729.471

‒ 251.184

478.287

42.174

10.764

‒ 17.196

‒ 164.544

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

31.569

 

31.569

1.200

32.769

2.550

2.550

  

12.03.02

Verkenningen en planuitwerkingen

153.896

 

153.896

207.048

360.944

‒ 171.089

‒ 156.558

‒ 532.998

‒ 181.537

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

23.854

 

23.854

1.072

24.926

    

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

476.835

 

476.835

178.159

654.994

30.945

‒ 90.400

130.180

‒ 24.206

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

691.595

 

691.595

5.661

697.256

‒ 6.354

‒ 3.485

‒ 241

 

12.06.01

Apparaatskosten RWS

539.755

 

539.755

‒ 549

539.206

‒ 1.490

‒ 746

  
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

539.755

 

539.755

‒ 549

539.206

‒ 1.490

‒ 746

  

12.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

151.840

 

151.840

6.210

158.050

‒ 4.864

‒ 2.739

‒ 241

 
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

143.240

 

143.240

6.210

149.450

‒ 4.864

‒ 2.739

‒ 241

 

Ontvangsten

137.433

 

137.433

109.406

246.839

‒ 12.262

22.370

‒ 20.534

24.647

12.09

Ontvangsten

137.433

 

137.433

109.406

246.839

‒ 12.262

22.370

‒ 20.534

24.647

12.09.01

Ontvangsten

137.433

 

137.433

109.406

246.839

‒ 12.262

22.370

‒ 20.534

24.647

12.09.02

Tolopgave

         
Toelichting

Actualisatie programma Hoofdwegennet

Het programma op artikel 12 is geactualiseerd en daarop zijn de bijbehorende projectbudgetten aangepast. Hieronder zijn de precieze aanpassingen uiteengezet.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 928,2 miljoen in 2021 komt met name door de technische verwerking van het saldo 2020. Dit betekent dat verplichtingen via het saldo naar 2021 zijn doorgeschoven:

 • Saldo 2020 Realisatie (€ 733,9 miljoen): dit betreft met name de A28/1 Knooppunt Hoevelaken (totaal € 453,9 miljoen). Dit komt onder andere door de afwikkeling van het contract met de vorige aannemer bij het project knooppunt Hoevelaken (A28/A1), hierdoor zijn de verplichtingen vrij gevallen (€ 431,7 miljoen). Daarnaast is door een vertraging in de grond verwerving verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2021 (€ 19,2 miljoen). Verder verhoogt het saldo door het vrijvallen van de verplichtingen met de vorige aannemer bij het project Zuidasdok (€ 222,8 miljoen). De kamer is met een brief geïnformeerd over de stand van zaken omtrent dit project (Kamerstukken 32 668 nr. 16). Tot slot is de raming voor A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 36,8 miljoen) naar beneden bijgesteld doordat de afgesloten wijzigingen op het contract in 2020 lager lager zijn uitgevallen dan eerder was voorzien.

 • Saldo 2020 Verkenning en Planuitwerking (€ 59,7 miljoen): dit betreft voornamelijk de regeling Impuls Verkeersveiligheid waar de gehonoreerde aanvragen lager uitvielen dan geraamd (€ 47,1 miljoen).

Daarnaast wordt de verhoging onder andere veroorzaakt door de hieronder toegelichte toevoeging Beheer en Onderhoud (€ 136 miljoen).

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 13,0 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo in 2020 (- € 113,8 miljoen), de actualisatie van het programma (- € 7,7 miljoen), en een toevoeging Beheer en Onderhoud (€ 136,0 miljoen).

Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 113,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 113,8 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Dit komt met name door de saldo mutatie bij Beheer en Onderhoud (- € 103,0 miljoen); uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budget behoefte van RWS voor beheer en onderhoud. Voor het Hoofdwegennet uit dit zich in 2020 in een spanning van ca. € 103 miljoen. Deze spanning is verholpen door dit bedrag bij Najaarsnota 2020 middels het saldo over te hevelen naar 2021. Bij Miljoenennota 2022 wordt dit bedrag vanuit de Investeringsruimte naar artikel 12 geboekt. Daarnaast zorgt de versnelling in 2020 van de voorbereidingskosten ten behoeve van het project Van Brienenoordbrug voor een verdere verlaging van het budget (- € 15,1 miljoen). Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma vervanging en renovatie

De actualisatie van de programma's voor vervanging en renovatie zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2021 met € 7,7 miljoen. Dit komt met name door kasverschuivingen op de volgende projecten:

 • A32 Heerenveen-Akkrum vervanging fundering (- € 36,7 miljoen): de uitvoering is vertraagd. Dit komt door de latere definitieve gunning en benodigde tijd voor ontwerp en voorbereiding voor de nog te contracteren opdrachtnemer. Daarnaast heeft het weggedeelte A7 Drachten-Beesterzwaag een hogere prioriteit en zijn de verwachte weersomstandigheden slecht in het najaar. Hierdoor start de uitvoering naar verwachting in 2022.

 • Daartegenover is het programmabudget onder andere aangevuld vanwege versnelde uitvoeringsbesluiten voor Van Brienenoordbrug en A12 IJsselbruggen, en aanvullende budgetbehoefte voor Heinenoordtunnel en de N200 (totaal 48,6 miljoen).

Toevoeging Beheer en Onderhoud

Uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budgetbehoefte van RWS voor beheer en onderhoud. In 2021 wordt € 136 miljoen overgeboekt vanuit de generieke investeringsruimte op artikel 20 naar 12.02 om deze spanning beheersbaarder te maken.

12.03 Aanleg

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 met € 44,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

 • een verlaging door de technische verwerking van het saldo over 2020

  (- € 93,2 miljoen);

 • verschillende programma actualisaties op het Hoofdwegennet via het aanlegprogramma(€ 40,0 miljoen);

 • een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf ( ‒ 276,2 miljoen);

 • Het doorvoeren van een kasschuif met het generale beeld (€ 158,2 miljoen);

 • overboekingen voor SPV(€ 150 miljoen) en A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) ( ‒ € 122,4 miljoen);

 • bijdragen derden (€ 112,0 miljoen).

Saldo 2020 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 met € 93,2 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 93,2 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma aanleg

De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2021 met € 276,2 miljoen. Dit komt met name door de volgende projecten binnen het programma planuitwerking en verkenning:

 • A27 Houten Hooipolder (- € 53,9 miljoen): in het kader van de overgang naar de realisatiefase is er een nieuwe planning gekomen, hierdoor verschuift de kasreeks 1 jaar naar achteren.

 • N35 Nijverdal-Wierden (- € 34,0 miljoen): het tracébesluit voor de N35 Nijverdal-Wierden is vernietigd, de gevolgen voor aanbesteding zijn nog niet te overzien. De realisatie vertraagt minstens naar 2022.

 • Reservering Smart Mobility (- € 32,5 miljoen): de middelen zijn naar achteren geschoven om kasmatig ruimte te maken voor deze initiatieven zoals Living Labs InnovA58.

 • Rijksbijdrage Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) (- € 30,0 miljoen): voor de NRU is voorlopig nog geen budget nodig. Er ligt een bestuurlijk afspraak om te stoppen met het plan dat nu voorligt. Dit is bevroren voor een jaar, terwijl gestudeerd wordt op een ander plan. De gemeente Utrecht is daarvoor verantwoordelijk. De bestaande reeks, die start in 2021, kan daarom naar 2023.

 • Stedelijke Bereikbaarheid Almere (- € 27,6 miljoen): de middelen voor de Stedelijke Bereikbaarheid Almere kunnen in 2023 via een Specifieke Uitkering overgeboekt worden naar de Provincie Flevoland/Gemeente Almere. Het budget van € 27,6 miljoen wordt daarom naar dat jaar geschoven.

 • Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) (- € 20 miljoen): de aanvragen van de Regeling SPV 2020-2021 zijn afgehandeld en vielen lager uit dan het subsidieplafond van € 200 miljoen. Een deel van de middelen zijn dit jaar niet meer benodigd en worden gereserveerd voor toekomstige tranches.

Daarnaast is de verlaging het resultaat van actualisatie van onder andere de volgende projecten binnen het programma realisatie:

 • A4-A44 Rijnlandroute (- € 47,7 miljoen): door onder andere lagere boorproductie van de tunnel als gevolg van COVID-19 en daarnaast enkele verschillen van inzicht met gemeenten omtrent de Tjalmaweg en Europaweg is er sprake van vertraging waardoor budget doorschuift naar latere jaren.

 • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen ( € - 32,4 miljoen): de kasraming is in lijn gebracht met de vertraging in uitvoeringswerkzaamheden zoals toegelicht in Kamerstuk 35 570 A, nr. 47. Hierdoor schuift budget door naar latere jaren.

Kasschuif generale beeld

De programma actualisaties zijn doorgevoerd via de budgetten voor planuitwerking en verkenningen (12.03.02). Om die budgetten in het juiste ritme te zetten is er een kasschuif met het generale beeld doorgevoerd op het budget voor planuitwerking en verkenning. De kasschuif heeft twee effecten; enerzijds sluiten de budgetten aan op de actuele programmering op projectniveau, anderzijds is er overprogrammering gecreëerd op de aanlegbudgetten om tot volledige uitputting te komen (€ 158,2 miljoen).

Regeling Investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV)

Voor de Regeling SPV is € 150 miljoen vanuit de Reservering SPV op artikel 20 overgeboekt naar artikel 12. Het subsidieplafond van de regeling is in het najaar 2020 opgehoogd naar € 200 miljoen. Hiervan bedraagt € 50 miljoen het tekort in 2020 (negatief saldo 2020) en € 100 miljoen de ophoging van € 100 miljoen naar €200 miljoen.

A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

Conform het DBFM-contract A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15) betaalt RWS een dagvergoeding aan de aannemer. Deze dagvergoeding wordt doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is, wordt vanuit 12.03 overgeheveld naar 12.04 (- € 122,4 miljoen).

Bijdragen derden

Dit betreft een verhoging van dit artikelonderdeel met € 112 miljoen. Dit komt met name doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer (Kamerstuk 35 570 A, nr. 47). De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 verder met € 178,2 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 (€ 42,1 miljoen) en een overboeking voor A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)(€ 122,4 miljoen).

Saldo 2020 geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 verhoogd met € 42,1 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 42,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

Zoals toegelicht bij 12.03 wordt budget vanuit 12.03 overgeheveld naar 12.04 ( € 122,4 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2021 per saldo met € 5,7 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de volgende mutatie.

Opdracht RWS voor Urgenda II-pakket

Dit betreft een verhoging van het kasbudget door een overboeking vanuit Hoofdstuk HXII naar het Infrastructuurfonds ten behoeve van een opdracht aan RWS om circulaire maatregelen uit te voeren die tot een reductie van CO2-uitstoot leiden (€ 7,5 miljoen).

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangst van € 109,4 miljoen komt met name door de technische verwerking van het saldo in 2020 (€ 33,4 miljoen) en de hogere bijdragen van derden (€ 78,1 miljoen).

Saldo 2020 Ontvangsten

De ontvangsten worden in 2021 verhoogd met € 33,4 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2020. Dit betekent dat in 2020 € 33,4 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk is begroot. Het saldo wordt in 2021 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

De hogere bijdragen van derden komt onder andere doordat binnen het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen een vaststellingsovereenkomst is getekend met de opdrachtnemer (Kamerstuk 35 570 A, nr. 47). De provincie Groningen draagt € 78,1 miljoen bij.

Licence