Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

76.988

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

79.813

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Overboekingen

1

‒ 131

2) Onderuitputting

1

‒ 2.400

3) Aanvulling DPC kosten COVID-19

1

2.400

4) Arbeidsvoorwaarden/ CAO Rijk AZ

1

37

5) Arbeidsvoorwaarden/ CAO Rijk TIB

1

1

6) Arbeidsvoorwaarden/ CAO Rijk DPC

1

32

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

79.752

Toelichting

  • 1. Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken, dit betreft onder andere de reeds bij miljoenennota verwerkte overboeking voor categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen aan het Ministerie van Financiën.

  • 2. Diverse onderuitputting onder andere bij het Kabinet Minister-President en de Rijksvoorlichtingsdienst (bij de RVD is er onder andere vertraging opgetreden in het uitvoeren van de prioriteiten van het jaarprogramma van de Voorlichtingsraad).

  • 3. Bij het agentschap Dienst Publiek en Communicatie is sprake van extra kosten in verband met COVID-19, met name door extra vraagbeantwoording.

  • 4. Vanuit de post arbeidsvoorwaarden zijn door het Ministerie van Financiën aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan het Ministerie van Algemene Zaken ten behoeve van de CAO Rijk.

  • 5. Vanuit de post arbeidsvoorwaarden zijn door het Ministerie van Financiën aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden ten behoeve van de CAO Rijk.

  • 6. Vanuit de post arbeidsvoorwaarden zijn door het Ministerie van Financiën aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie ten behoeve van de CAO Rijk.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

4.535

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

4.535

Belangrijkste suppletoire mutaties

 

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

4.535

Toelichting

Er zijn geen ontvangstenmutaties.

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutatie Miljoenennota1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

76.988

79.813

‒ 129

68

79.752

      

Uitgaven

76.988

79.813

‒ 129

68

79.752

      

1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

2.833

2.833

‒ 591

‒ 261

1.981

      

1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

594

594

0

100

694

      

1.3 Apparaatsuitgaven

45.448

47.349

‒ 2

‒ 1.954

45.393

      

1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

841

1.160

0

‒ 249

911

      

Bijdrage agentschap

     

Dienst Publiek en Communicatie

27.272

27.877

464

2.432

30.773

      

Ontvangsten

3.983

4.535

0

0

4.535

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

De uitgaven op dit artikel worden met € 61.000 neerwaarts bijgesteld. De belangrijkste mutatie betreft de extra middelen voor het agentschap Dienst Publiek en Communicatie vanwege de extra kosten in verband met COVID-19, met name door extra vraagbeantwoording. Daarnaast zijn er extra middelen aan de begroting toegevoegd ten behoeve van de CAO Rijk. Voor de toelichting op de overige mutaties zie ook ‘Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties'.

Licence