Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

76.988

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

1) Eindejaarsmarge 2020

1

‒ 715

2) Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK

1

‒ 26

3) Loon- en prijsbijstelling 2021

1

1.768

4) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK

1

‒ 61

5) Loon- en prijsbijstelling toedeling naar CTIVD

1

‒ 56

6) Diverse overboekingen van de begroting van AZ

1

335

7) IT uitgaven

1

3.280

8) Tijdelijke huisvesting

1

‒ 2.000

9) Herinrichting grafkelder Nieuwe Kerk Delft

1

935

10) Herinrichting grafkelder Nieuwe Kerk Delft overboeking naar OCW

1

‒ 935

11) Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden

1

300

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

79.813

Toelichting

 • In 2020 was sprake van een overschrijding op de AZ-begroting. Dit heeft geleid tot een negatieve eindejaarsmarge.

 • Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.

 • De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

 • Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning.

 • Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

 • Dit zijn diverse overboekingen van de begroting van Algemene Zaken. Onder andere de middelen die naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend onrecht» van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de verbetering van de informatiehuishouding.

 • Dit betreft middelen voor het project AZ-Next en reguliere ICT-projecten. Het betreft onder andere middelen voor het verbeteren van het life-cyclemanagement, kosten voor licenties, kosten voor beheer, onderhoud en exploitatie van IT-systemen en de verdere professionalisering en inrichting van de IT-organisatie.

 • De totale kosten voor de tijdelijke huisvesting vallen € 1,5 miljoen hoger uit dan voorzien. Dit heeft onder andere te maken met de inrichting van de Main Equipment Room. Er vindt tevens een kasschuif plaats van € 2 miljoen van 2021 naar 2022. Deze vloeit voort uit een in december 2020 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vermelde latere oplevering in 2021 van de tijdelijke huisvesting.

 • Dit betreft een bijdrage voor de herinrichting van de Koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft. Het ministerie van Algemene Zaken draagt € 0,935 miljoen bij aan de herinrichting, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) draagt € 0,7 miljoen bij. De totale rijksbijdrage voor deze herinrichting bedraagt € 1,6 miljoen.

 • De middelen voor de herinrichting van de Koninklijke grafkelder zijn overgeboekt naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is belast met het toetsen van de rechtmatigheid van de gegeven toestemming tot het inzetten van de bijzondere bevoegdheden door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Door een toename van het aantal verzoeken vanuit de AIVD en MIVD zijn extra middelen benodigd voor de TIB.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

4.433

Belangrijkste Suppletoire mutatie:

  

1) Ontvangsten als gevolg van doorbelasting Bijstelling P budget Personeel RVD (CKH)

1

65

2) Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2021

1

37

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

4.535

Toelichting

Dit betreffen technische ontvangstenmutaties als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2021 en de bijstelling van het personeelsbudget van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), Communicatie Koninklijk Huis (CKH), naar de begroting van de Koning.

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

76.988

0

76.988

2.825

79.813

11.201

7.216

7.523

7.526

          

Uitgaven

76.988

0

76.988

2.825

79.813

11.201

7.216

7.523

7.526

          

1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

2.833

0

2.833

0

2.833

53

53

53

53

          

1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

594

0

594

0

594

0

0

0

0

          

1.3 Apparaatsuitgaven

45.448

0

45.448

1.901

47.349

10.024

6.039

6.346

6.347

          

1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

841

0

841

319

1.160

519

519

519

519

          

Bijdrage aan agentschap

         

Dienst Publiek en Communicatie

27.272

0

27.272

605

27.877

605

605

605

607

          

Ontvangsten

4.433

0

4.433

102

4.535

102

102

102

102

Toelichting

De apparaatsuitgaven van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) zijn voor het jaar 2021 met € 1,9 miljoen toegenomen. Naast de loon- en prijsbijstellingen wordt dit met name veroorzaakt door de bijdrage voor het ICT-project AZ-Next en reguliere IT-projecten, onder andere de verbetering van het life-cyclemanagement. De toename van de begroting door de bijdrage voor het project AZ-Next en andere IT-projecten bedraagt in 2021 € 3,3 miljoen. Voor het jaar 2022 is de bijdrage € 6 miljoen en voor 2023 en verder structureel € 5,5 miljoen. Om de digitale dienstverlening te verbeteren zijn deze middelen toegekend. Het doel van AZ-Next is om toekomstbestendig in te spelen op een veranderende omgeving en de flexibiliteit te borgen door middel van een modulaire opbouw van de IT-infrastructuur. Hiernaast is er € 2 miljoen van 2021 doorgeschoven naar 2022 in verband met de tijdelijke huisvesting van het ministerie van Algemene Zaken.

Voor de toelichting op de overige mutaties zie Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Licence