Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

10.133.378

10.201.436

‒ 11.907.120

‒ 2.072.244

‒ 3.777.928

waarvan betalingsverplichtingen

133.378

201.436

0

‒ 72.244

129.192

Kostenvergoeding Atradius DSB

17.987

18.900

0

0

18.900

Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten

45.000

45.000

0

20.000

65.000

Storting begrotingsreserve EKV

70.244

137.244

0

‒ 92.244

45.000

Overige betalingsverplichtingen

147

292

0

0

292

      

waarvan garantieverplichtingen

10.000.000

10.000.000

‒ 11.907.120

‒ 2.000.000

‒ 3.907.120

Herverzekering leverancierskredieten

0

0

‒ 11.907.120

0

‒ 11.907.120

Exportkredietverzekeringen

10.000.000

10.000.000

0

‒ 2.000.000

8.000.000

waarvan: aangegane garantieverplichtingen

10.000.000

10.000.000

0

‒ 2.000.000

8.000.000

waarvan: vervallen garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

      

Uitgaven

1.265.378

1.430.436

‒ 945.000

2.756

488.192

waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

      

Opdrachten

63.134

64.192

0

20.000

84.192

Kostenvergoeding Atradius DSB

17.987

18.900

0

0

18.900

Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten

45.000

45.000

0

20.000

65.000

Overige uitgaven

147

292

0

0

292

      

Garanties

1.132.000

1.229.000

‒ 945.000

75.000

359.000

Schade-uitkering EKV

142.000

239.000

0

75.000

314.000

Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten

990.000

990.000

‒ 945.000

0

45.000

      

Storting/onttrekking begrotingsreserve

70.244

137.244

0

‒ 92.244

45.000

Mutatie begrotingsreserve EKV

70.244

137.244

0

‒ 92.244

45.000

      

Ontvangsten

624.914

693.577

‒ 175.750

‒ 81.870

435.957

      

Garanties

521.870

589.620

‒ 175.750

‒ 176.870

237.000

Premies EKV

70.244

137.244

0

‒ 92.244

45.000

Premies herverzekering leverancierskredieten

90.000

90.000

0

50.000

140.000

Schaderestituties EKV

161.626

162.376

4.250

‒ 124.626

42.000

Schaderestituties herverzekering leverancierskredieten

200.000

200.000

‒ 180.000

‒ 10.000

10.000

      

Storting/onttrekking begrotingsreserve

103.044

103.957

0

95.000

198.957

Mutatie begrotingsreserve EKV

103.044

103.957

0

95.000

198.957

Toelichting

Verplichtingen

Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten

De uitvoeringskosten voor herverzekering leverancierskredieten zijn met € 20 mln. opgehoogd. De originele raming zag enkel toe op facturen van 2021. Begin 2021 zijn echter ook de laatste facturen gerelateerd aan 2020 betaald, welke over de jaargrens zijn heengeschoven. De kosten vallen hierdoor hoger uit dan initieel begroot.

Storting begrotingsreserve EKV

De raming van de begrotingsreserve wordt met € 92,2 mln. naar beneden bijgesteld. De begrotingsreserve wordt gevoed door de premieontvangsten. Door een afname van de verwachte premieontvangsten daalt ook de verwachte storting in de begrotingsreserve. De onderliggende reden hiervoor is het uitblijven van grote transacties.

Herverzekering leverancierskredieten

De herverzekering leverancierskredieten betreft een coronamaatregel waarbij de Staat voorkomt dat de verzekering van leverancierskredieten voor een belangrijk deel stilvalt. De regeling is per 1 juli 2021 beëindigd en daarmee wordt het resterende garantiebedrag voor de herverzekering leverancierskredieten met € 11,9 mld. afgeboekt.

Exportkredietverzekeringen

Het plafond van € 10 mld. aan maximaal in een jaar aan te gane verplichtingen zal naar alle waarschijnlijkheid niet volledig worden benut in 2021. Op dit moment is er voor € 5,8 mld. aan verplichtingen aangegaan en worden er geen grote transacties meer verwacht in 2021. Derhalve wordt reeds € 2,0 mld. aan verplichtingen afgeboekt.

Uitgaven

Opdrachten

Zie de toelichting onder 'verplichtingen', uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten (€ 20,0 mln.).

Garanties

Schade-uitkering EKV

In 2021 valt de schade-uitkering naar verwachting € 75 mln. hoger uit. Dit heeft grotendeels te maken met het getekende multilaterale akkoord voor de schuldenkwijtschelding van Sudan. Het kwijt te schelden bedrag voor Nederland bedraagt € 75 mln. en hier dient enkel nog een bilateraal akkoord voor gesloten te worden. Op dit moment is het echter onzeker of het bilateraal akkoord nog in 2021 wordt gesloten, gezien de recente ontwikkelingen in Sudan. Indien het bilaterale akkoord niet in 2021 wordt gesloten, valt de schade-uitkering niet hoger uit.

Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten

De schade-uitkering voor de herverzekering leverancierskredieten is met € 945 mln. naar beneden bijgesteld. De schade-uitkering is beperkt gebleven als gevolg van minder faillissementen dan verwacht. Daarnaast is de regeling per 1 juli 2021 beëindigd.

Storting/onttrekking begrotingsreserve

De raming van de begrotingsreserve wordt met € 92,2 mln. naar beneden bijgesteld. De begrotingsreserve wordt gevoed door de premieontvangsten. Door een afname van de verwachte premieontvangsten daalt ook de verwachte storting in de begrotingsreserve. De onderliggende reden hiervoor is het uitblijven van grote transacties.

Ontvangsten

Garanties

Premies EKV

De premies voor de ekv worden met € 92,2 mln. naar beneden bijgesteld. De verwachte premies van de ekv over 2021 zijn aanzienlijk afgenomen, wat met name te maken heeft met het uitblijven van inkomsten gerelateerd aan een grote projectfinancieringstransactie.

Premies herverzekering leverancierskredieten

De premies voor herverzekering leverancierskredieten wordt met € 50 mln. naar boven bijgesteld. De originele raming zag enkel toe op facturen van 2021. Begin 2021 zijn echter ook de laatste facturen gerelateerd aan 2020 betaald, welke over de jaargrens zijn heen geschoven. Derhalve valt het bedrag aan zowel premies als schades en uitvoeringskosten hoger uit dan initieel geraamd.

Schaderestituties EKV

De schaderestituties worden met € 120 mln. naar beneden bijgesteld. In de begroting was voor 2021 de laatste recuperatietranche op Argentinië van € 135 mln. opgenomen. Argentinië bevindt zich momenteel in betalingsproblemen en is in onderhandeling over herstructurering van haar schuld. Voor 2021 wordt verwacht dat € 15 mln. van de totaal verwachte recuperaties van € 135 mln. wordt ontvangen van de Argentijnse staat. Zodra een nieuw betalingsschema is overeengekomen zal dit worden verwerkt in de begroting

Schaderestituties herverzekering leverancierskredieten

De schaderestituties herverzekering leverancierskredieten zijn met € 190 mln. naar beneden bijgesteld. Dit heeft met name te maken met het uitblijven van de, in de Ontwerpbegroting verwachte, schades. Zie ook de toelichting onder de post 'Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten'.

Storting/onttrekking begrotingsreserve

Definitieve schades, de kostenvergoeding Atradius en de overige kosten leiden tot een onttrekking uit de begrotingsreserve. Doordat de raming voor de definitieve schades toenemen, neemt ook de raming voor de onttrekking uit de begrotingsreserve met € 95 mln. toe. Een aanzienlijk deel hiervan bestaat uit de schuldenkwijtschelding van Sudan, wat gezien de recente ontwikkelingen in Sudan onzeker is. Zie ook de toelichting onder de post 'Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten'.

Licence