Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 5 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

10.088.378

45.000

10.133.378

68.058

10.201.436

913

913

913

913

waarvan betalingsverplichtingen

88.378

45.000

133.378

68.058

201.436

913

913

913

913

Kostenvergoeding Atradius DSB

17.987

0

17.987

913

18.900

913

913

913

913

Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten

0

45.000

45.000

0

45.000

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve EKV

70.244

0

70.244

67.000

137.244

0

0

0

0

Overige betalingsverplichtingen

147

0

147

145

292

0

0

0

0

          

waarvan garantieverplichtingen

10.000.000

0

10.000.000

0

10.000.000

0

0

0

0

Exportkredietverzekeringen

10.000.000

0

10.000.000

0

10.000.000

0

0

0

0

waarvan: aangegane garantieverplichtingen

10.000.000

0

10.000.000

0

10.000.000

0

0

0

0

waarvan: vervallen garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Uitgaven

580.378

685.000

1.265.378

165.058

1.430.436

50.913

25.913

15.913

913

waarvan juridisch verplicht

    

100%

    
          

Opdrachten

18.134

45.000

63.134

1.058

64.192

913

913

913

913

Kostenvergoeding Atradius DSB

17.987

0

17.987

913

18.900

913

913

913

913

Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten

0

45.000

45.000

0

45.000

0

0

0

0

Overige uitgaven

147

0

147

145

292

0

0

0

0

          

Garanties

492.000

640.000

1.132.000

97.000

1.229.000

50.000

25.000

15.000

0

Schade-uitkering EKV

142.000

0

142.000

97.000

239.000

50.000

25.000

15.000

0

Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten

350.000

640.000

990.000

0

990.000

0

0

0

0

          

Storting/onttrekking begrotingsreserve

70.244

0

70.244

67.000

137.244

0

0

0

0

Storting begrotingsreserve EKV

70.244

0

70.244

67.000

137.244

0

0

0

0

          

Ontvangsten

434.914

190.000

624.914

68.663

693.577

2.913

2.913

4.913

4.913

          

Garanties

331.870

190.000

521.870

67.750

589.620

2.000

2.000

4.000

4.000

Premies EKV

70.244

0

70.244

67.000

137.244

0

0

0

0

Premies herverzekering leverancierskredieten

0

90.000

90.000

0

90.000

0

0

0

0

Schaderestituties EKV

161.626

0

161.626

750

162.376

2.000

2.000

4.000

4.000

Schaderestituties herverzekering leverancierskredieten

100.000

100.000

200.000

0

200.000

0

0

0

0

          

Storting/onttrekking begrotingsreserve

103.044

0

103.044

913

103.957

913

913

913

913

Onttrekking begrotingsreserve EKV

103.044

0

103.044

913

103.957

913

913

913

913

Toelichting

Uitgaven en verplichtingen

Storting begrotingsreserve EKV

De verwachte storting in de begrotingsreserve voor 2021 neemt toe met € 67 mln. De storting in de begrotingsreserve is gelijk aan de raming van de premieontvangsten welke dit jaar eveneens met € 67 mln. toeneemt. Het toevoegen van de premieontvangsten aan de begrotingsreserve is een uitgave voor de Financiënbegroting.

Op 30 april 2020 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het ondersteunen van het bedrijf Royal IHC (Internationale Handelscombinatie) om de continuïteit van het bedrdijf te waarborgen18. De in 2020 verwachte schades hebben zich echter niet voorgedaan. Naar verwachting zullen deze in 2021 plaatsvinden. De raming in 2021 is derhalve opgehoogd met € 87 mln. schades IHC. Daarnaast is de raming voor de schade-uitkering Exportkredietverzekeringen (EKV) met € 10 mln. toegenomen, als gevolg van nieuw geopende schadezaken. Per saldo neemt de raming voor de schade-uitkering EKV toe met € 97 mln.

Ontvangsten

Premies EKV

De raming voor de premies EKV is met € 67 mln. gestegen. De verwachting is dat de te ontvangenpremie voor een in 2020 afgesloten grote projectfinanciering in 2021 in de kas zal worden ontvangen.

18

Kamerbrief 30 april 2020 - DBI/20128391

Licence