Base description which applies to whole site

Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

10.099.366

‒ 3.250.350

6.849.016

    

Uitgaven

186.366

249.650

436.016

    

Opdrachten

24.122

‒ 1.350

22.772

Kostenvergoeding Atradius DSB

18.900

0

18.900

Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten

5.000

‒ 1.500

3.500

Overige uitgaven

222

150

372

    

Garanties

92.000

191.000

283.000

Schade-uitkering EKV

87.000

195.000

282.000

Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten

5.000

‒ 4.000

1.000

    

Storting/onttrekking begrotingsreserve

70.244

60.000

130.244

Mutatie begrotingsreserve EKV

70.244

60.000

130.244

    

Ontvangsten

147.182

168.000

315.182

    

Garanties

123.150

3.000

126.150

Premies EKV

70.244

0

70.244

Premies herverzekering leverancierskredieten

3.000

‒ 2.000

1.000

Schaderestituties EKV

44.906

9.000

53.906

Schaderestituties herverzekering leverancierskredieten

5.000

‒ 4.000

1.000

    

Storting/onttrekking begrotingsreserve

24.032

165.000

189.032

Mutatie begrotingsreserve EKV

24.032

165.000

189.032

Tabel 17 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

10.099.366

‒ 3.250.350

6.849.016

waarvan garantieverplichtingen

10.000.000

‒ 3.305.000

6.695.000

Exportkredietverzekeringen

10.000.000

‒ 3.305.000

6.695.000

waarvan: aangegane garantieverplichtingen

10.000.000

‒ 3.305.000

6.695.000

waarvan: vervallen garantieverplichtingen

0

0

0

    

waarvan overige verplichtingen

99.366

54.650

154.016

Kostenvergoeding Atradius DSB

18.900

0

18.900

Uitvoeringskosten herverzekering leverancierskredieten

5.000

‒ 1.500

3.500

Schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten

5.000

‒ 4.000

1.000

Storting begrotingsreserve EKV

70.244

60.000

130.244

Overige betalingsverplichtingen

222

150

372

Toelichting

Verplichtingen

Exportkredietverzekeringen

Het plafond van € 10 mld. aan maximaal in een jaar aan te gane verplichtingen zal naar alle waarschijnlijkheid niet volledig worden benut in 2023. Op basis van de verplichtingen die op dit moment zijn aangegaan en de transacties die nog in 2023 worden verwacht, wordt € 3,5 mld. aan geraamde verplichtingen afgeboekt.

Uitgaven

Garanties

In 2023 valt het totaal aan schade-uitkeringen naar verwachting € 195 mln. hoger uit dan begroot. Dit komt met name door het afsluiten van een aantal schadedossiers (€ 165 mln.) waarop geen recuperatie meer mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de debiteur failliet is gegaan. Hiermee wordt opvolging gegeven aan de bezuinigingsopties ekv wat als aanbeveling is gedaan in de beleidsdoorlichting van artikel 5.7Daarnaast wordt voor € 30 mln. meer aan schade verwacht dan geraamd op lopende ekv-gedekte transacties.De raming voor de schade-uitkeringen Herverzekering Leverancierskredieten (HuLK) wordt met € 4 mln. naar beneden gesteld naar aanleiding van de laatste inzichten van de verzekeraars.

Storting begrotingsreserve EKV

Via het derde steunpakket 2023 voor Oekraïne8 is € 60 mln. beschikbaar gesteld om via de exportkredietverzekering financiële risico’s af te dekken voor Nederlandse bedrijven die via export of investeringen willen bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne. Dit bedrag van € 60 mln. wordt toegevoegd aan de begrotingsreserve ekv.

Ontvangsten

Garanties

De ontvangstenraming uit hoofde van de ekv- en HuLK-garanties worden per saldo met € 3 mln. naar boven bijgesteld. Dit wordt deels veroorzaakt door de terugbetaling van een schuld door Argentinië. Dit vloeit voort uit het op 28 oktober 2022 bereikte akkoord tussen de Club van Parijs en Argentinië. Het ontvangen bedrag in 2023 valt hoger uit dan geraamd omdat de betaling van eind 2022 over de jaargrens van 2023 is ontvangen. Daarnaast worden de ontvangsten op HuLK naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de laatste inzichten van de verzekeraars.

Onttrekking begrotingsreserve

De begrotingsreserve werkt als buffer om het verschil tussen enerzijds premieontvangsten en anderzijds definitieve schades en uitvoeringskosten op te vangen. Omdat een aantal schadedossiers definitief wordt afgesloten, neemt de raming voor de definitieve schades met € 165 mln. toe (zie toelichting op mutatie 2 in Tabel 2). Zie ook de toelichting onder uitgaven, garanties.

7

Zie bijlage bij Kamerstukken II 2022-2023, 31 935, nr. 82

8

Zie Kamerstukken II 2023-2024, 36 045, nr. 169

Licence