Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Internationale financiële betrekkingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

‒ 2.082.075

‒ 3.180.500

‒ 11.010.490

0

‒ 14.190.990

waarvan betalingsverplichtingen

35.162

44.016

39

0

44.055

Rentecompensatie ESM

0

15.000

0

0

15.000

Wereldbank

0

‒ 6.063

0

0

‒ 6.063

Teruggave winsten SMP/ANFA

33.300

33.300

0

0

33.300

Technische assistentie kiesgroeplanden

1.779

1.779

39

0

1.818

Overige betalingsverplichtingen

83

0

0

0

0

      

waarvan garantieververplichtingen

‒ 2.117.237

‒ 3.224.516

‒ 11.010.529

0

‒ 14.235.045

Kredieten EU-betalingsbalanssteun

0

0

64.000

0

64.000

Garantie aan DNB inzake IMF

‒ 2.050.187

‒ 3.219.904

‒ 11.612.191

0

‒ 14.832.095

EFSM

0

0

2.713

0

2.713

AIIB

0

6.618

0

0

6.618

Wereldbank

0

48.820

0

0

48.820

ESM

‒ 67.050

‒ 60.050

0

0

‒ 60.050

SURE

0

0

62.516

0

62.516

NGEU

0

0

472.433

0

472.433

      

Uitgaven

79.362

113.677

‒ 19.040

0

94.637

waarvan juridisch verplicht

 

99,2%

  

99,2%

      

Garanties

0

19.398

‒ 19.079

0

319

EIB pan-Europees garantiefonds

0

19.398

‒ 19.079

0

319

      

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

44.283

59.200

0

0

59.200

Ontvangsten IFI's

83

0

0

0

0

Rentecompensatie ESM

0

15.000

0

0

15.000

Wereldbank

44.200

44.200

0

0

44.200

      

Leningen

33.300

33.300

0

0

33.300

Teruggave winsten

33.300

33.300

0

0

33.300

      

Opdrachten

1.779

1.779

39

0

1.818

Technische assistentie

1.779

1.779

39

0

1.818

      

Ontvangsten

136.298

126.876

0

0

126.876

      

Garanties

7.750

0

0

0

0

ESM

7.750

0

0

0

0

      

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

2.180

2.180

0

0

2.180

Ontvangsten IFI's

2.180

2.180

0

0

2.180

      

Leningen

126.368

124.696

0

0

124.696

Aflossing lening Griekenland

124.696

124.696

0

0

124.696

Renteontvangsten lening Griekenland

1.672

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Kredieten EU-betalingbalanssteun De garantie voor de EU-betalingsbalanssteun is € 64 mln. hoger. De Nederlandse garantie wordt bepaald door het Nederlandse aandeel in het Europese BNI. Dit aandeel is in 2021 gestegen van 5,8% naar 5,9%, waardoor ook de Nederlandse garantie toeneemt.

Garantie aan DNB inzake IMF

De garantie aan DNB inzake IMF is met € 11,6 mld. naar beneden bijgesteld, doordat besloten is het onderdeel van de DNB garantie inzake IMF met betrekking tot de gealloceerde speciale trekkingsrechten (SDR’s) te laten vervallen. DNB en de Nederlandse Staat hebben ingestemd met het laten vervallen van dit deel van de garantie na het uitvoeren van een gezamenlijke evaluatie.4 Deze garantie is gecorrigeerd op basis van de wisselkoers op 23 maart 2021.

SURE De garantie voor SURE is per saldo € 63 mln. hoger. De garantie wordt aangepast als er een wijziging plaatsvindt in het Nederlandse aandeel in het Europese BNI of als er een wijziging optreedt in de uitstaande schuld met bijbehorende renteverplichtingen. Het Nederlandse aandeel in het Europese BNI in 2021 is gestegen van 5,8% naar tot 5,9%, wat leidt tot een hogere garantie. Daarnaast heeft de Europese Commissie nieuwe leningen uitgegeven tegen lagere rentes dan voorheen geraamd, wat leidt tot een lagere garantie.

NGEU De garantie voor Next Generation EU is € 472 mln. hoger. De Nederlandse garantie wordt bepaald door het Nederlandse aandeel in het Europese BNI. Dit aandeel is in 2021 gestegen van 5,8% naar 5,9%, waardoor ook de Nederlandse garantie toeneemt.

Uitgaven

Garanties

EIB pan-Europees garantiefonds

De uitgaven voor het EIB pan-europees zijn met € 19,1 mln. naar beneden bijgesteld. De verwachte verliezen van het Europees garantiefonds zijn bijgesteld aan de hand van laatste ramingen van de EIB. De verwachting van € 260 mln. aan verliezen over de totale looptijd van het fonds blijft ongewijzigd. Het zwaartepunt in de verliezen wordt nu voor latere jaren verwacht.

4

Kamerstuk 26234, nr. 254

Licence