Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Verplichtingen

BetalingsverplichtingDe uitvoeringskosten van de herverzekering leverancierskredieten zijn € 9,7 mln. lager dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting. Dit komt met name doordat enkele facturen van 2021 in 2022 betaald zullen worden.

Garantieverplichtingen ekvDe aangegane verplichtingen voor de schade-uitkering ekv zijn met € 723 mln. gedaald ten opzichte van de tweede suppletoire begroting. De faciliteit kent een plafond van € 10 mld. voor nieuw aan te gane verplichtingen per jaar. Bij de tweede suppletoire begroting is deze met € 2 mld. naar beneden bijgesteld, omdat duidelijk werd dat niet de volledige faciliteit benut zou worden in 2021. Uiteindelijk is er in 2021 voor € 7,3 mld. aan nieuwe verplichtingen aangegaan.

Uitgaven

OpdrachtenZie toelichting bij 'betalingsverplichting'.

GarantiesDe begroting hield rekening met een kwijtschelding van € 75 mln. aan Sudan. Door de onrustige politieke situatie in Sudan heeft dit zich niet in 2021 gematerialiseerd. Dit zal naar verwachting in 2022 gebeuren. Daarnaast zijn er minder schades uitgekeerd (€ 25 mln.) dan begroot. Bij de ekv zijn schades moeilijk te ramen door het grillige karakter van de ekv-portefeuille. Het al dan niet materialiseren van één schadezaak kan een grote impact hebben op de realisatie ten opzichte van het begrote bedrag.

Schade-uitkering herverzekering leverancierskredietenDe schade-uitkering herverzekering leverancierskredieten is met € 9,7 mln. naar beneden bijgesteld. De ramingen rondom schade-uitkeringen zijn omgeven door onzekerheden rondom faillissementen en schadeclaims. Tot op heden zijn de schade-uitkeringen kleiner gebleken dan de prognoses. Dit komt door het lage aantal faillissementen.

Storting/-onttrekking begrotingsreserveDe storting aan de begrotingsreserve is per saldo € 36,2 mln. hoger. Dit betreft de premies die hoger zijn uitgevallen dan bij de tweede suppletoire begroting geraamd.

Ontvangsten

Premies ekvAan het eind van 2021 is nog een grote premiesom ontvangen. De premieontvangsten zijn daardoor € 36,2 mln. hoger uitgevallen dan bij de tweede suppletoire begroting geraamd.

Premies herverzekering leverancierskredietenDe premies zijn geraamd op basis van de premie-inkomsten van de verzekeraars in 2020. De premies van de herverzekering leverancierskredieten zijn € 8,9 mln. lager uitgevallen dan bij de tweede suppletoire begroting geraamd. Dit komt met name doordat er premierestituties hebben plaatsgevonden aan verzekerden door het lager dan verwacht aantal schadeclaims.

Schaderestituties herverzekering leverancierskredietenDe schaderestituties voor herverzekering leverancierskredieten zijn € 5,9 mln. lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een lager dan verwacht aantal schade-uitkeringen.

Storing/-onttrekking begrotingsreserveDe storting of onttrekking aan de begrotingsreserve is opgebouwd uit definitieve schades, overige kosten en de kostenvergoeding aan Atradius. Doordat de definitieve schades lager zijn uitgevallen dan bij tweede suppletoire begroting geraamd, valt de geraamde onttrekking uit de reserve ook lager uit (€ 74,6 mln.).

Licence