Base description which applies to whole site

2.3 Ontvangsten- uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Vastgestelde begroting 2021

 

4.610.299

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

 

340.917

 

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

4.951.216

    
    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1

Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten

1, 2, 3, 4, 7

20.000

2

Budget t.b.v. munitie opleiding en training + Vrijgave instandhouding

1, 2, 3, 4, 7

998

3

Herschikking budget t.b.v. instandhouding vastgoed

5, 7

16.600

4

Hogere ontvangst t.b.v. instandhouding materieel Marine

2, 7

15.000

5

Terugstorten lening uit de exploitatie (Marine)

2, 7

15.000

6

Toekennen budget t.b.v. samenvoeging AIVD en MIVD

5, 7

11.350

7

Herschikking DMO

1, 7

12.426

8

COVID-19 meeruitgaven

1, 3, 5, 7

26.132

9

Vrijgave overprogrammering

1, 2, 3, 4, 5, 6

‒ 295.454

10

Interdepartementale budgetoverhevelingen

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

‒ 3.634

    
    
 

Overige mutaties

 

49.767

 

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

4.819.401

Toelichting overzicht belangrijkste suppletoire mutaties

1. Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten

De instandhoudingsbudgetten materieel van de drie operationele commando's staan onder zware druk. Los van en vooruitlopend op het recente Kabinetsbesluit om extra middelen beschikbaar te stellen voor Defensie, heeft Defensie eerder besloten om de budgetten te verhogen met € 60 miljoen. Dit om interen op de voorraden te voorkomen. Het betreft een eenmalige herschikking als gevolg van vertraagde betalingen bij de instandhouding van munitie en KPU. Deze herschikking wordt gefinancierd vanuit artikel 12 Nog onverdeeld van de defensiebegroting (€ 20 miljoen) en door een herschikking vanuit instandhouding munitie en KPU (€ 40 miljoen). Per saldo stijgt de begroting van het DMF hierdoor met € 20 miljoen.

2. Budget t.b.v. munitie opleiding en training + Vrijgave instandhouding

Recent heeft het Kabinet middelen beschikbaar gesteld voor munitie oefenen & trainen (structureel € 60 miljoen vanaf 2021). Doordat deze extra verkregen middelen voor opleiding training en munitie laat in het jaar beschikbaar zijn gekomen en de levering van munitie door externe omstandigheden, onder andere door een incident bij een leverancier, vertraagd is wordt een groot deel van dit budget voor dit jaar doorgeschoven naar latere jaren om dan de verplichtingen te kunnen voldoen.

3. Herschikking budget t.b.v. instandhouding vastgoed

Vanwege een tekort op het budget instandhouding infrastructuur wordt € 16,6 miljoen vanuit artikel 8 DOSCO van de defensiebegroting overgeheveld en aan het budget instandhouding vastgoed toegevoegd.

4. Hogere ontvangst t.b.v. instandhouding materieel Marine

De verwachte hogere overige ontvangsten, vanwege o.a. achterstallige verrekeningen voor onderhoud aan de Portugese M-fregatten, worden aangewend voor de instandhouding materieel Marine.

5. Terugstorten lening uit vanuit de exploitatie (Marine)

In 2019 is met de tweede suppletoire begroting incidenteel geld vanuit de investeringen in materieel ingezet om extra instandhoudings- en gereedstellingsuitgaven te compenseren. Voor de Marine ging dit om € 15 miljoen. Met een incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen zijn deze middelen weer toegevoegd aan de investeringen.

6. Toekennen budget t.b.v. samenvoeging AIVD en MIVD

Dit budget is toegevoegd aan het DMF om het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) te compenseren voor de kosten van de voorbereidingen van het project om de AIVD en MIVD gezamenlijk te huisvesten. Doordat het project een andere opzet krijgt, wil het RVB de reeds gemaakt kosten (€ 25 miljoen) dit jaar afrekenen met de departementen/diensten. Het deel voor Defensie is € 11,35 miljoen. De kamer is hier op 4 juni 2021 over geïnformeerd middels de kamerbrief gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD (kenmerk: 2021-0000298029).

7. Herschikking DMO

Het betreft een herschikking van de budgetten gereedstelling en personele uitgaven naar instandhouding materieel.

8. COVID-19 meeruitgaven

De meeruitgaven als gevolg van COVID-19 worden generaal gecompen-seerd en aan het budget van het DMF toegevoegd. Het betreft hier onder meer de huur van extra tenten voor oefeningen en op kazernes om de 1,5 meter afstand houden te garanderen.

9. Vrijgave overprogrammering

De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.

10. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Vanuit het DMF is onder andere € 6,7 miljoen overgeheveld naar Binnen­landse Zaken (BZK) voor innovatieve software en uitbreiding digitale opslagcapaciteit. Daarnaast hebben diversie ministeries een aantal kleinere bedragen naar het DMF overgeheveld.

Per saldo daalt de begroting van het DMF als gevolg van de interdeparte­mentale budgetoverhevelingen met € 3,6 miljoen.

Licence