Base description which applies to whole site

2.4 Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

747.089

1.068.780

204.550

‒ 735.786

537.544

      

Uitgaven

669.194

749.508

204.550

‒ 137.523

816.535

      

Verwerving

     

Opdrachten

876.786

857.870

‒ 137.860

‒ 239.952

480.058

Verwerving: voorbereidingsfase

81.408

41.436

‒ 20.662

‒ 20.774

0

Verwerving: onderzoeksfase

830

3.112

73

‒ 3.185

0

Verwerving: realisatie

794.548

813.322

‒ 117.271

‒ 215.993

480.058

      

Instandhouding

     

Opdrachten

324.942

354.829

23.524

‒ 84.356

293.997

Instandhouding Materieel

324.942

354.829

23.524

‒ 84.356

293.997

      

Kennis en Innovatie

     

Bekostiging

32.066

29.888

7.426

795

38.109

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

3.019

2.899

‒ 1

1.902

4.800

Technologieontwikkeling

22.546

15.478

6.012

5.688

27.178

Kennisgebruik

3.113

5.087

1.981

‒ 3.500

3.568

Kort Cyclische Innovatie

3.388

6.424

‒ 566

‒ 3.295

2.563

      

Reserve valutaschommelingen

0

0

0

4.371

4.371

      

Onzekerheidsreservering

16.192

3.336

0

‒ 3.336

0

      

Over-/ onderprogrammering

‒ 580.792

‒ 496.415

311.460

184.955

0

      

Ontvangsten

56.058

70.106

2.240

0

72.346

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De raming voor de verplichtingen voor Defensiebreed materieel is met € 531,2 miljoen verlaagd. Deze verlaging komt alleerst voort uit de bijstellingen in de uitgavenramingen. Daarnaast is de verplichtingenprognose van de materieelprojecten verwerkt. Hierdoor verschuift verplichtingenbudget naar latere jaren, omdat deze verplichtingen dit jaar niet meer worden aangegaan. Dit betreft onder andere de projecten Defensie Operationeel Kleding Systeem (- € 114,9 miljoen) en verwerving HV-brillen (- € 15,5 miljoen).

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfaseHet budget voor de voorbereidingsfase wordt dit jaar met € 41,4 miljoen volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Dit betreft onder andere een herschikking van het programma «BKI reparatie overige assortimenten» (€ -15,6 miljoen) de vervanging van Klein Kaliber Wapens (€ -17,0 miljoen) en het Counter Unmanned Aircraft Systems (€ +8,5) miljoen.

Naast deze herschikkingen worden naar verwachting geen projecten in voorbereiding in 2021 meer gerealiseerd. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Duurzame Mobiliteit Defensie Grootmaterieel (€ -5,6 miljoen).

Verwerving: realisatie

Het realisatiebudget voor Defensiebreed materieel is met ongeveer € 333 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de herfasering bij het project BKI conventionele munitie (- € 43 miljoen), doordat de levering van 81mm mortier munitie is verschoven naar 2022 vanwege keuringsproblemen bij de fabrikant. Daarnaast heeft een herfasering plaatsgevonden bij veel verschillende projecten waaronder Defensie Operationeel Kleding Systeem (- € 18,4 miljoen), verwerving HV-brillen (- € 16,4 miljoen) en Milsatcom (- € 11,3 miljoen).

Instandhouding Materieel

Het instandhoudingsbudget is met € 60,8 miljoen naar beneden bijgesteld. Recent heeft het Kabinet extra middelen beschikbaar gesteld voor munitie voor oefenen & trainen (structureel € 60 miljoen vanaf 2021). Daardoor kon de eerdere noodzakelijke interne herschikking die in 2020 voor 2021 is uitgevoerd vanuit de begrotingsatikelen van de Defensieonderdelen van in totaal € 40 miljoen worden teruggedraaid. Daarnaast is de raming van het KPU-bedrijf met € 47 miljoen verlaagd als gevolg van vertraging bij de leveringen van NFP regenjassen, de offertes voor combat shirts die niet voldoen aan de eisen en verschuiving van een af te sluiten raamovereenkomst. Daarnaast schuift munitiebudget à € 30 miljoen als gevolg knelpunten bij de levering, onder andere door een incident bij een leverancier, door naar volgend jaar. Samen met een aantal andere kleinere verschuivingen daalt de raming voor het instandhouding van Defensiebreed materieel daarmee met circa € 60 miljoen.

Over- en onderprogrammering

De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

4.242.634

4.255.298

‒ 15.431

‒ 3.774.574

465.293

      

Uitgaven

631.224

589.001

‒ 15.431

‒ 13.242

560.328

      

Verwerving

     

Opdrachten

740.426

580.512

‒ 41.121

‒ 167.887

371.504

Verwerving: voorbereidingsfase

64.510

41.793

‒ 28.308

‒ 13.485

0

Verwerving: onderzoeksfase

224.134

11.949

11.497

‒ 23.446

0

Verwerving: realisatie

451.782

526.770

‒ 24.310

‒ 130.956

371.504

      

Instandhouding

     

Opdrachten

148.995

147.033

25.704

16.087

188.824

Instandhouding Materieel

148.995

147.033

25.704

16.087

188.824

      

Over-/ onderprogrammering

‒ 258.197

‒ 138.544

‒ 14

138.558

0

      

Ontvangsten

9.600

9.600

10.000

6.500

26.100

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De raming voor de verplichtingen voor Maritiem materieel is voor 2021 met € 3.790 miljoen verlaagd. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan, waarin de ramingen van de verplichtingen voor onder meer de Vervanging van de onderzeeboten, de midlife update van Zr.Ms. Johan de Witt, de Evolved Sea Sparrow Missile en de Torpedo's MK48 zijn doorgeschoven naar 2022. Over de voortgang van de Vervanging van de onderzeeboten is de Tweede Kamer op 27 oktober 2021 met de brief X-34 225 nr. 34 geïnformeerd

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfaseHet budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 41,8 dit jaar volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Dit betreft onder andere een herschikking van het project Upgrade SM-II (€ -18,5 miljoen) en het project Aanpassing Instandhoudingsconcept Geleide Wapens (€ -7,3) miljoen.

Naast deze herschikkingen worden naar verwachting geen projecten in voorbereiding in 2021 meer gerealiseerd. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Beach Armoured Recovery Vehicle (€ -10,8 miljoen).

Verwerving: onderzoeksfase

Het budget voor projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 11,9 dit jaar volledig afgeboekt. Dit komt onder andere door een aantal kleine herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Het budget dat na deze herschikkingen nog resteert zal naar verwachting niet meer in 2021 tot realisatie komen. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Vervanging Onderzeeboten (€ -12,2 miljoen).

Verwerving: realisatiefase

De raming van de projecten in realisatiefase wordt ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met ruim € 155 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit is voornamelijk aan de volgende projecten toe te rekenen: MLU Zr. Ms. Johan de Witt, doordat het uitvoeringscontract later wordt aangegaan dan gepland, wordt € 15 miljoen verschoven naar kasjaar 2022. Daarnaast wordt er op het project ESSM BLOCK 2 Verwerving en integratie, minder missiles aangekocht in 2021 dan begroot, hierdoor vindt een verschuiving plaats van € 11,7 miljoen naar 2022.

Instandhouding materieel

Het budget voor instandhouding materieel is ten opzicht van de 1e suppletoire begroting met € 42 miljoen toegenomen. Dit komt met name doordat het vrijkomen van brandstofbudget van DMO wat voor een gedeelte (€20 miljoen) aan het instandhoudingsbudget wordt toegevoegd. Ook raamt de Marine hogere ontvangsten dit jaar, door de extra nadruk op de inning. Hierdoor maakt de Marine nu een inhaalslag uit eerdere jaren. (bijvoorbeeld ontvangsten in verband met onderhoud aan Portugese schepen). Deze extra ontvangsten worden aangewend voor de instandhouding van Maritiem Materieel.

Over- en onderprogrammering

De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.149.905

1.222.925

‒ 36.692

476.596

1.662.829

      

Uitgaven

605.553

634.094

‒ 16.692

29.015

646.417

      

Verwerving

     

Opdrachten

529.403

554.730

‒ 85.434

‒ 136.485

332.811

Verwerving: voorbereidingsfase

14.887

11.142

‒ 1.614

‒ 9.528

0

Verwerving: onderzoeksfase

5.358

4.210

‒ 4.209

‒ 1

0

Verwerving: realisatie

509.158

539.378

‒ 79.611

‒ 126.956

332.811

      

Instandhouding

     

Opdrachten

241.834

247.061

21.597

44.948

313.606

Instandhouding Materieel

241.834

247.061

21.597

44.948

313.606

      

Over-/ onderprogrammering

‒ 165.684

‒ 167.697

47.145

120.552

0

      

Ontvangsten

0

2.500

0

0

2500

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen De verplichtingen voor Land materieel zijn met € 427,2 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is onder andere het gevolg van het bijstellen van de verplichtingen voor operationele dienstvoertuigen. De actualisaties van de verplichtingen zijn verwerkt in het Defensie Lifecycle Plan. Hiermee zijn de financiële reeksen van de projecten in het juiste kasritme gezet.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor projecten in de voorbereidingsfase is met € 11,1 volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal kleine herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Het budget dat na deze herschikkingen nog resteert zal naar verwachting niet meer in 2021 tot realisatie komen. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Vervanging transportmiddelen bedrijfsvoering (€ -8,4 miljoen).

Verwerving: realisatiefase

Het verwervingsbudget voor de realisatiefase is met ongeveer € 207 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt voornamelijk door het project MLU CV-90: de betaling van enkele mijlpalen zal de jaargrens overschrijden, ten opzichte van de 1e suppletoire begroting is de begroting voor 2021 daarom met € 32 miljoen gereduceerd. Tevens is bij het project Groot pantserwielvoertuig Boxer (productie) sprake van een neerwaartse bijstelling van € 14 miljoen, doordat de verplichting van de deelbehoefte «aanschaf 3 extra Boxer-Ambulances» is vertraagd. Daarnaast zijn op de volgende projecten herfaseringen opgetreden: CBRN (€ 11 miljoen), inzet voorraad GILL (€ 11 miljoen), EODD Robots (€ 8 miljoen) en andere kleine projecten.

Instandhouding Materieel

Per saldo wordt het instandhoudingsbudget van de Landmacht verhoogd met ongeveer € 66,5 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door de doorwerking van het extra Defensiebudget voor munitie opleiding en training (€ 60 miljoen).

Over- en onderprogrammering

De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.063.617

721.950

‒ 72.925

14.663

663.688

      

Uitgaven

1.420.232

1.394.055

‒ 72.925

49.279

1.370.409

      

Verwerving

     

Opdrachten

1.715.005

1.353.173

65.361

‒ 352.644

1.065.890

Verwerving: voorbereidingsfase

11.386

4.950

‒ 4.617

‒ 333

0

Verwerving: realisatie

1.703.619

1.348.223

69.978

‒ 352.311

1.065.890

      

Instandhouding

     

Opdrachten

243.102

249.113

17.874

37.532

304.519

Instandhouding Materieel

243.102

249.113

17.874

37.532

304.519

      

Over-/ onderprogrammering

‒ 537.875

‒ 208.231

‒ 156.160

364.391

0

      

Ontvangsten

0

0

0

5.527

5.527

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Lucht materieel zijn met € 58,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Hiermee geeft de raming van de verplichtingen het meest actuele beeld van de verwachte realisatie. Onderliggend aan de verlaging van verplichtingen liggen verschillende afzonderlijke bijstellingen. De actualisaties van de verplichtingen zijn verwerkt in het Defensie Lifecycle Plan. Hiermee zijn de financiële reeksen van de projecten in het juiste kasritme gezet.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: Realisatiefase

Per saldo is het realisatiebudget neerwaarts bijgesteld met ongeveer € 282,3 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door herfasering in het programma Verwerving F-35 (-/- € 106 miljoen) en van de levcering en betaling van 4 Chinook toestellen dit jaar vanwege de COVID-19 situatie (-/- € 33 miljoen. Daarnaast vindt een herfasering plaats op het project Vervanging Gulfstream (-/- € 39 miljoen).

Instandhouding materieel

Per saldo wordt het instandhoudingsbudget van de Luchtmacht verhoogd met ongeveer € 55,4 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door de doorwerking van het extra Defensiebudget voor munitie opleiding en training (€ 60 miljoen).

Over-/ onderprogrammering

De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

645.976

718.457

21.670

‒ 6.467

733.660

      

Uitgaven

684.927

760.208

21.670

‒ 7.004

774.874

      

Verwerving

     

Opdrachten

465.071

436.479

‒ 32.343

‒ 55.478

348.658

Verwerving: voorbereidingsfase

133.148

105.205

3.136

‒ 108.341

0

Verwerving: realisatie

331.923

331.274

‒ 35.479

52.863

348.658

      

Instandhouding

     

Opdrachten

396.860

395.833

24.336

6.047

426.216

Instandhouding Infrastructuur

396.860

395.833

24.336

6.047

426.216

      
      

Over-/ onderprogrammering

‒ 177.004

‒ 72.104

29.677

42.427

0

      

Ontvangsten

26.629

25.199

0

‒ 3829

21.370

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget in de voorbereidingsfase is per saldo met € 105,2 miljoen gedaald. Dit komt onder andere door een aantal herschikkingen in het Defensie Lifecycle Plan tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Hieronder vallen onder andere het project voor de legering van € 71,8 miljoen en het eerste deel van de renovatie van de hoofdbaan op Gilze-Rijen van € 6,5 miljoen. Daarnaast is € 23,6 miljoen aan projecten naar 2022 verschoven, waaronder € 10,2 miljoen voor projecten op het gebied van stikstof, € 3,3 miljoen voor projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, € 1,4 miljoen voor de revitalisering van de Johannes Postkazerne en € 1,0 miljoen voor de herinrichting van Kamp Nieuw-Milligen.

Verwerving: realisatie

Het budget in realisatie is per saldo met € 17,4 miljoen gestegen. Dit komt met name door projecten die van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase zijn overgegaan. Zie de bovenstaande projecten. Dit betreft in totaal € 84,7 miljoen. Ook is er € 11,4 miljoen toegevoegd voor de herhuisvesting van de AIVD en MIVD op de Frederikkazerne (AMF). Daarnaast zijn projecten naar 2022 doorgeschoven. Dit verklaart zo'n € 42,3 miljoen. Voorbeelden die hieronder vallen zijn: vastgoed dat aangepast moet worden door gewijzigde wet- en regelgeving (in totaal € 19,5 miljoen); € 10,0 miljoen voor de renovatie en nieuwbouw voor het NATO Communications and Information Agency (NCIA) en € 5,0 miljoen voor bouwtechnische verbeteringen voor de brandveiligheid. Tot slot hebben er voor € 46,3 miljoen aan herschikkingen plaatsgevonden in het Defensie Lifecycle Plan (DLP) tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Voor € 20,0 miljoen heeft dat wederom te maken met vastgoedprojecten als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving en € 3,7 miljoen voor het project zon op daken.

Instandhouding

Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 30,4 miljoen gestegen. Dit komt onder andere door de overheveling vanuit artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando op de Defensiebegroting van € 22,4 miljoen voor het verminderen van achterstallig onderhoud. Daarnaast is vanuit de Landmacht € 5,9 miljoen en vanuit de Luchtmacht € 1,0 miljoen overgeheveld aan de commandantenvoorziening om werkzaamheden aan vastgoed mee uit te voeren.

Over-/ onderprogrammering

Met bovenstaande actualisaties zijn de budgetten aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt volledig afgeboekt.

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

599.169

824.350

37

‒ 305.972

518.415

      

Uitgaven

599.169

824.350

37

‒ 173.549

650.838

      

Verwerving

     

Opdrachten

529.838

704.209

‒ 40.945

‒ 325.600

337.664

Verwerving: voorbereidingsfase

249.983

285.080

‒ 59.086

‒ 225.994

0

Verwerving: realisatie

279.855

419.129

18.141

‒ 99.606

337.664

      

Instandhouding

     

Opdrachten

243.373

306.411

2.042

4.721

313.174

Instandhouding IT

243.373

306.411

2.042

4.721

313.174

      
      

Over-/ onderprogrammering

‒ 174.042

‒ 186.270

38.940

147.330

0

      

Ontvangsten

6.669

14.424

757

‒ 4.655

10.526

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor IT zijn met € 305,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze verlaging komt alleerst voort uit de bijstellingen in de uitgavenramingen. Daarnaast is de verplichtingenprognose van de IT projecten verwerkt. Hierdoor verschuift verplichtingenbudget naar latere jaren, omdat deze verplichtingen dit jaar niet meer worden aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor projecten in de voorbereidingsfase is met € 285,1 miljoen volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Dit betreft onder andere een herschikking van het programma Grensverleggende IT (-76,6 miljoen) en het project «FOXTROT» (€ -9,7 miljoen) .

Naast deze herschikkingen worden naar verwachting geen projecten in voorbereiding in 2021 meer gerealiseerd. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere delen van het project Grensverleggende IT (€ -131,2 miljoen).

Verwerving: realisatie

Het verwervingbudget voor IT realisatiefase is per saldo met ongeveer € 81,5 miljoen naar beneden bijgesteld. De IT-projecten ondervinden hinder als gevolg van de COVID-19 situatie, hierdoor is er een verminderde beschikbaarheid van onderdelen, zoals computerchips.

Instandhouding

Het uitgavenbudget instandhouding IT is per saldo € 6,8 miljoen gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de hoge containerprijzen en de schaarste aan papier en karton.

Over-/ onderprogrammering

Met bovenstaande actualisaties zijn de budgetten aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt volledig afgeboekt.

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

0

0

0

0

0

      

Uitgaven

0

0

0

0

0

      
      

Ontvangsten

4.511.343

4.829.387

108.212

99.885

5.037.484

      

Ontvangsten

     

Ontvangsten

4.511.343

4.829.387

108.212

99.885

5.037.484

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF.

Licence