Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

113.757

113.386

37.917

14.763

166.066

      

Uitgaven

113.757

113.386

37.917

14.763

166.066

      

5.1 Ruimtelijke ordening

     

Subsidies (regelingen)

     

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.500

300

0

‒ 100

200

Basisregistraties

830

380

0

0

380

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

300

300

0

0

300

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

0

70

40

0

110

Opdrachten

     

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.378

1.396

‒ 67

‒ 226

1.103

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

57

1.620

‒ 198

‒ 100

1.322

Gebiedsontwikkeling

6.121

3.298

‒ 800

‒ 1.200

1.298

Geo-informatie

0

50

0

0

50

Ruimtegebruik bodem (diversen)

270

0

0

0

0

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

1.702

1.672

250

‒ 9

1.913

Windenergie op zee

285

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Kadaster (basisregistraties)

26.205

26.495

‒ 171

981

27.305

Geo-informatie

2.136

2.783

1.535

356

4.674

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

6.229

510

836

60

1.406

Diverse bijdragen

431

1.210

‒ 798

‒ 137

275

Bijdrage aan medeoverheden

     

Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit

3.110

560

0

0

560

Gebiedsontwikkeling

15.000

14.960

0

740

15.700

Ruimtelijk ontwerp

0

0

42

0

42

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   

ESPON

0

0

0

479

479

Bijdrage aan agentschappen

     

RVB

2.484

3.493

0

80

3.573

RIVM

140

64

0

0

64

RWS (leefomgeving)

6.345

5.616

229

0

5.845

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

450

534

0

0

534

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

   

Infrastructuur en Waterstaat (H12)

0

91

0

0

91

      

5.2 Omgevingswet

     

Subsidies (regelingen)

     

Eenvoudig Beter

0

80

24.118

‒ 52

24.146

Opdrachten

     

Eenvoudig Beter

540

965

‒ 45

‒ 501

419

Aan de Slag

12.763

1.647

6

230

1.883

Serviceteam Rijk

0

0

0

205

205

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Kadaster

21.642

21.452

11.263

‒ 7.805

24.910

Geonovum

0

1.403

535

2.060

3.998

ICTU

0

750

0

‒ 150

600

Aan de Slag

0

125

0

‒ 4

121

Diverse bijdragen

0

65

45

0

110

Bijdrage aan medeoverheden

     

Aan de Slag

274

0

0

0

0

Eenvoudig Beter

0

240

0

‒ 147

93

Bijdrage aan agentschappen

     

RWS (Eenvoudig beter)

600

0

0

0

0

Aan de Slag

2.965

21.172

1.097

20.003

42.272

Diverse agentschappen

0

85

0

0

85

      

Ontvangsten

3.824

3.919

809

7.764

12.492

1

Inclusief de nota van wijzging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 95,3% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Meerkosten uitstel Omgevingswet

Dit betreft generale compensatie voor uitstel- en implementatieondersteuningskosten als gevolg van interbestuurlijke samenspel en wensen van de Kamer. Met deze middelen worden verdere vertragingen voorkomen in het aansluiten van de gebruikers op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Een deel van deze middelen wordt beschikbaar gesteld aan medeoverheden om hen te ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet.

Afbouw Digitaal Stelsel Omgevingswet

Dit betreft additionele middelen voor de afbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit wordt gedekt binnen de begroting van het Ministerie van BZK.

Bijdrage beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening

Dit betreft de bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) in 2021 en 2022.

Omgevingswet

Er worden middelen van artikel 5 naar artikel 11 gerealloceerd om apparaatsuitgaven in het kader van de Omgevingswet op het juiste artikel en het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2021.

Ontvangsten

Dit betreft een afrekening met het Kadaster en Rijkswaterstaat over 2020.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Uitgaven

5.1 Ruimtelijke ordening

Opdrachten

Gebiedsontwikkeling

Er wordt circa € 0,7 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel. De middelen gaan van dit instrument naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden.

Voor het uitvoeren van gebiedsonderzoeken in de metropoolregio Utrecht wordt € 0,3 mln. overgeboekt naar het Ministerie van IenW.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster (Basisregistraties)

Dit betreft circa € 0,8 mln. aan uitgaven voor het beheer van de landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Het beheer van de landelijke voorziening BGT is van het Samenwerkingsverband van Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT) overgegaan naar het Kadaster. Hiervoor dient overgestapt te worden van de beheersystemen van SVB-BGT naar de Kadastersystemen voor de BGT. Dit leidt tot tijdelijke hogere transitiekosten. Hier staan hogere ontvangsten tegenover.

Als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet dient de website Ruimtelijkeplannen.nl langer in de lucht te blijven. Hiervoor wordt € 0,5 mln. gerealloceerd van begrotingsartikel 4 naar dit instrument.

Bijdrage aan medeoverheden

Gebiedsontwikkeling

Er wordt circa € 0,7 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel. De middelen gaan van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden.

5.2 Omgevingswet

Opdrachten

Eenvoudig Beter

De activiteiten ten behoeve van Omgevingswet worden door diverse uitvoeringsorganisaties zoals het Kadaster, Rijkswaterstaat en Geonovum uitgevoerd. Om deze uitgaven op de juiste regeling te verantwoorden, worden de middelen gerealloceerd binnen dit begrotingsartikel. De middelen gaan van dit instrument naar bijdrage aan agentschappen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster

Om de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor het beheer van de Omgevingswet op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 8,1 mln. gerealloceerd van dit instrument naar Bijdrage aan agentschappen binnen hetzelfde begrotingsartikel.

Het beheer en de afbouw van de Omgevingswet wordt bij diverse uitvoeringsorganisaties uitgezet. Om de uitgaven, gebaseerd op de laatste kwartaalrapportage op de juiste regelingen te verantwoorden, wordt € 2 mln. gerealloceerd van deze regeling naar Geonovum, binnen hetzelfde instrument.

Het blijkt dat de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen-viewer (LVBB-viewer) en DSO-viewer onvoldoende functionaliteit bieden voor het in samenhang kunnen raadplegen van regels en kaart. Het vergt extra werk in de gehele plankosten om dit op te lossen. Daarnaast zijn er onvoorziene kosten in het kader van de basischeck en de Meldingen Coördinatie. Dit leidt tot extra kosten van € 1,8 mln.

Daarnaast valt de afrekening met het Kadaster, als Tactisch Beheer Organisatie, voor de afbouw van het DSO € 1,2 mln. hoger uit dan voorzien. Hier tegenover staat dat RVO een positief resultaat heeft behaald over 2020 en dit resultaat verdeelt over de departementen waarmee wordt samengewerkt. Hierdoor wordt het budget op deze regeling met € 3 mln. opgehoogd.

Geonovum

Het beheer en de afbouw van de omgevingswet wordt bij diverse uitvoeringsorganisaties uitgezet. Om de uitgaven, gebaseerd op de laatste kwartaalrapportage op de juiste regelingen te verantwoorden, wordt € 2 mln. gerealloceerd van Kadaster naar deze regeling, binnen hetzelfde instrument.

Bijdrage aan agentschappen

Aan de Slag

Om de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor het beheer van de Omgevingswet op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 10,4 mln. gerealloceerd van het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar dit instrument binnen hetzelfde begrotingsartikel.

Daarnaast ontvangt Rijkswaterstaat circa € 9,5 mln. voor additionele werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet.

Ontvangsten

Het Ministerie van BZK ontvangt circa € 3 mln. van het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen in het kader van de beheerbijdrage voor het digitaal stelsel omgevingswet landelijke voorziening.

Daarnaast betreft dit onder andere diverse ontvangsten voor de Omgevingswet. Zo gaat het om de afrekening 2020 met het Kadaster voor Beheer en doorontwikkeling en Implementatie (€ 1,6 mln). Tevens betreft het een afrekening met Geonovum voor de opdracht MIM/HIM Standaarden 2020 en Afbouw DSO-LV (€ 0,1 mln.). Tot slot betreft het een terugstorting van een dubbele betaling aan Rijkswaterstaat (€ 0,6 mln.).

Tot slot ontvangt het Ministerie van BZK circa € 1,5 mln. van Rijkwaterstaat naar aanleiding van de afrekeningen over 2020.

Licence