Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting(2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

478.329

553.346

‒ 23.516

‒ 15.123

514.707

      

Uitgaven

537.329

626.953

‒ 23.516

‒ 15.123

588.314

      

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

   

Subsidies (regelingen)

     

Energiebesparing Koopsector

18.500

92.900

0

0

92.900

Energiebesparing Huursector

37.000

35.800

0

‒ 7.200

28.600

Energietransitie en duurzaamheid

77.071

10.571

‒ 542

3.700

13.729

SAH

19.400

21.000

0

0

21.000

Warmtefonds

67.000

27.400

0

0

27.400

Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)

0

1.500

0

1.140

2.640

Opdrachten

     

Energietransitie en duurzaamheid

2.536

3.096

‒ 210

2.000

4.886

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Energietransitie en duurzaamheid

5.034

5.034

‒ 1.000

54

4.088

Bijdrage aan medeoverheden

     

Programma reductie energieverbruik

40.000

94.974

0

800

95.774

Aardgasvrije wijken

0

18.884

35.794

0

54.678

Ontzorging maatschappelijk vastgoed

0

15.000

317

0

15.317

Ventilatie in scholen

100.000

183.553

0

0

183.553

Bijdrage aan agentschappen

     

ILT (handhaving energielabel)

532

532

‒ 532

0

0

RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)

47.254

24.579

‒ 12.902

‒ 8.598

3.079

Dienst Publiek en Communicatie

0

600

207

84

891

Diverse Agentschappen

600

0

0

0

0

RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)

11.221

27.338

‒ 12

1.569

28.895

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

   

EGO

10.409

866

‒ 86

‒ 1.047

‒ 267

Gemeentefonds (H50)

94.199

47.515

‒ 47.515

0

0

Handhaving energielabel C

1.356

306

‒ 306

0

0

Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)

0

2.500

0

‒ 2.500

0

      

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

   

Subsidies (regelingen)

     

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

3.584

11.422

2.944

‒ 5.075

9.291

Opdrachten

     

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

1.570

1.520

200

110

1.830

Bijdrage aan agentschappen

     

ILT (toezicht EU-bouwregelgeving)

55

55

‒ 55

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

   

Diverse bijdragen

0

0

190

‒ 160

30

Infrastructuur en Waterstaat (H12)

8

8

‒ 8

0

0

      

Ontvangsten

91

91

0

1.010

1.101

1

Inclusief de nota van wijzing op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 VII, nr. 73).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 99,2% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

Subsidie ondersteuning verduurzaming mkb

Vanuit oogpunt van doelmatigheid hebben de Ministeries van BZK en Economische Zaken en Klimaat (EZK) een gezamenlijke regeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) opgesteld die onder verantwoordelijkheid van EZK zal worden uitgevoerd. Het budget inclusief uitvoeringskosten van deze subsidieregeling wordt van de begroting van het Ministerie van BZK overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van EZK.

Kasschuif subsidie ondersteuning verduurzaming mkb

Vanuit het oogpunt van doelmatigheid hebben de Ministeries van BZK en EZK een gezamenlijke subsidieregeling voor het mkb opgesteld die onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van EZK zal worden uitgevoerd. De inregeling hiervoor vergt meer tijd en de regeling start in het najaar van 2021. Er vindt een kasschuif plaats om de middelen voor de subsidie ondersteuning verduurzaming mkb in het juiste kasritme over te kunnen boeken naar de begroting van het Ministerie van EZK.

Versterkingsoperatie Groningen

Vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken wordt bijgedragen aan de versterkingsoperatie Groningen voor de batch 1588. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van artikel 4 naar artikel 10. De bijdrage is bedoeld om te stimuleren dat de huizen aardgasvrij worden gemaakt.

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling 2021.

Financiering Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)

De ZBO Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gaat naar verwachting in het najaar 2021 van start. De TloKB handelt vanuit de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die ingaat samen met de Omgevingswet. Er worden middelen gerealloceerd van artikel 4 naar artikel 11, zodat de apparaatsuitgaven van de TIoKB op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.

Ondersteuning RES-proces

Zoals vermeld in de Kamerbrief van 8 juni 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 717) stelt het Rijk € 4 mln. extra beschikbaar voor de periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 voor de ondersteuning van het Regionale Energiestrategie (RES) proces in de dertig regio's. Er wordt € 3,1 mln. overgemaakt naar het Gemeentefonds, € 0,7 mln. naar het Provinciefonds (C) en € 0,2 mln. naar het Btw-compensatiefonds.

Kasschuif Regionale Energiestrategie

De werkzaamheden in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) hebben een doorloop naar 2022 en 2023. Deze kasschuif dient om de beschikbare middelen in het juiste kasritme te zetten.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Uitgaven

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

Subsidies(regelingen)

Energiebesparing Huursector

Dit betreft met name een eenmalige bijdrage (€ 5 mln.) aan de gemeenten voor de incidentele implementatiekosten naar aanleiding van artikel 2 onderzoek Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Via deze reallocatie worden de gelden op het juiste instrument Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken gezet alvorens deze naar de begroting van het Gemeentefonds (B) zijn overgeboekt. Daarnaast heeft de Dienst van de Huurcommissie (DHC) een vordering op de balans staan, als gevolg van het afwaarderen van de voorraad onderhanden werk in de jaarrekening 2020, die moet worden vereffend. Dit leidt tot een extra eenmalige bijdrage van het Ministerie van BZK. Vanuit artikel 4 wordt daarom dit bedrag gerealloceerd naar artikel 3.1.

Energietransitie en duurzaamheid

Dit betreft een herschikking van het instrument Bijdrage aan agentschappen naar het instrument Subsidies(regelingen) om diverse subsidies op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het betreffen onder andere subsidies voor:

  • hybride warmtepompen;

  • voor ontwikkeling en realisatie van energieneutrale woningen in alle marktsegmenten (organisatie Stroomversnelling); en

  • voor Milieu Centraal voor het implementeren van beleids(instrumenten), zodat er goede en onafhankelijke informatie voor consumenten beschikbaar is en zij het vertrouwen hebben in het nemen van energiebesparende maatregelen.

Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten stikstof

Er wordt budget van de instrumenten Bijdrage aan agentschappen en Bijdrage aan andere hoofdstukken naar het instrument Subsidies(regelingen) overgeheveld om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen zijn voor het maken van een digitaal afsprakenstelsel gericht op stikstofreductie in de bouw.

Opdrachten

Energietransitie en duurzaamheid

Betreft een herschikking van het instrument Bijdrage aan agentschappen naar het instrument Opdrachten om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het betreft onder andere opdrachten voor het Landelijk digitaal platform (Woonconnect) en de evaluatie en beleidsdoorlichting van artikel 4.1.

Bijdrage aan medeoverheden

Programma reductie energieverbruik

Op de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) zijn eerder afgewezen aanvragen alsnog gegrond verklaard na bezwaar van gemeenten. Hierdoor is er een extra uitgaven van per saldo € 0,8 mln. Deze wordt gedekt vanuit het instrument Bijdrage aan agentschappen.

Bijdrage aan agentschappen

RVO.nl (uitvoering Energieakkoord)

Dit betreft verschillende herschikkingen binnen het instrument en van het instrument Bijdrage aan agentschappen naar de instrumenten Opdrachten en Subsidies(regelingen) om de gelden op de juiste instrumenten te verantwoorden.

RVO.nl (energietransitie en duurzaamheid)

Dit betreft onder andere twee herschikkingen van middelen binnen het instrument om de gelden op de juiste regeling te verantwoorden. De middelen zijn bestemd voor een opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de regeling Specifieke Uitkeringen Ventilatie in Scholen (SUVIS) eerste en tweede tranche. De SUVIS voorziet in het verstrekken van specifieke uitkeringen aan gemeenten voor het verbeteren van de ventilatie in scholen. Tevens zijn de middelen bestemd voor de uitvoeringskosten voor de jaaropdracht RVO.

Daarnaast worden er middelen van de instrumenten Bijdrage aan agentschappen naar het instrument Subsidies(regelingen) overgeheveld om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen zijn voor het maken van een digitaal afsprakenstelsel gericht op stikstofreductie in de bouw.

Tot slot wordt de tegenvaller van Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) onder het instrument Bijdrage aan medeoverheden vanuit deze regeling gedekt.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

EGO

Dit betreft meerdere overboekingen naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) ten behoeve van Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Deze zijn bestemd voor een subsidie aan de MBO/HBO/WO raden voor hun activiteiten binnen het kennis- en innovatieplatform, capaciteit bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (CRE) en middelen voor Monumenten RCE (inclusief Innovatie).

Daarnaast draagt het Ministerie van BZK in 2021 eenmalig bij aan de werkzaamheden adviesgroep Klimaat en Energieverkenning (KEV) bij de rekenmeesterfunctie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Tot slot werkt het Ministerie van BZK samen met partners in het Klimaatakkoord gebouwde omgeving aan een zogenoemde contingentenaanpak: een gestandaardiseerd pakket verduurzamingsmaatregelen voor veelvoorkomende woningtypen dat door bedrijven snel en seriematig kan worden uitgevoerd. TNO is hierin een belangrijke partner en start in het najaar van 2021 met het ontwikkelen van een clustertool, die marktpartijen op termijn in staat stelt te identificeren welke woningen geschikt zijn voor welke aanpak. Het Ministerie van BZK draagt bij aan deze aanpak.

Bij tweede suppletoire begroting is per abuis teveel budget afgeboekt waardoor een negatieve budgetstand is ontstaan. Dit wordt bij slotwet gecorrigeerd.

Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten stikstof

Vanuit het stikstofdossier werkt het Ministerie van BZK al enige tijd samen met TNO aan een kennis- en innovatieprogramma emissieloos bouwen, specifiek gericht op prefab, industriële bouw en toepassing lage-emissie bouwmaterialen zoals hout. Dit betreft de bijdrage voor 2021 vanuit het Ministerie van BZK aan TNO.

Daarnaast wordt budget van het instrument Bijdrage aan andere hoofdstukken naar het instrument Subsidies(regelingen) overgeheveld om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen zijn voor het maken van een digitaal afsprakenstelsel gericht op stikstofreductie in de bouw.

4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Subsidies (regelingen)

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Dit is met name een overheveling van het instrument Subsidies(regelingen) naar het instrument Bijdrage andere begrotingshoofdstukken. Het betreft een eenmalige bijdrage aan de gemeenten voor de incidentele implementatiekosten naar aanleiding van een artikel 2 onderzoek Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Via deze reallocatie worden de gelden op het juiste instrument gezet alvorens ze naar het Gemeentefonds zijn overgeboekt.

Ontvangsten

Als gevolg van een positief resultaat over 2020 zijn er bij de afrekening jaaropdracht 2020 RVO meerontvangsten.

Licence