Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Op artikel 5 is in 2021 circa € 11,6 mln. meer verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 1,2 mln. hoger uitgevallen. Tevens is er circa € 1,6 mln. minder ontvangen dan geraamd.

Toelichting

De overschrijding op het verplichtingenbudget wordt onder meer veroorzaakt door de jaaropdrachten aan uitvoeringsorganisaties, zoals Koop (circa € 4,5 mln.), het Kadaster (circa € 3,5 mln.) en Geonovum (circa € 1 mln.) vanwege de inzet van extra capaciteit in 2022 om de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet te halen. De verplichtingen zijn in 2021 vastgelegd en komen ten laste van het verplichtingenbudget in 2021. Daarnaast zijn in 2021 de bijdragen aan ICTU en aan het Kadaster voor zowel 2021 als 2022 verplicht, evenals de subsidies voor de VNG, UvW en het IPO voor de implementatie van de Omgevingswet.

De hogere uitgaven zijn, zoals gemeld in de veegbrief, grotendeels toe te schrijven aan de bevoorschotting aan het Kadaster en Geonovum voor de jaaropdrachten 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 101). Hiervoor zijn middelen gerealloceerd vanaf artikel 11 Centraal apparaat.

De bijdrage van het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor het beheer van de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) is niet ontvangen in 2021. Deze worden naar verwachting in 2022 ontvangen. Dit leidt tot een onderschrijding op de ontvangsten.

Licence