Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

98.757

15.000

113.757

‒ 371

113.386

2.051

‒ 490

479

95

          

Uitgaven

98.757

15.000

113.757

‒ 371

113.386

2.051

‒ 490

479

95

          

5.1 Ruimtelijke ordening

59.973

15.000

74.973

‒ 9.571

65.402

1.501

‒ 890

79

‒ 305

Subsidies (regelingen)

         

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.500

0

1.500

‒ 1.200

300

0

0

0

0

Basisregistraties

830

0

830

‒ 450

380

‒ 300

‒ 300

‒ 300

‒ 300

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

300

0

300

0

300

0

0

0

0

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

0

0

0

70

70

0

0

0

0

Opdrachten

         

Programma Ruimtelijk Ontwerp

1.378

0

1.378

18

1.396

109

109

143

0

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

57

0

57

1.563

1.620

0

0

0

0

Gebiedsontwikkeling

6.121

0

6.121

‒ 2.823

3.298

2.495

0

0

0

Geo-informatie

0

0

0

50

50

0

0

0

0

Ruimtegebruik bodem (diversen)

270

0

270

‒ 270

0

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

1.702

0

1.702

‒ 30

1.672

116

190

265

265

Windenergie op zee

285

0

285

‒ 285

0

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Kadaster (Basisregistraties)

26.205

0

26.205

290

26.495

395

395

395

395

Geo-informatie

2.136

0

2.136

647

2.783

0

0

0

0

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

6.229

0

6.229

‒ 5.719

510

0

0

0

0

Diverse bijdragen

431

0

431

779

1.210

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Diversen projecten ruimtelijke kwaliteit

3.110

0

3.110

‒ 2.550

560

‒ 890

‒ 860

0

0

Gebiedsontwikkeling

0

15.000

15.000

‒ 40

14.960

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

RVB

2.484

0

2.484

1.009

3.493

241

241

241

0

RWS (Leefomgeving)

6.345

0

6.345

‒ 729

5.616

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

450

0

450

84

534

0

0

0

0

RIVM

140

0

140

‒ 76

64

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Infrastructuur en Waterstaat (H12)

0

0

0

91

91

0

0

0

0

          

5.2 Omgevingswet

38.784

0

38.784

9.200

47.984

550

400

400

400

Subsidies (regelingen)

         

Eenvoudig Beter

0

0

0

80

80

0

0

0

0

Opdrachten

         

Eenvoudig Beter

540

0

540

425

965

0

0

0

0

Aan de Slag

12.763

0

12.763

‒ 11.116

1.647

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Kadaster

21.642

0

21.642

‒ 190

21.452

0

0

0

0

Geonovum

0

0

0

1.403

1.403

0

0

0

0

ICTU

0

0

0

750

750

0

0

0

0

Aan de Slag

0

0

0

125

125

0

0

0

0

Diverse bijdragen

0

0

0

65

65

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Aan de Slag

274

0

274

‒ 274

0

0

0

0

0

Eenvoudig Beter

0

0

0

240

240

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

RWS (Eenvoudig beter)

600

0

600

‒ 600

0

0

0

0

0

Aan de Slag

2.965

0

2.965

18.207

21.172

550

400

400

400

Diverse agentschappen

0

0

0

85

85

0

0

0

0

          

Ontvangsten

3.824

0

3.824

95

3.919

0

0

0

0

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 89,7% juridisch verplicht.

5.1 Ruimtelijke ordening

Subsidies (regelingen)

Programma Ruimtelijk Ontwerp

Voor het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021 ‒ 2024 wordt € 1,2 mln. overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van OCW. Dit actieprogramma is een vierjarig stimuleringsprogramma om de inzet van ruimtelijk ontwerp bij maatschappelijke opgaven te versterken. Met deze middelen wordt de inzet van ontwerpers zoals architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten gefinancierd.

Basisregistraties

Het beheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie wordt met ingang van 2021 overgedragen van het Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie aan het Kadaster. Hiervoor wordt meerjarig € 0,3 mln. gerealloceerd van deze regeling naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's.

De werkzaamheden voor het Omgevingsloket Online, de voorganger van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), worden langzaam afgebouwd en overgenomen voor het Serviceteam Rijk. Hiervoor wordt circa € 0,4 mln. gerealloceerd van deze regeling naar artikelonderdeel 5.2.

Opdrachten

Basisregistraties Ondergrond (BRO)

Voor opdrachten in het kader van communicatie, technische ondersteuning, implementatie en juridisch advies voor het programma Basisregistraties Ondergrond (BRO) wordt € 1,2 mln. gerealloceerd van het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar deze regeling. Daarnaast lopen verschillende opdrachten uit 2020 over de jaargrens heen, waardoor er circa € 0,4 mln. wordt doorgeschoven naar 2021.

Gebiedsontwikkeling

Van het ontwikkelbudget gebiedsontwikkeling komt in 2021 € 2,5 mln. niet meer tot besteding vanwege verder vooronderzoek en nog te doorlopen aanbestedingsprocedures. De middelen die hiervoor begroot waren worden daarom doorgeschoven naar 2022.

Ruimtegebruik bodem (diversen)

Binnen het instrument Opdrachten wordt structureel circa € 0,3 mln. gerealloceerd van deze regeling naar Ruimtelijk instrumentarium (diversen).

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

Binnen het instrument Opdrachten wordt in 2021 circa € 0,6 mln. en structureel circa € 0,3 mln. gerealloceerd van Ruimtegebruik bodem (diversen) en Windenergie op zee naar deze regeling.

Voor een onderzoek van het CBS ten behoeve van het bestand Bodemgebruik 2017 en overige ruimtelijke statistieken 2021 wordt circa € 0,4 mln. gerealloceerd van deze regeling naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's.

Windenergie op zee

Binnen het instrument Opdrachten wordt in 2021 circa € 0,3 mln. gerealloceerd van deze regeling naar Ruimtelijk instrumentarium (diversen).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster (Basisregistraties)

Het beheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie wordt met ingang van 2021 overgedragen van het Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie naar het Kadaster. Hiervoor wordt meerjarig € 0,3 mln. gerealloceerd van deze regeling naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's van artikelonderdeel 5.2.

Geo-informatie

Geonovum ontvangt een gebundelde bijdrage voor de programma's BRO en Doorontwikkeling in Samenhang Geo. Binnen dit instrument wordt hiervoor circa € 0,6 mln. gerealloceerd van Basisregistraties Ondergrond (BRO) naar deze regeling.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

TNO ontvangt een bijdrage van circa € 3,1 mln. voor de realisatie van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond (LV BRO). Deze bijdrage loopt via het Ministerie van EZK.

Voor opdrachten in het kader van communicatie, technische ondersteuning, implementatie en juridisch advies voor het programma Basisregistraties Ondergrond (BRO) wordt € 1,2 mln. gerealloceerd van deze regeling naar het instrument Opdrachten.

Geonovum ontvangt een gebundelde bijdrage voor de programma's BRO en Doorontwikkeling in Samenhang Geo. Binnen dit instrument wordt hiervoor circa € 0,6 mln. gerealloceerd van deze regeling naar Geo-informatie.

Diverse bijdragen

Voor een onderzoek van het CBS ten behoeve van het bestand Bodemgebruik 2017 en overige ruimtelijke statistieken 2021 wordt circa € 0,4 mln. gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar deze regeling.

Bijdrage aan medeoverheden

Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit

De werkzaamheden voor het Omgevingsloket Online, de voorganger van het DSO, worden langzaam afgebouwd en overgenomen voor het Serviceteam Rijk. Hiervoor wordt circa € 2,6 mln. gerealloceerd van deze regeling naar artikelonderdeel 5.2.

Bijdrage aan agentschappen

RVB

Het RVB ontvangt een bijdrage van circa € 1 mln. voor beide Rijksadviseurs in het College van Rijksadviseurs (Cra) en het werkbudget voor de ondersteuning van de Rijksadviseurs.

RWS (Leefomgeving)

De werkzaamheden voor het Omgevingsloket Online, de voorganger van het DSO, worden langzaam afgebouwd en overgenomen voor het Serviceteam Rijk. Hiervoor wordt structureel € 0,4 mln. gerealloceerd van deze regeling naar artikelonderdeel 5.2.

Voor de inhuur van externe expertise ten behoeve van het programma Stikstof wordt circa € 0,3 mln. gerealloceerd van dit instrument naar begrotingsartikel 11.

5.2 Omgevingswet

Opdrachten

Eenvoudig Beter

Voor de ontwikkeling van een database voor de Crisis- en herstelwet (Chw) wordt binnen het instrument Opdrachten circa € 0,2 mln. gerealloceerd van de regeling Aan de Slag naar deze regeling, zodat deze uitgaven op de juiste regeling verantwoord worden.

Voor de Monitor van het DSO wordt binnen het instrument Opdrachten € 0,1 mln. gerealloceerd van de regeling Aan de Slag naar deze regeling, zodat deze uitgaven op de juiste regeling verantwoord worden.

Aan de Slag

Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO en de invoeringsondersteuning van het DSO wordt in totaal circa € 9,9 mln. gerealloceerd naar de instrumenten Bijdrage aan medeoverheden en Bijdrage aan agentschappen om deze middelen op het juiste instrument te verantwoorden.

Voor de Monitor van het DSO wordt binnen het instrument Opdrachten circa € 0,1 mln. gerealloceerd van deze regeling naar de regeling Eenvoudig Beter. In hetzelfde kader wordt er ook circa € 0,2 mln. gerealloceerd naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden. Hierdoor worden de uitgaven voor de Monitor van het DSO op de juiste regeling en het juiste instrument verantwoord.

Voor de ontwikkeling van een database voor de Crisis- en herstelwet (Chw) wordt binnen het instrument Opdrachten circa € 0,2 mln. gerealloceerd van deze regeling naar de regeling Eenvoudig Beter, zodat deze uitgaven op de juiste regeling verantwoord worden.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Geonovum

Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO en de invoeringsondersteuning van het DSO wordt circa € 1,4 mln. gerealloceerd naar de instrumenten Bijdrage aan medeoverheden en Bijdrage aan agentschappen om deze middelen op het juiste instrument te verantwoorden.

ICTU

Voor de Monitor van het DSO en de invoeringsondersteuning van het DSO wordt circa € 0,8 mln. gerealloceerd van de instrumenten Opdrachten en Bijdrage aan medeoverheden naar deze regeling om deze middelen op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan medeoverheden

Aan de Slag

Voor de Monitor van het DSO en de invoeringsondersteuning van het DSO wordt circa € 0,3 mln. gerealloceerd naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's om deze middelen op het juiste instrument te verantwoorden.

Eenvoudig Beter

Voor de Monitor van het DSO wordt circa € 0,2 mln. gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar deze regeling, zodat deze uitgaven op het juiste instrument verantwoord worden.

Bijdrage aan agentschappen

RWS (Eenvoudig Beter)

Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO en de invoeringsondersteuning van het DSO wordt binnen het instrument Bijdrage aan agentschappen € 0,6 mln. gerealloceerd naar de regeling Aan de Slag.

Aan de slag

Voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO en de invoeringsondersteuning van het DSO wordt circa € 8,5 mln. gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar deze regeling. Daarnaast worden er binnen het instrument middelen gerealloceerd van de regeling RWS (Eenvoudig Beter) naar deze regeling. Zo kunnen de uitgaven voor de ontwikkeling van fase-1 van het DSO en de invoeringsondersteuning van het DSO op het juiste instrument en de juiste regeling verantwoord worden.

De bijdrage van circa € 3,8 mln. die het Ministerie van BZK als vakdepartement doet voor de kosten van het beheer van het DSO en het Serviceteam Rijk wordt naar deze regeling gerealloceerd.

De werkzaamheden voor het Omgevingsloket Online, de voorganger van het DSO, worden langzaam afgebouwd en overgenomen voor het Serviceteam Rijk. Hiervoor wordt in 2021 circa € 3,0 mln. en meerjarig € 0,4 mln. gerealloceerd van artikelonderdeel 5.1 naar dit instrument.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in 2020 € 3,4 mln. ontvangen voor de potentiële schade in het Stikstofluik bij de Borgstelling MKB-kredieten. Naar nu blijkt is beperkt gebruik gemaakt van deze regeling. De niet-bestede middelen worden weer overgeboekt naar de BZK-begroting. Op deze regeling betreft dit € 2,1 mln.

Licence