Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

170.330

187.960

‒ 1.949

27.535

213.546

      

Uitgaven

170.330

187.960

‒ 1.949

28.735

214.746

      

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

   

Subsidies (regelingen)

     

Overheidsdienstverlening

2.149

2.172

0

2.200

4.372

Opdrachten

     

Informatiebeleid

7.937

7.937

‒ 620

‒ 5.100

2.217

Overheidsdienstverlening

10.707

8.959

‒ 1.686

‒ 4.314

2.959

Informatiesamenleving

2.216

2.216

0

‒ 968

1.248

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

CBS

35

35

0

5

40

RDW

0

0

0

3.300

3.300

KvK

5.279

5.279

0

‒ 1.495

3.784

ICTU

8.268

8.618

‒ 158

175

8.635

Diverse bijdragen

900

990

0

300

1.290

Bijdrage aan medeoverheden

     

Gemeenten

650

650

‒ 533

55

172

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   

Digitale dienstverlening

180

180

0

0

180

Bijdrage aan agentschappen

     

RVO.nl

6.527

6.527

1.525

3.100

11.152

Diverse bijdragen

0

0

0

277

277

UBR

9.743

17.243

‒ 200

387

17.430

Telecom

1.600

1.600

0

400

2.000

Logius

21.407

22.163

0

5.915

28.078

RvIG

150

150

0

8.124

8.274

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

   

Buitenlandse Zaken (H5)

50

50

0

0

50

      

6.5 Identiteitsstelsel

     

Opdrachten

     

Identiteitsstelsel

5.476

5.476

‒ 78

‒ 5.000

398

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

ICTU

0

0

0

310

310

Bijdrage aan medeoverheden

     

Gemeenten

0

0

0

16

16

Bijdrage aan agentschappen

     

RvIG

29.956

33.853

5.951

11.209

51.013

      

6.6 Investeringspost digitale overheid

   

Subsidies (regelingen)

     

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

5.188

5.188

‒ 175

‒ 1.400

3.613

Opdrachten

     

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

14.385

12.115

‒ 5.975

‒ 5.551

589

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

KvK

166

166

0

114

280

ICTU

1.130

1.130

0

35

1.165

Diverse bijdragen

175

175

0

1.875

2.050

RDW

3.740

3.740

0

‒ 2.223

1.517

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   

Diverse bijdragen

0

0

0

54

54

Bijdrage aan agentschappen

     

RVO.nl

972

972

0

4.750

5.722

UBR

398

398

0

0

398

Diverse bijdragen

386

386

0

420

806

Logius

26.272

27.497

0

5.460

32.957

RvIG

2.504

2.504

0

‒ 1.020

1.484

DPC

1.784

1.784

0

‒ 740

1.044

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

   

Diverse bijdragen

0

0

0

45

45

      

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

   

Opdrachten

     

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

0

7.807

0

8.020

15.827

      

Ontvangsten

959

6.837

0

1.830

8.667

1

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 92,5% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

Digitalisering

Dit betreft onder andere capaciteitsuitgaven voor versnelde digitalisering waar een grote behoefte aan is door de pandemie, en voor electronisch identiteitsbewijs (eID), Machtigingen en de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast is extra capaciteit nodig voor het mitigeren van risico's en bedreigingen ten aanzien van sociale media. De middelen worden van artikel 6 naar artikel 11 overgeheveld, zodat de capaciteitsuitgaven op het juiste artikel en het juiste instrument verantwoord kunnen worden.

Bijdrage BRP budgetfinanciering en naheffing

Het Ministerie van BZK ontvangt een extra bijdrage van gebruikers van de BRP. Deze bijdrage wordt gevraagd in het kader van meerverbruik door de gebruikers. Dit betreft de bijdragen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Investeringsagenda 2020-2021

Voor verscheidene projecten, waaronder de doorontwikkeling eIDAS (electronic IDentification Authentication and trust Services), Overige Vormen Machtigen en PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie), worden middelen van de Investeringspost op artikel 6 naar artikel 11 overgeheveld, zodat de capaciteitsuitgaven op het juiste artikel en juiste instrument verantwoord kunnen worden.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Uitgaven

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Subsidies (regelingen)

Overheidsdienstverlening

Dit betreft een reallocatie van het instrument Opdrachten naar het instrument Subsidies(regelingen) om subsidies voor onder andere het Aanjaagteam Digitale Inclusie, het Europese project Digital Compentence (DIGCOM) en ENSIA op het juiste instrument te verantwoorden.

Opdrachten

Informatiebeleid

Voor de bijdrage aan RvIG voor beheer en exploitatie van het Burgerservicenummer (circa € 2 mln.) en de bijdrage aan RVO voor het project eHerkenning (circa € 3 mln.) worden middelen gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan agentschappen.

Overheidsdienstverlening

Dit betreft diverse reallocaties om uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden. Dit betreft een reallocatie € 1,4 mln. op het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's voor een bijdrage aan ICTU voor het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken. Ook betreft dit een reallocatie van € 1,6 mln. naar het instrument Subsidies (regelingen) voor subsidies voor onder andere het Aanjaagteam Digitale Inclusie, het Europese project Digital Compentence (DIGCOM) en ENSIA.

Informatiesamenleving

Voor de uitgaven voor het Project Gebruiker Centraal wordt circa € 1,0 mln. gerealloceerd naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

KvK

Dit betreft een reallocatie binnen het instrument om de bijdrage aan het ondernemersplein op de juiste regeling te verantwoorden.

ICTU

Dit betreft diverse reallocaties om uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden, waaronder € 1,4 mln. van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's voor een bijdrage aan ICTU voor het Leer- en Expertisepunt Datagedreven werken. Voor de uitgaven voor het Project Gebruiker Centraal wordt circa € 1,0 mln. gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's.

Diverse bijdragen

Voor een bijdrage aan ICTU voor het Leer- en Expertisecentrum wordt € 0,3 mln. gerealloceerd vanuit het instrument Opdrachten naar Bijdrage aan ZBO's/ RWT's om de uitgave op het juiste instrument te verantwoorden.

RDW

Als gevolg van de vertraagde implementatie van de Wet Digitale Overheid worden leges betaald voor het aanpassen van de rijbewijzen ten behoeve van de electronische identiteitsbewijs (eID) chip. Het betreft een reallocatie binnen het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's om de bijdrage aan de RDW op de juiste regeling te verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

RVO.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangt een bijdrage (circa € 3 mln.) voor het project eHerkenning. Hiervoor worden gelden vanuit het instrument Opdrachten gerealloceerd.

Logius

Naar aanleiding van de voorschotfacturen 2021 en eindfacturen 2020 wordt in overleg met de VNG € 4,2 mln. overgeboekt van het Gemeentefonds (B) naar de begroting van het Ministerie van BZK (VII) voor de doorbelasting van DigiD en MijnOverheid.

Tevens hebben VNG en het IPO gevraagd om de afspraak in het Bestuurlijk Overleg Financiële verhouding (BOFv) van mei 2018 te verlengen. Vanuit de begrotingen van het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) wordt daarom totaal € 3 mln. overgeboekt naar de begroting van het Ministerie van BZK (VII) voor de niet transactie gerichte voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur (€ 3 mln.)

Daarnaast worden middelen gerealloceerd voor bijdragen aan RvIG (€ 1,3 mln.) en het Agentschap Telecom (€ 0,4 mln.) voor het Meldpunt Fouten Overheidsregistraties, elektronische toegangsdiensten (eTD) en eProcurement, zodat dit op de juiste regelingen wordt verantwoord.

Tot slot worden middelen gerealloceerd van artikel 3 voor het project Digitale Inkomenstoets voor de utivoering van de inkomenstoets door woningcorporaties bij toewijzing van sociale huurwoning.

RvIG

Voor de doorbelasting van de BRP voorzieningen boekt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS, XVI) € 4,6 mln. over naar de begroting van het Ministerie van BZK (VII).

Daarnaast ontvangt RvIG door reallocatie van middelen van het instrument Opdrachten en door reallocatie binnen het instrument Bijdrage aan agentschappen een bijdragen voor beheer en exploitatie van Burgerservicenummers (€ 2,2 mln.) en het Meldpunt Fouten Overheidsregistraties, eTD en eProcurement.

Tot slot betreft dit een reallocatie van middelen (€ 1,3 mln.) vanuit de regeling Logius binnen het instrument om de uitgaven voor Meldpunt Fouten Overheidregistraties, eTD en eProcurement op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

6.5 Identiteitsstelsel

Opdrachten

Identiteitsstelsel

Dit betreft met name een reallocatie van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de bijdrage aan RvIG voor onder andere de Basisregistratie Personen (BRP) op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

Voor meergebruik van de BRP in 2021 vindt conform artikel 1:14 van de Wet Basisregistratie personen een overboeking plaats van € 1,6 mln. van de begroting van het Ministerie van VWS naar de begroting van het Ministerie van BZK. Voor de Ministeries van Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreft dit totaal (€ 1,8 mln.). Eveneens vindt een naheffing over 2020 (€ 3 mln.) bij het Ministerie van VWS plaats.

Tot slot betreft het een reallocatie van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan agentschappen om de bijdrage aan RvIG voor onder andere de BRP op het juiste instrument te verantwoorden.

6.6 Investeringspost digitale overheid

De uitgaven van artikel 6.6 worden vastgelegd in een investeringsagenda. De Interdepartementale Commissie Middelen (ICM) stelt deze agenda op.

Subsidies (regelingen)

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

De VNG ontvangt subsidies voor onder andere de projecten Common Ground, Datagedreven beleid, Omnichannel en Haal Centraal. Om de subsidies op het juiste instrument te verantwoorden worden de middelen gerealloceerd.

Opdrachten

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

In lijn met het besluit van de Interdepartementale Commissie Middelen (ICM) worden voor verschillende projecten middelen gerealloceerd om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

De Kamer van Koophandel (KvK) ontvangt een bijdrage voor het project Levensgebeurtenissen. Daarnaast ontvangt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een bijdrage voor de uitvoering van de pilot Bewindgegevens en de realisatie van het technisch koppelvlak.

RDW

Voor verschillende projecten worden middelen gerealloceerd om de bijdrage aan RDW voor de ondersteuning van kwetsbare burgers op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

RVO.nl

Voor projecten SDG Bedrijventerrein en eIDAS worden middelen gerealloceerd om de bijdrage aan RVO.nl op het juiste instrument te verantwoorden.

Logius

Voor verschillende projecten worden middelen gerealloceerd om de bijdrage aan Logius op het juiste instrument te verantwoorden, voor onder andere DIGI Campus, Ontwikkeling Platform services en Machtigen Bevoegdheidsverklaringsdienst.

RvIG

Voor de bijdrage aan RvIG voor de projecten Digitale Bron Identiteit en SSI-project worden middelen gerealloceerd om de bijdrage op het juiste instrument te verantwoorden.

Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

In lijn met het besluit van de Interdepartementale Commissie Middelen (ICM) worden voor het project Levensgebeurtenissen en SDG Samenwerkende Catalogi middelen gerealloceerd om de uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden.

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Opdrachten

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Om opvolging te kunnen geven aan de maatregelen naar aanleiding van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) wordt € 11,5 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën. Deze uitgaven zijn ten behoeve van het project Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) om de gemeentelijke dienstverlening te kunnen versterken. Daarnaast gaat € 1,0 mln. naar TNO voor het uit te voeren project Norm engineering via de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII).

Ook wordt € 124 mln. overgeboekt van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën (via de begroting van het Ministerie van BZK) naar de begroting van het Gemeentefonds (B) voor versterking van de dienstverlening van gemeenten.

Het kabinet stelt daarnaast voor 2021 totaal € 10 mln. via het Gemeentefonds beschikbaar voor de voortzetting van de pleegzorg van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De Ministeries van BZK, JenV, SZW en VWS dragen hier ieder € 2,5 mln. aan bij. De bijdrage van € 2,5 mln. van het Ministerie van BZK wordt daarom overgeboekt naar de begroting van het Gemeentefonds (B).

Licence