Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

132.603

30.933

163.536

     
 

Uitgaven

132.603

10.933

143.536

     

5.1

Ruimtelijke ordening

67.092

‒ 3.069

64.023

 

Subsidies (regelingen)

2.026

‒ 411

1.615

 

Programma Ruimtelijk Ontwerp

595

103

698

 

Basisregistraties

581

0

581

 

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

800

‒ 500

300

 

Basisregistraties Ondergrond

50

‒ 14

36

 

Opdrachten

14.327

‒ 4.333

9.994

 

Programma Ruimtelijk Ontwerp

3.934

‒ 629

3.305

 

Basisregistraties Ondergrond

2.247

‒ 859

1.388

 

Gebiedsontwikkeling

1.806

‒ 940

866

 

Geo-informatie

385

0

385

 

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

5.955

‒ 1.905

4.050

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

36.658

3.833

40.491

 

Kadaster (Basisregistraties)

31.471

3.242

34.713

 

Geo-informatie

42

0

42

 

Basisregistraties Ondergrond

607

75

682

 

Diverse bijdragen

0

316

316

 

Geonovum

1.736

0

1.736

 

ICTU

2.345

0

2.345

 

Nationaal Groeifonds

457

200

657

 

Bijdrage aan medeoverheden

2.602

0

2.602

 

Diversen projecten ruimtelijke kwaliteit

250

‒ 250

0

 

Gebiedsontwikkeling

2.352

250

2.602

 

Bijdrage aan agentschappen

11.199

‒ 2.376

8.823

 

RVB

3.477

‒ 800

2.677

 

RWS (Leefomgeving)

7.549

‒ 1.576

5.973

 

Basisregistraties Ondergrond

47

0

47

 

RIVM

126

0

126

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

280

218

498

 

Economische Zaken en Klimaat (XIII)

280

218

498

5.2

Omgevingswet

65.511

14.002

79.513

 

Subsidies (regelingen)

1.907

0

1.907

 

Eenvoudig Beter

1.907

0

1.907

 

Opdrachten

3.487

‒ 1.000

2.487

 

Aan de Slag

3.187

‒ 925

2.262

 

Serviceteam Rijk

300

‒ 75

225

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

30.682

15.782

46.464

 

Kadaster

27.784

17.071

44.855

 

Geonovum

2.345

‒ 1.304

1.041

 

ICTU

543

15

558

 

Serviceteam Rijk

10

0

10

 

Bijdrage aan agentschappen

29.435

‒ 780

28.655

 

RWS (Eenvoudig beter)

3.658

185

3.843

 

Serviceteam Rijk

2.543

‒ 615

1.928

 

Aan de Slag

23.234

‒ 350

22.884

     
 

Ontvangsten

11.952

2.210

14.162

     

Geschatte budgetflexibiliteit

Tabel 14 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 5
 

2023

juridisch verplicht

79%

bestuurlijk gebonden

1%

beleidsmatig gereserveerd

20%

nog niet ingevuld/vrij te besteden

0%

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 79% juridisch verplicht.

Uitgaven

5.1. Ruimtelijke Ordening

Opdrachten

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

Dit betreft met name een reallocatie voor een bijdrage van € 0,5 mln. aan het Kadaster voor het beheren, exploiteren en door ontwikkelen van de landelijke voorzieningen voor de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur. Tevens betreft dit € 1,4 mln. aan middelen, die onderdeel zijn van een totale bijdrage van € 3,7 mln., die worden overgeboekt naar het Provinciefonds. De middelen zijn bestemd ter ondersteuning van provincies in het proces van het opstellen van het ruimtelijk voorstel en ruimtelijk arrangement en zorgen dat de ontwikkelperspectieven daar onderdeel van uitmaken.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster (Basisregistraties)

Dit betreft een afrekening van 2022 van € 0,5 mln. voor de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII) en een reallocatie van € 2,8 mln. voor een bijdrage aan het Kadaster voor het beheren, exploiteren en doorontwikkelen van de landelijke voorzieningen voor de NGII.

Bijdrage aan agentschappen

RWS (Leefomgeving)

Dit betreft met name een reallocatie van € 1,7 mln. voor een bijdrage aan het Kadaster voor het beheren, exploiteren en doorontwikkelen van de landelijke voorzieningen voor de Nationale Geo-Informatie Infrastructuur. Tevens betreft het bijdragen van € 0,1 mln. van andere departementen voor de instandhouding en releases van het huidige Omgevingsloket-Online (OLO2).

5.2. Omgevingswet

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster

Dit betreffen meerdere reallocaties van totaal € 16,6 mln. voor de afbouw, uitbouw en beheer en doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de vaststelling van de bijdrage van € 0,4 mln. voor 2022 aan Kadaster voor uitbouw en implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Geonovum

Dit betreft de vaststelling van de bijdrage van € 0,8 mln. voor 2022 aan Geonovum voor afbouw, uitbouw en het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Tevens betreft het een reallocatie van € 2,1 mln. om de bijdrage aan de Tactisch Beheer Organisatie (TBO), uitgevoerd door het Kadaster, voor de jaaropdracht voor beheer en doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet op de juiste regeling te kunnen verantwoorden.

Ontvangsten

Dit betreffen de vaststellingen van de bijdragen voor 2022 aan het Geonovum voor afbouw, uitbouw en beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet van € 0,8 mln., aan het Kadaster voor uitbouw en implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet van € 0,4 mln. en aan KOOP voor beheer en implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet van € 0,6 mln. Verder betreft het de afrekening 2022 voor Nationale Geo-Informatie Infrastructuur (NGII) van € 0,5 mln.

Licence