Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 23 Kennis en innovatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel x artikelnaam (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

221.723

236.206

25.659

‒ 1.309

260.556

      

Uitgaven

230.168

246.196

17.234

‒ 7.305

256.125

      

Subsidies (regelingen)

113.309

120.226

18.001

‒ 4.858

133.369

Beleidsondersteunend onderzoek

24.067

30.582

16.656

8.339

55.577

Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid

65.362

65.262

1.545

‒ 9.730

57.077

Kennisverspreiding en groen onderwijs

23.880

24.382

‒ 200

‒ 3.467

20.715

Opdrachten

14.359

19.404

‒ 3.037

‒ 1.789

14.578

Kennisontwikkeling en innovatie

14.359

19.404

‒ 3.037

‒ 1.789

14.578

Bijdrage aan agentschappen

6.612

14.092

‒ 112

‒ 1.992

11.988

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

6.612

14.092

‒ 112

‒ 1.992

11.988

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

95.888

92.474

2.382

1.334

96.190

Wageningen Research

95.481

92.474

2.374

1.342

96.190

ZonMw

407

0

8

‒ 8

0

      

Ontvangsten

12.267

12.267

0

‒ 137

12.130

Kennisontwikkeling en innovatie

12.267

12.267

0

‒ 137

12.130

Toelichting verplichtingen

Het totale verplichtingen budget stijgt met € 24,3 mln. als gevolg van toevoegingen uit andere begrotingsartikelen voor beleidsondersteunend onderzoek uitgevoerd door Wageningen Research. Ook was er een toevoeging van de loon- en prijsbijstelling € 4,4 mln.

Toelichting uitgaven

De totale uitgaven stijgen met € 10 mln. De belangrijkste mutaties worden hieronder per categorie toegelicht.

Subsidie

Beleidsondersteunend onderzoek

Het budget voor beleidsondersteunend onderzoekt uitgevoerd door Wageningen Research stijgt met € 25 mln. Dit komt door een herverdeling van het budget Wageningen Research waarbij € 6 mln. voor projecten op het gebied van innovatie en onderzoek wordt toegevoegd uit andere budgetonderdelen Wageningen Research. Ook wordt € 19 mln. onderzoekbudget toegevoegd uit andere begrotingsonderdelen, waaronder € 4,7 mln. voor onderzoeken naar de integrale aanpak methaan en ammoniak via het dier- en voerspoor, € 3,3 mln. voor onderzoek, monitoring en pilots programma Slim Landgebruik, € 2 mln. voor onderzoek naar stal en mestopslag, € 1,6 mln. voor onderzoek kas als energiebron en € 1,1 mln. voor het 6e actieprogramma nitraatrichtlijn.

Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid

Het totale budget daalt met € 8,1 mln. Dit komt door een herverdeling van het budget Wageningen Research, waarbij € 6 mln. voor projecten op het gebied van innovatie en onderzoek wordt toegevoegd aan beleidsondersteunend onderzoek uitgevoerd door Wageningen Research. De overige 2,1 miljoen is besteed aan opdrachten onderzoek Kennis en Innovatie buiten Wageningen Research. 

Kennisverspreiding en groen onderwijs

Het budget voor kennisverspreiding en groen onderwijs wordt met € 3,7 mln. verlaagd. Dit komt voornamelijk doordat € 3,2 mln. wordt overgeheveld naar OCW voor het programma Praktijkgericht onderzoek voor Voedsel en Groen. De overige daling wordt veroorzaakt door verschillende kleine mutaties.

Opdrachten

Kennisontwikkeling en innovatie

Het budget wordt met € 4,8 mln. verlaagd. Hiervan wordt € 1,9 mln. overgeboekt naar IenW voor het Planbureau voor de Leefomgeving en € 1,4 miljoen naar OCW/NWO voor projecten Klimaatrobuust natuurbeleid, Online samenleving en Key enabling methologies. Tot slot wordt er € 1,4 mln. overgeboekt naar de categorie subsidies voor voedseleducatieprojecten.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Wageningen Research

Het totale budget voor Wageningen Research stijgt met € 3,7 mln. Dit komt voornamelijk door de sectorbijdrage High Containment Unit van € 1,5 mln. Daarnaast is er nog een toename van het budget met € 1,9 mln. door loonbijstellingen. Het restant kan worden verklaard door de som van verschillende kleinere mutaties.

Licence