Base description which applies to whole site

Artikel 23 Kennis en innovatie

Budgettaire gevolgen van beleid art.23 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

mutatie 2021

Stand 1e suppletoire

mutatie 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

Verplichtingen

221.723

 

221.723

14.483

236.206

8.216

6.952

11.142

3.446

Waarvan garantie verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Waarvan overige verplichtingen

221.723

 

221.723

14.483

236.206

8.216

6.952

11.142

3.446

Uitgaven

230.168

 

230.168

16.028

246.196

7.583

6.952

11.142

3.446

Waarvan juridisch verplicht

99%

   

99%

    

Subsidies

113.309

 

113.309

6.917

120.226

305

948

5.593

630

Beleidsondersteunend onderzoek

24.067

 

24.067

6.515

30.582

‒ 733

‒ 100

‒ 100

0

Missiegedreven topsectoren - en innovatiebeleid

65.362

 

65.362

‒ 100

65.262

100

100

100

0

Kennisverspreiding en groen onderwijs

23.880

 

23.880

502

24.382

938

948

5.593

630

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie (subsidies)

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

14.359

 

14.359

5.045

19.404

2.446

1.314

1.314

570

Kennisontwikkeling en innovatie

14.359

 

14.359

5.045

19.404

2.446

1.314

1.314

570

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen Baten-Lastendiensten

6.612

 

6.612

7.480

14.092

3.465

3.346

3.346

1.330

RIVM

6.612

 

6.612

7.480

14.092

3.465

3.346

3.346

1.330

Bijdragen aan ZBO / RWT

95.888

 

95.888

‒ 3.414

92.474

1.367

1.344

889

916

Wageningen Research

95.481

 

95.481

‒ 3.007

92.474

2.120

2.354

2.348

2.348

ZonMW

407

 

407

‒ 407

0

‒ 753

‒ 1.010

‒ 1.459

‒ 1.432

Ontvangsten

12.267

 

12.267

0

12.267

0

0

0

0

Kennisontwikkeling en innovatie

12.267

 

12.267

0

12.267

0

0

0

0

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

Beleidsondersteunend onderzoek

Deze mutatie betreft een verhoging van budget van € 6,5 mln. Een groot gedeelte hiervan betreft extra middelen voor onderzoek naar de klimaatvriendelijke veehouderij (€ 1,7 mln.) en extra middelen voor het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€ 1,3 mln.).

Andere verhogingen van budget betreffen o.a. het kennisprogramma Circulair Terreinbeheer uitgevoerd door Wageningen Research (€0,7 mln.), de Milieueffectrapportage voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (€0,5 mln.), experimenten met natuurinclusieve landbouw op SBB pachtgrond (€0,4 mln.) en aanvullend onderzoek naar fijnstof in de pluimveesector (€0,3 mln.).

Opdrachten

Kennisontwikkeling en innovatie

De verhoging van het budget met € 5 mln. betreft verschillende mutaties, waaronder een verhoging van het budget in verband met het uitvoeren van onderzoek door RIVM voor emissieregistratie (€ 1,6 mln.), voor het programma AERIUS (€ 1,5 mln.) en een budgetoverheveling van middelen voor het Kennisprogramma stikstof vanuit artikel 22 (€ 1,4 mln.). Deze laatste budgetoverheveling omvat in een reeks tot en met 2026 in totaal € 6,6 mln.

Bijdragen baten-lastendiensten

Bijdrage aan het RIVM

Het budget wordt met € 7,5 mln. verhoogd vanwege onder andere de volgende mutaties:

  • Een budgetoverheveling vanaf artikel 22 voor de uitvoering van het Kennisprogramma stikstof dat het RIVM uitvoert (€ 3,3 mln.).

  • De verhoging van budget ten behoeve van het programma AERIUS dat het RIVM uitvoert (€ 2,6 mln.)

  • De verhoging van budget ten behoeve van de opdracht voor de uitbreiding van het meetnet depositiemetingen dat het RIVM uitvoert (€ 0,9 mln.). De uitbreiding vindt plaats om de onzekerheden te verkleinen, de ruimtelijke dekking te vergroten en meer inzicht te krijgen in het depositieproces en chemische reacties met stikstof in de lucht.

  • De verhoging van budget ten behoeve van de opdracht voor de uitbreiding van het meetnet stikstof dat het RIVM uitvoert (€ 0,3 mln.). De uitbreiding vindt plaats op basis van de aanbevelingen van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof.

Bijdragen aan ZBO / RWT

Wageningen Research

Het budget wordt met € 3 mln. verlaagd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de overheveling van € 5,7 mln. van artikel 23 naar het NVWA opdrachtenbudget ten behoeve van de bevoorschotting van Wettelijke onderzoekstaken/Wageningen Food and Safety Research (WOT/WFSR) en de overheveling van € 2,2 mln. van OCW naar LNV vanwege onderzoeksmiddelen uit de SEO-regeling. Deze laatste overheveling zal tot en met 2026 jaarlijks plaatsvinden.

Licence