Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Tabel 32 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond (stand per 30 juni 2020)

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van de leden Diertens, Bosman, Van Tongeren, Van den Berg, Bisschop, Kuiken, Van Raak, Van der Graaf en Kuzu; Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de departementen bij planvorming en budgettering met betrekking tot Caribisch Nederland het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betrekken, zodat dit ministerie zijn regierol kan vervullen, er een meer integrale aanpak komt en versnippering kan worden tegengaan.

Kamerstukken II 2017/18, 34775 IV, nr. 19

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11).

De motie van het lid Van den Berg c.s.; Verzoekt de regering, per eiland een integraal meerjarig (minimaal vijf jaar) bestuursakkoord te ontwikkelen, waarin wederzijdse resultaatverplichtingen worden opgenomen, gericht op het terugdringen van armoede en het verbeteren van de levensomstandigheden, het verhogen van zelfvoorzienende activiteiten van de BES-eilanden (infrastructuur, landbouw, energie) tegelijk met het bevorderen van goed bestuur en goed financieel beheer (onder meer door versterking en opleiding van het ambtelijk apparaat).

Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 5

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juli 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 66).

De motie van het lid Bosman c.s.; Verzoekt de staatssecretaris, om het op orde brengen van de LVV en de landbouw op Bonaire als prioriteit mee te nemen in het bestuursakkoord en in overleg te treden met de Ministeries van Financiën en LNV om de effectiviteit van de (dienst) landbouw in de afgelopen jaren op Bonaire te betrekken bij het voorgenomen interdepartementaal beleidsonderzoek.

Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 16

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11).

De motie van het lid Diertens c.s.; Verzoekt de regering, de voorlichting van de Raad van State na het uitkomen zo snel mogelijk van een kabinetsreactie te voorzien en aan te bieden aan de Tweede Kamer, zodat geen tijd verloren gaat met het aanbrengen van verbeteringen in de coördinerende rol.

Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 20

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11).

De motie van het lid Van der Graaf; Verzoekt de regering, de Tweede Kamer voor de zomer van 2019 te informeren over de voortgang daarvan; Verzoekt de regering voorts, om in geval van uitputting van dit budget in 2019 zich in te spannen om alternatieve financiering voor projecten te zoeken die bijdragen aan het verbeteren van de positie en rechten van kinderen op de eilanden en de Kamer hierover te informeren; Verzoekt de regering tevens, zorg te dragen voor een versterkte coördinatie tussen de betrokken departementen BZK, VWS, SZW en JenV en de openbare lichamen op het terrein van jeugdzorg en kinderbescherming in Caribisch Nederland.

Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 21

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 31839, nr. 695).

De motie van het lid Kuzu; Roept de staatssecretaris op om te bezien hoe de wederopbouw van Sint Maarten kan worden versneld op een duurzame manier.

Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 26

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 34773, nr. 19).

De motie van het lid Drost; Verzoekt de regering, er bij Curaçao op aan te dringen dat er altijd een individuele toetsing plaatsvindt conform de internationaal geldende regelgeving voordat personen die vragen om bescherming worden teruggestuurd naar Venezuela, en dat de vreemdelingenketen conform voor Curaçao geldende internationale standaarden handelt.

Kamerstukken II 2018/19, 29 653, nr. 55

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 september 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 29653, nr. 58).

De motie van de leden Diertens en Özütok; Verzoekt de regering, de knelpunten voor inwoners van Caribisch Nederland in kaart te brengen ten aanzien van de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud.

Kamerstukken II 2018/19, 35200 IV, nr. 11

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, Kamerstukken 35000 IV, nr. 61).

De motie van het lid Kuiken; Verzoekt de regering, om financiële inspanningen, subsidies, investeringen en tegemoetkomingen gedaan door alle departementen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius aan de Kamer te rapporteren met daarin, naast alle bestede bedragen, ook wat het effect van deze financiële inspanningen, subsidies, investeringen en tegemoetkomingen op het niveau van de vaste kosten van levensonderhoud op Bonaire, Saba en Sint Eustatius is en noodzakelijke aanpassingen te doen met als doel de vaste lasten te laten dalen.

Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 62

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 september 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35000 IV, nr. 69).

De motie van de leden Kuiken en van der Graaf; Verzoeken de regering, een regeling voor schuldhulpverlening te ontwikkelen voor Caribisch Nederland.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 26)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 maart 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 51).

De motie van het lid Kuiken; Verzoekt de regering, om in samenspraak met alle betrokken organisaties in aanvulling op het bestaande Groeiakkoord tot een vergelijkbare verkenning te komen.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 27)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 maart 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 51).

De motie van het lid van der Graaf; Verzoekt de regering, in samenwerking met het CBS, het SCP en de lokale autoriteiten te bezien hoe de data-infrastructuur op genoemde thema’s kan worden verbeterd en hiertoe voor 1 maart 2020 een voorstel aan de Tweede Kamer te doen toekomen.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 28)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 maart 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 51).

De motie van het lid van der Graaf; Verzoekt de regering, in samenspraak met de openbare lichamen met een wetsvoorstel te komen om geestelijk geweld, lichamelijk geweld of andere vernederende behandeling in de opvoeding op de BES te verbieden en te bezien of verdere aanvullende wetgeving voor de aanpak van kindermishandeling nodig is, en de Tweede Kamer over de voortgang hiervan voor 1 maart 2020 te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 29)

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan het Ministerie van J&V.

De motie van het lid Van der Graaf; Verzoekt de regering, om samen met de Staatssecretaris van VWS te bekijken hoe het Caribisch deel van het Koninkrijk ondersteund kan worden bij de implementatie van het verdrag en welk tijdpad hierbij kan worden gehanteerd.

Kamerstukken II 2019/20, 35000 IV, nr. 30

Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen aan het Ministerie van VWS.

De motie van het lid Van Laar; Verzoekt de regering de drie uitgangspunten die tijdens het laatste Interparlementair Koninkrijksoverleg voor de geschillenregeling zijn geformuleerd als leidraad te nemen voor de aanstaande gesprekken tussen de landen van het Koninkrijk en nog dit jaar te komen tot een blauwdruk voor een geschillenregeling.

Kamerstukken II 2015/16, 34300 IV, nr. 12

Afgedaan. De Tweede Kamer is tijdens plenair debat Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35099 R2114) d.d. 4 juli 2019 mondeling geïnformeerd (Handelingen II 2018/19, nr. 102, item 39).

De motie van het lid De Graaf c.s.; Verzoekt de regering om een evaluatie van het Statuut met het oog op eventuele modernisering te bevorderen en daarover in overleg te treden met de andere landen binnen het Koninkrijk en de eilandbesturen in Caribisch Nederland.

Kamerstukken I 2015/16, 34300 IV, nr. CXIX, P1

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 2 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2019/20, 35300 IV, nr. C).

De motie van het lid van Raak; verzoekt de regeringen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland in een gezamenlijk overleg tot een nadere invulling te komen van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en van het Koninkrijk als geheel en de parlementen daarover te informeren.

Kamerstukken II 2018/19, 35099, nr. 23

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35099 (R2114), nr. 28).

Tabel 33 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond (stand per 30 juni 2020)

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Bosman; Verzoekt de regering, om voor 1 oktober 2020 met een voorstel te komen om heldere, duidelijke en werkbare verhoudingen en verantwoordelijkheden vast te leggen binnen het Koninkrijk.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 18

In behandeling. Uitvoering van deze motie wordt prematuur geacht, omdat, zoals beide Kamers der S-G schriftelijk is meegedeeld, een proces in gang is gezet om uitvoering te geven aan de motie Van Raak c.s. (35099 (R2114)). Zolang dit proces loopt, is het niet opportuun om eenzijdig een Nederlandse visie op de verdeling van verantwoordelijkheden binnen het Koninkrijk te ontvouwen.

De motie van het lid Van Dam c.s..: Verzoekt de regering, bij enig volgend liquiditeitsverzoek van het land Sint Maarten de detentiecapaciteit als voorwaarde te betrekken bij het verstrekken van volgende financiële steun.

Kamerstukken II 2019/20, 35443, nr. 4

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

De motie van het lid Van Dam c.s.; Verzoekt de regering, te realiseren dat — op kosten van het land Sint Maarten — de uitvoering van het gevangeniswezen op Sint Maarten voor een periode van vijf jaren geheel wordt overgenomen door de Rijksministerraad.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 62

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

De motie van het lid Diertens c.s.: Verzoekt de regering, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de rechtsbijstand op Curaçao, zowel qua capaciteit als qua kennisniveau, te versterken, en hierover voor de begrotingsbehandeling aan de Tweede Kamer te rapporteren.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 63

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

De motie van de leden Van Raak en Bosman; Verzoekt de regering, samen met Sint-Eustatius en de Verenigde Staten voorbereidingen te treffen voor een viering op 16 november 2026 op Fort Oranje, liefst in aanwezigheid van onze beide staatshoofden.

Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 19

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor het einde van 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Özütok c.s.; Verzoekt de regering, de regeringscommissaris aan te sporen om in overleg met de eilandsraad van Sint Eustatius een route-tijdtabel op te stellen voor terugkeer naar reguliere bestuurlijke verhoudingen, en de Tweede Kamer daarover voor 1 februari 2021 te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 35422, nr. 8

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor 1 februari 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Van Raak en Bosman; Verzoeken de regering, snel te komen met een voorstel voor continuering van het TBO en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 24

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2020 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Dam c.s.; Verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk over te gaan tot het werven en aanstellen van een kwartiermaker-eilandgriffier die in afwachting van de definitieve benoeming van een eilandgriffier door de eilandsraad vorm geeft aan de nieuw op te richten griffie.

Kamerstukken II 2019/20, 35422, nr. 9

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor 1 november 2020 geïnformeerd.

De motie van de leden Özütok en Diertens; Verzoekt de regering, om in goede onderlinge samenwerking met Caribisch Nederland te zoeken naar op best practices gebaseerde maatregelen om het financiële beheer te verbeteren, daarvoor een plan van aanpak te maken en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Kamerstukken II 2018/19, 35200 IV, nr. 9

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio oktober 2020 geïnformeerd.

De motie van het lid van Dam; Verzoekt de regering, in overleg te treden met de regering van Sint Maarten om te spreken over een scheiding van beheer en gezag in de handhaving van de rechtsorde teneinde te bezien in hoeverre Nederland voor een periode van vijf jaar een sterkere rol kan vervullen in de beheersrol.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 22

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2020 geïnformeerd.

Tabel 34 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond (stand per 30 juni 2020)

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

De staatssecretaris zegt toe (uiterlijk begin 2019) de Tweede Kamer te informeren over dienstverlening bankieren.

Algemeen overleg Sint Eustatius 27 september 2018 (Kamerstukken II, 2018/19, 35000 IV, nr. 27)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juni 2019 door het Ministerie van Financiën per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 32013, nr. 214).

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer toe in gesprek te treden met de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat teneinde het kostenpeil in Caribisch Nederland te verlagen (T02660).

Mondeling overleg Kabinetsreactie onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (gezamenlijke brief Van Ark/Knops) d.d. 16 oktober 2018 (Kamerstukken I 2018/19, 35000 IV, nr. A)

De Eerste Kamer is op 27 juni 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2018/19, 35000 IV, nr. N).

De staatssecretaris zegt toe beide Kamers in een voortgangsrapportage (voor zomer 2019) te informeren over de stappen die moeten worden gezet om een norm voor het sociaal minimum te kunnen vaststellen. Daarin ook aandacht voor een stevige eerste stap gezet om de sociale huisvesting in Caraïbisch Nederland vorm te geven en is er voor de langere termijn een duidelijk perspectief voor de particuliere markt waarover de staatssecretaris zal rapporteren evenals over het gezamenlijk voorstel om een structurele oplossing te vinden voor renovatie, onderhoud en nieuwbouw van sociale huisvesting.

Kamerbrief Voortgangsbrief dossier sociale woningbouw in Caribisch Nederland d.d. 17 januari 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 37)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 61).

De staatssecretaris (en de Staatssecretaris van Sociale Zaken) zegt toe de Tweede Kamer vanaf nu jaarlijks voor het zomerreces over de voortgang van het bestaansminimum Caribisch Nederland te zullen informeren, waaronder in 2020, wanneer de resultaten van een evaluatie van de nu ingezette maatregelen aan de Tweede Kamer zullen worden aangeboden.

Algemeen overleg Bestaansminimum Caribisch Nederland d.d. 13 september 2018 (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 25)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 61).

De staatssecretaris zegt toe voor de zomer het Bestuursakkoord Saba naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Voortgang Bestuursakkoord Bonaire 2018 ‒ 2022 d.d. 12 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 58)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juli 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 66).

De staatssecretaris zegt toe voor het zomerreces het overzicht bijzondere uitkeringen op basis van artikel 94 van de Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba met terugwerkende kracht (vanaf het jaar 2015) naar de Tweede Kamer te sturen.

Kamerbrief Toezending overzicht bijzondere uitkeringen op basis van artikel 94 van de Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba d.d. 17 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35000 VII, nr. 104)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 juli 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000 VII, nr. 105).

De staatssecretaris zegt toe de brief van de regering van Curaçao aan de Rijksministerraad, waarin gevraagd wordt om toepassing van artikel 25, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft) na behandeling in de Rijksministerraad aan de Tweede Kamer te zenden en te informeren over de besluitvorming RMR.

Kamerbrief Beantwoording Kamervragen Van Dam over het commentaar «Analyse: Curaçao staat voor kantelpunt» d.d. 23 april 2019 (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 2383)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juli 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 34269, nr. 5).

De programmamanager van het Bestuursakkoord heeft de staatssecretaris geïnformeerd over de werkorganisatie en de vormgeving en planning van de verschillende projecten. Binnenkort zal de Tweede Kamer per brief over de voortgang op de hoogte worden gebracht.

Kamerbrief Verslag werkbezoek Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten (7-11 april 2019) d.d. 23 april 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 53)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juni 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 58).

De staatssecretaris zegt de toe de Eerste- en Tweede Kamer te informeren over de precieze besteding van de middelen bestemd voor de versterking van de maritieme grenzen van Aruba, Bonaire en Curaçao en voor het verlenen van aanvullende ondersteuning voor het verder optimaliseren van vreemdelingenprocessen, zowel in Aruba als in Curaçao.

Kamerbrief Kabinetsappreciatie afsprakenlijst IPKO d.d. 29 augustus 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 33845, nr. 35)

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 6 september 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 29653, nr. 58).

De staatssecretaris zegt toe, zodra het rapport van de aangevraagde IBO, betreffende de coördinerende rol van BZK is ontvangen, de Tweede Kamer hierover zal worden geïnformeerd.

Parlementair agenda punt [10-10-2018] - Plenair debat Begroting Koninkrijksrelaties d.d. 10 oktober 2018 (Handelingen II 2018/19, nr. 11, item 7)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11).

De staatssecretaris zegt de toe om in september 2019 de Tweede Kamer te informeren over de voortgang op de criteria die doorslaggevend zijn voor het kunnen terugkeren naar een genormaliseerde situatie voor Sint Eustatius. Op basis van deze voortgang kan worden beoordeeld of er een situatie is ontstaan waarbij een toekomstig bestuur van het openbaar lichaam haar taken zelf duurzaam kan vervullen.

Kamerbrief Voortgangsrapportage Sint Eustatius (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 57)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 september 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 6).

De staatssecretaris zegt toe – na ontvangen voorlichting van de Raad van State – de Tweede Kamer te informeren over standpunt van het Kabinet inzake bereidheid de eilanden een stem te geven bij de benoeming van de Rijksvertegenwoordiger.

Kamerbrief Antwoorden op vragen gesteld tijdens de behandeling van de begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds d.d. 10 oktober 2018 (Handelingen II 2018/19, nr. 11, item 7)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe, over de voortgang van het kwalitatief onderzoek, waar UNICEF Nederland momenteel mee bezig is met een voorstel om in samenwerking met het regiokantoor van UNICEF in Barbados een Situational Analysis uit te voeren in Caribisch Nederland, de Kamer te informeren.

Kamerbrief Evaluatie amendementsgelden kinderrechten Caribisch Nederland d.d. 16 mei 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 31839, nr. 617)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 31839, nr. 695).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe, zo mogelijk voor de behandeling van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties, nader te informeren over de geleverde inzet en de resultaten van de ondermijningsaanpak van het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) sinds 2016.

Kamerbrief Toezegging Indicatoren Wetgevingsoverleg 21 juni 2018 d.d. 17 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35200 IV, nr. 8)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2010/20, 35300 IV, nr. 14).

De staatssecretaris zegt toe de Kamer periodiek te zullen rapporteren op het terrein van rechtshandhaving waarin de hoofdlijnen van het Justitieel Vierpartijen Overleg zullen worden betrokken.

Parlementair agenda punt [20-06-2019] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties d.d. 20 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35200 IV, nr. 14)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 september 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 9).

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer periodiek te zullen rapporteren op het terrein van vluchtelingen uit Venezuela, met name indien er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Parlementair agenda punt [20-06-2019] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties d.d. 20 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35200 IV, nr. 14)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 september 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 29653, nr. 58).

De staatssecretaris zal de Tweede Kamer voor het eind van het zomerreces schriftelijk terugkoppelen op het zo veel mogelijk lokaal aanschaffen door de Rijksdienst Caribisch Nederland van lokale producten en diensten.

Parlementair agenda punt [20-06-2019] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties d.d. 20 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35200 IV, nr. 14)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 15).

De staatssecretaris zegt toe om een verbeterde positie van bedrijven binnen het Koninkrijk der Nederlanden bij de aanbestedingen voor de wederopbouwprojecten onder de aandacht te brengen van de Wereldbank en vervolgens de Tweede Kamer hierover te informeren.

Parlementair agenda punt [20-06-2019] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties d.d. 20 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35200 IV, nr. 14)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juli 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken 11 2018/19, 35000 IV, nr. 66).

De staatssecretaris zegt toe, uiterlijk voor de begrotingsbehandeling van Koninkrijksrelaties (Tweede Kamer), de Eerste en Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten en de aanbevelingen van het onderzoek, het nieuwe programma dat UNICEF gaat starten in Caribisch Nederland en de voortgang van de besteding van de kinderrechtenmiddelen.

Kamerbrief Saba package en convenant volkshuisvesting Bonaire d.d. 12 juli 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 66)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 31839, nr. 695).

De staatssecretaris zegt toe medio december 2019 de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van de uitvoering van het Bestuursakkoord Bonaire.

Kamerbrief Voortgang Bestuursakkoord Bonaire 2018 ‒ 2022 d.d. 12 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 58)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 12).

De staatssecretaris gaat de mogelijkheden voor verruimd vliegverkeer bespreken met bewindspersoon IenW. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in het verslag van het werkbezoek met IenW van januari 2019.

Algemeen overleg Sint Eustatius 27 september 2018 (Kamerstukken II, 2018/19, 35000 IV, nr. 27)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 augustus 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 31936, nr. 650).

De Minister van BZK zegt toe dat de Staatssecretaris BZK na zijn dienstreis de Tweede Kamer zal informeren over de situatie op Sint Maarten (ook stand van zaken projecten wederopbouw).

Plenair debat mondelinge vraag van het lid Bosman (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij afwezigheid van de staatssecretaris, over het mogelijk vallen van de regering van Sint Maarten (Thedailyherald.sx, 22 september 2019) (Handelingen II 2019/20, nr. 4, item 3)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 34773, nr. 19).

De Staatssecretaris van BZK zegt toe naar aanleiding van de uitkomsten van het voortgangsoverleg Bestuursakkoord Bonaire dat plaatsvindt in december 2019 de Tweede Kamer te informeren.

Kamerbrief Voortgang Bestuursakkoord Bonaire 2018 ‒ 2022 - september 2019 d.d. 4 oktober 2019 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 12)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 januari 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 45).

De staatssecretaris zegt de Kamers toe binnenkort de hoofdlijn van de kabinetsreactie op de Voorlichting van de Raad van State en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Caribisch Nederland toe te sturen.

Kamerbrief Reisverslag staatssecretaris Bovenwinden 22-25 september 2019 (Kamerstukken I 2019/20, 35300 IV, nr. B)

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 4 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11 en Kamerstukken I 2019/20, 35300 IV, nr. D).

De staatssecretaris zegt toe binnenkort de halfjaarlijkse rapportage van de Wereldbank naar de Eerste Kamer te sturen.

Kamerbrief Reisverslag staatssecretaris Bovenwinden 22-25 september 2019 (Kamerstukken I 2019/20, 35300 IV, nr. B)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 8 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2019/20, 35300 IV, nr. B).

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van diverse leden toe, de Kamer te informeren over de wenselijkheid van de suggestie van de Raad van State voor een eventuele geleidelijke overgang naar de reguliere situatie op Sint Eustatius en hoe een dergelijk overgangsregime er uit zou moeten zien (T02534).

Plenair debat Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34877) d.d. 6 februari 2018 (Handelingen II, 2017/18, nr. 18, item 5)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 24 september 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2019/20, 34877, nr. I).

De staatssecretaris zegt toe de inhoud van de brieven van Curaçao en Sint Maarten, waarin zij akkoord geven op het voorstel uit de RMR van 15 mei jl., met de Tweede Kamer te delen.

Plenair debat Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Ar/ba, Curaçao en Sint Maarten) TK-35443 d.d. 20 mei 2020 (Handelingen II , nr. 73, item 13)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juni 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35459, nr. 4).

Vanaf 2020 hebben de Minister van JenV en de Staatssecretaris van BZK jaarlijks overleg met de Ministers van Justitie van de landen over een programmatisch overzicht van de te behalen resultaten van het recherchesamenwerkingsteam mede op basis van een analyse van het regionaal criminaliteitsbeeld van de landen. De staatssecretaris is voornemens om samen met JenV jaarlijks de Tweede Kamer te informeren.

Kamerbrief Toezegging Indicatoren Wetgevingsoverleg 21 juni 2018 d.d. 17 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35200 IV, nr. 8)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 februari 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 48).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe in een later stadium terug te komen op de eventuele heroverwegingen over de vormgeving tussen Europees en Caribisch Nederland voor Bonaire en Saba.

Kamerbrief Kabinetsreactie op het rapport Commissie van Wijzen d.d. 5 februari 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 31568, nr. 196)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11).

Tabel 35 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond (stand per 30 juni 2020)

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van diverse leden toe, de Raad van State op korte termijn om voorlichting te vragen over de wijze waarop de Nederlandse regering met Caribisch Nederland omgaat (inclusief de rol van de gezaghebber, het Cft en de Rijksvertegenwoordiger in relatie tot de bewindspersoon) en over de coördinerende rol van de Staatssecretaris van BZK ten aanzien van Caribisch Nederland. De voorlichtingsaanvraag zal met de Kamer worden gedeeld (T02533).

Plenair debat Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34877) d.d. 6 februari 2018 (Handelingen II, 2017/18, nr. 18, item 5)

In behandeling. De toezegging als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te handhaven in afwachting van het beleidsdebat Koninkrijksrelaties dat gepland nog staat (najaar 2020).

De minister zegt toe de Tweede Kamer na het verschijnen van de volgende rapportage van de voortgangscommissie uitgebreider te informeren over de voortgang van het Groeiakkoord en de ondersteuning die Nederland biedt voor uitvoering ervan.

Kamerbrief Voortgangsrapportage Groeiakkoord Curaçao, 3e kwartaal 2019 d.d. 26 februari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 34269, nr. 6)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2020 geïnformeerd.

De staatsecretaris zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de besluiten in de RMR van 3 juli.

Plenair debat Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten, Kamerstukken II 2019/20, 35443, nr. 1) d.d. 20 mei 2020 (Handelingen II , nr. 73, item 13)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2020 geïnformeerd.

Om te bevorderen dat de middelen doelmatig en rechtmatig worden besteed (Corona) heeft de Rijksministerraad besloten dat de landen hiertoe afspraken maken met C(A)ft. Zodra meer bekend is over de voorwaarden waaronder Nederland de aanvullende middelen beschikbaar stelt, zal de Tweede Kamer nader worden geïnformeerd.

Kamerbrief Verslag incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten d.d. 14 mei 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35443, nr. 3)

22-06-2020 De Tweede Kamer wordt in september 2020 geïnformeerd.

De staatsecretaris zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de entiteit die straks zal worden opgericht, zodra meer duidelijk is over de precieze vormgeving.

Plenair debat Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten) Kamerstukken II 2019/20, 35443, nr.1, d.d. 20 mei 2020 (Handelingen II , nr. 73, item 13)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2020 geïnformeerd.

De staatsecretaris zegt toe de Tweede Kamer te informeren over nieuwe tranches liquiditeitssteun en humanitaire hulp.

Plenair debat Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten) Kamerstukken II 2019/20, 35443, nr.1, d.d. 20 mei 2020 (Handelingen II , nr. 73, item 13).

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2020 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer tijdens het zomerreces te informeren over de acties van het kabinet om versnelling te krijgen in de wederopbouw na orkaan Irma, ook in relatie tot de werkzaamheden van de Wereldbank en de NGO’s.

Algemeen overleg Verzamel-algemeen overleg d.d. 1 juli 2020

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2020 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer te informeren over Venezolanen die langer in vreemdelingenbewaring worden vastgehouden.

Nota-overleg Rechtshandhaving d.d. 22 juni 2020

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in oktober 2020 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt een schriftelijke reactie aan de Tweede Kamer toe over de veranderingen, effecten die op basis van de aanbevelingen van UNICEF bewerkstelligd zijn (en over de wijze van monitoring en evaluatie).

Algemeen overleg Sociaal minimum en Kinderrechten d.d. 17 juni 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 66)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in oktober 2020 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt toe periodiek per land de Tweede Kamer gedetailleerder te zullen informeren over de situatie met betrekking tot het financieel beheer aan de hand van een aantal nader vast te stellen indicatoren.

Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties d.d. 20 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35200 IV, nr. 14)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor medio oktober 2020 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van diverse leden toe, de Kamer ieder kwartaal te informeren over de voorzieningen die bij de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius zijn en worden getroffen. De eerste kwartaalrapportage zal uiterlijk 1 juni 2018 met de Kamer worden gedeeld (in het kader van toezegging T02531). Daarbij gaat het onder andere over de voortgang in de criteria en indicatoren die zijn ontwikkeld om de afbouw van het bijzondere regime mogelijk te maken. De resultaten op bestuurlijk vlak, de infrastructuur en op sociaal-economisch terrein, waaronder de bestrijding van armoede. En om de stappen die de regeringscommissaris, de staatssecretaris en het bewindspersonenoverleg Caribisch Nederland zetten of mogelijk maken (T02532).

Plenair debat Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34877) d.d. 6 februari 2018 (Handelingen II, 2017/18, nr. 18, item 5)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor einde jaar 2020 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Kok (PVV) toe, de discussie over autonomie in Caribisch Nederland en wat de Commissie van Wijzen daarover in haar rapport heeft geschreven, te willen voeren maar niet voor de zomer van 2018 (T02536).

Plenair debat Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34877) d.d. 6 februari 2018 (Handelingen II, 2017/18, nr. 18, item 5)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2021 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe in de voortgangsrapportages te rapporteren over de meerwaarde van een burgerparticipatieraad, op z’n vroegst een half jaar na de instelling van de eilandsraad.

Parlementair agenda punt [03-06-2020] - Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (35 422)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor 1 juni 2021 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ten Horn (SP), toe om een Koninklijk Besluit dat ziet op het vervallen van de Rijkswet financieel toezicht ook voor te hangen bij de Eerste Kamer (T01220).

Plenair debat Consensus rijkswetsvoorstellen (32017 t/m 32020, 32026, 32041, 32178 en 32179, 32186, 32213) d.d. 6 juli 2010 (Handelingen II, 2009/10, nr. 36, 1594-1611 en 1566-1582)

In behandeling. De Eerste Kamer wordt in het najaar 2021 geïnformeerd.

De staatssecretaris zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Laurier (GroenLinks), de voortgangsrapportages over de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB «Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten» tweemaal per jaar aan de Eerste Kamer te doen toekomen (T01222).

Plenair debat Behandeling van het wetsvoorstel Regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba d.d. 6 juli 2020 (Handelingen I 2009/10, nr. 36, pagina 1583-1587)

In behandeling. De voortgangsrapportage is onderdeel van bestaand BZK-beleid.

Na publicatie van het advies van de Raad van State over de ministeriële verantwoordelijkheid zendt het kabinet de Tweede Kamer een nadere kabinetsreactie inzake besluitvorming obv adviezen van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) en het College Aruba financieel toezicht (CAft).

Kamerbrief Verslag incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten d.d. 14 mei 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35443, nr. 3)

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2020 geïnformeerd.

Licence