Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven in 2021

In onderstaand overzicht wordt, conform de wens van de Tweede Kamer, per beleidsartikel aangegeven welk deel van de geraamde uitgaven voor 2021 juridisch- en niet juridisch verplicht is en wat in grote lijnen de bestemming is van de niet-juridisch verplichte uitgaven. In de toelichting op de beleidsartikelen (hoofdstuk 3, onderdeel D2) wordt nader ingegaan op de juridisch verplichte uitgaven.

Tabel 4 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x €1.000)

Art.

Naam artikel (€ tot. uitg. art.)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridisch verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Versterkte internationale rechtsorde (€126.449)

81.600 (65%)

44.849 (35%)

- Programma's internationaal recht

    

- Jaarlijkse bijdrage OHCHR

    

- Mensenrechtenprogramma's

    

- Gastlanduitgaven voor tribunalen, waarvan twee gehuisvest in het Vredespaleis

2

Veiligheid en stabiliteit (€284.188)

234.832 (83%)

49.356 (17%)

- Flexibel inzetbare fondsen ter ondersteuning van het Nederlandse veiligheidsbeleid (POBB, Veiligheidsfonds)

    

- Contraterrorisme activiteiten

    

- Cybersecurity activiteiten

    

- Programma's op het snijvlak van vrede, veiligheid en ontwikkeling uit het Stabiliteitsfonds

    

- Politieke Partijen Programma Matra & Shiraka (NPPP)

    

- Ad hoc financiering van activiteiten naast de tenders van de Matra en Shiraka Programma's

3

Effectieve Europese samenwerking (€10.053.535)

10.021.035 (100%)

32.500 (0%)

- Programma's gerelateerd aan gevolgen Brexit

    

- Europese Vredesfaciliteit

4

Consulaire dienstverlening

28.000 (52%)

25.810 (48%)

- Visumverlening

 

en uitdragen Nederlandse waarden (€53.810)

  

- Reisdocumenten

    

- Investeringen in consulaire informatiesystemen

    

- Culturele manifestaties

    

- Programma en activiteiten internationaal cultuurbeleid 2021-2024 op de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland

    

- Opstellen van ambtsberichten

    

- Bijdrage aan ACS

    

- China kennisnetwerk

    

- Programma Ondersteuning Buitenland Beleid (POBB), waaronder lange termijn doelstellingen als ook inspelen op actuele ontwikkelingen

    

- Staatsbezoeken en bezoeken hoogwaardigheidsbekleders

 

Totaal aan niet verplichte uitgaven

 

152.515

 
Licence