Base description which applies to whole site

5.5 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

Screeningsautoriteit Justis screent om inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van personen en organisaties. Justis doet dit in het belang van het functioneren van de rechtsstaat en de veiligheid in en van de samenleving.

Justis screent op terreinen waarvan politiek en samenleving vinden dat betrouwbaarheid belangrijk is. Justis maakt hierbij gebruik van unieke informatie die alleen voor de overheid beschikbaar is. Daar waar het bedrijfsleven screent, wil Justis dat dit betrouwbaar gebeurt en daarom screent ze deze organisaties ook. Justis draagt bij aan de veiligheid in en van de samenleving en doet recht aan de beginselen van de rechtsstaat, aangezien de rechtsstaat alleen goed kan functioneren als de betrouwbaarheid en veiligheid zijn gewaarborgd.

Bij het screenen van personen en organisaties stelt Justis de principes van de rechtsstaat centraal. Onafhankelijk en met oog voor privacy weegt Justis, vanuit een wettelijke basis, individuele belangen van personen en organisaties af tegen het collectieve belang, met als doel kwetsbare belangen te beschermen en risico’s te verminderen.

Samen met opdrachtgevers en partners bekijkt Justis of en op welke manier screening kan bijdragen aan de maatschappelijke veiligheid en vermindering van risico’s in het maatschappelijk verkeer.

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

Tabel 68 Meerjarige begroting van baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baten

       

Omzet

43.274

50.680

47.912

47.173

47.173

47.201

47.201

waarvan omzet moederdepartement

‒ 1.872

3.544

4.094

3.355

3.355

3.383

3.383

waarvan omzet overige departementen

3.704

4.433

4.662

4.662

4.662

4.662

4.662

waarvan omzet derden

41.442

42.703

39.156

39.156

39.156

39.156

39.156

Rentebaten

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

 

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

275

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

43.549

50.680

47.912

47.173

47.173

47.201

47.201

        

Lasten

       

Apparaatskosten

       

- Personele kosten

24.339

26.099

27.567

27.567

27.567

27.567

27.567

waarvan eigen personeel

19.217

22.223

23.723

23.723

23.723

23.723

23.723

waarvan inhuur externen

5.122

3.552

3.844

3.844

3.844

3.844

3.844

waarvan overige personele kosten

0

324

0

    

- Materiële kosten

16.963

17.326

19.519

19.519

19.519

19.519

19.519

waarvan apparaat ICT

1.274

7.857

8.266

8.266

8.266

8.266

8.266

waarvan bijdrage aan SSO's

8.018

8.330

10.106

10.106

10.106

10.106

10.106

waarvan overige materiële kosten

7.671

1.139

1.147

1.147

1.147

1.147

1.147

Materiële programmakosten

‒ 40

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

0

0

- Materieel

0

0

0

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overige materiele kosten

0

0

0

0

0

0

0

- Immaterieel

0

0

0

0

0

0

0

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Overige lasten

89

0

0

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

89

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

41.351

43.425

47.086

47.086

47.086

47.086

47.086

        

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

2.198

7.254

826

87

87

115

115

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

2.198

7.254

826

87

87

115

115

Baten

Omzet Moederdepartement

In deze post is de bijdrage van JenV opgenomen voor producten waarvoor geen, of geen kostendekkende, tarieven (kunnen) worden geheven aan de eindgebruiker.

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing van de omzet moederdepartement voor 2020 en 2021 weergegeven.

Tabel 69 Overzicht omzet moederdepartement (Bedragen x € 1.000)

Product

2020

2021

Waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten

  

Omzet: Risicomeldingen, TIV, BIBOB,VOG

0

0

Omzet: Gratie, Naamswijzinging

453

900

Omzet: GSR

728

837

Omzet: WPBR, WWM, BOA

2.363

2.357

Waarvan overige ontvangsten/bijdragen van het moederdepartement

0

0

Totaal

3.544

4.094

Omzet overige departementen

In de omzet overige departementen is de bijdrage opgenomen van overige departementen voor producten waarvoor geen tarieven aan de eindgebruiker worden geheven. Het betreft bijdragen vanuit SZW en IenW voor de continue screening kinderopvang en taxibranche. Daarnaast is de bijdrage vanuit VWS voor de VOG voor vrijwilligers (200.000) van € 4,6 mln. opgenomen.

Omzet derden

Deze geraamde omzet betreft de bij derden (particulieren en bedrijven) in rekening te brengen tarieven voor producten. Het aantal aanvragen BIBOB, Naamswijziging, Gedragsveklaringaanbesteding en WPBR vergunningen stijgt in 2021. Het aantal verklaringen omtrent gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP) is gedaald ten opzichte van het jaar 2020.

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing voor 2021 weergegeven.

Tabel 70 Overzicht omzet derden

Product

Betaalde Aantallen

Tarief

PxQ (x € 1.000)

Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB)

310

700

217

Verklaring omtrent gedrag (VOG NP)1

1.035.000

33,85

35.035

Verklaring omtrent gedrag (VOG-RP)

5.100

207

1.056

Naamswijziging

1.890

835

1.578

Gedragsverklaring Aanbesteding2

9.000

75

715

Wet wapens en munitie (WWM)

310

80

25

Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche bureaus ( WPBR vergunningen)3

700

600

450

Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche bureaus (WPBR leidinggevenden)

880

92

81

Totaal

  

39.156

1

Het tarief voor de VOG bij aanvraag bij een gemeente bedraagt €41,35

2

Opbrengst derden GVA is inclusief 40.000 extra exemplaren ad. € 1,-

3

Opbrengst derden WPBR vergunningen is inclusief 30.000 inkomsten uit de bestuurlijke boete

Lasten

Personele kosten

De personele kosten in 2021 en verder stijgen ten opzichte van 2020. Dit heeft te maken met de formatieherziening in verband met nieuwe organisatie-inrichting.

Tabel 71 Personele kosten
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Eigen personeel

       

Kosten (x € 1.000)

19.217

22.223

23.723

23.723

23.723

23.723

23.723

Aantal Fte's

284

309

323

323

323

323

323

        

Extern personeel

       

Kosten (x € 1.000)

5.122

3.552

3.844

3.844

3.844

3.844

3.844

        

Overige P-kosten

       

Kosten (x € 1.000)

0

324

0

0

0

0

0

        

Totale kosten (x € 1.000)

24.339

26.099

27.567

27.567

27.567

27.567

27.567

Materiële kosten

De materiële kosten in 2021 en verder stijgen ten opzichte van het jaar 2020. Dit heeft te maken met hogere huisvestingskosten en ICT-beheer.

Tabel 72 Kasstroomoverzicht (Bedragen x €1.000)
  

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

10.279

17.003

22.200

22.200

22.200

22.200

22.200

2

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

54.146

50.680

47.912

47.173

47.173

47.201

47.201

– /– totaal uitgaven operationele kasstroom

‒ 45.415

‒ 43.425

‒ 47.086

‒ 47.086

‒ 47.086

‒ 47.086

‒ 47.086

Totaal operationele kasstroom

8.731

7.255

826

87

87

115

115

5

Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

17.003

22.200

22.200

22.200

22.200

22.200

22.200

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De gepresenteerde eenmalige uitkering in 2020 (4) heeft te maken met het terugstorten van het deel van het exploitatieresultaat 2019 dat boven de maximumomvang van het eigen vermogen uitkwam.

Doelmatigheid

Tabel 73 Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

        

Risicomeldingen

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Volume

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Omzet (x €1.000)1

Doorlooptijd

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

        

TIV

       

Tarief

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

Volume

939

800

800

800

800

800

800

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % verstrekking A binnen 3 dagen

86%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Doorlooptijd: % verstrekking B binnen 4 weken

97%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Doorlooptijd: % verstrekking C binnen 6 weken en 4 maanden

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

GSR

       

Tarief

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

Volume

654

700

700

700

700

700

700

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % positieve beslissing binnen 8 w.

89%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % negatieve beslissing binnen 8 w.

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

BIBOB

       

Tarief

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 700,00

Volume

343

305

340

340

340

340

340

Omzet* (x €1.000)

€ 188

€ 193

€ 217

€ 217

€ 217

€ 217

€ 217

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

55%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken

85%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

Gratie

       

Tarief

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

n.v.t

Volume

1.154

1.200

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % binnen 6 maanden

85%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

        

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG NP)

       

Tarief (via gemeenten)

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

€ 41,35

Tarief (elektronisch)

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

€ 33,85

Volume

1.100.0342

1.150.000

1.035.000

1.035.000

1.035.000

1.035.000

1.035.000

Omzet* (x €1.000)

€ 37.236

€ 38.928

€ 35.035

€ 35.035

€ 35.035

€ 35.035

€ 35.035

Doorlooptijd: % binnen 4 weken

99%

90%

98%

98%

98%

98%

98%

Doorlooptijd: % binnen 8 weken na VTW

35%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

        

Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP)

       

Tarief

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

€ 207,00

Volume

5.536

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

Omzet* (x €1.000)

€ 1.146

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

€ 1.056

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

99%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

Doorlooptijd: % binnen 12 weken na VTW

n.v.t.

n.v.t

95%

95%

95%

95%

95%

        

VOG-vrijwilligers

       

Volume

143.189

300.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Omzet overige departementen (x €1.000)

€ 3.557

€ 4.240

€ 4.208

€ 4.208

€ 4.208

€ 4.208

€ 4.208

        

GVA

       

Tarief

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 75,00

Volume

10.028

8.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

Omzet* (x €1.000)

€ 494

€ 640

€ 715

€ 715

€ 715

€ 715

€ 715

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Doorlooptijd: % binnen 16 weken na VTW

n.v.t.

n.v.t

95%

95%

95%

95%

95%

        

Naamswijziging

       

Tarief

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

€ 835,00

Volume

2.635

2.400

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Omzet* (x €1.000)

€ 1.552

€ 1.403

€ 1.578

€ 1.578

€ 1.578

€ 1.578

€ 1.578

Doorlooptijd: % binnen 20 weken

99%

98%

98%

98%

98%

98%

98%

        

WWM beroepen

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Volume

158

120

150

150

150

150

150

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % binnen 26 weken

86%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

WWM ontheffingen

       

Tarief

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 80,00

Volume

289

360

360

360

360

360

360

Omzet* (x €1.000)

€ 21

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

€ 25

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

97%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

BOA (Buitengewone opsporingsambtenaren)

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Volume

9.110

8.070

9.300

9.300

9.300

9.300

9.300

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % verzoek art. 142 binnen 16 w.

99%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

BOD (Bijzondere opsporingsdienst)

       

Tarief

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Volume

422

350

450

450

450

450

450

Omzet* (x €1.000)

Doorlooptijd: % BOD binnen 8 weken

99%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

WPBR ondernemingen

       

Tarief

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 600,00

Volume

1.027

850

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Omzet* (x €1.000)

€ 389

€ 354

€ 420

€ 420

€ 420

€ 420

€ 420

Doorlooptijd: % binnen 13 weken

86%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

WPBR leidinggevenden

       

Tarief

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

€ 92,00

Volume

1.180

1.025

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

Omzet* (x €1.000)

€ 95

€ 75

€ 81

€ 81

€ 81

€ 81

€ 81

Doorlooptijd: % binnen 8 weken

78%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

        

Continue screening

       

Volume3

256.816

235.000

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

Omzet (x €1.000)

€ 445

€ 328

€ 343

€ 343

€ 343

€ 343

€ 343

        

Dienst Justis - totaal

       

Fte- totaal (intern personeel)

284

309

323

323

323

323

323

Saldo baten en lasten in % van totale baten

5%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

1

omzet is tariefinkomsten van het aantaal betaalde producten

2

aantal betaalde aanvragen

3

betreft het aantal deelnemers gemeenten

Licence