Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel 106 Subsidies (bedragen x € 1.000)

Ar-tikel

Naam subsidie(regeling)/ subsidie ontvanger

Hyperlink naar vindplaats subsidieregeling

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Laatste evaluatie-moment subsidie

Volgende evaluatie-moment

Einddatum1

31

Stichting NL Confidential

vindplaats

175

2.318

2.318

2.318

2.318

2.318

2.318

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP)

vindplaats

3.473

3.819

3.819

3.918

3.918

3.918

3.918

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

 

Overig kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT

 

220

540

540

540

540

540

540

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

             

32

Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken

vindplaats

508

525

544

552

552

552

552

2018

2022

Bekostigings- subsidie

 

Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR)

vindplaats

455

455

455

455

455

455

455

2013

2020

Bekostigings- subsidie

 

Juridisch Loket

vindplaats

0

26.490

26.484

26.484

26.484

26.484

26.484

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

 

Wetgeving

vindplaats

1.193

1.256

1.256

1.256

1.256

1.256

1.256

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

 

Overig Subsidie toegang rechtsbestel

 

133

133

133

133

133

133

133

Zie toelichting

Zie toelichting

Projectsubsidie

 

Overige subsidies Rechtspleging

 

68

30

30

30

30

30

30

Zie toelichting

Zie toelichting

Projectsubsidie

             

33

Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)

vindplaats

4.600

4.401

4.402

3.926

3.926

3.926

3.926

2018-2019

2023

Bekostigings- subsidie

 

VKB

vindplaats

191

170

170

    

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

vindplaats

730

404

404

    

2018-2019

2023

Bekostigings- subsidie

 

Uitstapprogramma's prostituees

vindplaats

2.422

1.573

73

73

73

73

73

2018

2023

Bekostigings- subsidie

 

Comensha

vindplaats

1.547

1.345

1.345

1.345

1.345

1.345

1.345

2016

2021

Bekostigings- subsidie

 

Meldpunt internet -discriminatie ( MiND)

vindplaats

210

100

     

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

 

Sektesignaal (Meldpunt Sekten)

vindplaats

100

      

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

 

Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM)

vindplaats

277

233

168

168

168

168

168

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

 

Overige subsidies opsporing en vervolging

vindplaats

4.458

4.451

2.697

1.697

1.697

1.697

1.697

Zie toelichting

Zie toelichting

Projectsubsidie

             

34

Subsidies Integriteit

vindplaats

949

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

2013

2020

Projectsubsidie

 

Preventieve maatregelen

vindplaats

3.254

3.644

4.353

4.367

4.368

4.368

4.368

2013

2020

Projectsubsidie

 

Subsidies Jeugdbescherming en Jeugdsancties

vindplaats

4.758

5.299

5.540

6.152

6.152

6.152

6.152

2010

2020

Bekostigings- subsidie

 

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

vindplaats

612

632

651

651

651

651

651

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

 

Het Gevangenismuseum

vindplaats

702

702

702

702

702

702

702

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

vindplaats

3.967

4.391

4.394

4.405

4.405

4.405

4.405

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

 

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

vindplaats

4.333

2.191

1.249

1.324

1.324

1.324

1.324

2018

2023

Projectsubsidie

 

Perspectief Herstelbemiddeling

vindplaats

1.651

1.743

1.744

1.443

1.443

1.443

1.443

2013

2020

Bekostigings- subsidie

 

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

vindplaats

0

1.762

1.636

1.566

1.566

1.566

1.566

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

             

36

Nederlands Rode Kruis

vindplaats

1.200

1.291

1.291

1.333

1.333

1.333

1.333

Zie toelichting

2023

2024

 

Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI)

Brief minister aan het NVI

981

1.282

1.285

1.283

1.285

1.285

1.285

Zie toelichting

2021

2021

 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

 

3.657

2.725

2.730

2.732

2.732

2.732

2.732

Zie toelichting

2019

Projectsubsidie

37

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland

vindplaats

9.552

10.164

10.170

10.185

10.185

10.185

10.185

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

 

Internationale Organisatie voor Migratie

vindplaats

5.547

5.885

5.889

5.899

5.899

5.899

5.899

Zie toelichting

Zie toelichting

Bekostigings- subsidie

 

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

 

4.820

1.690

1.692

1.693

1.693

1.693

1.693

Zie toelichting

Zie toelichting

Projectsubsidie

 

Overige Terugkeer

 

2.614

3.130

3.131

3.135

3.135

3.135

3.135

Zie toelichting

Zie toelichting

Projectsubsidie

 

Totaal subsidieregelingen

 

69.357

95.824

92.345

90.815

90.818

90.818

90.818

   
1

De subsidie zonder einddatum vinden hun grondslag in de begroting. Bij de bekostigingssubsidie wordt daarbij voorafgaand aan de verstrekking, jaarlijks bezien of de subsidie nog voldoet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld.

Artikel 31.

Stichting NL Confidential

Subsidie aan de Stichting NL Confidential voor de exploitatie van de meldlijn Meld misdaad anoniem, met als doel criminaliteit aan te pakken. De onafhankelijke stichting exploiteert de meldlijn, waar mensen anoniem informatie kunnen geven over misdrijven. De subsidie wordt jaarlijks toegekend op basis van een door de Minister geaccordeerde begroting voor dat jaar. De meerwaarde van burgerparticipatie bij de opsporing is groot. Binnen de instrumenten van burgerparticipatie is de afgelopen jaren het nut van een van een op afstand gepositioneerde neutrale meldlijn gebleken. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP)

SAOP, het AO fonds voor de sector politie, subsidieert, adviseert en registreert scholings-, arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten. Het primaire doel van SAOP is het bevorderen van het goed functioneren van de arbeidsmarkt van de politie en het stimuleren van opleidingsactiviteiten. Dit doet SAOP met behulp van een financiële bijdrage die zij op basis van arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontvangt van de Minister van JenV. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Overig kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT

Het betreft hier het budget voor incidentele subsidies aan verschillende organisaties zoals onder andere politievakorganisaties en de stichting World Police and Fire Games 2021. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Artikel 32.

Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken

De SGC behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers door middel van bindende adviezen. De SGC heeft op dit moment rond de 70 geschillencommissies die klachten in een groot aantal sectoren behandelen. De SGC ontvangt voor de kosten van de koepelorganisatie een subsidie van JenV. De geschillencommissies zijn met hun laagdrempelige werkwijze een goed alternatief voor de gang naar de rechter.

Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR)

Subsidie voor het ondersteunen van de rol van de NVvR als beroepsvereniging voor rechtelijke ambtenaren en als tegemoetkoming aan functionele autoriteiten waarbij rechtelijke ambtenaren werkzaam zijn die werkzaamheden voor de NVvR verrichten. De subsidie wordt bezien na de geplande evaluatie.

Juridisch Loket

Het Juridisch loket is een advies- en doorverwijsinstelling voor eerstelijns rechtshulp, die ervoor zorgt dat on- en mindervermogenden verzekerd zijn van toegang tot het rechtsbestel.

Subsidies wetgeving

Betreft onder andere subsidie aan de stichting Recht en Overheid. De subsidie is voor de bedrijfskosten van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen, met als doel het verhogen van de juridische kwaliteit door het bieden van een tweejarig duaal leerwerktraject aan talentvolle, recent afgestudeerde juristen, die meer dan gemiddeld belangstelling hebben voor een juridische functie bij één van de ministeries. Daarnaast wordt voorzien in extra opleidings- en bijscholingsmogelijkheden voor zittende juristen bij alle ministeries en de Raad van State. Ook de subsidie aan de Stichting Geschillencommissie Auteursrechten valt hieronder. De subsidie is voor de vaste organisatorische kosten van de Geschillencommissie Auteursrechten ten behoeve van de geschillenbeslechting op het gebied van het auteursrecht. Verder ontvangt de Nederlandse Juristencomité voor de mensenrechten (NJCM) subsidie ten behoeve van het ontwikkelen, versterken en beschermen van de mensenrechten op nationaal en internationaal niveau en het vergroten van de kennis van mensenrechten.

Overige subsidies Toegang rechtsbestel/ Rechtspleging

Dit betreft een verzamelbudget met als grondslag de begroting dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed zoals onder andere subsidie aan de SGC voor instandhouding van de Commissie Algemeen bij de SGC. Deze commissie is nodig voor een dekkend systeem over alle sectoren in de consumentenmarkt.

Artikel 33.

Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)

CCV draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.

Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

Regeling Veiligheid Kleine Bedrijven. Deze regeling geeft kleine bedrijven de mogelijkheid veiligheidsmaatregelen te treffen tegen onder andere winkeldiefstal.

Keurmerk Veilig Ondernemen 

Het KVO is een certificeringsregeling. Het keurmerk wordt toegekend aan een winkelcentrum of een bedrijventerrein wanneer ondernemers samenwerken met gemeente, politie en brandweer om de veiligheid in het gebied te verhogen.

Uitstapprogramma's prostituees

De Regeling uitstapprogramma’s prostituees III biedt gemeentelijke overheden en maatschappelijke organisaties door middel van een toegekende subsidie voor maximaal vier jaar de mogelijkheid uitstapprogramma’s voor prostituees te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast maakt de regeling het mogelijk om bestaande uitstapprogramma’s door middel van een toegekende subsidie uit te breiden.

Comensha

Stichting tegen Vrouwenhandel en voor opvang en procesbegeleiding van slachtoffers van mensenhandel.

Meldpunt internetdiscriminatie (MiND)

Het meldpunt discriminatie voor preventie van discriminatie via het internet. Het bestrijden van racisme, fascisme en andere vormen van discriminatie op het internet in Nederland maar ook elders.

Sektesignaal

Sektesignaal is een laagdrempelig meldpunt waar iedereen persoonlijke ervaringen en vragen over misstanden binnen gesloten groepen kan bespreken met een vertrouwenspersoon en advies geeft over mogelijke vervolgstappen. Het meldpunt is een particulier initiatief om onder andere de opgedane kennis, (internationale) contacten en ervaring met betrekking tot kinderporno te waarborgen.

Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM)

Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor de veiligheid van kinderen en heeft als missie het voorkomen en bestrijden van (online) seksueel kindermisbruik en seksuele uitbuiting van kinderen.

Overige subsidies opsporing en vervolging

Dit betreft een verzamelbudget met als grondslag de begroting dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed zoals onder andere Fraude helpdesk, etc. Een einddatum is derhalve niet van toepassing.

Artikel 34.

Subsidies Integriteit 

De doelstelling van de subsidies in het kader van integriteit is het beschermen van kwetsbare groepen in sport, opvang etc. Daarnaast streeft de overheid op het gebeid van filantropie naar verdergaande structurele samenwerking. Dit gebeurt aan de hand van drie Rijksbrede speerpunten: stimuleren van geefgedrag, bevorderen van transparantie en betrouwbaarheid van de sector en bevorderen van samenwerking tussen overheid en filantropie. Dit betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed. Een einddatum is derhalve niet van toepassing.

Preventieve maatregelen

Het doel van subsidies in het kader van preventieve maatregelen is o.a. het terugdringen van overvallen via programma Gewelddadige Overvalcriminaliteit. Dit betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed. Een einddatum is derhalve niet van toepassing.

Subsidies Jeugdbescherming en jeugdsancties

Het betreft een verzamelbudget dat op jaarbasis aan diverse projectsubsidies wordt besteed, o.a. het Centrum Internationale Kinderontvoering en FIOM. Het Centrum Internationale Kinderontvoering biedt actuele informatie, advies en begeleiding aan ieder die in zijn persoonlijke of professionele omgeving in aanraking komt met (dreigende) internationale kinderontvoering. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning. FIOM is een stichting ten behoeve van voorlichting aan aspirant adoptiefouders voor het verrichten van taken op het terrein van de behandeling van aanvragen tot beginseltoestemming.

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is opgericht om de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychi-atrie te ondersteunen, de samenwerking tussen de forensische instel-lingen onderling te bevorderen en meer uitwisseling met GGz-instellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten tot stand te brengen. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenningen.

Het Gevangenismuseum

Het gevangenismuseum biedt informatie over hoe we in Nederland omgaan met misdaad en straf vanaf 1600 tot en met nu. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenningen.

Vrijwilligerswerk gedetineerden

Op basis van het subsidiekader Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing kunnen vrijwilligersorganisaties, die duurzame resocialisatie en het terugdringen van redicive als doel hebben, in aanmerking komen voor een subsidie. Zowel grote vrijwilligersorganisaties als Humanitas, Exodus, Bonjo en Gevangenzorg Nederland, als kleine vrijwilligersorganisaties kunnen hiervoor in aanmerking komen. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Overige subsidies Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties, toezicht en behandeling

Middelen worden ingezet voor diverse (incidentele) subsidies op het terrein van sanctiebeleid en toezicht en behandeling. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidies die worden verstrekt nog voldoen aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenningen.

Perspectief Herstelbemiddeling

Dit betreft subsidie aan de Stichting Perspectief Herstelbemiddeling (voorheen Slachtoffer in Beeld). De Stichting Perspectief Herstelbemiddeling bemiddelt tussen slachtoffers en daders van misdrijven (en verkeersongevallen) om samen te kijken naar de vragen rondom een misdrijf, de motieven en de gevolgen ervan. Afhankelijk van de behoefte en de mogelijkheden leidt dit tot een gesprek of briefwisseling tussen slachtoffer en dader, onder begeleiding van een bemiddelaar.

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

Met ingang van 2020 is sprake van een zelfstandige subsidierelatie tussen Stichting Reclassering Caribisch Nederland en het ministerie van JenV. Op basis van de ingediende verantwoording inclusief de daarbij behorende controleverklaring wordt jaarlijks vastgesteld dat de verstrekte subsidie voldoet aan de eisen die hiervoor door de Minister zijn gesteld. Op deze wijze houdt de Minister controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de bestedingen op de toegekende bedragen.

Artikel 36

Nederlands Rode Kruis

Het Nederlands Rode Kruis (NRK) ontvangt jaarlijks subsidie voor de inzet bij crisis en rampen in Nederland. De subsidie aan het NRK loopt in principe door, omdat er altijd een ramp of crisis kan uitbreken.

Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI)

Het NVI ontvangt subsidie om de collecties van de politie en de brandweer te beheren en te exposeren.

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Is feitelijk een verzameling van diverse incidentiele subsidies, waaronder de LSE (FIER) die worden toegekend na beoordeling van de bijdrage aan de doelstellingen van JenV. De begroting is de grondslag voor deze subsidies.

Artikel 37

Stichting Vluchtelingenwerk Nederland

Vanuit dit budget worden incidentele subsidies verstrekt op het terrein van vreemdelingenzaken. Subsidiëring vindt plaats op basis van de beoordeling van ingediende subsidieverzoeken. Het belang van de activiteiten van VWN is bij de start van het kabinet Rutte uitgesproken. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld. Op deze wijze houdt JenV controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning. Tevens is hierbij aangegeven dat de subsidie wordt gecontinueerd, zonder hierbij een einddatum op te nemen.

Internationale Organisatie voor Migratie

De REAN (Return and Emigration of Aliens from the Netherlands)-subsidie wordt verstrekt aan de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om vreemdeling te helpen bij het vrijwillig vertrek en re-integratie in het land van herkomst. Er wordt jaarlijks gekeken of de subsidie die wordt verstrekt nog wel voldoet aan de eisen die hiervoor zijn gesteld. Op deze wijze houdt JenV controle op de juistheid (rechtmatigheid e.d.) van de toekenning.

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Het betreft een verzameling van overige subsidies (bijv. Comensha, COC en MOO). Toekenning subsidie vindt plaats op basis van de beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen.

Overig terugkeer

Dit betreft een verzameling van overige subsidies aan niet-gouvernementele organisaties die uitgeprocedeerde asielzoekers ondersteunen bij het vertrek uit Nederland.

Licence