Base description which applies to whole site

Bijlage 6: JenV nader beschouwd

Voortgang organisatieontwikkeling JenV Verandert

JenV informeert de Tweede Kamer twee keer per jaar over de voortgang van het programma JenV Verandert: bij de begroting en bij het jaarverslag. Deze negende rapportage betreft de periode maart t/m juni 2020.

Deze periode stond in het teken van de coronapandemie, waarin we als nooit tevoren afhankelijk van elkaar zijn voor onze veiligheid en ons welzijn. Grote maatschappelijke vraagstukken kunnen we alleen samen aan. Met iedereen die, binnen en buiten onze organisatie, staat voor recht en veiligheid. We werken professioneel, menselijk en met maximale transparantie. Vanuit een sociaal veilige werkomgeving waarin integer handelen vooropstaat. De omstandigheden zijn veranderd, maar het doel en de ambities van JenV zijn ongewijzigd, en er is onverkort doorgewerkt om die te realiseren.

Openheid en transparantie

Om de maatschappij en politiek open en transparant van informatie te voorzien, is ook onder actuele omstandigheden steeds met zorg de afweging gemaakt tussen vertrouwelijkheid en openbaarmaking, met «openbaar tenzij» als uitgangspunt. Transparantie buiten vraagt openheid binnen JenV over kwetsbaarheden en dilemma’s in het werk. Ook in de afgelopen periode is de organisatie uitgenodigd tot professionele tegenspraak en discussie. Want, zoals de bewindspersonen hebben aangegeven, hoeven zij niet uit de wind gehouden te houden te worden. Tegenspraak is nodig om verschillende belangen en perspectieven te kunnen wegen en versterkt de besluitvorming en het beleid. Zo komen we tot betere oplossingen voor de problemen in de samenleving. In de overleggen met de bewindspersonen en in de voorbereidende nota’s worden dilemma’s bespreekbaar gemaakt.

Leidinggevenden hebben een cruciale rol om kritische geluiden op het juiste niveau en het juiste moment op tafel te krijgen. Een sociaal veilige werkomgeving is de basis om dat te kunnen doen. Daar is, ook in de afgelopen periode, in het leiderschapsprogramma aan gewerkt. Specifiek is aandacht besteed aan de werkwijze tijdens de coronapandemie; hoe je aandacht geeft aan de balans voor werk en privé in een thuiswerksituatie, en hoe je goed met elkaar in contact blijft op afstand. Juist als je verder bij elkaar vandaan bent, vraagt het extra inspanning met elkaar in contact te blijven en kwetsbaarheden en dilemma’s te blijven delen.

Het integriteitsstelsel vormt de basis voor sociale veiligheid in een organisatie. Nieuw onderdeel van het integriteitsstelsel van JenV is de vaste en onafhankelijke integriteitscommissie, die op 1 juni 2020 van start is gegaan. Medewerkers kunnen hier terecht als ze een vermoeden hebben van een misstand, integriteitsschending door leidinggevenden, of benadeling vanwege een interne melding. De oprichting van deze integriteitscommissie en de benoeming van de voorzitter en leden is gerealiseerd in goede samenwerking met en met instemming van vakbonden en medezeggenschap.

Regie en samenwerken

Overheden, bedrijven en burgers moeten kunnen rekenen op goed functionerende onderdelen van het ministerie. Om snel te kunnen inspelen op de plotseling veranderde omstandigheden, zijn crisisstructuren ingericht op Rijksniveau, ministerieniveau en op organisatieniveau. Daarnaast zijn de bestaande structuren blijven functioneren, zoals de brede Bestuursraad en het sturingsmodel om de koers te blijven vasthouden op centrale thema’s als begrotings- en strategische vraagstukken en de continuïteit van taakorganisaties te organiseren.

Nieuwe vormen van (digitaal) samenwerken waren nodig om het werk te kunnen blijven doen. Thuiswerken werd de norm voor veel medewerkers, waar medewerkers uit gevangenissen, asielzoekerscentra en andere organisaties hun werkomgeving hebben aangepast aan de 1,5 meter samenleving. In alle onzekerheid die deze situatie opleverde, zijn zij zeer flexibel gebleken. Ze bleven met al hun kennis en ervaring en een groot verantwoordelijkheidsgevoel invulling geven aan de rechtsstaat. Leidinggevenden konden voortbouwen en vertrouwen op de concrete, zichtbare initiatieven van hun medewerkers, waardoor zij samen de snelle omschakeling konden maken.

Naast tijdelijke oplossingen zijn ook nieuwe vormen van (digitale) samenwerking en regie ontstaan in de ketens, met kortere lijnen en snellere besluiten. Van digitaal contact met de kinderbescherming en juridische loketten, tot telehoren in lopende asielzaken en digitale overleggen in gerechtelijke procedures. De eerste indrukken zijn dat de digitalisering van deze werkzaamheden winst oplevert in termen van tijd, kosten en vervoersbewegingen, zonder groot kwaliteitsverlies. Of dat ook op langere termijn zo is wordt bezien.

In de resultaten van het NSOB-onderzoek ‘De opgave aan tafel’23, dat ging over opgavegericht werken binnen JenV, werd gesteld dat het voor JenV belangrijk is ‘de organisatie en de capaciteit rondom de opgave te kunnen plooien’. Tijdens de coronapandemie hebben JenV-onderdelen en hun medewerkers elkaar snel en adequaat ondersteund met beschikbare middelen, zoals bij de invoering van het telehoren bij asielaanvragen. Maatschappelijke ambities realiseer je in de dagelijkse praktijk. Daarvoor moet je doen wat nodig is, ook als je er als organisatieonderdeel iets voor moet laten ten gunste van een ander. Onder de druk van een crisis blijkt dat gemakkelijker te gaan dan onder ‘normale’ omstandigheden. Relevant is uit te zoeken hoe dat komt en ervan te leren.

Een netwerk van medewerkers uit de verschillende organisatieonderdelen binnen het ministerie heeft de nieuwe werkwijzen en ervaringen in beeld gebracht en deelt de kennis over digitale werkwijzen, het centraal stellen van de professional, samenwerken in de keten en samenwerken binnen JenV. Het netwerk bekijkt, zowel voor de onderdelen als voor het ministerie in het geheel, wat deze nieuwe werkwijzen betekenen en wat we daarvan voor de toekomst kunnen en willen vasthouden.

Werkwijze en werkcultuur

Van leidinggevenden en medewerkers is veel gevraagd in deze periode. Om de verbinding met elkaar te houden, komen teams en leidinggevenden regelmatig digitaal samen, ook op informele wijze. Vanuit de top van de organisatie zijn regelmatig gesprekken met medewerkers gevoerd en is de (digitale) pen opgepakt om gedachten en ervaringen te delen. Blogs, nieuwsbrieven met tips over hoe om te gaan met de werksituatie, nieuwtjes vanuit de organisatie en webinars hebben ook bijgedragen aan ‘#alleensamen’. Het gesprek tussen de bestuurder en de medezeggenschap is geïntensiveerd om zo aandachtspunten tijdig te signaleren en elkaar goed te blijven informeren.

Bovenop de beschikbare zorg vanuit de bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk zijn zorgteams opgezet om in verschillende organisatieonderdelen laagdrempelig bijstand te verlenen aan medewerkers die het moeilijk hebben onder deze omstandigheden. Daarnaast zijn zowel vanuit het ministerie zelf als Rijksbreed ondersteunende instrumenten beschikbaar en is in overleg met de bonden een Rijksbrede richtlijn vastgesteld waarin voorzieningen en regelingen voor thuiswerken zijn opgenomen.

Het leiderschapsprogramma is voortgezet met zes digitale conferenties tussen maart en juni. In deze conferenties hebben de leidinggevenden kennis en ervaring gedeeld over het ondersteunen van medewerkers en over innovatieve werkvormen. In juni stond de leiderschapsconferentie in het teken van diversiteit en inclusie. JenV zoekt hiermee aansluiting bij de maatschappelijke discussie en onderneemt actie op de opbrengsten, in afstemming met de ondernemingsraad. In oktober wordt tevens een themamaand ‘Diversiteit en inclusie’ georganiseerd.

Het reguliere programma voor het middenmanagement krijgt na een start in februari met het thema ‘Open en transparant communiceren’ een vervolg in het najaar en zal net als het leiderschapsprogramma voor het hoger management onderdeel worden van de JenV Academie.

De JenV Academie maakt ook een programma voor medewerkers, voortbouwend op de methodes waarover in eerdere rapportages aan u is bericht. Doel van het programma is van elkaar te leren, kennis uit te wisselen en een steviger intern netwerk op te bouwen. Investeren in de onderlinge relatie tussen beleid, uitvoering en bedrijfsvoering versterkt de kennis van elkaars werk en bevordert een gelijkwaardig gesprek tussen de verschillende disciplines. Dat is nog niet altijd vanzelfsprekend; we moeten het samen goed doen, maar het blijft gemakkelijker te denken en te handelen vanuit je eigen perspectief. Het versterken van mobiliteit tussen verschillende organisatieonderdelen draagt ook bij aan het beter kunnen wegen van belangen.

Na een fysieke bijeenkomst begin maart over het thema openheid en transparantie, is in juni een digitale bijeenkomst over dit onderwerp voor medewerkers georganiseerd. Tijdens beide bijeenkomsten wisselde men kennis uit over wat wel en niet werkt en hoe je open en transparant communiceert. Deze kennis vinden medewerkers ook terug op het JenV-brede communityplatform, waarvan steeds meer organisatieonderdelen gebruik maken.

Ook in de afgelopen periode bleef JenV investeren in de interactie met bestuurlijke partners, bedrijven en burgers. Bij het versterken van opgavegericht werken sluiten we aan bij het Rijksbrede programma ‘Grenzeloos samenwerken’. Dit programma heeft als doel de maatschappij en de burgers centraal te stellen bij het werken aan opgaves en hier herkenbaar, Rijksbreed beleid voor op te stellen, waarvoor in de samenleving herkenning en draagvlak bestaan.

Vervolg

Met JenV Verandert is de basis gelegd om maatschappelijke impact te kunnen maken en in de praktijk te doen wat daarvoor nodig is; samenwerken met iedereen die, binnen en buiten JenV, staat voor recht en veiligheid. Professioneel, menselijk en met maximale transparantie.

In de afgelopen jaren is de strategische functie opnieuw ingericht, zijn het integriteitsbeleid, de sturing en bedrijfsvoering op orde gebracht, zijn interne werkprocessen en communicatiemiddelen verbeterd en is professionele kennisuitwisseling van leidinggevenden en medewerkers georganiseerd. Om de manier van werken te veranderen, is intensief samengewerkt binnen en buiten JenV en is aansluiting gevonden bij interdepartementale trajecten. Elk organisatieonderdeel van JenV is tevens aan de slag gegaan met eigen specifieke vragen. Deze en vorige rapportages laten de opbrengst zien van het programma JenV Verandert.

Daarmee komt de ontwikkeling van JenV in een volgende fase. Het programma eindigt conform de planning die in 2016 met de Tweede Kamer is gedeeld, maar in het open en transparant samenwerken aan recht en veiligheid zal onverminderd worden geïnvesteerd. Om de werkwijze en werkcultuur blijvend de aandacht te geven die het verdient, richt JenV de organisatieontwikkeling stevig in binnen de reguliere organisatie en op bestuurlijk niveau. Met nieuwe energie en een nieuwe aanpak, maar met behoud van de doelstelling en voortbouwend op wat bereikt is.

Daarbij worden de opbrengsten van twee rapporten – aangekondigd in de achtste voortgangsrapportage - meegenomen. Het betreft een onderzoek naar de stand van zaken van de organisatieontwikkeling op het bestuursdepartement en een stakeholdersonderzoek. Beide onderzoeken zijn door de coronapandemie vertraagd en zijn nog niet beschikbaar.

Vanuit kennis, ervaring en vakmanschap vindt JenV oplossingen voor maatschappelijke opgaven op het gebied van recht en veiligheid. Dit doet JenV in overleg met maatschappelijke partners en met oog voor de verhoudingen in de samenleving. JenV is en blijft een lerende organisatie. De Tweede Kamer houdt JenV daarin scherp. Over de manier waarop JenV invulling geeft aan alle taken, blijven de bewindspersonen van JenV ook in de volgende fase van organisatieontwikkeling graag met de Tweede Kamer in gesprek.

Het beleidsterrein van JenV strekt zich uit tot een groot aantal organisaties die op een verschillende wijze gelieerd zijn aan het ministerie. In een aantal gevallen geven organisaties uitvoering aan beleid dat bekostigd wordt via een bijdrage (bijvoorbeeld de Dienst Justitiële Inrichtingen), in andere gevallen vallen organisaties onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van JenV maar is geen sprake van een financiële relatie (bijvoorbeeld Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders). Gezien de verschillende verhoudingen tussen het Ministerie van JenV en de organisaties lopen ook de sturingsrelaties uiteen. Het onderstaande overzicht heeft gedeeltelijk een overlap met bijlage1 (overzicht ZBO/RWT). Met onderstaand overzicht wordt een integraal beeld geschetst waarbij de JenV- en aan JenV-gelieerde organisaties en adviescolleges zijn ingedeeld in:

  • 1. Diensten en agentschappen;

  • 2. Begrotingsgefinancierde zelfstandige bestuursorganen en rechtspersonen met een wettelijke taak;

  • 3. Niet-begrotingsgefinancierde zelfstandige bestuursorganen en rechtspersonen met een wettelijke taak;

  • 4. Sui generis organisaties;

  • 5. Organisaties met een wettelijke taak en/of subsidie, niet zijnde zelfstandige bestuursorganen of rechtspersonen met een wettelijke taak;

  • 6. Adviescolleges en toezichthouders

Dit onderscheid is hier gehanteerd om overzicht en helderheid te scheppen. Het overzicht geeft een globale indicatie van de verhouding tussen het kerndepartement en de afzonderlijke organisaties: eerst worden de organisaties genoemd die onder de directe verantwoordelijkheid vallen van de minister van JenV en daarna de organisaties die meer op afstand staan en een grotere mate van autonomie kennen, maar wel behoren tot het JenV-domein. Zowel tussen als binnen deze afzonderlijke categorieën bestaan echter significante verschillen in de bevoegdheden van de minister ten aanzien van de organisatie. Ter illustratie hiervan kan bij de categorie sui generis organisaties gewezen worden op het verschil tussen het Openbaar Ministerie en de Raad voor de rechtspraak, waarbij de minister voor het al dan niet vervolgen voor een strafbaar feit een wettelijk bepaalde aanwijzingsbevoegdheid heeft ten aanzien van het Openbaar Ministerie, terwijl de Raad voor de rechtspraak beleidsmatig volledig onafhankelijk opereert. Het overzicht bevat alleen organisaties die een subsidie ontvangen die meer dan de helft van hun omzet bedraagt en waarmee een meerjarige, structurele relatie wordt onderhouden. Deze worden in dit overzicht beschouwd als aan JenV gelieerde organisaties behorend tot het JenV-domein24. Daarnaast worden ook stichtingen die (mede) door JenV zijn opgericht in dit overzicht meegenomen als JenV-gelieerde organisaties.

In het overzicht staat een indicatieve typering van de sturingsrelatie vermeld tussen het ministerie en de organisatie. De vormgeving van de sturingsrelatie kent onderlinge verschillen: voor organisaties die in een zelfde categorie vallen, kan de ministeriële verantwoordelijkheid en bevoegdheid op een specifiek op de organisatie toegesneden wijze zijn vastgelegd. Gelet op het doel van dit overzicht, het scheppen van structuur en helderheid, is hier volstaan met een algemene typering waarmee voorbij wordt gegaan aan organisatie-specifiek maatwerk. Voor de zogenaamde sui generis organisaties is de sturingsrelatie in vrijwel alle gevallen afzonderlijk wettelijk vormgegeven in de Politiewet 2012 en de Wet op de rechtelijke organisatie: dit is de reden om deze organisaties afzonderlijk te rubriceren ondanks dat de politie ook een begrotingsgefinancierde rechtspersoon met een wettelijke taak is (zie bijlage 1). Bij 21 JenV-organisaties is sprake van het «sturingsmodel» waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de rollen van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor andere organisaties is sprake van een subsidierelatie die vorm krijgt door de verbonden voorwaarden aan de bijdrage- of subsidieverstrekking.

Nadere informatie over (begrotingsgefinancierde) zelfstandige bestuursorganen en agentschappen is onder meer te vinden in het ZBO-register en het overzicht van verzelfstandigingen.

Tabel 113 Diensten

Organisaties

Activiteit

Aansturing

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

Onderzoekt wat effectief is om kinderen veilig te laten opgroeien. Is adviseur van de rechterlijke macht.

Sturingsmodel

Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV)

Ondersteunt en facilieert het daadwerkelijke vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

Sturingsmodel

Justitiële informatiedienst (JustiD)

Zorgt ervoor dat ketenpartners binnen JenV over de juiste en volledige persoons- en zaaksinformatie kunnen beschikken.

Sturingsmodel

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Draagt bij aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein.

Sturingsmodel

Tabel 114 Agentschappen

Organisaties

Activiteit

Aansturing

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Zorgt voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen die door een rechter zijn opgelegd.

Sturingsmodel

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Beoordeelt aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden.

Sturingsmodel

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Voert de inning en incasso van de overheid uit en vervult een centrale rol bij de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen.

Sturingsmodel

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Levert forensisch onderzoek ten behoeve van de waarheidsvinding in de strafrechtketen en voert R&D uit op gebied van forensisch onderzoek.

Sturingsmodel

Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

Beoordeelt de betrouwbaarheid van personen en organisaties. De Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is het screeningsproduct met het grootste volume.

Sturingsmodel

Tabel 115 Begrotingsgefinancierde zelfstandige bestuursorganen en rechtspersonen met een wettelijke taak

Organisaties

Activiteit

Aansturing

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland, biedt vreemdelingen huisvesting, verstrekt middelen van bestaan en geeft begeleiding (ZBO/RWT)..

Sturingsmodel

Stichting Reclassering Nederland (SRN)

Is belast met het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door begeleiding van personen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht. Een van de drie erkende reclasseringsorganisaties (RWT)

Subsidierelatie

Stichting Nidos

Is aangewezen als organisatie die belast is met de tijdelijke voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Verzorgt de opvang van een deel van de amv’s in wonen in gezinsverband. Vangt amv’s op die een verblijfsstatus hebben gekregen (ZBO/RWT)..

Subsidierelatie

Stichting Verslavingsreclassering (GGZ)

Is belast met het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door begeleiding aan personen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht. Een van de drie erkende reclasseringsorganisaties. (RWT)

Subsidierelatie

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

Is belast met de organisatie en de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand alsmede het treffen van een afzonderlijk voorziening voor verlening van rechtshulp (het Juridisch Loket) (ZBO/RWT)

Sturingsmodel

Stichting Slachtofferhulp Nederland (SHN)

Biedt gratis juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, getuigen of nabestaanden na misdrijf, ongeluk of calamiteit (RWT).

Subsidierelatie

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Helpt met actuele kennis, advisering, toegepast onderzoek, vraaggerichte opleidingen en oefeningen en leiderschapsontwikkeling professionals binnen de brandweer, GHOR en crisisbeheersing, beleidsmakers en bestuurders zich voor te bereiden om de fysieke veiligheid van onze samenleving te borgen (ZBO/RWT).

Sturingsmodel

Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJR)

Is belast met het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door begeleiding aan personen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht. Een van de drie erkende reclasseringsorganisaties.(RWT)

Subsidierelatie

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

Doet onafhankelijk onderzoek naar oorzaken of vermoedelijke oorzaken van ‘voorvallen’ en categorieën voorvallen (ZBO/RWT).

Sturingsmodel

Stichting HALT

Richt zich op preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. Jongeren kunnen recht zetten wat zij hebben fout gedaan, waardoor zij niet in aanraking komen met de rechter (RWT).

Subsidierelatie

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde (ZBO).

Sturingsmodel

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

Doet op verzoek onderzoek en oordeelt of verboden onderscheid is/wordt gemaakt. Waakhond op het gebied van mensenrechten in Nederland (ZBO).

Sturingsmodel

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB)

Het op verzoek van de bestuursrechter uitbrengen van onafhankelijke deskundigenberichten op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, water, bouw en schade.

Subsidierelatie

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

Stelt financiële tegemoetkoming ter beschikking aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf voor opgelopen letselschade (ZBO/RWT).

Sturingsmodel

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Houdt integraal toezicht op notarissen en financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders. Is toezichthouder op naleving van WWFT (ZBO/RWT).

Sturingsmodel

Politieacademie (PA)

Het ontwikkelen en verzorgen van politieonderwijs en het ontwikkelen van kennis over de politie of de politietaak (ZBO/RWT).

Vastgelegd in de Politiewet 2012 en daarop gebaseerde lagere regelgeving.

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Is belast met de inning van alimentatie, indien dit niet vrijwillig wordt afgedragen (ZBO/RWT).

Sturingsmodel

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

Beslist over aanvragen tot (her)inschrijving in het register gerechtelijk deskundigen en over doorhalingen (ZBO).

Sturingsmodel

College van toezicht auteurs- en naburige rechten (CvTA)

Ziet toe of de beheersorganisaties een overzichtelijke (financiële) administratie bijhouden, de voor de uitvoering van hun taken verschuldigde vergoedingen op rechtmatige wijze innen en verdelen, en voldoende zijn uitgerust voor de uitvoering van hun taken (ZBO).

Sturingsmodel

Raad voor de rechtshandhaving

Is belast met de algemene inspectie van de organisaties van de justitiële keten - met uitzondering van het Gemeenschappelijk Hof van justitie - in Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba (RWT).

Aansturing vindt plaats in het Justitieel Vierpartijen- overleg

Particuliere jeugdinrichtingen (cluster)

Uitvoeringsorganisaties die jeugdigen op grond van een strafrechtelijke titel behandelen.

Inkoopmodel

Particuliere forensisch psychiatrische centra (cluster)

Uitvoeringsorganisaties die tbs-gestelden behandelen.

Inkoopmodel

Tabel 116 Niet-begrotingsgefinancierde zelfstandige bestuursorganen en rechtspersonen met een wettelijke taak

Organisaties

Activiteit

Aansturing

Kansspelautoriteit (Ksa)

Verstrekt, wijzigt en trekt vergunningen in voor diverse vormen van kansspelen, exploitatievergunningen en modeltoelatingen voor speelautomaten. Financiering via jaarlijkse heffingen en vergoedingen (ZBO/RWT).

Sturingsmodel

Het Keurmerkinstituut BV

Certificatie-instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. JenV is eigenaar van het normenkader en het certificatieschema (ZBO).

Privaatrechtelijke ZBO

Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting (SDKB)

Beheert gegevens van sperma-,eicel- en embryodonoren en verstrekt deze op verzoek aan donorkind, ouders of huisarts (ZBO/RWT)

Privaatrechtelijke ZBO

Tabel 117 Sui generis organisaties

Organisaties

Activiteit

Aansturing

Politie

Levert door de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven een bijdrage aan een veilige samenleving (RWT).

Vastgelegd in de Politiewet 2012 en daarop gebaseerde lagere regelgeving.

Raad voor de rechtspraak (Rvdr)

Vervult een spilfunctie tussen de gerechten en de politiek en het bestuur. Bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht, ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten en geeft advies over wetsvoorstellen en beleid op het terrein van de rechtspraak

Onderlinge verhouding is vastgelegd in de Wet op de rechterlijke organisatie

Openbaar Ministerie (OM)

Belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Bepaalt wie voor de strafrechter moet verschijnen en voor welk strafbaar feit.

Vastgelegd in de Wet op de rechterlijke organisatie

Hoge Raad

Beantwoordt als cassatierechter rechtsvragen en draagt zo bij aan rechtsontwikkeling, rechtseenheid en rechtsbescherming

Onderlinge verhouding is vastgelegd in convenant

Tabel 118 Organisaties met een wettelijke taak en/of subsidie, niet zijnde zelfstandige bestuursorganen en/of rechtspersonen met een wettelijke taak

Organisaties

Activiteit

Aansturing

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

Assisteert migranten die vrijwillig willen terugkeren naar het land van herkomst en ondersteunt hun duurzame re-integratie.

Subsidierelatie

Stichting Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)

Ontwikkelt kennis en instrumenten op het terrein van handhaving en naleving, gericht op integrale aanpak van criminaliteit door samenwerking tussen publieke en private organisaties.

Subsidierelatie

Stichting Perspectief Herstelbemiddeling (St. PH)

Verzorgt voornamelijk bemiddelingstrajecten voor slachtoffers en daders van delicten zowel kort als langer geleden. Zusterorganisatie van Slachtofferhulp Nederland.

Subsidierelatie

Stichting Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha)

Verzorgt de registratie van slachtoffers van mensenhandel en fungeert als landelijke coördinator van zorg en opvang voor slachtoffers van mensenhandel.

Subsidierelatie

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie (SAOP)

Initieert, coördineert en stimuleert vernieuwende activiteiten op het gebied van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid en het scholingsbeleid van de sector politie.

Subsidierelatie

Stichting NL Confidential (St. NLC)

Activeert en ondersteunt burgers via meld- en hulplijnen om informatie te delen waarmee de veiligheid in Nederland wordt verhoogd. De stichting biedt meld misdaad anoniem, sektesignaal, meldpunt internet discriminatie en de vertrouwenslijn.

Subsidierelatie

Stichting Recht en Overheid (St. RenO)

Zorgt via de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen voor opleidingen en cursussen op juridisch gebied. Beide academies vormen samen het opleidingsinstituut voor juridische functies van de rijksoverheid.

Subsidierelatie

Voogdijraad BES (VR-BES)

Heeft civielrechtelijke en strafrechtelijke taken, waaronder de uitvoering van de jeugdreclassering.

Subsidierelatie

Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin)

Houdt zich bezig met de instandhouding van de Fraudehelpdesk bedoeld om te voorkomen dat burgers en bedrijven slachtoffer worden van fraude.

Subsidierelatie

Stichting Centrum Internationale Kinderontvoering (CIK)

Biedt informatie, advies en begeleiding aan mensen die in aanraking komt met dreigende internationale kinderontvoering .

Subsidierelatie

Stichting Adoptievoorzieningen (St. AV)

Verricht in opdracht van JenV administratieve taken en voorlichting op het gebied van adoptie.

Subsidierelatie

Stichting Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)

Ondersteunt de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensische psychiatrie.

Subsidierelatie

Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM)

Zet zich in voor voorkomen en bestrijden van (online) seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen.

Subsidierelatie

Stichting Maatschappelijke Alliantie

Werkt aan een betere samenleving door fondsen, bedrijven en de overheid bij elkaar te brengen en gezamenlijk de impact van maatschappelijke initiatieven te vergroten.

Subsidierelatie

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)/ cluster notarissen

Bevordert een goede beroepsuitoefening door de notarissen en hun vakbekwaamheid (publiekrechtelijke beroepsorganisatie)

Vastgelegd in de wet op het notarisambt

Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)/cluster gerechtsdeurwaarders

Bevordert een goede beroepsuitoefening door de gerechtsdeurwaarders en hun vakbekwaamheid (publiekrechtelijke beroepsorganisatie)

Vastgelegd in de gerechts- deurwaarderswet

Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)

Bevordert een goede beroepsuitoefening door de advocaten, komt op voor hun rechten en belangen en ziet toe op de naleving van de plichten van de advocaten als zodanig (publiekrechtelijke beroepsorganisatie)

Vastgelegd in de advocatenwet

Tabel 119 Adviescolleges1 en toezichthouders

Organisaties

Activiteit

Aansturing

Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

Ondersteunt de overheid bij het dragen van de verantwoordelijkheid voor de zorg voor justitiabelen en jeugdigen via advies en rechtspraak

Vastgelegd in instellingswet

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen kinderen

Rapporteert aan de regering over aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland, monitort beleidseffecten en doet aanbevelingen ter verbetering.

Adviescollege

Bureau Adviescommissie Verloftoetsing tbs-gestelden (BAVT)

Toetst alle door de Forensisch Psychiatrische Centra ingediende aanvragen voor verlof van tbs-gestelden.

Adviescollege

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

Adviseert regering en parlement over het vreemdelingenrecht en –beleid.

Adviescollege

Landelijke adviescommissie plaatsing longstay Forensische Zorg (LAP)

Toetst alle door de forensische psychiatrische centra ingediende aanvragen voor plaatsing, voortzetting of beëindiging van plaatsing van tbs-gestelden in de long stay en brengt advies uit aan de minister.

Adviescollege

Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht (AC-BP)

Adviseert regering en parlement over wetgeving op het terrein van het burgerlijk procesrecht.

Adviescollege

Adviescommissie vennootschapsrecht (AC-VR)

Adviseert regering en parlement over wetgeving op het terrein van het vennootschapsrecht en het rechtspersonenrecht in het algemeen.

Adviescollege

Adviescommissie auteursrecht (AC-AR)

Adviseert de minister op verzoek of uit eigen beweging op het terrein van het auteursrecht en naburige rechten.

Adviescollege

Adviescommissie voor aangelegenheden betreffende burgerlijke staat en nationaliteit (AC-BSenN)

Adviseert over burgerlijke staat en nationaliteit en bevordert uniformiteit tussen ambtenaren van de burgerlijke stand

Adviescollege

Commissie van toezicht bescherming persoonsgegevens Bonaire Eustatius en Saba (CvT BP-BES)

Toetst of de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toezichthouder

1

Hierin zijn niet tijdelijke en éénmalige adviescommissies opgenomen zoals de Adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen en de Adviescommissie Evaluatie Politiewet

24

Zie bijlage 4 voor het volledige subsidie-overzicht

Licence