Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.8 Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zorgt ervoor dat leerlingen vanaf 18 jaar in het voortgezet onderwijs (vo) en studenten aan een lerarenopleiding de financiële mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.

De Minister is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.

Financieren

De Minister financiert het stelsel waarbij de financiële toegankelijkheid is gewaarborgd. De leerling (voortgezet onderwijs) of student (lerarenopleiding) kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bestaande uit een maandelijkse basistoelage, een eventuele bijdrage in de schoolkosten en een eventuele bijdrage in het les- of cursusgeld.

Kengetallen

Voor indicatoren/kengetallen over de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage Schoolkosten (WTOS) wordt verwezen naar OCW in Cijfers.

Tabel 61 Normbedragen WTOS in euro's (per maand, tenzij anders vermeld)1
  

Schoolkosten

Les- of cursusgeld

Basistoelage thuiswonend

Basistoelage uitwonend

Leerlingen in het vo vanaf 18 jaar

    
 

vo onderbouw

82,64

   
 

niet bekostigd vo onderbouw

113,14

100,17

117,2

273,26

 

vo bovenbouw

90,47

 

117,2

273,26

 

niet bekostigd vo bovenbouw

121,02

100,17

117,2

273,26

 

vso

54,89

 

117,2

273,26

 

vavo

121,02

100,17

117,2

273,26

Tegemoetkoming studenten 18+ deeltijd en vavo 18+ deeltijd2

    
 

bij 540 of meer lesminuten per week

325,71

379,2

  
 

tussen 270 en 540 minuten per week

219,44

252,8

  

Lerarenopleidingen2

761,23

567,23

  
1

Peildatum schooljaar 2020/2021

2

Bedragen per schooljaar

Toelichting

De normbedragen zijn gedifferentieerd naar schoolsoort en naar fase (boven- en onderbouw) op basis van kostenverschillen. Havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 worden tot de vo bovenbouw gerekend, de andere schoolsoorten in het vo tot de onderbouw.

Er zijn voor dit artikel geen beleidswijzigingen voorzien.

Tabel 62 Budgettaire gevolgen van beleid art. 12 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

76.013

74.876

72.432

71.040

69.323

68.153

67.401

Totale uitgaven

76.013

74.876

72.432

71.040

69.323

68.153

67.401

waarvan juridisch verplicht (%)

  

100%

    
        

Inkomensoverdracht

73.608

72.382

69.903

68.485

66.756

65.552

64.817

Minderjarige deelnemers bol (R )

12

0

0

0

0

0

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

3.847

3.909

3.909

3.909

3.909

3.909

3.909

Deeltijd vo (R)

2.558

2.597

2.597

2.597

2.597

2.597

2.597

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

4.920

4.912

4.758

4.649

4.533

4.416

4.328

Meerderjarige scholieren vo (R)

58.759

57.502

55.235

53.933

52.309

51.205

50.576

Meerderjarige scholieren vso (R)

3.510

3.462

3.404

3.397

3.408

3.425

3.407

Leningen

0

0

0

0

0

0

0

STOEB/ALR (NR)

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

2.405

2.494

2.529

2.555

2.567

2.601

2.584

Dienst Uitvoering Onderwijs

2.405

2.494

2.529

2.555

2.567

2.601

2.584

Ontvangsten

3.463

3.279

3.167

3.103

3.025

2.971

2.938

Minderjarige deelnemers bol (R)

71

0

0

0

0

0

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R)

327

327

327

327

327

327

327

Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R)

3.065

2.952

2.840

2.776

2.698

2.644

2.611

Budgetflexibiliteit

Van het totale budget voor artikel 12 is voor 2021 100 procent juridisch verplicht op basis van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Alternatieve aanwending vereist wijziging van wet- en regelgeving. De geraamde uitgaven Dienst Uitvoerings Onderwijs (DUO) zijn volledig benodigd voor de uitvoering van de Wet.

Inkomensoverdracht

Onderstaande aantallen geven een indicatie van het gebruik van de diverse regelingen. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld. Uitgangspunt is dat de WTOS wordt benut naar gelang er behoefte is vanuit de groepen voor wie deze bedoeld is.

Tabel 63 Aantal gebruikers per regeling 1
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Aantal gebruikers tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo

7.273

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

7.300

Aantal meerderjarige gebruikers v(s)o en vavo

34.573

32.800

31.600

30.900

30.000

29.400

29.000

1

Bron 2019: realisatiegegevens DUO; Bron 2020-2025: ramingsmodel SF

Bijdrage aan agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Ontvangsten

De geraamde ontvangsten hebben betrekking op te veel of ten onrechte uitgekeerde WTOS-uitkeringen.

Licence