Base description which applies to whole site
+

3.9 Artikel 13. Lesgelden

Het genereren van inkomsten voor de financiering van het onderwijs.

Financieren

De Minister financiert een groot deel van de kosten voor het volgen van kwalitatief goed onderwijs, omdat de maatschappij baat heeft bij geschoolde burgers. Het individu heeft echter ook profijt van scholing en betaalt daarom lesgeld.

Kengetallen

In de Les- en cursusgeldwet is vastgelegd voor wie, wanneer en op welke wijze het lesgeld wordt vastgesteld. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de algemene prijsontwikkeling. In onderstaande tabel staan de lesgeldbedragen aangegevens (vastgesteld tot en met schooljaar 2019-20).

Tabel 64 Lesgeldbedrag (bedragen x € 1)
 

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

Lesgeld

1.168

1.202

1.202

1.202

1.202

1.202

1.202

Er zijn voor dit artikel geen beleidswijzigingen voorzien.

Tabel 65 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

12.831

13.780

13.997

14.149

14.221

14.562

14.556

Totale uitgaven

12.831

13.780

13.997

14.149

14.221

14.562

14.556

waarvan juridisch verplicht (%)

  

100%

    
        

Bijdrage aan agentschappen

12.831

13.780

13.997

14.149

14.221

14.562

14.556

Dienst Uitvoering Onderwijs

12.831

13.780

13.997

14.149

14.221

14.562

14.556

Ontvangsten

245.727

244.236

247.018

254.513

260.287

265.335

270.104

Budgetflexibiliteit

Van het totale budget voor artikel 13 is voor 2021 100 procent juridisch verplicht. De geraamde uitgaven Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn volledig benodigd voor de uitvoering van de Les- en cursusgeldwet.

Bijdrage aan agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, studiefinanciering en informatievoorziening. De geraamde uitgaven betreffen het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Ontvangsten

Door het betalen van lesgeld leveren deelnemers en leerlingen van 18 jaar en ouder een bijdrage in de kosten van het onderwijs.

Tabel 66 Aantal lesgeldplichtigen 1
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

bol/vo

214.336

211.000

209.200

212.300

213.700

214.200

214.900

1

Bron 2019: realisatiegegevens DUO; Bron 2020-2025: ramingsmodel SF

Toelichting

Bovenstaande tabel geeft een beeld van het bereik van de regeling. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld, omdat het aantal lesgeldplichtigen een afgeleide is van de demografische ontwikkelingen en de keuze van opleiding door de deelnemers/leerlingen.

Licence