Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7.5 Bijlage toelichting op de Strategische Evaluatie Agenda

Evaluatie Nationale taken

  • Evaluatie FNIK In 2010 is het convenant Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) in werking getreden. Het FNIK convenant wordt om de vier jaar geëvalueerd op inhoud, het functioneren, de uitvoering en het beschikbare budget.

  • Doorlichting IGO KMAR In 2008 is de KMar gestart met het programma Informatie Gestuurd Optreden (IGO KMar). De beleidsdoorlichting richt zich derhalve op de periode juli 2008 tot december 2020. Hierbij wordt met name onderzocht in hoeverre de beoogde effecten worden gerealiseerd en waar ruimte is voor verbetering.

  • Doorlichting Militaire gezondheidszorg In de beleidsdoorlichting Militaire gezondheidszorg zal naast interne inzet binnen Defensie ook de civiele ondersteuning worden meegenomen waarmee inzicht wordt gegeven in het bredere thema, met name een goede partner voor civiele autoriteiten en maatschappelijke organisaties.

Evaluatie Internationale samenwerkingsverbanden

  • Doorlichting Nederlands-Duitse samenwerking Er bestaat een aantal samenwerkingsverbanden tussen Nederland en Duitsland gericht op de verbetering van interoperabiliteit in het informatiedomein. Een recent voorbeeld hiervan is de in mei jl. door de Nederlandse en Duitse Minister van Defensie ondertekende Letter of Intent, waarin afspraken staan die moeten leiden tot de digitale integratie van Nederlandse en Duitse landmachteenheden. Onderzoek naar (een van) deze samenwerkingsverbanden zal leiden tot meer inzicht in de best practices en doelmatigheid van deze samenwerkingen.

  • Evaluatie Flag Officer Sea Training Het betreft een samenwerkingsverband dat de gereedstelling van zowel de Nederlandse als Britse marine raakt. Door de doeltreffendheid en de doelmatigheid van deze samenwerking te onderzoeken wordt enerzijds de uitvoering van de samenwerking versterkt en dragen we anderzijds bij aan het beter inzichtelijk krijgen van de wijze waarop Defensie een goede partner is voor onze strategische bondgenoten.

Subsidie evaluaties Iedere vijf jaar moet een subsidieverstrekking geëvalueerd worden. Voor 2020 wordt hiervoor een evaluatie uitgevoerd van de subsidie aan het Nationaal comité Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen. In 2022 worden tien subsidie evaluaties voorzien. Daarna zou een overkoepelend onderzoek naar subsidieverstrekkingen plaats kunnen vinden.

Evaluatie militaire operaties

  • MINUSMA De Nederlandse bijdrage aan MINUSMA werd op 1 mei 2019 beëindigd. De eindevaluatie van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA zal door de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie, de onafhankelijke evaluatiedienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, worden uitgevoerd. Wegens de aard van de MINUSMA-bijdrage zal het evaluatieteam van de IOB worden aangevuld met experts die over militaire en inlichtingenervaring beschikken.

  • EMASOH Van eind januari tot eind juni 2020 heeft Nederland deelgenomen aan de European-Led mission Awareness Strait of Hormuz (EMASOH), ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio. Deze deelname zal door een onafhankelijke partij worden geëvalueerd.

Overige evaluatie onderzoeken

  • Doorlichting COTS/MOTS Bij de doorlichting van het beleid ‘Verwerving van de plank’, ook wel bekend als Commercial/Military Off The Shelf (COTS/MOTS), wordt onderzocht wat op basis van de uitvoering van het COTS/MOTS-beleid in de onderzoeksperiode aanbevelingen zijn voor het verbeteren van dit beleidskader. De beleidsdoorlichting resulteert in een oordeel over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid gedurende de onderzoeksperiode en een beschouwing over mogelijke maatregelen om de doelmatigheid en doeltreffendheid verder te verhogen.

  • IBO Vastgoed Defensie In het IBO Vastgoed zal onderzocht worden welke beleidsopties en vormgeving van het vastgoedmanagement helpen, parallel aan de objectgerichte revitalisering, om de komende 5 tot 10 jaar, een doelmatige, toekomstvaste, duurzame en compliant vastgoedportefeuille te realiseren en te houden. In een bijlage bij de Miljoenennota is de taakopdracht met een nadere beschrijving van het onderzoek opgenomen.

  • Initiatief Cybersecurity Voor de Operatie inzicht in kwaliteit heeft Defensie het initiatief Cybersecurity aangedragen. In dit initiatief wordt op basis van een nulmeting, tussentijdse voortgang en een eindevaluatie bepaald wat de bereikte output en outcome is van de ingezette middelen voor cybersecurity uit het Regeerakkoord.

Licence