Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7.6 Bijlage overzicht uitgaven veteranen en uitgaven zorg en nazorg

NazorgAan de Kamer is toegezegd dat in de begroting een overzicht wordt opgenomen van de begrote uitgaven in het kader van het veteranenbeleid. De uitgaven zijn in de begroting verwerkt in verschillende begrotingsartikelen. In het onderstaande overzicht is dit samengebracht.

Tabel 57 Totaaloverzicht van begrote uitgaven voor erkenning en waardering voor veteranen (bedragen x € 1000)

Omschrijving

 

Subsidie Stichting Veteraneninstituut (sVi)1

6.057

Subsidie Stichting Nederlandse Veteranendag (NLVD)1

2.733

Subsidie Vereniging Veteranen Platform (VP) (1)(2)1

2002

Ondersteuning organisatie dag voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers

330

Ondersteunen veteranenzaken voor operationele commando's

776

Totaal

10.096

1

Beoogd is dat deze stichtingen vanaf 1 januari 2021, inclusief bijdrage zorgcoördinatie en Maatschappelijke ondersteuning voor veteranen (subsidie Stichting de Basis), gefuseerd zijn tot een enkele stichting.

2

Exclusief nuldelijnsondersteuning

Tabel 58 Ondersteunen veteranenzaken door operationele commando's (bedragen x € 1000)

Operationele commando's

 

Koninklijke Marine

334

Koninklijke Landmacht

300

Koninklijke Luchtmacht

102

Koninklijke Marechausse

40

Totaal

776

Uitgaven erkenning en waardering De uitgaven voor erkenning en waardering zijn begroot in niet-beleidsartikel 9 Algemeen en 10 Apparaat Kerndepartement, met uitzondering van de uitgaven voor reüniefaciliteiten die zijn begroot op de beleidsartikelen van de operationele commando’s.

Stichting het Veteraneninstituut (sVi) De Stichting het Veteraneninstituut (sVi) richt zich primair op de directe dienstverlening aan veteranen en hun thuisfront en versterkt daarmee de erkenning en waardering voor veteranen. De Stichting het Veteraneninstituut vervult met het Veteranenloket tevens de loketfunctie naar de dienstverlening en zorg, en fungeert als kennis- en onderzoekscentrum op veteranengebied. Beoogd is dat sVi vanaf 1 januari 2021 wordt opgenomen in een enkele stichting, in navolging op de aanbeveling die voortkwam uit de evaluatie van het veteranenbeleid.

Stichting Nederlandse Veteranendag (NLVD) De Stichting NLVD heeft tot doel het bevorderen en bestendigen van de maatschappelijke erkenning en waardering voor Nederlandse veteranen onder regie van het Nationaal Comité Veteranendag. De Stichting NLVD bereikt deze doelstelling door onder meer het jaarlijks organiseren van het dagevenement (de Nederlandse Veteranendag), educatieve activiteiten (in samenwerking met het Veteraneninstituut) en een doorlopende publiciteitscampagne. Beoogd is dat NLVD vanaf 1 januari 2021 wordt opgenomen in een enkele stichting, in navolging op de aanbeveling die voortkwam uit de evaluatie van het veteranenbeleid.

Vereniging Veteranen Platform (VP) De Vereniging Veteranen Platform (VP) behartigt de belangen van de Nederlandse veteranen en militaire oorlogs- en dienstslachtoffers via aangesloten veteranenorganisaties. De afgelopen jaren heeft het VP de positie als gewaardeerd gesprekspartner voor Defensie verworven. Dit houdt in dat Defensie het VP beschouwt als vertegenwoordiger van alle veteranen en in die hoedanigheid het VP betrekt bij beleidsveranderingen. Het VP werkt continu aan het verbeteren van de beeldvorming over veteranen. Ook stimuleert het VP de deelname aan activiteiten door de jonge generatie veteranen. Daarnaast coördineert het VP de landelijke nuldelijnsondersteuning; een netwerk van vrijwilligers dat veteranen kan ondersteunen door bijvoorbeeld het bieden van een luisterend oor of praktische hulp. Beoogd is dat het VP vanaf 1 januari 2021 wordt opgenomen in een enkele stichting (exclusief de nuldelijnsondersteuning), in navolging op de aanbeveling die voortkwam uit de evaluatie van het veteranenbeleid.

Dagen voor Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (MOD-ers) Defensie organiseert zes keer per jaar een contactdag voor Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (MOD-ers). De doelstellingen van deze dagen zijn het bieden van erkenning en waardering aan MOD-ers en hun partners, het bieden van informatie over de (pensioen)regelingen en voorzieningen en het luisteren naar de behoeften van de doelgroep.

Reüniefaciliteiten Verenigingen voor veteranen, post-actieven en MOD-ers, die geregistreerd zijn in het reünieregister van het Veteraneninstituut, kunnen eenmaal per jaar aanspraak maken op reüniefaciliteiten. De organisatie hiervan ligt in handen van de verenigingen zelf. Daarnaast organiseert elk operationeel commando een eigen veteranendag die, waar mogelijk, wordt gecombineerd met de open dag van het operationeel commando.

Tabel 59 Totaaloverzicht van begrote uitgaven voor zorg voor veteranen (bedragen x € 1000)

Omschrijving

 

Invaliditeitspensioenen

61.673

Nabestaandenpensioenen

20.089

Nationaal Fonds Ereschuld

57.494

Ereschulduitkering

0

Sociale Zorg (Voorzieningenregeling MOD-slachtoffers)

10.847

Inkomensvoorziening in verband met zorg & re-integratie

700

Landelijk Zorgsysteem Veteranen1

1.355

Maatschappelijk ondersteuning voor veteranen (subsidie Stichting de Basis)2

3.891

Zorgcoördinatie Veteranenloket3

7.600

Subsidie Vereniging Veteranen Platform (t.b.v. Nuldelijnsondersteuning)

135

Totale uitgaven

163.784

1

Inclusief Overig onderzoek & Research & development LZV

2

Beoogd is dat deze stichting vanaf 1 januari 2021, inclusief bijdrage zorgcoördinatie en de subsidies aan de sVi, NLVD en VP, gefuseerd zijn tot een enkele stichting.

3

In afwachting van de beoogde fusie zijn de geraamde uitgaven voor de totale uitvoeringskosten 2021 gebaseerd op de raming 2020. De totale uitvoeringskosten omvatten naast zorgcoördinatie bijvoorbeeld ook zorgondersteuning.

Uitgaven zorg De uitgaven voor zorg en nazorg zijn begroot op beleidsartikel 8 DOSCO en niet-beleidsartikelen 9 Algemeen en 10 Apparaat Kerndepartement.

Kaderwet militaire pensioenen Deze wetgeving bevat het geheel aan wet- en regelgeving voor veteranen, MOD-ers, militairen buiten dienst en ex-militairen die niet meer (volledig) kunnen werken of aanvullende voorzieningen nodig hebben vanwege arbeidsongeschiktheid. Voor 2021 zijn de uitgaven aan bijzonder militair invaliditeitspensioen begroot op € 61,7 miljoen. Tevens is het bijzonder militair nabestaandenpensioen onderdeel van deze wetgeving. Voor 2021 zijn de uitgaven begroot op € 20 miljoen. Het Nationaal Fonds Ereschuld is bedoeld voor de claims van veteranen met uitzendgerelateerde aandoeningen. Hierin zijn de Veteranenclaims PTSS en Regeling Volledige Schadevergoeding ondergebracht.

Sociale zorg (w.o. Voorzieningenregeling MOD-ers) Vanuit de wettelijke zorgplicht voor veteranen worden voorzieningen aan veteranen verstrekt met het oog op het verbeteren van de levensomstandigheden in specifieke situaties.

Inkomensvoorziening in verband met zorg en re-integratie De inkomensvoorziening, zoals opgenomen in artikel 7 van de Veteranenwet, is een laagdrempelige regeling voor veteranen die ziek of arbeidsongeschikt zijn en waarbij sprake is van een vermoeden van een dienstgerelateerde aandoening. Met het aanvragen van de inkomensvoorziening in verband met zorg wordt tegelijkertijd ook de aanvraag militair invaliditeitspensioen (MIP) gestart. Daarnaast worden voor deze veteranen de inspanningen op het gebied van de re-integratie geïntensiveerd en worden de reiskosten van hun partners vergoed wanneer ze deelnemen aan ambulante lotgenotengroepen. De uitvoeringskosten die gemoeid zijn met de re-integratie en het vergoeden van de reiskosten maken onderdeel uit van de raming. In totaal is voor deze voorzieningen een bedrag van € 700.000 geraamd.

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) is een civiel-militaire ketenorganisatie met als doel post-actieve veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties bij missie gerelateerde psychische en psychosociale problemen overal in Nederland de meest geëigende zorg te bieden. In april 2018 is de samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie en de LZV-instellingen opnieuw bekrachtigd met een convenant. Voor 2021 zijn de uitgaven begroot op € 1,3 mln. Hierin zijn de uitgaven voor de Veteranen Intensieve Behandel Unit meegenomen (€ 125.000).

Maatschappelijke ondersteuning voor veteranen De eerstelijnszorg voor post-actieve veteranen wordt verzorgd door het gespecialiseerd maatschappelijk werk van Stichting de Basis. Hiermee wordt beoogd te bereiken dat de post-actieve veteraan weer deel kan nemen aan het maatschappelijk verkeer. De subsidie voor het gespecialiseerd maatschappelijk werk voor post-veteranen bedraagt voor 2021 € 3,8 miljoen. Beoogd is dat Stichting de Basis vanaf 1 januari 2021 wordt opgenomen in een enkele stichting, in navolging op de aanbeveling die voortkwam uit de evaluatie van het veteranenbeleid.

Zorgcoördinatie Veteranenloket (VL) Zorgcoördinatie maakt deel uit van het Veteranenloket (VL). Het VL faciliteert de toegang tot zowel de materiële als de immateriële zorg en dienstverlening voor Veteranen en MOD’ers en hun relaties. De kostenraming (€ 7,6 miljoen) betreft de totale uitvoeringskosten (inclusief zorgcoördinatoren van het ABP). Beoogd is dat, in navolging op de aanbeveling die voortkwam uit de evaluatie van het veteranenbeleid, de Zorgcoördinatie Veteranenloket integraal onderdeel gaat uitmaken van de stichting die vanaf 1 januari 2021 voortkomt uit de fusie van sVi, De Basis, NLVD en VP.

Nuldelijnsondersteuning Conform het Veteranenbesluit is het VP belast met de integrale coördinatie van de nuldelijnsondersteuning aan post-actieve veteranen en de aansluiting daarvan op de professionele hulpverlening van het LZV. Het VP voert de regie over de inrichting van dit landelijk dekkend systeem van nuldelijnsondersteuning. Conform het convenant draagt Defensie tot en met 2018 draagt jaarlijks bij aan de organisatie-, opleidings- en inzetkosten van de nuldelijnshelpers van het landelijk dekkend en genormeerd nuldelijnsondersteuningssysteem. De uitgaven voor Defensie bedragen € 135.000 per jaar.

Tabel 60 Begrote uitgaven onderzoek (bedragen x € 1000)

Omschrijving

 

Militaire Geestelijke Gezondheidszorg

500

Overig onderzoek

500

Research & Development LZV

150

Totaal

1.150

Uitgaven onderzoek In de begroting van DOSCO is ruim € 1 miljoen opgenomen ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek. Dit bedrag is verdeeld in twee categorieën onderzoek. Er wordt € 500.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van onderzoeken naar de neurobiologische gevolgen van stress en trauma dat vanuit de Wetenschappelijke Onderzoeksgroep van de MGGZ wordt uitgevoerd. Ten behoeve van onderzoek naar de verbetering van de kwaliteit van zorg in het LZV is eveneens € 500.000 toegezegd. € 150.000 is opgenomen ten behoeve van toegepast onderzoek bij het LZV, in navolging van een aanbeveling uit het rapport Duurzame Financiering Veteranenzorg.

Tabel 61 Begrote uitgaven overig (bedragen x € 1000)

Omschrijving

 

De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO)

135

Nationale ombudsman1

400

Totaal

535

1

Jaarlijkse overheveling naar Ministerie van Binnenlandse Zaken

Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) De onafhankelijke RZO oefent toezicht uit op de ketenzorg aan veteranen die gebruik maken van het LZV en bevordert de gewenste specialisatie van de betrokken (LZV) instanties. De RZO adviseert daarnaast over (de richting van) het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van aandoeningen die verband houden met uitzendingen en draagt zorg voor en bewaakt de noodzakelijke convergentie tussen die onderzoeken. De RZO is door zijn samenstelling in staat om het veteranenzorgsysteem vanuit verschillende perspectieven te beschouwen. Voor 2021 bedragen de begrote uitgaven € 135.000.

Nationale ombudsman Conform de Veteranenwet heeft de Nationale ombudsman tevens een rol als ombudsman van de veteranen. In die rol behandelt hij klachten van veteranen over overheidsinstanties en over niet-overheidsinstanties die een taak uitvoeren op het gebied van veteranen. Daarnaast onderzoekt hij of er structurele knelpunten zijn. In april 2018 heeft Defensie, op verzoek van de Veteranenombudsman, besloten om het budget te verhogen van € 300.000 naar structureel € 400.000 per jaar.

Licence