Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.6 Artikel 6 Investeringen

Defensie voorziet in nieuw materieel, infrastructuur en IT-middelen en zij verkoopt, indien aan de orde, groot materieel en infrastructuur.

De Minister is verantwoordelijk voor het tijdig voorzien in van nieuw materieel, infrastructuur en IT-middelen alsmede de afstoting van overtollig groot materieel en infrastructuur. Tot de investeringen worden gerekend alle planbehoeften met een meerjarig karakter. Dit omvat ook de bijdragen aan de NAVO voor het doen van investeringen en wetenschappelijk onderzoek. Tot de investeringen worden ook bijdragen gerekend aan de instandhouding, die direct samenhangen met de betreffende investering.

Door de introductie van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) worden de middelen uit beleidsartikel 6 Investeringen via niet-beleidsartikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds overgeheveld naar het DMF.

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Investeringen
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

4.266.773

3.226.683

     

Opdrachten

4.161.635

3.140.145

     

Investeringen materieel

3.695.843

2.446.007

     

Investeringen infrastructuur

242.801

265.677

     

Investeringen IT

222.991

428.461

     

Begrotingsreserve

 

7.552

     

Bekostiging

80.774

44.674

     

Bijdrage aan internationale organisaties

24.364

34.312

     
        

Uitgaven

2.523.053

2.951.634

     

waarvan juridisch verplicht

       

Opdrachten

2.426.235

2.865.096

     

Investeringen materieel

1.920.516

2.133.855

     

Investeringen infrastructuur

283.898

304.732

     

Investeringen IT

221.821

426.509

     

Begrotingsreserve

 

7.552

     

Reserve valutaschommelingen

 

7.552

     

Bekostiging

72.534

44.674

     

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

       

Technologieontwikkeling

       

Kennisgebruik

       

Kort-cyclische innovatie

       

Bijdrage aan internationale organisaties

24.284

34.312

     

Investeringen infrastructuur NAVO

24.284

34.312

     
        

Programma ontvangsten

110.797

75.910

     

- Verkoopopbrengsten strategisch materieel

72.691

47.658

     

- Overige ontvangsten materieel

26.140

19.000

     

- Verkoopopbrengsten strategisch infrastructuur

4.291

5.050

     

- Overige ontvangsten infrastructuur

4.578

1.220

     

- Ontvangsten Internationale organisaties

3.097

2.982

     

Budgetflexibiliteit Niet van toepassing

Licence