Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.7 Artikel 7 Defensie Materieel Organisatie

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van IT-middelen, brandstof, munitie, kleding en uitrusting aan de defensieonderdelen.

De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht. Om de inzetbaarheidsdoelen te bereiken worden de volgende capaciteiten en inzetbare eenheden van de DMO gereed gesteld.

Tabel 24 capaciteiten Defensie Materieel Organisatie

Capaciteit

Inzetbare eenheid

Omschrijving

Permanent capaciteit t.b.v. informatiesystemen in operaties

DefCERT Rapid Reaction Teams

Computer Emergency Response Teams.

Door de introductie van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) zijn veel onderdelen uit het begrotingsartikel van DMO overgeheveld naar het fonds. De volledige instandhouding en gereedstelling m.u.v. het brandstoffenassortiment zit vanaf 2021 in het fonds. De personele exploitatie en het brandstoffenbudget zijn terug te vinden in dit begrotingsartikel.

Verder wordt binnen het KPU-bedrijf een masterplan uitgevoerd wat als doel heeft de structurele betaalbaarheid en toekomstbestendigheid van de KPU-keten te borgen. Binnen het Munitiebedrijf is een soortgelijk traject gestart met als doel enkele knelpunten binnen het proces en de personele capaciteit op te lossen. In de Brede Maatschappelijke Heroverweging (Kamerstuk 32359, nr. 4) bijlage Veiligheid en veranderende machtsverhoudigen is aangegeven dat voor gereedheid en inzet voorraden nodig zijn (munitie, rantsoenen, militaire kleding en uitrusting, geneeskundige verbruiksartikelen, operationele infrastructuur, reservedelen en bedrijfs- en brandstoffen). Stapsgewijs moeten deze voorraden weer worden opgebouwd.

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

1.156.092

1.079.166

597.449

600.836

600.182

603.822

607.242

        

Uitgaven

1.071.290

1.085.835

597.449

600.836

600.182

603.822

607.242

waarvan juridisch verplicht

  

76%

    
        

Opdrachten

368.569

400.704

142.187

148.460

148.703

151.998

155.428

- gereedstelling

269.291

107.865

142.187

148.460

148.703

151.998

155.428

- instandhouding materieel

99.278

292.839

     

Personele uitgaven

408.366

430.349

438.972

438.981

435.998

436.089

436.128

- waarvan eigen personeel

332.005

360.615

385.037

388.834

387.983

388.074

388.164

- waarvan externe inhuur

56.717

51.455

35.346

31.580

29.460

29.408

29.357

- waarvan overige personele exploitatie

19.644

18.279

18.589

18.567

18.555

18.607

18.607

Materiële uitgaven

294.355

254.782

16.290

13.395

15.481

15.735

15.686

- waarvan instandhouding infrastructuur

 

114

     

- waarvan instandhouding IT

220.525

241.360

     

- waarvan overige materiële exploitatie

73.830

13.308

16.290

13.395

15.481

15.735

15.686

        

Apparaatsontvangsten

80.177

50.074

43.405

43.405

43.405

43.405

43.405

Budgetflexibiliteit

Het aandeel juridisch verplicht heeft betrekking op de leveringen van goederen en/of diensten, waarvan overeenkomsten zijn aangegaan voor de financiele instrumenten opdrachten, personele en materiele uitgaven. Bij de personele uitgaven wordt ervan uitgegaan dat het budget voor salarissen voor 2021 volledig verplicht is. Voor 2021 is 76% juridisch verplicht ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

GereedstellingGereedstelling omvat de geraamde uitgaven die worden gedaan voor opwerk- en oefenactiviteiten. Dit betreft met name brandstof en smeermiddelen.

Personele uitgavenPersonele uitgaven bestaan hoofdzakelijk uit salarissen, sociale lasten en uitgaven voor toelagen, woon-werkverkeer en inhuur van personeel. De overige personele exploitatie bestaat uit opleidingen, werving, dienstreizen en overige personeelsgebonden uitgaven.

Materiële uitgavenMateriële uitgaven bestaan bij de DMO hoofdzakelijk uit goederen en diensten ten behoeve van de bedrijfsvoering.

Licence